Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-07-2012 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.20/17192/25.7.2012 Στοιχεία για φορείς της αρμοδιότητάς σας (Συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανισμών)

(Στοιχεία για φορείς της αρμοδιότητάς σας (Συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανισμών))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 
Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.20/17192

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα
FAX:210-3389147
Πληροφορίες: Κων/νος Βουτσινάς
Τηλέφωνα: 213-1313133

ΘΕΜΑ: Στοιχεία για φορείς της αρμοδιότητάς σας

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως την Δευτέρα 30 Ιουλίου τα πιο κάτω στοιχεία για τους φορείς που εποπτεύεται και οι οποίοι περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα: 

Θεσμικό πλαίσιο

• Διατάξεις σύστασης και λειτουργίας του φορέα, όπως αυτές ισχύουν
• Αναφορά των οργάνων διοίκησης και του αριθμού των μελών τους (π.χ. Διοικητικό Συμβούλιο) και του λοιπού προσωπικού με θητεία
• Εκτίμηση περί της τυχόν ύπαρξης αρμοδιοτήτων οι οποίες πρέπει να προβλεφθεί ότι μεταφέρονται και ασκούνται από άλλο φορέα με συναφές αντικείμενο ή από αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου σας.

Προσωπικό

• Καταγραφή του προσωπικού ανά κατηγορία εκπαίδευσης, κλάδο/ειδικότητα, και τυπικά προσόντα που αυτό κατέχει
• Καταγραφή του προσωπικού ανά εργασιακή σχέση (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, σύμβαση έργου, σχέση έμμισθης εντολής κ.ά.)
• Τόπος όπου το υφιστάμενο προσωπικό παρέχει τις υπηρεσίες του
• Εκτίμηση περί της δυνατότητας αξιοποίησης του σε άλλες υπηρεσίες ή φορείς του εποπτεύοντος υπουργείου

Οικονομικά - νομικά ζητήματα

• Αναλυτική παράθεση των δαπανών μισθοδοσίας, καθώς και της αποζημίωσης των μελών του ΔΣ και των λοιπών συλλογικών οργάνων
• Αναφορά στα ενοίκια που τυχόν καταβάλλονται για την εκμίσθωση κτιρίων 
• Καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που ο φορέας κατέχει
• Καταγραφή του υπάρχοντος εξοπλισμού και της λοιπής κινητής περιουσίας
• Πρόβλεψη περί της τύχης τυχόν προβλεπόμενων εσόδων και λοιπών εισφορών, καθώς και των πάσης φύσεως ταμειακών υπόλοιπων
• Αναφορά των τυχόν απαιτήσεων, υποχρεώσεων και πάσης φύσεως εκκρεμοτήτων, καθώς και των τυχόν εκκρεμών δικών που υφίστανται στους εν λόγω φορείς
• Πρόβλεψη περί της τύχης έργων που έχουν ανατεθεί σε αναδόχους και εκκρεμεί η ολοκλήρωσή τους.

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις η υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι στη διάθεσή σας.Ο προϊστάμενος της Γεν. Δ/νσης
Δ. Παπαδημητρόπουλος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1

Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών

Ν.Π.Ι.Δ.

1

Συγχώνευση σε ένα ενιαίο εθνικό φορέα εξωστρέφειας με έδρα την Θεσσαλονίκη

2

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Α.Ε.

1

3

HELEXPO

Α.Ε.

1

4

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Α.Ε.

1

Συγχώνευση σε ενιαίο φορέα

5

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ν.Π.Ι.Δ.

1

6

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

Ν.Π.Ι.Δ.

1

7

Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών

Ν.Π.Ι.Δ.

1

Κατάργηση και Ενσωμάτωση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

8

Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας

Ν.Π.Ι.Δ.

1

Συγχώνευση

9

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Ν.Π.Ι.Δ.

1

10

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Ν.Π.Δ.Δ.

1

Συγχώνευση

11

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ν.Π.Ι.Δ.

1

12

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη (Ε.ΚΕ.Π.Π. - Ε.ΚΕ.ΧΑ.ΧΑ.Κ)

Ν.Π.Ι.Δ

1

Κατάργηση και απορρόφηση από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

13

Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (Αγορά Ρέντη)

Α.Ε.

1

Συγχώνευση

14

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης

Α.Ε.

1

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


 

ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

15

Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων

Ν.Π.Ι.Δ.

1

Κατάργηση και ενσωμάτωση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΛΗΘΟΣ

ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

16

Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Ν.Π.Δ.Δ.

1

Κατάργηση και ενσωμάτωση στο Υπουργείο Τουρισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΛΗΘΟΣ

ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

17

Ελληνική Θαλάσσια Ένωση

Ν.Π.Δ.Δ.

1

Κατάργηση και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΥΕΘΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ


 

ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΛΗΘΟΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

18

Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευομένων Περιοχών

Ν.Π.Ι.Δ.

29

Συγχώνευση σε 14 φορείς, κατά προσέγγιση αντίστοιχους των Περιφερειών

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

 


 

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΛΗΘΟΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

19

Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας

Ν.Π.Δ.Δ.

39

Συγχώνευση σε 13 (μια διοίκηση ανά Περιφέρεια, με την επιφύλαξη της επαρκούς εξυπηρέτησης νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών)

20

Κεφάλαια Αποζημίωσης 

Φορτοεκφορτωτών

Ν.Π.Δ.Δ.

65

Συγχώνευση σε 1 ενιαίο φορέα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


 

ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΛΗΘΟΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

21

Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων

Ν.Π.Δ.Δ

63

Συγχώνευση σε 1 ενιαίο φορέα


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο