Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-10-2006 ]

Ο.Κ.Χ.Ε. αριθ. 393/08/23.10.2006 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 168/3α/17.7.2003 (ΦΕΚ 1042/Β΄/28.7.2003) σχετικά με τη συγκρότηση και τήρηση αρχείου τίτλων, διαγραμμάτων και λοιπών δικαιολογητικών που υποβάλλονται με τις αιτήσεις εγγραφής στο κτηματολογικό βιβλίο

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 168/3α/17.7.2003 (ΦΕΚ 1042/Β΄/28.7.2003) σχετικά με τη συγκρότηση και τήρηση αρχείου τίτλων, διαγραμμάτων και λοιπών δικαιολογητικών που υποβάλλονται με τις αιτήσεις εγγραφής στο κτηματολογικό βιβλίο)

Κατηγορία: Κτηματολόγιο

Αριθ. 393/08

(ΦΕΚ Β' 1743/30-11-2006)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Χ.Ε.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 (παράγραφος 2 εδ. στ΄), του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 275/Α΄/3.12.1998), όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 3127/2003 (ΦΕΚ 67 Α΄/19.3.2003).

2. Την υπ’ αριθμ. 168/3α/17.7.2003 (ΦΕΚ 1042/Β/28.7.2003) απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Χ.Ε., 

αποφασίζει:

Άρθρο Μόνο

Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 168/3α/17.7.2003 απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ 1042/Β/28.7.2003) και μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 5 προστίθεται παράγραφος 5α με το εξής περιεχόμενο:

«5α. Όταν η τήρηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι τεχνικά αδύνατο να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του ιδίου άρθρου, επιτρέπεται η βιβλιοδέτηση των σχετικών αιτήσεων καταχώρησης με τα έγγραφα, στα οποία περιέχεται η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση και τα λοιπά δικαιολογητικά ανά πενήντα ή εκατό σε ξεχωριστούς τόμους ανά έτος κατά τον αύξοντα αριθμό, που φέρει η οικεία αίτηση καταχώρησης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2006

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο