Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-08-2012 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 56/2.8.2012 Νέα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για παραβάσεις που αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.

(Νέα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για παραβάσεις που αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 02/08/2012
Αριθμ. Πρωτ.: Ε40/364

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 - Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Δεμίρης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 244,245,247
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 56

ΘΕΜΑ : Νέα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για παραβάσεις που αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.

Σχετ. : το με αριθμ. Ε41/190/15.5.2012 Γενικό Έγγραφό μας.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4075/2012 (Φ.Ε.Κ. 89/τ.Α΄/2012) που αφορούν την εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. και σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.2972/2001 (Α΄291), όπως ίσχυε μετά την αντικατάσταση της από την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3232/2004 (Α΄ 48), αντικαθίσταται ως εξής:

«β΄» Σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα Α.Π.Δ., επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ. και προσαυξάνεται κατά 1% μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ. και μέχρι 30% συνολικά.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους εργοδότες με σύνταξη Πράξης Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) για παραβάσεις τους σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ. διαμορφώνονται από 11-4-2012 ως εξής:

- Για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. όταν αυτή πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. ποσοστό 3%, επί των εισφορών της εκπρόθεσμης Α.Π.Δ.

- Για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. όταν αυτή πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. ποσοστό προσαυξημένο κατά 1% και για κάθε επόμενη κατά περίπτωση Α.Π.Δ. μέχρι 30% συνολικά, επί των εισφορών της  εκπρόθεσμης Α.Π.Δ.

Τα ως άνω ποσοστά προσαυξήσεων υπολογίζονται στο ποσό των εισφορών που δηλώνονται στην κάθε συγκεκριμένη κατά περίπτωση Α.Π.Δ..

Τα νέα μειωμένα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών ισχύουν και για παραβάσεις που έλαβαν χώρα πριν την 11-4-2012 αλλά ο καταλογισμός (σύνταξη ΠΕΠΕΕ) πραγματοποιείται μετά από την εν λόγω ημερομηνία. Η αναφερόμενη διαδικασία αφορά και τους εργοδότες οικοδομικών & τεχνικών έργων, ως εκ τούτου το με αριθμ. Γ.Ε. Ε41/190/15.5.2012 τροποποιείται ως προς το συγκεκριμένο σημείο.

Για τον υπολογισμό των εν λόγω επιβαρύνσεων ως προθεσμία υποβολής των Α.Π.Δ. λαμβάνεται αυτή που ισχύει για την υποβολή τους μέσω διαδικτύου κάθε φορά και ανακοινώνεται με σχετικά Έγγραφα της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων.

Τυχόν παρατάσεις προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. θα λαμβάνονται υπόψη μόνο κατά τον υπολογισμό του ποσοστού 3% της πρόσθετης επιβάρυνσης και όχι για τον υπολογισμό των επόμενων ποσοστών 1% + 1% .....κ.λ.π.

Επισημαίνεται ότι οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αφορούν μόνο τον τρόπο υπολογισμού της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. και όχι τις λοιπές διατάξεις του εν λόγω άρθρου (παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.3232/2004) που ρυθμίζουν το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για μη υποβολή Α.Π.Δ. ή για υποβολή ανακριβούς Α.Π.Δ. (κατά την έννοια που ορίζεται σε αυτές), οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν (εγκύκλιο 54/24).

Κυρώσεις που έχουν επιβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του άρθρου (11-4-2012) θα πρέπει με ευθύνη των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων αντίστοιχα, να μειωθούν οίκοθεν. Μέχρις ότου  πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο λογισμικό του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει να ακυρώνεται ο σχετικός τύπος κίνησης μέσω της οθόνης «Διαχείριση Εκπρόθεσμων Κινήσεων Α.Π.Δ.» από τον Έλεγχο Εργοδοτών πριν την έκδοση της Π.Ε.Π.Ε.Ε., ή να εκδίδεται απόφαση ακύρωσης της Π.Ε.Π.Ε.Ε. εάν έχει ήδη εκδοθεί.

Στη συνέχεια θα συντάσσεται χειρόγραφη Π.Ε.Π.Ε.Ε. βάσει των νέων μειωμένων ποσοστών πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών και θα καταχωρείται στο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. μέσω της οθόνης «λοιπές χρεωστικές κινήσεις» με τύπο κίνησης 232 «Π.Ε.Π.Ε.Ε. λόγω εκπρόθεσμης Α.Π.Δ.».

Για διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε τα κάτωθι παραδείγματα καθώς και πίνακα Γενικών Εγγράφων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με περιόδους υποβολής και παρατάσεις προθεσμιών υποβολής Α.Π.Δ., μισθολογικών περιόδων 2010 – 2012.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

α) Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 1/2011 – 3/2011 ( Α΄ τρίμηνο) υπεβλήθη εκπρόθεσμα
στις 3/8/2011.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής Α΄ τριμήνου 2011 μετά την παράταση έως 6-5-2011.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής - επόμενου τριμήνου (Β΄ τριμήνου) χωρίς την παράταση (ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο Α.Μ.Ε..... 22-7-11 μετά την παράταση 5-8- 2011.
Επιβάλλεται πρόσθετη Επιβάρυνση Εισφορών για την εκπρόθεσμη υποβολή ποσοστού 4% επί του ποσού εισφορών που αντιστοιχούν στην Α.Π.Δ. (δεν λαμβάνεται υπόψη η παράταση για τον υπολογισμό του ποσοστού προσαύξησης (+1%).

β) Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 4/2011 – 6/2011 (Β΄ τριμήνου) υπεβλήθη εκπρόθεσμα στις 6/8/2011.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής Β΄ τριμήνου 2011 χωρίς την παράταση (ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο ΑΜΕ ....22-7-11) μετά την παράταση έως 5/8/2011.
Επιβάλλεται πρόσθετη Επιβάρυνση Εισφορών για την εκπρόθεσμη υποβολή ποσοστού 3% επί του ποσού εισφορών που αντιστοιχούν στην Α.Π.Δ.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ.

Μισθολογική Περίοδος

 

1/2010 – 12/2010 ΕΓΚ. 19/2010
» 1/2011 – 12/2011 Γ.Ε. Ε40/7/12-1-2011
» 1/2012 – 12/2012 Γ.Ε. Ε40/29/19-1-2012

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Α΄ 2010 1 - 3 / 2010 Γ99/1/66/30-4-10 7-5-2010
Β΄ 2010 4 - 6 / 2010 Γ99/1/182/2-8-10 6-8-2010
Γ΄ 2010 7 - 9 / 2010

Δ΄ 2010 10 - 12 / 2010

Γ99/1/13/25-1-11 11-2-2011
Α΄ 2011 4 - 6 / 2011 Γ99/1/63/29-4-11 6-5-2011
Β΄ 2011 1 - 3 / 2011 Γ99/1/121/ (27-7-11) 5-8-2011
Γ΄ 2011 7 - 9 / 2011 Γ99/1/179/24-10-11 4-11-2011
Δ΄ 2011 10 - 12 / 2011 Γ99/1/ 20/25-1-12 3-2-2012
Α΄ 2012 1 - 3 / 2012 Γ99/1/94/17-4-12 15-5-2012
Β΄ 2012 4 - 6 / 2012 Γ99/1/144/27-7-12 10-8-2012
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο