Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-1997 ]

ΠΟΛ.1224/4.8.1997 Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης του Φ.Π.Α. από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις με το σύστημα "All Inclusive"

(Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης του Φ.Π.Α. από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις με το σύστημα "All Inclusive")

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 4 Αυγούστου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1082905/4665/1134/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α/ΙΙ
2. Δ/ΝΣΗ 15η Κ.Β.Σ.
Τμήματα Α' και Β'

ΠΟΛ.: 1224

ΘΕΜΑ: Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης του Φ.Π.Α. από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις με το σύστημα "ALL INCLUSIVE".

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έσοδα με βάση συμβάσεις "Αll Inclusive", σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης του Φ.Π.Α., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Κατά τη χρήση των ετών 1996 και 1997 παρουσιάστηκε στην ξενοδοχειακή αγορά ένα νέο προϊόν παροχής υπηρεσιών με το χαρακτηρισμό "Αll Inclusive", το οποίο συνίσταται στη σύναψη συμβάσεων μεταξύ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τουριστικών πρακτορείων, με τις οποίες προβλέπεται όπως, έναντι μιάς καθορισμένης συνολικής αμοιβής ανά πελάτη, να παρέχονται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προς τους πελάτες των τουριστικών πρακτορείων, εκτός από τις υπηρεσίες καταλύματος και τροφή, απεριόριστη ή μερική χρήση αλκοολούχων και μη ποτών, καθώς και απεριόριστη χρήση των εγκαταστάσεων και παγίων αγαθών που τυχόν διαθέτουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όπως θαλάσσια ποδήλατα, γουϊντσέρφ, γήπεδα τέννις, γκόλφ κ.λπ.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, τα αγαθά και οι υπηρεσίες υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 18% (κανονικός συντελεστής) επί της φορολογητέας αξίας, με εξαίρεση τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ που υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 8% (χαμηλός συντελεστής) επί της φορολογητέας αξίας. Σημειώνεται ότι, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή
καθορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 92/77/Ε.Ο.Κ. Από τις υπηρεσίες που υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή (8%) είναι και η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, οι υπηρεσίες των εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφετεριών και λοιπών συναφών επιχειρήσεων, πλην των κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση ποτών που περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία.

3. Κατά τη χρήση του έτους 1996 ορισμένες επιχειρήσεις, εφαρμόζοντας το σύστημα "All Inclusive" εισέπραξαν από τουριστικά πρακτορεία, για τους πελάτες που τους έστειλαν, καθορισμένη συνολική αμοιβή ανά πελάτη, για σύνολο υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω.

Δεδομένου, όμως, ότι, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, στο χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α. (8%) υπάγονται μόνο η διαμονή και η διατροφή που παρέχονται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ενώ η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, η χρήση των λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και των λοιπών υπηρεσιών που τυχόν παρέχουν οι επιχειρήσεις αυτές υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. (18%), δημιουργήθηκε πρόβλημα ως προς τον προσδιορισμό των εσόδων κατά ασκούμενη δραστηριότητα και ως προς την εκ του λόγου τούτου απόδοση του Φ.Π.Α. με τον οικείο συντελεστή Φ.Π.Α. κάθε μίας από αυτές. Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων αυτών, έγινε δεκτό και μόνο για τη χρήση 1996, ο Φ.Π.Α. ν' αποδοθεί με βάση ειδική μέθοδο υπολογισμού των εσόδων που υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. (18%).
Η μέθοδος αυτή προσδιορισμού βασίστηκε στο ποσοστό που προέκυπτε από τα πραγματικά δεδομένα των πέντε προηγουμένων ετών κατά συντελεστή Φ.Π.Α. επί των φορολογητέων εσόδων της χρήσης κατά την οποία εφαρμόστηκε το σύστημα "All Incusive".

4. Επειδή πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν συνάψει συμβάσεις "All Inclusive" για τη χρήση 1997 και πιθανώς να συνάψουν και σε επόμενα έτη, επειδή η απεριόριστη χρήση τόσο των καταναλώσεων αλκοολούχων ποτών, όσο και των εγκαταστάσεων που διαθέτουν οι ίδιες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στους πελάτες των πρακτορείων, είναι δύσκολο να υπολογιστεί, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας κατά υπηρεσία και κατά συντελεστή Φ.Π.Α. και προκειμένου να διευκολυνθούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ως προς τον υπολογισμό και την απόδοση του Φ.Π.Α., γίνεται δεκτό όπως ένα ποσοστό 20% επί των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από τις συμβάσεις "All Inclusive" να υπάγεται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 18%.

5. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, όπου προσφέρονται υπηρεσίες και αγαθά σε προκαθορισμένη τιμή, ανεξάρτητα από την έκταση χρησιμοποίησης των παρεχομένων υπηρεσιών ή την ποσότητα κατανάλωσης φαγητών ή ποτών αλκοολούχων ή μη κ.λπ. (σύστημα All Inclusive), μπορεί να εκδίδεται από τα ξενοδοχεία προς τα συμβαλλόμενα πρακτορεία Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών με το συνολικό τίμημα του συγκεκριμένου "Πακέτου", κατά συντελεστή Φ.Π.Α., όπως αυτός καθορίζεται ανωτέρω και με σαφή αναφορά στην υπογραφείσα σύμβαση.
Τα παραπάνω εφαρμόζονται με την προϋπόθεση ότι στο βιβλίο πελατών "πόρτας" θα αναγράφεται με την καταχώρηση των πελατών και διακεκριμένη αναλυτική σημείωση του εν λόγω "Πακέτου" και της σχετικής σύμβασης, για λόγους διασφάλισης των ελεγκτικών επαληθεύσεων, ούτως ώστε σε σχετικό έλεγχο να καθίσταται φανερό, όταν εξυπηρετούνται οι ένοικοι του ξενοδοχείου στα διάφορα τμήματα και δεν έχουν γι' αυτούς εκδοθεί φορολογικά στοιχεία, ότι πρόκειται για πελάτες που πληρώνουν "εν συνόλω" (πακέτο).
Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που στο συνολικό πακέτο προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών "All Inclusive" περιλαμβάνονται και "υπηρεσίες κέντρων διασκέδασης και λοιπών συναφών καταστημάτων, τα οποία λειτουργούν στο ξενοδοχείο ως τμήματα αυτού, τότε τα τμήματα αυτά (καταστήματα) δεν υποχρεούνται σε έκδοση εισιτηρίων
εισόδου, όπως έχει γίνει δεκτό με την εγκύκλιό μας 1088860/627/.

6. Τέλος, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους. Επίσης, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της προαναφερόμενης μεθόδου υπολογισμού του Φ.Π.Α., που παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για τις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που συνάπτουν συμβάσεις "All Inclusive".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο