Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ19Α 5041269 ΕΞ 26.11.2013, την Δ19Α 5041324 ΕΞ 26.11.2013 και την ΔΕΦΚΦ 5026218 ΕΞ 2014/27.10.2014.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-08-2012 ]

Αριθμ.: Δ19Α 5030435 ΕΞ 23.7.2012 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και άδειας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο

(Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και άδειας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2012
Αρ. Πρωτ: Δ19Α 5030435 ΕΞ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
1.   Δ/ΝΣΗ 19η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Τμήματα : Α'& Γ'
2.   Δ/ΝΣΗ 17" ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ Τμήματα : Γ'& Ε'
3.   Δ/ΝΣΗ 18η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τμήματα : Α', Β'& Γ'
4.   Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ
Δ. Τμήματα : Α',Β',Γ',Δ'
5.   33η Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
Τμήμα : Α'
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
1.   Δ/ΝΣΗ 30η ΗΛΕΚΤΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ'
2.   Δ/ΝΣΗ 31Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Παράρτημα
Τηλέφωνο
FAX : 210 69 87 450

ΘΕΜΑ : Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και άδειας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (ΚΤΚ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 648/2005 του Συμβουλίου και ιδιαίτερα το άρθρο 76 περί απλούστευσης της διεκπεραίωσης των διατυπώσεων και διαδικασιών.

2. Τις διατάξεις εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (ΔΕΚΤΚ) Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 «για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα»,
όπως τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθμ. 1192/2008 και (ΕΚ) 430/2010 της Επιτροπής της 20ης Μαΐου 2010 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ.  2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και ιδιαίτερα τα άρθρα 253, 253α, 253β, 253γ, 253δ, 253ε, 253στ, 253ζ, 277, 278, 279,282, 283, 285, 285α, 285β, 286, 287, 289.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3, 33, 34, 179 παράγραφος 2 και 180 παράγραφος 2 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/22−11−2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999 ΦΕΚ 45/Α/9−3−1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22−04−2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»

6. Την ανάγκη καθορισμού των εθνικών διαδικασιών για την έκδοση άδειας χρήσης απλουστευμένης διασάφησης κατά την εξαγωγή και άδειας χρήσης διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο.

7. Την υπ’ αριθμ. 05513 ΕΞ/9−7−2012 (ΦΕΚ Β 2105/9−07−2012) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,  αποφασίζουμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής


Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται οι επί μέρους διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις που αφορούν στην έκδοση άδειας χρήσης απλουστευμένης διασάφησης και άδειας για τον εκτελωνισμό στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, κατά το μέρος που αυτά είτε δεν
καθορίζονται ρητά από τις κοινοτικές διατάξεις, είτε εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Κρατών−Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα καθορίζονται:

1. Οι αρμόδιες αρχές της χώρας μας για την υποβολή και αποδοχή αίτησης για την έκδοση άδειας χρήσης της διαδικασίας  απλουστευμένης διασάφησης και άδειας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, καθώς και για την αναστολή,  τροποποίηση και ανάκληση αυτών.

2. Οι αρμόδιες αρχές της χώρας μας για τον έλεγχο και επανέλεγχο της τήρησης των απαιτούμενων προϋποθέσεων και κριτηρίων έκδοσης των παραπάνω αδειών απλουστευμένων διαδικασιών ή την επαναξιολόγηση αυτών.

3. Η ανάθεση μέρους των ελέγχων που απαιτούνται κατά τη διαδικασία έκδοσης ή επαναξιολόγησης των αδειών απλουστευμένων διαδικασιών σε άλλες τελωνειακές αρχές, διαφορετικές από την αρμόδια αρχή έκδοσης.

4. Τα έγγραφα και πιστοποιητικά που πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση για την έκδοση άδειας απλουστευμένης διασάφησης και άδειας διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο.

5. Οι υποχρεώσεις και διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται από τους εξαγωγείς, που είναι κάτοχοι αδειών απλουστευμένων διαδικασιών.

6. Τα είδη των εμπορευμάτων που εξαιρούνται από την παρούσα ρύθμιση.

7. Ειδικότερες προϋποθέσεις που απαιτούνται για ορισμένα εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς κατά την εξαγωγή, προκειμένου να ενταχθούν στις απλουστευμένες διαδικασίες.

Άρθρο 2
Ορισμοί


Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:

1. «Διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης»:

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την υπαγωγή εμπορευμάτων στο τελωνειακό καθεστώς της εξαγωγής, της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή καθώς και κατά την επανεξαγωγή μετά από τελωνειακό οικονομικό καθεστώς, με την κατάθεση απλουστευμένης  διασάφησης και τη μεταγενέστερη προσκόμιση συμπληρωματικής διασάφησης, η οποία μπορεί να έχει συνολικό, περιοδικό ή ανακεφαλαιωτικό χαρακτήρα.

2. «Διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο»:

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την υπαγωγή εμπορευμάτων στο τελωνειακό καθεστώς της εξαγωγής, της τελειοποίησης προς  επανεισαγωγή καθώς και κατά την επανεξαγωγή μετά από τελωνειακό οικονομικό καθεστώς στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου ή σε άλλο χώρο που ορίζεται ή εγκρίνεται από τις Τελωνειακές Αρχές.

3. «Άδεια χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών»:

Η άδεια που χορηγείται με τις διατάξεις της παρούσας, για τη διαδικασία χρήσης της απλουστευμένης διασάφησης ή για τη διαδικασία εκτελωνισμού στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα ή σε άλλο τόπο που ορίζεται ή εγκρίνεται από τις τελωνειακές αρχές.

4. «Αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας»:

Η Τελωνειακή Αρχή στην οποία ανατίθεται η αρμοδιότητα παραλαβής της αίτησης για έκδοση άδειας απλουστευμένης διασάφησης ή διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο και η οποία μεριμνά για την εξέταση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων έκδοσής της και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν, και ανάλογα με την περίπτωση εκδίδει, απορρίπτει, αναστέλλει ή ανακαλεί την άδεια σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις και με τη διαδικασία που καθορίζεται στην παρούσα
απόφαση.

5. «Αρχές ελέγχου κριτηρίων»:

Οι οριζόμενες προς το σκοπό αυτό τελωνειακές αρχές οι οποίες συνδράμουν άμεσα ή έμμεσα την αρμόδια αρχή έκδοσης των αδειών στον έλεγχο της τήρησης μέρους των προϋποθέσεων και κριτηρίων όπως αυτά προσδιορίζονται στα άρθρα 14η εκτός του στοιχείου γ) της παραγράφου 1, 14θ και 14ι των ΔΕΚΤΚ, υποβάλλοντας στην αρμόδια αρχή έκδοσης των αδειών σχετική έκθεση με τα αποτελέσματα ελέγχου και αιτιολογημένη γνώμη για την τήρηση ή μη των προϋποθέσεων και κριτηρίων για τα οποία διενήργησαν έλεγχο.

6. «ΚΤΚ»:

Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας−Κανονισμός (ΕΟΚ)2913/92 «Περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα».

7. «ΔΕΚΤΚ»:

Διατάξεις Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα−Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 «για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα».

8. «ΕΛΥΤ»:

Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων.

9. «ΑΕΟ»:

Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας.

10. «Εγκεκριμένος Εξαγωγέας» για την απόδειξη της καταγωγής:.

Κάθε εξαγωγέας, στον οποίο, κατόπιν ειδικής άδειας, παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης, αναλόγως της περίπτωσης, «Δηλώσεων Τιμολογίου», «Δηλώσεων Τιμολογίου EUR−MED» ή «Δηλώσεων Καταγωγής» για την πιστοποίηση της προτιμησιακής καταγωγής, ανεξαρτήτως της αξίας των εξαγόμενων προϊόντων και χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση των αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών.

11. «Εγκεκριμένος Εξαγωγέας» για την απόδειξη της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Κάθε εξαγωγέας, στον οποίο, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδει πιστοποιητικά κυκλοφορίας A.TR., χωρίς να υφίσταται υποχρέωση να τα προσκομίζει για θεώρηση στο Τελωνείο κατά το χρόνο της εξαγωγής.

12. «Απλουστευμένη Διασάφηση Εξαγωγής»:

Είναι η διασάφηση υπαγωγής εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς η οποία δεν περιέχει όλα τα στοιχεία του Παραρτήματος 37 των ΔΕΚΤΚ, και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα 30 Α των ΔΕΚΤΚ.

13. «Γνωστοποίηση Λογιστικής Εγγραφής»:

Κοινοποίηση των στοιχείων της καταχώρισης των εμπορευμάτων στα λογιστικά βιβλία του εξαγωγέα.

Άρθρο 3
Ορισμός αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών


1. Αρμόδια αρχή έκδοσης άδειας χρήσης της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης και άδειας χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο ορίζεται:

α) η Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή
β) η Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας τηρούνται οι βασικές λογιστικές καταχωρήσεις του αιτούντος.

2. Κατά το στάδιο έκδοσης και επανεξέτασης των αδειών απλουστευμένων διαδικασιών, οι Τελωνειακές Περιφέρειες συνεπικουρούνται άμεσα ή έμμεσα ως προς τη διαδικασία ελέγχου τήρησης των κριτηρίων που προσδιορίζονται στα άρθρα 14η, 14θ και 14ι των ΔΕ−ΚΤΚ, από την αρμόδια ΕΛΥΤ του τόπου εγκατάστασης του εξαγωγέα και τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων όπου αυτό απαιτείται.

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής της αίτησης


Οικονομικοί φορείς που δύναται να υποβάλλουν αίτηση − Διαδικασία υποβολής της αίτησης

(Ο τίτλος του άρθρου 4, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΔΕΦΚΦ 5026218 ΕΞ 2014/27.10.2014)

1. Για τη χορήγηση άδειας απλουστευμένης διασάφησης ή διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια αίτηση η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του Παραρτήματος 67 των ΔΕΚΤΚ και συμπληρώνεται σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις που αναφέρονται σε αυτό.

2. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα πιστοποιητικά και έγγραφα:

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας των φυσικών προσώπων με σκοπό την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού Μητρώου από την αρμόδια αρχή καθώς και ο αριθμός φορολογικού Μητρώου για τα ακόλουθα πρόσωπα:

− τον αιτούντα,
− τον υπεύθυνο της αιτούσας εταιρείας για τελωνειακά θέματα,
− το πρόσωπο που διοικεί ή ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον αιτούντα,

β) Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας ή αρχικό καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις και τα ΦΕΚ δημοσίευσης αυτών.

γ) Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί μη πτωχεύσεως και περί μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως της εταιρείας.

δ) Ερωτηματολόγιο αυτό−αξιολόγησης, που συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο για χορήγηση άδειας απλουστευμένων διαδικασιών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν πληροί τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα κριτήρια για την χορήγηση της άδειας.

ε) Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί έγκαιρης προειδοποίησης μετά την έκδοση της άδειας, για ενδεχόμενες μεταβολές στις δραστηριότητες, στην οργάνωση και στις διαδικασίες που εφαρμόζει η εταιρεία.

3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας χρήσης διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης, καθώς και άδειας χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και πραγματοποιούν εξαγωγές εμπορευμάτων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προσδιορίζονται στις κοινοτικές διατάξεις και στην παρούσα απόφαση, καθώς και οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι των ανωτέρω προσώπων. Στην περίπτωση που ένας τελωνειακός αντιπρόσωπος (είτε άμεσος, είτε έμμεσος) υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για εξαγωγές πελατών του, η άδεια αυτή εκδίδεται στο όνομα του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της εν λόγω αίτησης είναι η ύπαρξη επαρκών στοιχείων και διαδικασιών που να επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας να εξακριβώσει τα στοιχεία των εκπροσωπούμενων προσώπων και να πραγματοποιήσει κατάλληλους τελωνειακούς ελέγχους.

(Η παράγραφος 3, τέθηκε όπως προστέθηκε με την ΔΕΦΚΦ 5026218 ΕΞ 2014/27.10.2014)

Άρθρο 5
Διαδικασία αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης


Η αρμόδια αρχή έκδοσης σε εφαρμογή του άρθρου 253β των ΔΕΚΤΚ διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο και αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση.

Ειδικότερα:

1. Όταν η αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας διαπιστώσει ότι η αίτηση δεν περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, ζητά από τον αιτούντα, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης, να υποβάλλει τις σχετικές πληροφορίες.

2. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, η αρμόδια αρχή έκδοσης προβαίνει στις κατωτέρω ενέργειες:

α) γνωστοποιεί στον αιτούντα την αποδοχή της αίτησης
β) κοινοποιεί αντίγραφο της αίτησης, τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας ή αρχικό καταστατικό με όλες τις  τροποποιήσεις και τα ΦΕΚ δημοσίευσης αυτών της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου 4 και του  επισυναπτομένου σε αυτή ερωτηματολογίου αυτό−αξιολόγησης της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου 4 στην αρμόδια ΕΛΥΤ του τόπου εγκατάστασης του εξαγωγέα, προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο και την αξιολόγηση των κριτηρίων που προσδιορίζονται στο επόμενο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης και να συντάξει σχετική έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου.

3. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η αρμόδια αρχή έκδοσης προβαίνει στις κατωτέρω ενέργειες:

Κοινοποιεί εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους επί των οποίων προτίθεται να βασίσει την απόρριψη αυτή και του παρέχει τη δυνατότητα να ασκήσει το Δικαίωμα Προηγούμενης Ακρόασης, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών και το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκπνοή αυτής, από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε, η παραλαβή της έγγραφης κοινοποίησης από τον αποδέκτη της και σε  περίπτωση που και μετά την έκθεση των απόψεων του αιτούντα κατά τα ανωτέρω, εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι απόρριψης, η αρμόδια αρχή έκδοσης κοινοποιεί με αιτιολογημένη απόφασή της στον αιτούντα, τους λόγους απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας.

Άρθρο 6
Διαδικασία αξιολόγησης των κριτηρίων


1. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 14η, 14θ και 14ι των ΔΕΚΤΚ και με την προϋπόθεση ότι η αίτηση γίνεται αποδεκτή, ελέγχονται και αξιολογούνται τα απαιτούμενα για την έκδοση της άδειας χρήσης της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης και διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο κριτήρια, τα οποία προβλέπονται από τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.

2. Με μέριμνα και εποπτεία της αρμόδιας αρχής έκδοσης της άδειας, κάθε οριζόμενη με την παρούσα απόφαση αρχή, προβαίνει στον έλεγχο και την αξιολόγηση του μέρους των κριτηρίων που την αφορά και ειδικότερα:

α) Η αρμόδια αρχή έκδοσης των αδειών ελέγχει το ιστορικό συμμόρφωσης προς τις τελωνειακές απαιτήσεις των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 περίπτωση α) της παρούσας απόφασης σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Τελωνεία και σύμφωνα με τους όρους που διατυπώνονται στο άρθρο 14η των ΔΕΚΤΚ.

β) Οι αρμόδιες ΕΛΥΤ ελέγχουν και αξιολογούν την χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα και την ύπαρξη ικανοποιητικού συστήματος διαχείρισης εμπορικών, λογιστικών και κατά περίπτωση μεταφορικών καταχωρήσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζονται στα άρθρα 14θ περιπτώσεις δ), ε) και ζ) και 14ι, όταν η αίτηση αφορά χορήγηση άδειας χρήσης της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης και στα άρθρα 14θ και 14ι, όταν η αίτηση αφορά χορήγηση άδειας της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον
εξαγωγέα τόπο.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, συντάσσουν και υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή έκδοσης, έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου με αιτιολογημένη γνώμη που να επιτρέπει στην εν λόγω αρχή τη λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη της αιτούμενης άδειας απλουστευμένων διαδικασιών, εντός προθεσμίας εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του αντιγράφου της αίτησης.

(Η φράση «εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών» του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β', τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από τη φράση «εντός προθεσμίας εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακών ημερών» με την Δ19Α 5041324 ΕΞ 26.11.2013)

3. Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά χορήγηση άδειας χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, η αρμόδια ΕΛΥΤ ζητά τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων, όσον αφορά στην αξιολόγηση των
μέτρων ασφάλειας του αυτοματοποιημένου λογιστικού πληροφορικού συστήματος του αιτούντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14θ των ΔΕΚΤΚ. Για το σκοπό αυτό, με την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης και των επισυναπτομένων δικαιολογητικών, αποστέλλει αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, αντίγραφο της αίτησης και του ερωτηματολογίου αυτο−αξιολόγησης στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων συντάσσει και υποβάλλει στην αρμόδια ΕΛΥΤ, «Έκθεση αξιολόγησης αυτοματοποιημένων πληροφορικών συστημάτων» με αιτιολογημένη γνώμη, που να επιτρέπει στην αρμόδια αρχή έκδοσης, τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη της αιτούμενης άδειας χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αντιγράφου της αίτησης. Η προαναφερόμενη έκθεση της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων, αποτελεί μέρος της «Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ελέγχου»
της αρμόδιας ΕΛΥΤ.

(Η φράση «εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών» του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από τη φράση «εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών» με την Δ19Α 5041324 ΕΞ 26.11.2013)

Άρθρο 7
Έκδοση και επανεξέταση των αδειών


1. Η άδεια χρήσης της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης ή της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο χορηγείται εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, κατόπιν σχετικού αιτήματος των εταιρειών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης.

(Η φράση «εντός προθεσμίας 60 ημερολογιακών ημερών» της παραγράφου 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από τη φράση «εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, κατόπιν σχετικού αιτήματος των εταιρειών» με την Δ19Α 5041324 ΕΞ 26.11.2013)

2. Η, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, αρμόδια αρχή χορηγεί την αιτούμενη άδεια χρήσης της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης ή την άδεια χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, εφόσον:

α) από τον έλεγχο που διενήργησε η ίδια διαπιστώνεται ότι πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται από τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις

β) τα συμπεράσματα της «Έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου» της αρμόδιας ΕΛΥΤ επιβεβαιώνουν ότι πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης της κατά περίπτωσης αιτούμενης άδειας

γ) έχει προσδιοριστεί ο τρόπος διασφάλισης των απαιτούμενων ελέγχων των άλλων αρμόδιων αρχών σε περίπτωση ύπαρξης απαγορεύσεων και περιορισμών κατά την εξαγωγή. Η αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας συντονίζει τις απαιτούμενες ενέργειες μεταξύ του αιτούντος και της άλλης αρμόδιας αρχής με τη συνδρομή της 19ης Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ.

3. Η άδεια χρήσης της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης ή της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, εκδίδεται μέσω του μηχανογραφικού συστήματος ICISnet σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 67 των ΔΕΚΤΚ.
Η άδεια κοινοποιείται στον αιτούντα εξαγωγέα ο οποίος δεσμεύεται για την αποδοχή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν, καθώς και στα εμπλεκόμενα αρμόδια Τελωνεία.
Η εκδοθείσα κατά τα ανωτέρω άδεια, τίθεται σε ισχύ την 10η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσής της και η διάρκεια ισχύος αυτής είναι απεριόριστη.

4. Η αρμόδια αρχή έκδοσης, μετά τη χορήγηση της άδειας στον εξαγωγέα, ενημερώνει άμεσα την 33η Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων και την αρμόδια ΕΛΥΤ.

5. Η αρμόδια αρχή έκδοσης, επανεξετάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 253 παράγραφος 8 των ΔΕΚΤΚ. Με γραπτό δε αίτημά της, ζητά τη συνδρομή της αρμόδιας ΕΛΥΤ για τον επανέλεγχο των κριτηρίων που προσδιορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης.
Κατά την επανεξέταση των προβλεπομένων προϋποθέσεων και κριτηρίων, η αρμόδια ΕΛΥΤ ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης.

6. Στην άδεια χρήσης της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης ή της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο προσδιορίζονται οι ειδικές συνθήκες τελωνισμού για τον κάτοχο της άδειας λαμβάνοντας υπόψη το είδος των συναλλαγών του.

(Η παράγραφος 6, τέθηκε όπως προστέθηκε με την Δ19Α 5041269 ΕΞ 26.11.2013)

Άρθρο 8
Απόρριψη έκδοσης άδειας χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών


Η αρμόδια αρχή δεν προβαίνει στην χορήγηση άδειας χρήσης της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης, ή της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7.
Στην περίπτωση αυτή προβαίνει στις ενέργειες της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης και παρέχει τη δυνατότητα του Δικαιώματος Προηγούμενης Ακρόασης.

Άρθρο 9
Αναστολή της ισχύος της άδειας − ανάκληση της άδειας

1. Η άδεια αναστέλλεται από την αρμόδια αρχή έκδοσής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 253δ, 253ε και 253στ των ΔΕΚΤΚ:

α) εφόσον η αρμόδια αρχή έκδοσης διαπιστώσει μη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που απαιτούνται για την χορήγησή της ή ενημερωθεί μέσω της διαδικασίας των εκ των υστέρων ελέγχων για μη ορθή τήρηση και εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης των εν λόγω αδειών.

β) ο κάτοχος της άδειας διαπράξει πράξη που υπόκειται σε ποινική δίωξη και συνδέεται με παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας ή

γ) το ζητήσει ο κάτοχος της άδειας, με σχετική έγγραφη αίτησή του, λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης ορισμένων εκ των προϋποθέσεων και κριτηρίων που ορίζονται για την χορήγηση αυτής.

2. Η άδεια ανακαλείται από την αρμόδια αρχή έκδοσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 253ζ των ΔΕΚΤΚ.
Η άδεια ανακαλείται επίσης όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί επί ένα (1) έτος.

3. α) Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, τα Τελωνεία, όταν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους διαπιστώνουν ποινικά αδικήματα που συνδέονται με παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας και διαπράχτηκαν από τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 2 περίπτωση α) της παρούσας απόφασης πρόσωπα, ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας, αποστέλλοντας τη μηνυτήρια αναφορά. Η αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας αξιολογώντας τη σοβαρότητα της παράβασης αποφασίζει για την αναστολή της άδειας μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας.

β) Στην περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα του άρθρου 4 παράγραφος 2 περίπτωση α) της παρούσας απόφασης, καταδικαστούν αμετάκλητα για το ποινικό αδίκημα της λαθρεμπορίας ή άλλης συναφούς με την οικονομική τους δραστηριότητα πράξης, τα αρμόδια
Τελωνεία ενημερώνουν άμεσα την αρχή έκδοσης της άδειας για να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάκλησης αυτής.

Τα αρμόδια τελωνεία ενημερώνουν επίσης την αρχή έκδοσης της άδειας για τις περιπτώσεις που σε βάρος των προσώπων του άρθρου 4 παράγραφος 2 περίπτωση α) της παρούσας απόφασης, καταλογίζονται τελεσίδικα λαθρεμπορία ή άλλες σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, για να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας.

4. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι αναστολής ή ανάκλησης της άδειας, η αρμόδια αρχή έκδοσης προβαίνει κατ’ αναλογία στις ενέργειες της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης και ενημερώνει άμεσα τα εμπλεκόμενα Τελωνεία, την αρμόδια ΕΛΥΤ και την 33η Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων.

5. Τυχόν αναστολή ή ανάκληση της άδειας, ισχύει από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης στον κάτοχό της.

Άρθρο 10
Τήρηση Ειδικού Βιβλίου αδειών από την αρμόδια αρχή έκδοσης

Οι αρμόδιες αρχές έκδοσης τηρούν μέσω του μηχανογραφικού συστήματος τελωνείων Βιβλίο των αδειών χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών που εκδίδονται, βάσει του οποίου παρακολουθείται και ελέγχεται η κατάσταση αυτών.

Άρθρο 11
Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (ΑΕΟ)


Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από κάτοχο πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) τελωνειακών απλουστεύσεων ή πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) τελωνειακών απλουστεύσεων−ασφάλειας και προστασίας, δεν εφαρμόζεται η διαδικασία αξιολόγησης των κριτηρίων που αναφέρεται στο άρθρο 6, καθόσον έχει ήδη πραγματοποιηθεί, ούτε απαιτείται η επισύναψη στην αίτηση των πιστοποιητικών και εγγράφων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, πλην του στοιχείου δ αυτής (ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άρθρο 12
Εμπορεύματα που εξαιρούνται από την εφαρμογή απλουστευμένων διαδικασιών


1. Εξαιρούνται από τη χορήγηση άδειας χρήσης απλουστευμένης διασάφησης και άδειας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, τα ακόλουθα εμπορεύματα:

α) Πολιτιστικά αγαθά
β) Όπλα και πυρομαχικά που απαριθμούνται στο νόμο 2168/1993 και στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Εξοπλισμού της ΕΕ
γ) Επικίνδυνα χημικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα I και V του Καν.(ΕΚ) 689/2008.
δ) Εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς κατά την εξαγωγή τους προς ορισμένες χώρες, βάσει αποφάσεων του ΟΗΕ και της ΕΕ.
ε) Είδη διττής χρήσης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV του Καν.(ΕΚ)428/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) Τα προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ και τα αυτοκίνητα οχήματα. Επιτρέπεται ωστόσο η χρήση της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης εξαγωγής του άρθρου 13 σε εγκεκριμένους αποθηκευτές προϊόντων ΕΦΚ και αυτοκίνητων οχημάτων.

(Η περίπτωση ζ' καταργήθηκε με την ΔΕΦΚΦ 5026218 ΕΞ 2014/27.10.2014)

2. Εφόσον μετά τη χορήγηση της άδειας χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών, υπάρξουν περιπτώσεις επιβολής απαγορεύσεων ή περιορισμών για εμπορεύματα που δεν αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1 ή/και για συγκεκριμένες χώρες, η χορηγηθείσα κατά τις διατάξεις της παρούσας άδεια χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών, αναστέλλεται για τα εν λόγω εμπορεύματα ή/και προορισμούς, έως τη λήξη των προαναφερομένων απαγορεύσεων ή περιορισμών.

3. Για τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τα αυτοκίνητα οχήματα, επιτρέπεται η χρήση των απλουστευμένων διαδικασιών εξαγωγής σε εγκεκριμένους αποθηκευτές προϊόντων Ε.Φ.Κ. και αυτοκινήτων οχημάτων.

(Η παράγραφος 3, τέθηκε όπως προστέθηκε με την ΔΕΦΚΦ 5026218 ΕΞ 2014/27.10.2014)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ

Άρθρο 13
Διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης κατά την εξαγωγή


Η άδεια χρήσης απλουστευμένης διασάφησης χορηγείται στα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της εν λόγω ΑΥΟ όταν τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο τελωνείο ή σε τόπο που ορίζεται ή εγκρίνεται από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον πληρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προσδιορίζονται στα άρθρα 253, 253α, 253β και 253γ, 261 παρ. 2, κατ’ αναλογία στο άρθρο 262 και 282 των ΔΕΚΤΚ, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 4−9 της παρούσας.

(Το πρώτο εδάφιο, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΔΕΦΚΦ 5026218 ΕΞ 2014/27.10.2014)

Η αρμόδια αρχή έκδοσης, καθορίζει στην άδεια χρήσης διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης κατά την εξαγωγή, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τα αρμόδια τελωνεία εξαγωγής στα οποία υποβάλλονται οι απλουστευμένες και συμπληρωματικές διασαφήσεις.
β) το τελωνείο ελέγχου
γ) τους κωδικούς των εμπορευμάτων που αφορά η άδεια
δ) τον τόπο, πέραν του τελωνείου, που προσκομίζονται τα εμπορεύματα, στις περιπτώσεις που αυτός ορίζεται ή εγκρίνεται από το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής.

1. Η απλουστευμένη διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά και συμπληρώνεται σύμφωνα με τα Παραρτήματα 30Α και 37 των ΔΕΚΤΚ.

Για σκοπούς φορολογικής, από πλευράς ΦΠΑ, μεταχείρισης στην απλουστευμένη διασάφηση εξαγωγής, συμπληρώνονται επίσης υποχρεωτικά, στις προβλεπόμενες θέσεις, ο αριθμός και το συνολικό ποσό (αξία πώλησης) του τιμολογίου που εκδίδει ο εξαγωγέας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Εξαιρούνται της ανωτέρω υποχρέωσης οι περιπτώσεις, όπου, λόγω της φύσεως των εμπορευμάτων δεν δύναται να έχει διαμορφωθεί η αξία πώλησής τους κατά την υποβολή της απλουστευμένης διασάφησης.

2. Ο κάτοχος της άδειας χρήσης της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης διαθέτει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη θέση των εμπορευμάτων στο καθεστώς της εξαγωγής, τα οποία θέτει στη διάθεση του αρμόδιου Τελωνείου όταν ζητηθούν.

3. Ο κάτοχος της άδειας χρήσης της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης υποβάλλει ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής, συμπληρωματική διασάφηση τύπου Υ για όλες τις απλουστευμένες διασαφήσεις που κατατέθηκαν τον προηγούμενο μήνα, εντός  δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του μήνα αυτού. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να υποβληθεί μία συμπληρωματική διασάφηση τύπου Υ για όλες τις απλουστευμένες διασαφήσεις που κατατέθηκαν τον προηγούμενο μήνα, υποβάλλονται περισσότερες συμπληρωματικές διασαφήσεις τύπου Υ εντός της προθεσμίας των δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του μήνα αυτού.

(Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3, τέθηκε όπως προστέθηκε με την Δ19Α 5041269 ΕΞ 26.11.2013)

Άρθρο 14
Διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο


Η άδεια χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού σε οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, χορηγείται στα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της εν λόγω ΑΥΟ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προσδιορίζονται στα άρθρα 253, 253α, 253β και 253γ, 283, 285, 285α, 285β, 286, 287 και 289 των ΔΕΚΤΚ, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 4−9 της παρούσας.

(Το πρώτο εδάφιο, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΔΕΦΚΦ 5026218 ΕΞ 2014/27.10.2014)

Η άδεια χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού σε οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, επιτρέπει στον δικαιούχο αυτής την τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο ή σε χώρους που ορίζονται ή εγκρίνονται από το αρμόδιο Τελωνείο,
με την υποβολή είτε πλήρους διασάφησης, είτε απλουστευμένης διασάφησης, είτε με την Γνωστοποίηση της Λογιστικής Εγγραφής.

Η αρμόδια αρχή έκδοσης καθορίζει στην άδεια χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τα αρμόδια τελωνεία εξαγωγής στα οποία υποβάλλονται οι διασαφήσεις (πλήρεις ή απλουστευμένες) ή οι γνωστοποιήσεις των λογιστικών εγγραφών.
β) το τελωνείο ελέγχου
γ) τους κωδικούς των εμπορευμάτων που αφορά η άδεια
δ) τον τόπο, όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα πριν την αναχώρησή τους προς εξαγωγή
ε) τα χρονικά περιθώρια για τον έλεγχο των εμπορευμάτων και ο χρόνος απελευθέρωσης αυτών προς εξαγωγή. Τα χρονικά αυτά περιθώρια καθορίζονται ανάλογα με την απόσταση του τελωνείου από τις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα και το είδος των εμπορευμάτων.
Ο ανωτέρω έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του τελωνείου κατόπιν αίτησης του εξαγωγέα και με την προϋπόθεση ότι το τελωνείο έχει τη δυνατότητα αυτή.
ζ) τον τρόπο διασφάλισης τυχόν ελέγχων καθώς και των αδειών, εγκρίσεων ή πιστοποιητικών που συνδέονται με απαγορεύσεις και περιορισμούς που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά την εξαγωγή, με την προϋπόθεση της έγκρισης των αρμοδίων κατά
περίπτωση αρχών.
η) τη μορφή της ενημέρωσης του τελωνείου εξαγωγής για την πρόθεση θέσης των εμπορευμάτων στο καθεστώς εξαγωγής,  τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και επανεξαγωγής μετά από τελωνειακό οικονομικό καθεστώς.

Ο κάτοχος της άδειας χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης του τελωνείου με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

• Υποβολή πλήρους διασάφησης ή
• Υποβολή απλουστευμένης διασάφησης ή
• Γνωστοποίηση της Λογιστικής Εγγραφής

1. Ο κάτοχος της άδειας χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο διαθέτει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη θέση των εμπορευμάτων στο καθεστώς της εξαγωγής, τα οποία θέτει στη διάθεση του αρμόδιου Τελωνείου όταν ζητηθούν.

2. Η διασάφηση εξαγωγής (πλήρης, απλουστευμένη) και η γνωστοποίηση της λογιστικής εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά και συμπληρώνεται σύμφωνα με τα Παραρτήματα 30 Α και 37 των ΔΕΚΤΚ.

Για σκοπούς φορολογικής, από πλευράς ΦΠΑ, μεταχείρισης:

− στην απλουστευμένη διασάφηση εξαγωγής, συμπληρώνονται, επίσης, υποχρεωτικά, στις προβλεπόμενες θέσεις, ο αριθμός και το συνολικό ποσό (αξία πώλησης) του τιμολογίου που εκδίδει ο εξαγωγέας κατά τις κείμενες διατάξεις.
− η γνωστοποίηση της λογιστικής εγγραφής περιλαμβάνει, πέραν των άλλων στοιχείων, τον αριθμό και το συνολικό ποσό (αξία πώλησης) του τιμολογίου που εκδίδει ο εξαγωγέας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Εξαιρούνται των ανωτέρω υποχρεώσεων, οι περιπτώσεις, όπου, λόγω της φύσεως των εμπορευμάτων, δεν δύναται να έχει διαμορφωθεί η αξία πώλησής τους κατά την υποβολή της απλουστευμένης διασάφησης ή της λογιστικής εγγραφής.

3. Ο κάτοχος της άδειας χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο υποβάλλει ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής συμπληρωματική διασάφηση τύπου Υ για όλες τις απλουστευμένες διασαφήσεις που κατατέθηκαν τον προηγούμενο μήνα, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του μήνα αυτού, ή ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ για όλες τις λογιστικές εγγραφές του προηγούμενου μήνα που καταχώρησε στα λογιστικά του βιβλία. Στην περίπτωση υποβολής πλήρους διασάφησης δεν απαιτείται υποβολή συμπληρωματικής διασάφησης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να υποβληθεί μία συμπληρωματική διασάφηση τύπου Υ για όλες τις απλουστευμένες διασαφήσεις που κατατέθηκαν τον προηγούμενο μήνα ή μία ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ για όλες τις λογιστικές εγγραφές του προηγούμενου μήνα, υποβάλλονται περισσότερες συμπληρωματικές διασαφήσεις τύπου Υ ή περισσότερες ανακεφαλαιωτικές διασαφήσεις τύπου Ζ εντός της προθεσμίας των δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του μήνα αυτού.

(Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3, τέθηκε όπως προστέθηκε με την Δ19Α 5041269 ΕΞ 26.11.2013)

4. Ο κάτοχος της άδειας χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των μολυβδοσφραγίδων που εγκρίνονται από το τελωνείο εξαγωγής όπου αυτό απαιτείται.

5. Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, πιστοποιητικά, άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται από την εν ισχύ εθνική και κοινοτική νομοθεσία φυλάσσονται στην έδρα του κατόχου της άδειας και διατηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

6. Το ή τα τελωνεία εξαγωγής τηρούν αρχείο των πρακτικών φυσικών ελέγχων που διενεργούν στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα.

Άρθρο 15
Τήρηση Ειδικού Λογιστικού Βιβλίου


Ο κάτοχος άδειας χρήσης διαδικασίας εκτελωνισμού στις εγκαταστάσεις του ή σε άλλο τόπο που έχει εγκριθεί από τις τελωνειακές αρχές, υποχρεούται να τηρεί Ειδικό Λογιστικό Βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο καταχωρεί τα εμπορεύματα τα οποία θέτει στο καθεστώς της εξαγωγής, γνωστοποιώντας άμεσα στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής τα στοιχεία της λογιστικής εγγραφής.

(Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 15, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ19Α 5041269 ΕΞ 26.11.2013)

Η καταχώριση στις λογιστικές εγγραφές αναφέρει την ημερομηνία που έγινε και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος 30Α των ΔΕΚΤΚ για τη διαδικασία εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο και επέχει θέση διασάφησης για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς της εξαγωγής.

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει αύξουσα αρίθμηση για κάθε λογιστική εγγραφή που επέχει θέση διασάφησης για τη θέση των εμπορευμάτων στο καθεστώς της εξαγωγής.

Για την ορθή οργάνωση της τήρησης των Ειδικών Λογιστικών Βιβλίων και της καταχώρισης σε αυτά των στοιχείων των λογιστικών εγγραφών, εκδίδονται σχετικά Υποδείγματα από τις αρμόδιες Διευθύνεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ.

Το Ειδικό Λογιστικό Βιβλίο, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, πιστοποιητικά, άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται από την εν ισχύ εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς της εξαγωγής, φυλάσσονται στην έδρα του εγκεκριμένου εξαγωγέα και διατηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

Άρθρο 16
Απόδειξη της προτιμησιακής καταγωγής ή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων

1. Κάθε εξαγωγέας, κάτοχος της άδειας διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης ή εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, που πραγματοποιεί εξαγωγές υπό την κάλυψη αποδεικτικών καταγωγής ή ελεύθερης κυκλοφορίας προκειμένου τα εμπορεύματα να επωφεληθούν προτιμησιακής μεταχείρισης στη χώρα προορισμού, πρέπει να είναι και κάτοχος άδειας «εγκεκριμένου εξαγωγέα» ως προς την καταγωγή ή την ελεύθερη κυκλοφορία ώστε να μην παρίσταται ανάγκη μετάβασής του στο αρμόδιο Τελωνείο Εξαγωγής.

2. Κάθε εξαγωγέας που πραγματοποιεί εξαγωγές εμπορευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης με την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο Τελωνείο και εφόσον δεν είναι «εγκεκριμένος εξαγωγέας» ως προς την καταγωγή ή την ελεύθερη κυκλοφορία, πριν την πραγματοποίηση της εξαγωγής, αιτείται από τo αρμόδιο Τελωνείο Εξαγωγής την έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας (EUR1, EUR−MED) ή πιστοποιητικών ελεύθερης κυκλοφορίας (A.TR), προκειμένου τα εμπορεύματα να επωφεληθούν προτιμησιακής μεταχείρισης στη χώρα προορισμού βάσει του εκάστοτε ισχύοντος Προτιμησιακού Καθεστώτος.

Οι αιτήσεις για την έκδοση των πιστοποιητικών καθώς και τα εκδοθέντα πιστοποιητικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο στο αρμόδιο Τελωνείο Εξαγωγής. Οι εν λόγω αιτήσεις καθώς και τα αντίγραφα των ανωτέρω πιστοποιητικών τηρούνται σε ειδικό φάκελο, προκειμένου να διευκολυνθεί ο εκ των υστέρων έλεγχος αυτών που διενεργείται στο πλαίσιο της Διοικητικής Συνεργασίας.

Η ίδια διαδικασία θα εφαρμόζεται και στην περίπτωση των εκ των υστέρων εκδοθέντων πιστοποιητικών (issued retrospectively/ duplicate).

3. Βάσει των Πρωτοκόλλων Καταγωγής των Προτιμησιακών Συμφωνιών, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε εξαγωγέα «εγκεκριμένο» και μη, να πραγματοποιεί εξαγωγές καταγόμενων εμπορευμάτων αξίας έως 6000 ευρώ, με τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο (δήλωση τιμολογίου, δήλωση τιμολογίου EUR−MED, δήλωση καταγωγής),  προκειμένου τα εμπορεύματα να τύχουν του ευεργετήματος της προτιμησιακής μεταχείρισης στη χώρα προορισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, δύναται να γίνει χρήση της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης ή εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, εφόσον οι ως άνω εξαγωγείς είναι κάτοχοι των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσας. Ωστόσο, για εξαγωγές εμπορευμάτων αξίας άνω των 6000 ευρώ απαιτείται άδεια «εγκεκριμένου εξαγωγέα» ως προς την καταγωγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

Άρθρο 17
Εφαρμογή απλουστευμένων διαδικασιών για εμπορεύματα που βρίσκονται σε τελωνειακό οικονομικό καθεστώς


1. Για την εφαρμογή απλουστευμένων διαδικασιών κατά την:

α) επανεξαγωγή παράγωγων προϊόντων από το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή,
β) προσωρινή εξαγωγή στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή,
γ) επανεξαγωγή από το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής,
δ) επανεξαγωγή από το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης, ακολουθούνται κατ΄αναλογία τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

2. Κατά την υποβολή των κατά περίπτωση προβλεπόμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, τελωνειακών διασαφήσεων, για την εξαγωγή, προσωρινή εξαγωγή στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, και επανεξαγωγή εμπορευμάτων ευρισκόμενων σε τελωνειακό οικονομικό καθεστώς, δηλώνεται το προηγούμενο καθεστώς και κατά τα λοιπά τηρούνται οι διατάξεις και διατυπώσεις της παρούσας απόφασης.

Επιπλέον:

α) Στην περίπτωση της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή:

Κατά την επανεξαγωγή παράγωγων προϊόντων από καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, αναγράφεται κατά περίπτωση, στη διασάφηση ή/και στις λογιστικές καταχωρήσεις, εκτός από τον κωδικό εμπορευμάτων και η αναλυτική περιγραφή του προϊόντος, το παραστατικό μεταποίησης και η δήλωση προέλευσης των εμπορευμάτων από τα οποία προέκυψαν τα παράγωγα προϊόντα που επανεξάγονται για την διαπίστωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων και την πίστωση της διασάφησης μεταποίησης.

β) Στην περίπτωση της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή:

Κατά την προσωρινή εξαγωγή εμπορευμάτων με το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή με οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, αναγράφεται, κατά περίπτωση, στη διασάφηση ή/και στις λογιστικές καταχωρήσεις, εκτός από τον κωδικό  εμπορευμάτων και η αναλυτική περιγραφή των προσωρινά εξαγόμενων εμπορευμάτων για την διαπίστωση της ταυτότητας αυτών κατά την επανεισαγωγή των παράγωγων προϊόντων και τον υπολογισμό των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων κατά την θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία με μερική ή ολική απαλλαγή από δασμούς.

γ) Στην περίπτωση της προσωρινής εισαγωγής:

Κατά την επανεξαγωγή εμπορευμάτων, που είχαν τεθεί σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, αναγράφεται κατά περίπτωση στη διασάφηση ή στις λογιστικές καταχωρήσεις εκτός από τον κωδικό εμπορευμάτων και η αναλυτική περιγραφή αυτών, για την ταυτοποίησή τους με τα αρχικώς εισαχθέντα και την πίστωση της διασάφησης προσωρινής εισαγωγής.

δ) Στην περίπτωση της τελωνειακής αποταμίευσης:

Κατά την επανεξαγωγή εμπορευμάτων μετά το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να εφαρμόζονται οι απλουστευμένες διαδικασίες που προβλέπονται κατά την επανεξαγωγή, ωστόσο:

• Για τα εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς σε αποθήκη τύπου ΣΤ δεν είναι δυνατό να επιτραπεί καμιά απλουστευμένη διαδικασία.
• Για τα εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς σε αποθήκη τύπου Β είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση μόνο για χορήγηση άδειας χρήσης απλουστευμένης διασάφησης.
• Για τα κοινοτικά γεωργικά εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 524 των ΔΕΚΤΚ (εμπορεύματα με προχρηματοδότηση) και έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης, δεν εφαρμόζεται απλουστευμένη διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 18
Διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων


1. Για την διασφάλιση της ορθής τήρησης των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης των προβλεπόμενων από την παρούσα απόφαση, αδειών χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών, διενεργούνται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι, ως ακολούθως:

α) Τα αρμόδια τελωνεία (ελέγχου) διενεργούν τακτικούς ετήσιους, καθώς και έκτακτους, εκ των υστέρων ελέγχους τήρησης των υποχρεώσεων των κατόχων αδειών χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών.

Οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες, επιβλέπουν τους ελέγχους αυτούς και ενημερώνονται για τα αποτελέσματά τους. Επιπλέον, μπορούν να ζητήσουν από τα αρμόδια τελωνεία ελέγχου, τη διενέργεια επιπλέον έκτακτων ελέγχων.

β) Για την ορθή διεξαγωγή των ανωτέρω ελέγχων, οι Τελωνειακές Περιφέρειες μπορούν να ζητήσουν εφόσον κριθεί απαραίτητο την συνδρομή της αρμόδιας ΕΛΥΤ του τόπου εγκατάστασης του εξαγωγέα και της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων,  εφόσον προκύψει θέμα αρμοδιότητάς της ή αναγκαιότητα εμπειρογνωμοσύνης της.

γ) Οι ΕΛΥΤ εντάσσουν στο ετήσιο πρόγραμμά τους, ελέγχους τόσο των κατόχων αδειών χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών όσο και των αντίστοιχων αρμόδιων τελωνείων, για την αξιολόγηση της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις άδειες αυτές καθώς και της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών διαδικασιών και ελέγχων και εν γένει της τελωνειακής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19
Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών.

Άρθρο 20
Καταργηθείσες διατάξεις.


1. Με την έναρξη εφαρμογής της παρούσας απόφασης οι αριθμ. Τ.3593/263/Α0019/25.7.2003 και 5032670/21.7.2011 ΑΥΟ καταργούνται.

2. Οι άδειες απλουστευμένης διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με τις ανωτέρω ΑΥΟ, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την επανεξέτασή τους από τις Τελωνειακές αρχές με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακριβές αντίγραφο
Ο Τμηματάρχης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο