Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-08-2012 ]

Αριθμ. 7001/2/1445-κζ/23.7.2012 Ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων μεταξύ Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών, για την εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.

(Ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων μεταξύ Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών, για την εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αριθμ. 7001/2/1445-κζ/23.7.2012

Θέμα:  Ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων μεταξύ Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών, για την εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθ 32 παρ. 4 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (A' 152).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 85/2012 «'Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α' 141).

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 05513 ΕΞ από 9.7.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (Β' 2105).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία πρόσβασης σε αρχεία Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

1. Το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας (ΥΠ.Ο.Α) ενεργώντας προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της έχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στα αρχεία κάθε Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

2. Η πρόσβαση του προσωπικού της ΥΠ.Ο.Α στα ηλεκτρονικά αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποιείται με απευθείας διασύνδεση & αυτά (on line), μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας (ELENXIS), το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, του Τμήματος Μελετών της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Η πρόσβαση σε κάθε άλλης μορφής αρχεία, ηλεκτρονικά ή μη, των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα απευθείας διασύνδεσης, πραγματοποιείται με την έκδοση ειδικού υπηρεσιακού σημειώματος, το οποίο υπογράφεται από τον Διευθυντή της ΥΠ.Ο.Α ή από άλλο εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν πρόσωπο. Τα αιτούμενα στοιχεία χορηγούνται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η χορήγηση των αιτουμένων στοιχείων πραγματοποιείται άμεσα.

4. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ενημερώνουν την ΥΠ.Ο.Α για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, με κοινοποίηση κάθε σχετικού στοιχείου, όπως σχετικές διατάξεις, εγκύκλιοι και αποφάσεις.

Άρθρο 2
Γνωστοποίηση Φορολογικών και Τελωνειακών Παραβάσεων

1. Η ΥΠ.Ο.Α, με την ολοκλήρωση της προανάκρισης ή της προκαταρκτικής εξέτασης ή των ερευνών που διενήργησε για φορολογικά ή τελωνειακά αδικήματα, εφόσον προκύπτουν παραβάσεις που επισύρουν διοικητικές κυρώσεις, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ενημερώνει άμεσα τις Υπηρεσίες αυτές. Κατ' εξαίρεση σε επείγουσες περιπτώσεις που απαιτείται η άμεση επιβολή διοικητικών μέτρων ή κυρώσεων, η ενημέρωση μπορεί να γίνει και πριν την ολοκλήρωση της προανάκρισης ή της προκαταρκτικής εξέτασης ή των ερευνών, εφόσον δεν παραβλάπτεται η έρευνα.

2. Η γνωστοποίηση των παραβάσεων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με τη διαβίβαση στις καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών των αναγκαίων στοιχείων από τα οποία προκύπτει η τέλεση των διοικητικών παραβάσεων. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών δύναται να ζητήσει από την ΥΠ.Ο.Α. την αποστολή πρόσθετων στοιχείων εφόσον κρίνει ότι αυτά που της διαβιβάστηκαν δεν είναι επαρκή για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων.

3. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ενημερώνουν την ΥΠ.Ο.Α. για την επιβολή ή μη των διοικητικών κυρώσεων, καθώς και για το ύψος ή τη διάρκεια αυτών σε συντρέχουσα περίπτωση.

Άρθρο 3 Αρμοδιότητα

1. Όταν ενεργείται ταυτόχρονα έλεγχος της ΥΠ.Ο.Α. και Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών στο ίδιο υποκείμενο ελέγχου για το ίδιο αντικείμενο, προηγείται η Υπηρεσία που διενεργεί προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση. Στην περίπτωση αυτή ο φορολογικός ή τελωνειακός έλεγχος διενεργείται παράλληλα, εφόσον δεν βλάπτεται ή παρακωλύεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η διενεργούμενη προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση.

2. Για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει ως προς την αρμοδιότητα, ενημερώνεται ο αρμόδιος για την προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση Εισαγγελέας, ο οποίος και αποφαίνεται σχετικά.

Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο