Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2012 ]

Αρ. πρωτ.: 16318/13.7.2012 Ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ και χρήση του πιστοποιημένου εντύπου των διαδικασιών από τις αδειοδοτούσες αρχές

(Ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ και χρήση του πιστοποιημένου εντύπου των διαδικασιών από τις αδειοδοτούσες αρχές)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2012
Αρ. Πρωτ. 16318 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα
FAX:210-3389139
Πληροφορίες: Μ. Σαράκη, Ν. Άρχοντας
Τηλέφωνο: 2131313155, 2131313136
Ε - mail: [email protected],

ΘΕΜΑ: «Ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ και χρήση του πιστοποιημένου εντύπου των διαδικασιών από τις αδειοδοτούσες αρχές»

Όπως είναι γνωστό, με το Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α73-5-2010) ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο η Οδηγία 2006/123/ΕΚ η οποία αφορά στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και της άσκησής τους στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Η εξυπηρέτηση των κοινοτικών παρόχων υπηρεσιών (ελλήνων ή προερχόμενων από κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ) όσον αφορά α) στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την αδειοδότηση που τους ενδιαφέρει και β) την υποβολή της αίτησης καθώς και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση της αντίστοιχης διαδικασίας, μπορεί να γίνεται είτε από τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) είτε απευθείας από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες με αυτοπρόσωπη παρουσία του παρόχου είτε και εξ' αποστάσεως μέσω του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε (ermis - eugo). 

Τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) λειτουργούν βάσει της αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 19.07/14/380/20-09-2010 (ΦΕΚ 1561/Β/23-09-2010) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΟΔΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 261/Β/17-02-2011). Πρόκειται για ένα δίκτυο 54ων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) στις αρμοδιότητες των οποίων έχει προστεθεί η διεκπεραίωση των 200 και πλέον διαδικασιών που εμπίπτουν στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ. Σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι των συγκεκριμένων ΕΚΕ/ΚΕΠ έχουν επιμορφωθεί κατάλληλα προκειμένου α) να διεκπεραιώνουν τις νέες αυτές διαδικασίες που εμπίπτουν στην προαναφερόμενη Οδηγία, β) να διαχειρίζονται τις εξ' αποστάσεως αιτήσεις και γ) να εξυπηρετούν παρόχους άλλων κρατών μελών της ΕΕ/ΕΟΧ.

Η ένταξη στα Ε.Κ.Ε των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ έχει πραγματοποιηθεί με την κατάρτιση και δημοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α) μεταξύ των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του εκάστοτε καθ' ύλην αρμοδίου Υπουργού. Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευτεί 80 Κ.Υ.Α με τις οποίες έχουν ενταχθεί στα Ε.Κ.Ε περί τις 200 διαδικασίες παροχής υπηρεσιών. Πλήρης κατάλογος με τις διαδικασίες της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ. βρίσκεται καταχωρημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=tfZOMdAam0NbrSgVcRd-aSg&authkey=CQ3EoMEL#gid=0 .

Αναπόσπαστο μέρος των προαναφερθεισών Κ.Υ.Α αποτελεί το πιστοποιημένο έντυπο αίτησης κάθε διαδικασίας, το οποίο έχει καταρτισθεί στα πρότυπα των εντύπων αιτήσεων των διαδικασιών που ήδη είναι ενταγμένες στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω Κ.Ε.Π. Το πιστοποιημένο έντυπο αίτησης διαθέτει συγκεκριμένη μορφή η οποία είναι ενιαία για τα έντυπα όλων των διαδικασιών. Στην πρώτη σελίδα του αναγράφονται η αρμόδια αρχή για την παραλαβή της αίτησης και τα στοιχεία του αιτούντος και στη δεύτερη σελίδα αναφέρονται όλα τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να κατατεθούν είτε αυτά πρέπει να υποβληθούν από τον πολίτη είτε να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Στο έντυπο των περισσοτέρων διαδικασιών, μετά τα απαραίτητα δικαιολογητικά ακολουθεί πίνακας με πρόσθετες παρατηρήσεις και πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή σχετικά με τη διαδικασία γενικότερα. Στο τέλος του πιστοποιημένου εντύπου αίτησης αναγράφεται α) ο χρόνος διεκπεραίωσης κάθε διαδικασίας συμπεριλαμβανομένης (για τις περισσότερες διαδικασίες των Ε.Κ.Ε) της ρήτρας της σιωπηρής έγκρισης της διοικητικής πράξης στις περιπτώσεις που παρέρχεται άπρακτη η προθεσμία διεκπεραίωσής της από την αδειοδοτούσα αρχή καθώς και β) το συνολικό κόστος της.

Η κατάρτιση ενιαίων εντύπων αιτήσεων για όλες τις διαδικασίες του δημοσίου τομέα αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί από μόνη της ένα πολύ σημαντικό μέτρο απλούστευσης για χους εξής λόγους:

• Η ύπαρξη συγκεκριμένου εντύπου αίτησης με καταγεγραμμένα τα ακριβή δικαιολογητικά κάθε διαδικασίας περιορίζει τυχόν διαφοροποιήσεις των υπηρεσιών ως προς την ερμηνεία του θεσμικού πλαισίου στο οποίο βασίζεται η εν λόγω διαδικασία

• Αντίστοιχα, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της απαίτησης πρόσθετων δικαιολογητικών ή δικαιολογητικών διαφορετικών από εκείνα που ορίζονται σε κάθε Κ.Υ.Α. από τις αδειοδοτούσες αρχές στις οποίες καταλήγουν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Έτσι λ.χ. η Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν μπορεί να απαιτήσει για την ίδια διαδικασία την προσκόμιση διαφορετικών δικαιολογητικών από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

• Το πιστοποιημένο έντυπο αίτησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε Κοινής Υπουργικής Απόφασης, μέσω του οποίου συγκεκριμενοποιούνται και ομογενοποιούνται οι απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει κάθε διαδικασία α) για τους υπαλλήλους των καθ' ύλην αρμόδιων υπηρεσιών οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να το πράξουν οι ίδιοι αλλά και β) για τον ίδιο τον πολίτη ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώσει το έντυπο αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να το συμπληρώσει και να το εκτυπώσει μέσω του υπολογιστή του. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η διαφάνεια στη συναλλαγή του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση.

Για τους πιο πάνω λόγους το πιστοποιημένο έντυπο αίτησης κάθε διαδικασίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε Κ.Υ.Α και δημοσιεύεται μαζί με αυτήν στο αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. Τόσο τα Κ.Ε.Π/ Ε.Κ.Ε όσο και οι καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο τα πιστοποιημένα έντυπα για τις διαδικασίες τους, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με τις σχετικές Κ.Υ.Α,

Επειδή, το τελευταίο χρονικό διάστημα η υπηρεσία μας έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων από μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων παρόχων υπηρεσιών σχετικά με την απαίτηση πρόσθετων δικαιολογητικών από τις αδειοδοτούσες αρχές πέραν των όσων έχουν καθορισθεί στις προαναφερόμενες ΚΥΑ, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

1) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οι φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις αδειοδοτήσεις να προβαίνουν σε μετατροπές στο αρχικό έντυπο αίτησης με δική τους πρωτοβουλία προσθέτοντας ή αφαιρώντας δικαιολογητικά. Επίσης, δεν επιτρέπεται ο καθ' ύλην αρμόδιος φορέας να εισάγει πρόσθετα δικαιολογητικά μέσω ερμηνευτικών εγκυκλίων σε μία διοικητική διαδικασία η οποία έχει ρυθμιστεί με κανονιστική πράξη. Τέτοιου είδους ενέργειες είναι μη σύννομες διότι δεν έρχονται μόνο σε σύγκρουση με τα οριζόμενα στις δημοσιευμένες Κ.Υ.Α αλλά αντίκεινται και στο πνεύμα της ομοιόμορφης εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου από τη Δημόσια Διοίκηση.

Η κατάρτιση των Κ.Υ.Α με τις οποίες συγκεκριμένες διαδικασίες έχουν ενταχθεί στα Ε.Κ.Ε είναι προϊόν διαβούλευσης της υπηρεσίας μας με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Οι απλουστεύσεις οι οποίες έχουν συμφωνηθεί και εφαρμόζονται δεν επιλέχθηκαν αυθαίρετα, αντίθετα μάλιστα οι περισσότερες εξ' αυτών υπαγορεύονται και επιβάλλονται από την ίδια την Οδηγία 2006/123/ΕΚ. Τυχόν αναίρεση τους θα είχε επιπτώσεις κατά την αξιολόγηση της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και επιβολής προστίμου σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί πλημμελής εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ. Επισημαίνεται ότι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της συγκεκριμένης Οδηγίας δεδομένου ότι αφορά στην ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών η οποία αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποια αδειοδοτούσα αρχή έχει διαφορετική άποψη για ορισμένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συμπεριλαμβάνονται στο έντυπο αίτησης, οφείλει να το θέσει υπόψη του φορέα (π.χ. του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργείου) που είναι αρμόδιος για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου επί του συγκεκριμένου ζητήματος και εάν ο καθ' ύλην αρμόδιος φορέας κρίνει την εισήγησή της βάσιμη οφείλει με τη σειρά του να την κοινοποιήσει στην υπηρεσία μας. Μόνο μέσω αυτής της συγκεκριμένης οδού θα συζητηθεί τυχόν τροποποίηση του εντύπου με αντίστοιχη τροποποίηση της Κ.Υ.Α που το καθορίζει.

2) Οι απλουστεύσεις στις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών οι οποίες υπαγορεύονται από την ίδια την Οδηγία έχουν ως κύριο στόχο τον καθορισμό κοινών κριτηρίων και την άρση συγκεκριμένων περιορισμών που θα ισχύσουν από κοινού για τις αδειοδοτήσεις παρόχων υπηρεσιών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ. Οποιαδήποτε απόκλιση εκ μέρους της χώρας μας των οριζομένων στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις αναφορικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ αντίκειται στο πνεύμα τόσο της αμοιβαίας αναγνώρισης της αδειοδότησης στους παρόχους υπηρεσιών όσο και της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ/ΕΟΧ.

3) Η τυχόν απαίτηση διαφορετικών ή πρόσθετων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες που εμπίπτουν στην Οδηγία, ιδιαίτερα μάλιστα όταν για τις συγκεκριμένες διαδικασίες έχουν ήδη καθοριστεί τα δικαιολογητικά και έχουν καταχωρηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Οδηγίας (ermis/ eu-go), αναιρεί το οποιαδήποτε κλίμα ασφάλειας δικαίου εξασφαλίζει η σύνταξη και δημοσίευση συγκεκριμένων Κ.Υ.Α που έχουν καταρτισθεί για τον σκοπό αυτό. Το αποτέλεσμα είναι ο πάροχος από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ/ΕΟΧ να αποθαρρύνεται να ασκήσει τη δραστηριότητά του στη χώρα μας και ο Έλληνας πάροχος να διαμαρτύρεται για αυθαίρετες και αδιαφανείς ενέργειες της διοίκησης.

4) Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι στο α. 10, παρ. 2 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α') ορίζεται ότι «η απαίτηση υποβολής πιστοποιητικών ή άλλων δικαιολογητικών από υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α, για την έκδοση διοικητικής πράξης, επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτά προβλέπονται σε διατάξεις νόμων ή άλλων κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης». Επιπλέον, στην παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) προβλέπεται ρητά ότι η μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών των πολιτών και η μη εφαρμογή των περί απλούστευσης των διαδικασιών και της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας διατάξεων συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο πειθαρχική εξουσία μπορεί να ασκεί και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών της χώρας μας για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ θα ακολουθήσει ο έλεγχος της εφαρμογής της ως προς την ικανότητα του χρήστη/ παρόχου υπηρεσιών από οποιοδήποτε κράτος - μέλος της ΕΕ/ΕΟΧ να χρησιμοποιήσει τόσο το ηλεκτρονικό όσο και το φυσικό Ε.Κ.Ε για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών που τον ενδιαφέρουν. Η καλή συνεργασία των Ε.Κ.Ε με τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την παραλαβή/ διεκπεραίωση των αιτήσεων/ αναγγελιών άσκησης δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας.

Για τους πιο πάνω λόγους οι καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να μεριμνήσουν για την πιστή τήρηση των ανωτέρω όσον αφορά 

α) στην αποκλειστική χρήση των πιστοποιημένων εντύπων αιτήσεων καθώς και 

β) στην απαίτηση μόνο των δικαιολογητικών εκείνων που έχουν ρητά καθοριστεί μέσω των ΚΥΑ που εφαρμόζουν την Οδηγία 2006/123/ΕΚ για τη διεκπεραίωση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών.

Οι επιχειρησιακοί υπεύθυνοι για την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ από τα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία παρακαλούνται να διαβιβάσουν το παρόν σε όσες υπηρεσίες τους διεκπεραιώνουν διαδικασίες αδειοδότησης ή αναγγελίας άσκησης δραστηριοτήτων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.
Ο Υπουργός
Αντώνης Μανιτάκης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο