Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-07-2012 ]

Αριθμ. οικ. 66982/28280/4.7.2012 Ανασύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 241, παρ.4, περ. β του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.04.2012), το άρθρο 7, παρ. 15 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της

(Ανασύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 241, παρ.4, περ. β του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.04.2012), το άρθρο 7, παρ. 15 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. οικ. 66982/28280

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α΄/15.04.1998) «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την περίπτωση δ’ της παρ. 19 του άρθρου 8.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α΄/23.12.2004) «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» και ειδικότερα την περίπτωση γ’ της παρ.15 του άρθρου 7.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 159 παρ. 1 περ. ιβ’ και 186 παρ. II περ. Α 20΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/01.02.2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή».

5. Τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.04.2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας και αλιείας και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 περ. γβ΄ του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»,

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α΄/14.04.2011) «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο Ν. 3908/2011».

8. Τη με αρ. 2/16822/0022/09−05−2011 (ΦΕΚ 195/ΥΟΔΔ/17.06.2011), απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών−Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

9. Την υπ’ αριθμ. 24442/1.6.2011 Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας − Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων−Τμήμα Ενημέρωσης και Νομικών Θεμάτων.

10. Την υπ’ αριθμ. 67780/27456/22.08.2011 απόφαση σύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής (ΦΕΚ 2059 Β΄/15.09.2011),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Α. Ανασυστήνουμε στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 241, παρ.4, περ. β του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.04.2012) και το άρθρο 7, παρ. 15, περ. γ΄ του Ν. 3299/2004, την Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι:

1. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης.

2. Ένας εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

3. Ένας εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

4. Ένας εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου

5. Ένας εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

6. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης με αναπληρωτή άλλο προϊστάμενο της Περιφέρειας Κρήτης.

7. Ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης.

8. Ένας εκπρόσωπος του EOT της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

9. Ένας εκπρόσωπος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.

10. Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ανατολικής/Δυτικής Κρήτης.

11. Ένας εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου/Χανίων, Ρεθύμνου/Λασιθίου.

Β. Της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Κρήτης ή ο αναπληρωτής του, που ορίζεται ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης.

Γ. Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.

Άρθρο 2
Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής

Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι:

1. Η γνωμοδότηση για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ίδιου νόμου, έχουν υποβληθεί στην Περιφέρεια Κρήτης.

2. Η γνωμοδότηση για τυχόν αιτήσεις θεραπείας κατά απορριπτικών ή άλλων δυσμενών, κατά την κρίση των επιχειρηματικών φορέων, αποφάσεων σχετικών με την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ. 4, περ. α του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.04.2012), οι αποφάσεις ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, καθώς και οι αποφάσεις συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις, για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και των Νόμων 2601/1998 και 1892/1990, εκδίδονται κατόπιν γνωμοδότησης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004. Ο αρμόδιος Υπουργός (ή Περιφερειάρχης) μπορεί να παραπέμπει στην Γνωμοδοτική Επιτροπή αποφάσεις τροποποιήσεων, ολοκληρώσεων και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, όταν το κρίνει αναγκαίο.

Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ. 4 περ. β, παρατείνεται η λειτουργία των Γνωμοδοτικών Επιτροπών της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

Οι εν λόγω Επιτροπές τα μέλη των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα έντεκα (11), ανασυγκροτούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.04.2012).

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων

1. Αρμόδια για την εισήγηση των θεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας είναι η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης.

2. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού συντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις.

3. Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού που χειρίζονται το εκάστοτε εξεταζόμενο θέμα.

4. Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτής βοηθός Γραμματέας, ο οποίος επικουρεί το γραμματέα κατά τις συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Ο Γραμματέας και ο αναπληρωτής βοηθός του είναι αρμόδιοι για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για τη γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής πραγματοποιούνται στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης ή στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα εντός ή πέρα από το ωράριο των Δημοσίων Υπηρεσιών.

2. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

3. Καταρτίζεται ημερήσια διάταξη με τα θέματα που είναι έτοιμα να εισαχθούν στην Επιτροπή για συζήτηση, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής μαζί με τα αντίστοιχα εισηγητικά σημειώματα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

4. Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Επιτροπής. Ο Γραμματέας μεριμνά για την κοινοποίηση των πρακτικών για τις περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Μια σειρά επικυρωμένων πρακτικών καθώς και τα σχέδια των εισηγητικών σημειωμάτων τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας.

5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου μέλη της Επιτροπής και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

6. Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής του Ν. 3299/2004 στη Γνωμοδοτική Επιτροπή τηρείται η απόλυτη σειρά της προτεραιότητας με την οποία έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές.

7. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατό να καλούνται εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

Άρθρο 5

Η συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την περ. στ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, μη δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζονται επίσης, οι γραμματείς και οι αναπληρωτές βοηθοί γραμματείς των επιτροπών, καθώς και οι εισηγητές.

Άρθρο 6
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ως μέλη, σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί στους Ν. 3299/2004 και 2601/1998 ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ιδίου ή συναφούς αντικειμένου.

2. Ο πρόεδρος, τα μέλη, οι εισηγητές, οι γραμματείς και αναπληρωτές βοηθοί γραμματέων της Περιφερειακής. Γνωμοδοτικής Επιτροπής, αμείβονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 −παρ. 18 του Ν. 3299/2004 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 2/16822/0022/09.05.2011 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών−Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Στα μέλη και τους εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2429/1996 περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 3213/2003.

Άρθρο 7

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, πέραν αυτής για την οποία έχει ήδη εγγραφεί σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 2/16822/0022/09.05.2011 (ΦΕΚ 195/ΥΟΔΔ/17.06.2011), κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών − Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, άρθρο 4 αυτής.

Άρθρο 8

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 4 Ιουλίου 2012

Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο