Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-08-2012 ]

Αριθ. πρωτ.: οικ. 2/ 58301/ΔΠΓΚ/ 31.7.2012 Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2013

(Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2013)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2012
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 2/58301/ΔΠΓΚ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣ/ΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε΄- Εσόδων

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
101 65 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ζ. Ιωαννάτου
Ε. Καψαλάκη
Λ. Λιόσης
Τηλέφωνα : 210 3338369
210 3338368
210 3338370
Fax : 210 3338206
Ηλεκ. Δ/νση (e-mail) : [email protected]

Θ Ε Μ Α : Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2013.

Εν όψει της κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, σας στέλνουμε την παρούσα εγκύκλιο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων του ιδίου έτους και σας παρακαλούμε για την υποβολή των σχετικών προτάσεών σας αυστηρά έως την 20-08-2012, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στο ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) για την περίοδο 2012-2015, το οποίο πρόκειται να επικαιροποιηθεί για την περίοδο 2013-2016, έχουν τεθεί συγκεκριμένοι δημοσιονομικοί στόχοι που αφορούν το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, το πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης και το ύψος του χρέους. Οι εν λόγω δημοσιονομικοί στόχοι καθώς και οι αναγκαίες διαρθρωτικές και δημοσιονομικές παρεμβάσεις για τη μείωση των ετήσιων δημοσιονομικών ελλειμμάτων καθορίζονται από το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και προσδιορίζουν τους άξονες στους οποίους η ελληνική οικονομία πρέπει να κινηθεί με στόχο τη σταδιακή μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3%, την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος και τη διαμόρφωση του ύψους του χρέους σε βιώσιμα επίπεδα.

Στο πλαίσιο αυτό, η κατάρτιση ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού εσόδων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή τόσο του ΜΠΔΣ όσο και του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η τεκμηριωμένη πρόβλεψη των προσδοκώμενων δημοσίων εσόδων.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον ακριβή προσδιορισμό τόσο του ύψους όσο και των πηγών των δημοσίων εσόδων σε αναλυτικό επίπεδο, ιδιαίτερα των ετών 2012 και 2013, ώστε να διασφαλισθεί η επίτευξη των γενικότερων στόχων του προϋπολογισμού.

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων για το έτος 2013 καθώς και η διενέργεια προβλέψεων των δημοσίων εσόδων των ετών 2014-2016, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα κατωτέρω:

α. Τις πλέον επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις για την περίοδο 2012-2016 (ρυθμός ανάπτυξης, ανεργία, πληθωρισμός, κλπ), όσον αφορά τα στοιχεία των εσόδων που εξαρτώνται από την εξέλιξη των μακροοικονομικών προβλέψεων για την ελληνική οικονομία. Επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις μπορείτε να αναζητήσετε από την Δ/νση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Πρόβλεψης του Υπ. Οικονομικών (τηλ: 210-3332801, φαξ: 210-3332716).

β. Τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τις αποδόσεις των παρεμβάσεων (μέτρων) εσόδων που ήδη έχουν νομοθετηθεί ή εφαρμοστεί και θα επηρεάσουν τα αντίστοιχα μεγέθη των εσόδων. Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις είναι αυτές που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου, έχουν θεσπισθεί ή εφαρμοστεί μέχρι σήμερα και περιλαμβάνονται σε όλους τους εφαρμοστικούς νόμους που έχουν ψηφισθεί από τον Ιούνιο του 2011 μέχρι σήμερα στο Κοινοβούλιο (Δημοσιονομικές παρεμβάσεις Ιουνίου 2011, Οκτωβρίου 2011 και Φεβρουαρίου 2012) καθώς και όποιες άλλες τυχόν παρεμβάσεις εσόδων θεσπισθούν μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προτάσεων των υπηρεσιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων οικ. έτους 2013.

Επιπλέον, σημειώνουμε ότι οι εκτιμήσεις των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα γίνουν σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Φορολογικά έσοδα

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα κάνουν εκτιμήσεις για τις διάφορες κατηγορίες των φορολογικών εσόδων.

Μη φορολογικά έσοδα

Οι υπηρεσίες των αρμόδιων υπουργείων θα πραγματοποιήσουν εκτιμήσεις των μη φορολογικών εσόδων, σε συνεργασία με το Τμήμα Εσόδων (Ε’) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ.

Οι προτάσεις για τα έσοδα από μερίσματα κερδών, υπέρ του Δημοσίου, επιχειρήσεων και οργανισμών, θα υποβληθούν από τις οικονομικές υπηρεσίες των υπουργείων που τα εποπτεύουν καθώς επίσης και από την 25η Δ/νση Κίνησης Κεφαλαίων Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γ.Λ.Κ.

Η 41η Διεύθυνση Δημοσιονομικών σχέσεων με Ε.Ε. του Γ.Λ.Κ., σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και λοιπούς φορείς, θα αποστείλει προτάσεις αναφορικά με τα έσοδα που εισπράττονται για την Ε.Ε. ή προέρχονται από αυτή.

Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών

Με το Ν.3697/2008 καταργήθηκαν οι ειδικοί λογαριασμοί και οι πόροι τους πλέον αποτελούν δημόσια έσοδα και εμφανίζονται σε ειδικούς Κ.Α. Εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Οι Διευθύνσεις Οικονομικού ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων που είχαν την ευθύνη διαχείρισης των εν λόγω λογαριασμών, πριν την κατάργησή τους, θα υποβάλουν προτάσεις για τα έσοδα αυτά.

Ειδικές επισημάνσεις

Πρόβλεψη εσόδων

Ο προσδιορισμός του ύψους των προβλεπομένων εσόδων σε κάθε κατηγορία θα αναφέρεται στις προσδοκώμενες εισπράξεις και όχι στις βεβαιώσεις των εσόδων. Το στοιχείο της βεβαίωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση υπολογισμού των εισπράξεων.

Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων.

Στις προτάσεις των εσόδων του προϋπολογισμού θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να αναφέρουν και τις εκτιμήσεις τους ως προς το ύψος των επιστροφών ανά Κ.Α.Ε. 

Μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης για εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, είναι αναγκαία η υποβολή προτάσεων αναφορικά με το ύψος των εσόδων, πέραν του οικονομικού έτους 2013, και για τα οικονομικά έτη 2014, 2015 και 2016.

Μηνιαίες προβλέψεις

Στον κρατικό προϋπολογισμό 2013, για τρίτη συνεχή χρονιά, θα περιλαμβάνεται, και ενδεικτική μηνιαία κατανομή των εσόδων ανά κατηγορία. Για το λόγο αυτό, οι προβλέψεις των φορέων για το 2013 είναι αναγκαίο να υποβληθούν και με ανάλυση σε μηνιαία βάση.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους συγχρόνως με την εξής διαδικασία:

1. Συμπλήρωση και αποστολή των εντύπων Π1 και Π2 (επισυνάπτονται).

• Έντυπο Π1

Στο έντυπο αυτό, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται, θα πρέπει να περιέχονται τα εξής δεδομένα:

α) Στοιχεία Υπηρεσίας: Θα αναγραφεί ο τίτλος της υπηρεσίας που υποβάλλει την πρόταση και θα συμπληρωθούν απαραιτήτως τα στοιχεία των αρμοδίων υπαλλήλων και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

β) Κ.Α. Εσόδου: Θα αναγραφεί ο κωδικός αριθμός μέσω του οποίου εισάγονται τα έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό.

γ) Περιγραφή εσόδου: Θα αναγραφεί η κατονομασία του ΚΑΕ όπως περιλαμβάνεται στον Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως ισχύει σήμερα, με περαιτέρω ειδικότερη περιγραφή, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

δ) Θεσμικό πλαίσιο: Θα αναγραφεί το θεσμικό πλαίσιο (νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συμβάσεις, εγκύκλιοι κ.λπ.), που ισχύει για κάθε κατηγορία εσόδου.

Η λεπτομερής αναφορά του νομοθετικού πλαισίου που διέπει κάθε έσοδο θα βοηθήσει σημαντικά και στην κωδικοποίηση των διατάξεων για τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ.

ε) Σύντομη περιγραφή του εσόδου: Θα αναγραφεί το αντικείμενο του εσόδου, οι σχετικοί συντελεστές, ο τρόπος και ο χρόνος βεβαίωσης και είσπραξης (προβλεπόμενες δόσεις και χρόνος καταβολής), καθώς και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο.

στ) Εκτιμήσεις εσόδων οικονομικού έτους 2012: Θα περιληφθούν οι εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις των υπηρεσιών ως προς την διαμόρφωση του ύψους του εσόδου για το έτος 2012 (εισπράξεις, επιστροφές και καθαρά έσοδα), οι οποίες θα βασίζονται και σε εκτιμήσεις των υπηρεσιών για την απόδοση των παρεμβάσεων (μέτρων) εσόδων που ήδη έχουν εφαρμοστεί και ισχύουν μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προτάσεων των υπηρεσιών και συνδέονται με τον εκάστοτε Κ.Α. Εσόδου.

Επιπλέον, θα γίνει σύγκριση, αφενός με τις αντίστοιχες προτάσεις όπως διατυπώθηκαν για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους αυτού, και αφετέρου με τα μεγέθη όπως αυτά προσδιορίσθηκαν στον προϋπολογισμό. Στις περιπτώσεις σημαντικών αποκλίσεων θα πρέπει να παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και αναλύσεις για την αιτιολόγησή τους. Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του 2012 τροποποιήθηκε με τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό 2012 (Ν. 4051/2012) που δεν περιελάμβανε ανάλυση εσόδων ανά ΚΑΕ, στο έντυπο Π1 θα συμπληρωθούν οι αρχικές προβλέψεις του προϋπολογισμού 2012.

ζ) Προβλέψεις εσόδων οικονομικού έτους 2013: Θα αναγραφούν οι προβλέψεις του εσόδου για το επόμενο οικονομικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη όλα εκείνα τα στοιχεία (μακροοικονομικές προβλέψεις, εκτιμώμενη απόδοση μέτρων-παρεμβάσεων που συνδέονται με τον Κ.Α. Εσόδου κλπ) που είναι αναγκαία για τον ακριβή προσδιορισμό του ύψους του. Ακόμη και στις περιπτώσεις που ο ακριβής προσδιορισμός των παραμέτρων που επηρεάζουν τα έσοδα δεν είναι δυνατός, παρακαλούνται οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση των εσόδων οικ. έτους 2013 και να συμπληρώσουν ανάλογα το έντυπο Π1.

η) Προβλέψεις εσόδων οικονομικού έτους 2014: Θα αναγραφούν οι προβλέψεις του εσόδου για το οικονομικό αυτό έτος.

θ) Προβλέψεις εσόδων οικονομικού έτους 2015: Θα αναγραφούν οι προβλέψεις του εσόδου για το οικονομικό αυτό έτος.

ι) Προβλέψεις εσόδων οικονομικού έτους 2016: Θα αναγραφούν οι προβλέψεις του εσόδου για το οικονομικό αυτό έτος.

Οι παραπάνω προτάσεις θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες, μελετημένες και ρεαλιστικές και να περιλαμβάνουν με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο υπολογισμού του προβλεπόμενου εσόδου.

Ειδικότερα θα πρέπει να αναφέρονται:

-οι συγκεκριμένες παραδοχές που έγιναν για τον προσδιορισμό των εισπράξεων από κάθε κατηγορία εσόδου

-οι τυχόν μεταβολές του σχετικού θεσμικού πλαισίου ή άλλες ειδικές συνθήκες που επηρεάζουν την απόδοση του εσόδου

-οι σημαντικές αυξήσεις ή μειώσεις.

Επισημαίνεται ότι η αναφορά των πηγών προέλευσης των εσόδων, καθώς και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων έγιναν οι προβλέψεις του προϋπολογισμού, είναι απαραίτητη όχι μόνο για τον ακριβή προσδιορισμό των εσόδων, αλλά κυρίως για την αποτελεσματική εκτέλεση του προϋπολογισμού και του Προγράμματος Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από τα κράτη – μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς κατά τη διάρκεια των συμβατικών ελέγχων από το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, κάθε τρίμηνο, ζητούνται αναλυτικά στοιχεία για κάθε κατηγορία εσόδου καθώς και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της πορείας υλοποίησης όλων των ληφθέντων φορολογικών και άλλων μέτρων.

• Έντυπο Π2

Στο έντυπο αυτό πρέπει να κατανεμηθούν οι προβλέψεις εσόδων προ μείωσης επιστροφών, μόνο για το οικ. έτος 2013, κατά μήνα και ανά κωδικό αριθμό εσόδου, ώστε όπως προαναφέρθηκε, να είναι δυνατή η δημοσίευση με τον προϋπολογισμό του 2013 των προβλεπόμενων μηνιαίων εσόδων ανά κατηγορία. Στο εν λόγω έντυπο θα πρέπει να περιέχονται μόνο οι ΚΑΕ με ετήσια έσοδα άνω των 5 εκατ. ευρώ.

Παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες να αποστείλουν τα έντυπα Π1 και Π2 και σε ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected], [email protected], [email protected]

2. Καταχώριση των προτάσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής

Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από 1/1/2011 λειτουργεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) όπου η επεξεργασία των δεδομένων υποστηρίζεται λειτουργικά από το σύστημα SAP (Systems, Applications and Products).

Η επεξεργασία των στοιχείων τόσο κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους όσο και για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού των επόμενων ετών, γίνεται υποχρεωτικά μέσω του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι εκπρόσωποι από κάθε υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, που έχει την υποχρέωση υποβολής προτάσεων εσόδων, σε συνέχεια σχετικής εκπαίδευσης που τους έχει παρασχεθεί, οφείλουν να μεριμνήσουν για την καταχώρηση των προτάσεων των υπηρεσιών τους στο εν λόγω σύστημα, μέσω του διαδικτύου.

Επίσης, και στα λοιπά υπουργεία έχουν εξουσιοδοτηθεί οι υπηρεσίες οικονομικού για πρόσβαση στο ΟΠΣΔ για την καταχώρηση των προτάσεών τους.

Σημειώνεται ότι με την πρόσβαση των υπηρεσιών σας, ως χρήστες στο ΟΠΣΔΠ, θα έχετε τη δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης της πορείας εισπράξεων των εσόδων, ανά ΚΑΕ, κατά τον χρόνο προσδιορισμού των προτάσεών σας, χωρίς να είναι απαραίτητη η προηγούμενη αλληλογραφία με την υπηρεσία μας.

Για τεχνικά ζητήματα σχετικά με την πρόσβασή σας στο ΟΠΣΔΠ μπορείτε να επικοινωνείτε με την Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων του Γ.Λ.Κ. (Δ53) στα τηλέφωνα: 210-3338934 και 210-3338933.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Οι προτάσεις για τα πάσης φύσεως έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ήτοι ίδια έσοδα, επιχορηγήσεις, πιστωτικά, τα οποία χρηματοδοτούν το Π.Δ.Ε. θα υποβληθούν από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Παρακαλούμε για την άμεση και πλήρη συνεργασία σας και αναμένουμε να καταβάλετε κάθε προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή τεκμηρίωση των προτάσεών σας, καθόσον η ακριβής εκτίμηση των προβλεπόμενων εσόδων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το σχεδιασμό ενός αξιόπιστου και ρεαλιστικού προϋπολογισμού και συμβάλλει ουσιαστικά στην ομαλή και χωρίς σημαντικές αποκλίσεις εκτέλεσή του.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Χρ. Σταϊκούρας

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο