Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2012 ]

Αριθμ. 51777/1148/15.6.2012 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011

(Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 51777/1148

(ΦΕΚ Β' 2002/19-06-2012)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7−6−2010) για την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 3 και το άρθρο 186 παρ. ΙΙ τομέας Α΄ περ. 20.

2. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/27−12−2010) «Οργανισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23−12−2004) περί «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» και ειδικότερα την περίπτωση (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22−12−2006).

4. Το Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1−2−2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» και ειδικότερα την περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 16.

5. Το άρθρο 23 του Ν. 1588/1985 (ΦΕΚ 137/26−7−1985, τ. Α΄), «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».

6. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/9−3−1999) και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού (Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης).

7. Το Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/A΄/14−04−2011) για την «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον Ν. 3908/2011».

8. Την αριθ. 24442/1.6.2011 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Οδηγίες για τις διαδικασίες ελέγχου και έκδοσης τροποποιητικών αποφάσεων, αποφάσεων ολοκλήρωσης και πιστοποιήσεων έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, για τις επενδύσεις που υπήχθησαν στους Νόμους 3299/2004, 2601/1998, 1892/1990.

9. Την αριθ. 2/16822/0022/9.5.2011 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον «Καθορισμό αποζημιώσεων των μελών των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Περιφερειών της χώρας καθώς και των μελών των Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/2004».

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση.

Τυχόν δαπάνη θα αναφερθεί στην απόφαση ορισμού αποζημίωσης που θα εκδοθεί, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Συστήνουμε στην Κοζάνη, την Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.3908/2011, μέλη της οποίας είναι:

1. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

2. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού − Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

3. Ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

4. Ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

5. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

6. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

7. Ένας (1) εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας/5ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας.

8. Ένας (1) εκπρόσωπος του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Γρεβενών.

9. Ένας (1) εκπρόσωπος του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Καστοριάς.

10. Ένας (1) εκπρόσωπος του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κοζάνης.

11. Ένας (1) εκπρόσωπος του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Φλώρινας.

Της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.

Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.

Άρθρο 2
Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής

Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας είναι η γνωμοδότηση:

Για αιτήσεις υπαγωγής στον Ν.3299/2004, επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 3

1. Αρμόδια για την εισήγηση των θεμάτων, που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, είναι η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις.

2. Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού που χειρίζονται το εκάστοτε εξεταζόμενο θέμα.

3. Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτής βοηθός Γραμματέας ο οποίος επικουρεί τον Γραμματέα κατά τις συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Ο Γραμματέας και ο Αναπληρωτής βοηθός Γραμματέας είναι αρμόδιοι για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4

1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής γίνονται στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή εκτός ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών.

2. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

3. Από τα θέματα που είναι έτοιμα να εισαχθούν στην Επιτροπή για συζήτηση, καταρτίζεται η ημερήσια διάταξη, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής μαζί με τα αντίστοιχα εισηγητικά σημειώματα της Υπηρεσίας.

4. Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Επιτροπής. Ο Γραμματέας μεριμνά για την κοινοποίηση των πρακτικών για τις περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Μια σειρά επικυρωμένων πρακτικών καθώς και τα σχέδια των εισηγητικών σημειωμάτων τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας.

5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου μέλη της, και γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία.

6. Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής του Ν.3299/2004 στην Γνωμοδοτική Επιτροπή, τηρείται η απόλυτη σειρά προτεραιότητας με την οποία έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη εισαγωγή σε συγκεκριμένη συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αιτήσεων που έχουν υποβληθεί σε διαφορετικά χρονικά σημεία εντός του διμήνου με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παραληφθεί η εισαγωγή καμιάς αίτησης υπαγωγής που έχει υποβληθεί κατά τον ίδιο ή προγενέστερο χρόνο από τον χρόνο υποβολής εκείνων που εισάγονται στην συγκεκριμένη συνεδρίαση.

7. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατόν να καλούνται εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, Υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων εφόσον κρίνεται σκόπιμο για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

Άρθρο 5

1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής μέλη που, κατά την τελευταία 5ετία είναι σύμβουλοι ή συμμετέχουν στο εταιρικό ή Μετοχικό Κεφάλαιο ή στην διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση μελετών ή ως εξωτερικοί αξιολογητές έχουν συντάξει την αξιολόγηση επενδύσεων, προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων που κατά την τελευταία δετία έχουν υπαχθεί στο Ν.1892/1990, στο Ν.2601/1998 ή στο Ν.3299/2004 ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν.3299/04 εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

2. Για τα μέλη και τους εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 και επόμενα περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του Ν.2429/1996 και του Ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 6

Η αποζημίωση του Προέδρου των μελών, των εισηγητών, του Γραμματέα, του Αναπληρωτή βοηθού Γραμματέα καθορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/16822/0022/9−5−2011 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον «Καθορισμό αποζημιώσεων των μελών των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Περιφερειών της χώρας καθώς και των μελών των Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/2004».

Άρθρο 7

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 15 Ιουνίου 2012

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο