Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-06-2009 ]

Αριθμ. Φ.10035/12181/651/16.9.2009 Αναπροσαρμογή των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε.

(Αναπροσαρμογή των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Φ.10035/12181/651

(ΦΕΚ Β' 1211/19-06-2009)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2676/1999 (1, Α΄), «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 258/2005 (316, Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 5/2007 (4, Α΄).

3. Το π.δ. 63/21.4.2005 (98, Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Το π.δ. 213/1992 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (102, Α΄)

5. Το π.δ. 238/17.12.2007 (278, Α) «Διορισμός Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

6. Το π. δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (201, Α΄).

7. Την υπ’ αριθμ. 450/4.5.2009 απόφαση της 66/4.5.2009 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε.

8. Το υπ’ αριθμ. 11547/142/20.5.2009 υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (154, Α΄), όπως ισχύουν, και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Ε.,

αποφασίζουμε:

Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών όλων των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., όπως οι κατηγορίες αυτές καθορίσθηκαν με το άρθρο 1 του π.δ. 5/2007, αναπροσαρμόζονται κατά 5% από 1.1.2009 ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσά Κατηγοριών από 1.1.2009
1 762,04
2 930,71
3 1.111,02
4 1.212,92
5 1.399,06
6 1.577,93
7 1.687,28
8 1.824,48
9 1.947,75
10 2.071,08
11 2.194,35
12 2.317,62
13 2.440,96
14 2.564,24


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο