Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-07-2012 ]

Αρ. πρωτ.: 23716/ΕΥΘΥ 515/24.5.2012 Παροχή διευκρινίσεων ως προς το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε σχέση με ευρήματα ελέγχων

(Παροχή διευκρινίσεων ως προς το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε σχέση με ευρήματα ελέγχων)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 24/05/2012
Αρ. Πρωτ.: 23716/ ΕΥΘΥ 515

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10
Ταχ. Κώδικας : 105 63
Πληροφορίες : Αναστ. Αρβανίτη
Τηλ. : 210-3742004
Fax : 210-3742060

Θέμα : Παροχή διευκρινίσεων ως προς το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε σχέση με ευρήματα ελέγχων

Σχετ : Το υπ. αριθμ. 828/0052/2.05.2012 έγγραφο της ΕΔΕΛ

Σε συνέχεια των ευρημάτων του από 14-18/11/2011 ελέγχου (αποστολή 2011/GR/REGIO/J3/1029/1) που διενεργήθηκε από την ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε - υπενθυμίσουμε τα ακόλουθα σε σχέση με επιμέρους σημεία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου:

1. Δειγματοληψία για την επιλογή των πράξεων που θα υποβληθούν σε επιτόπιες επαληθεύσεις. Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης πράξεων στο ετήσιο πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων προσδιορίζονται:

• οι πράξεις που θα πρέπει οπωσδήποτε να επαληθευθούν στο έτος αναφοράς (π.χ. πράξεις σημαντικού προϋπολογισμού, πράξεις που παρουσίασαν προβλήματα και απαιτείται επιτόπια επαλήθευση, πράξεις που θα ολοκληρωθούν εντός του έτους υλοποίησης του προγράμματος και δεν έχουν επαληθευτεί επιτοπίως τα προηγούμενα έτη),

• το δείγμα του πληθυσμού των πράξεων/υποέργων που επιλέγεται να επαληθευτεί επιτοπίως με βάση τη μέθοδο δειγματοληψίας και επιλογής δείγματος που αναφέρεται στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

Αναλυτικότερα για τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων ο φορέας διαχείρισης ακολουθεί τα εξής βήματα:

1. Προσδιορίζει τις πράξεις/υποέργα που επιλέγονται προς επιτόπια επαλήθευση με βάση την εφαρμοζόμενη μέθοδο δειγματοληψίας.

2. Εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα των πράξεων/υποέργων του προηγούμενου βήματος προσθέτει:

• πράξεις/υποέργα με πολυετές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που πρέπει να επαληθεύονται επιτοπίως κατ' έτος

• όλες οι πράξεις/υποέργα για τα οποία υπάρχουν σχετικές συστάσεις από την ΕΔΕΛ

• άλλες πράξεις/υποέργα, τα οποία κατά την παρακολούθηση και τη διοικητική επαλήθευση δαπανών εμφάνισαν σημαντικά ή ασυνήθιστα προβλήματα ή για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις παραβάσεων

• όλες τις πράξεις/υποέργα που είχαν προγραμματιστεί να επαληθευτούν επιτοπίως στο προηγούμενο έτος και τελικά δεν επαληθεύτηκαν.

2. Εκτέλεση των επιτόπιων επαληθεύσεων: Η περιγραφή της μεθοδολογίας δειγματοληψίας που περιλαμβάνεται στον Οδηγό του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου αναφέρεται σε πράξεις. Μάλιστα στην ενότητα 6.3.2 αναφέρεται ότι:

• Ως πληθυσμός προς επιτόπια επαλήθευση το έτος ν θεωρείται ο αριθμός των πράξεων που πραγματοποίησαν δαπάνες στο έτος (ν-1). 

Αυτό συνεπάγεται πως όλες οι πράξεις για τις οποίες έχουν επαληθευτεί διοικητικά δαπάνες κατά το έτος διενέργειας της δειγματοληψίας, εμπεριέχονται στον πληθυσμό και πως όλες οι πιστοποιημένες δαπάνες για τις επιλεχθείσες πράξεις υπόκεινται σε πιθανή επαλήθευση.

• «Ως μονάδα δειγματοληψίας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μεθόδου θεωρείται η δαπάνη σε Euro, αλλά αντικείμενο ελέγχου είναι η πράξη στην οποία αντιστοιχεί η δαπάνη αυτή.» 

Ωστόσο σύμφωνα με το κείμενο κατευθύνσεων της Επιτροπής «GUIDANCE NOTE ON SAMPLING METHODS FOR AUDIT AUTHORITIES (UNDER ARTICLE 62 OF REGULATION (EC) NO 1083/2006 AND ARTICLE 16 OF COMMISSION REGULATION (EC) N° 1028/2006)», στην περίπτωση που ο αριθμός πράξεων είναι αρκετά μικρός, η μέθοδος δεν δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου μπορούμε να θεωρήσουμε ως πληθυσμό τα υποέργα των πράξεων. Η προσέγγιση αυτή υπαγορεύεται και στις περιπτώσεις πράξεων οι οποίες λόγω σχεδιασμού περιλαμβάνουν πλήθος ομοειδών υποέργων (π.χ. δράσεις ΕΚΤ ) οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν σε επίπεδο υποέργου. Είναι αυτονόητο ότι σε μία τέτοια περίπτωση ως μονάδα δειγματοληψίας θεωρείται η δαπάνη σε Euro, αλλά αντικείμενο ελέγχου είναι το υποέργο της πράξης στο οποίο αντιστοιχεί η δαπάνη αυτή, ώστε να υπάρχει συνέπεια στην εφαρμογή της μεθοδολογίας. Σημειώνεται ότι η επιλογή αυτή υποστηρίζεται ήδη από το ΟΠΣ.

Συνοπτικά για την εφαρμογή της μεθόδου δειγματοληψίας που προτείνεται στο Οδηγό του Συστήματος Διαχείρισης οι φορείς διαχείρισης ακολουθούν τα εξής βήματα:

1. Εφαρμογή της μεθόδου δειγματοληψίας στον πληθυσμό των πράξεων για τις οποίες επαληθεύτηκαν δαπάνες το προηγούμενο έτος. 

Στην περίπτωση που στον πληθυσμό περιλαμβάνονται πράξεις, οι οποίες λόγω σχεδιασμού (μεγάλο πλήθος ομοειδών υποέργων) πρέπει να επαληθευτούν επιτοπίως στο επίπεδο του υποέργου, πηγαίνουμε απευθείας στο βήμα 2 προκειμένου ο φορέας να εφαρμόσει την ίδια μέθοδο για το σύνολο των δαπανών που διαχειρίζεται.

2. Εάν τα αποτελέσματα εφαρμογής της μεθόδου του βήματος 1 οδηγούν σε μεγάλο μέγεθος δείγματος σε σχέση με τον εξεταζόμενο πληθυσμό ή σε μέγεθος δείγματος το οποίο είναι μεγαλύτερο από τον πληθυσμό τότε εφαρμόζουμε τη μέθοδο δειγματοληψίας στον πληθυσμό των υποέργων.

3. Στην περίπτωση ιδιαίτερα μικρού πληθυσμού (τόσο πράξεων όσο και υποέργων) ο φορέας διαχείρισης μπορεί να εφαρμόσει δειγματοληψία βάση ποσοστού, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 10% των πράξεων ή των υποέργων για τα οποία επαληθεύτηκαν δαπάνες εντός του προηγούμενου έτους. Το εάν η δειγματοληψία θα γίνει στον πληθυσμό των πράξεων ή των υποέργων εξαρτάται από τα ιδιαίτερα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά των πράξεων.

Είναι προφανές ότι στις περιπτώσεις δειγματοληψίας με πληθυσμό υποέργων και όχι πράξεων ο φορέας διαχείρισης έχει υποχρέωση να επαληθεύσει επιτοπίως μόνο το υποέργο/α μιας πράξης τα οποία έχουν επιλεγεί με βάση τη μέθοδο δειγματοληψίας και τις δαπάνες. 

Παραταύτα εάν ο φορέας διαχείρισης το κρίνει απαραίτητο ή σκόπιμο μπορεί να προχωρήσει και στην επαλήθευση των λοιπών υποέργων της πράξης. Στην περίπτωση όμως αυτή η επαλήθευση των επιπλέον υποέργων δεν θα πρέπει να συνυπολογιστεί κατά την αξιολόγηση του ελεγκτικού έργου του φορέα διαχείρισης ή/και των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

3. Ερωτηματολόγια (λίστες) ελέγχου για τις επιτόπιες επαληθεύσεις: 

Σύμφωνα με τη διαδικασία Δ.ΙΙΙ_4 Επιτόπια Επαλήθευση «Η επιτόπια επαλήθευση πραγματοποιείται με βάση τη Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης, στην οποία αποτυπώνονται τα προς επαλήθευση στοιχεία και τα αποδεικτικά στοιχεία (έγγραφα κλπ.) βάσει των οποίων πραγματοποιείται η επαλήθευση καθώς και η τεκμηρίωση των όποιων αποκλίσεων. Η Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης συμπληρώνεται από το όργανο επαλήθευσης καταγράφοντας τα συγκεκριμένα στοιχεία που αποτέλεσαν αντικείμενο επιτόπιας επαλήθευσης και φυλάσσεται στο φάκελο του έργου». Με βάση τα παραπάνω πρέπει να τονιστεί ότι προκειμένου να είναι δυνατή η επαλήθευση ή/και ο έλεγχος του έργου που επιτελούν οι φορείς διαχείρισης, τα στελέχη που συμμετέχουν στην επιτόπια επαλήθευση θα πρέπει να συμπληρώνουν κατάλληλα τις χρησιμοποιούμενες λίστες επιτόπιας επαλήθευσης, να αναγράφουν σε αυτές την ημερομηνία συμπλήρωσής τους και να τις υπογράφουν. Η κατάλληλη συμπλήρωση μιας λίστας σημαίνει ότι συμπληρώνονται όλα τα προβλεπόμενα πεδία της λίστας εκτός εάν κάποια σημεία ελέγχου δεν έχουν εφαρμογή στο προς επαλήθευση έργο. Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι οι φορείς διαχείρισης μπορούν να προσαρμόζουν τις τυποποιημένες λίστες ελέγχου ώστε αυτές να περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα σημεία ελέγχου που πρέπει να επαληθευτούν για ένα συγκεκριμένο τύπο έργου κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης.

4. Σύνταξη της έκθεσης μετά από μία επιτόπια επαλήθευση: 

Σύμφωνα με τη διαδικασία «Δ.ΙΙΙ_4 Επιτόπια Επαλήθευση» τα αποτελέσματα των επιτόπιων επαληθεύσεων καταγράφονται από το όργανο που έκανε την επαλήθευση στο τυποποιημένο έντυπο του συστήματος διαχείρισης «Ε.ΙΙΙ.4_3: Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης» το οποίο με βάση το εγχειρίδιο και την ΥΠΑΣΥΔ θα πρέπει να συνταχθεί εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της επιτόπιας επαλήθευσης και να εισαχθεί στο ΟΠΣ εντός 3 ημερών από την έγκρισή της. Υπενθυμίζεται ότι οι προβλεπόμενοι χρόνοι που προβλέπονται στην ΥΠΑΣΥΔ είναι αναγκαίο να τηρούνται δεδομένου ότι με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η απαραίτητη πληροφόρηση στην Αρχή Πιστοποίησης για τη διενέργεια των αιτημάτων πληρωμής. Η τήρηση των χρονικών προθεσμιών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις που κατά την επιτόπια επαλήθευση διαπιστώνονται παρατυπίες και προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση των ποσών που έγουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως. Επιπλέον συνημμένα αποστέλλουμε αναθεωρημένο έντυπο Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης στο οποίο προβλέπεται και π συμπλήρωση των προθεσμιών συμμόρφωσης του δικαιούχου με τις συστάσεις που του απευθύνονται, προκειμένου να επιτυγχάνεται καλύτερη παρακολούθηση από μέρους των φορέων διαχείρισης.

5. Μη επιλέξιμες δαπάνες σε έργα γέφυρες: 

Στην περίπτωση που κατά τις επαληθεύσεις σε έργα γέφυρες της περιόδου 2007-2013 εντοπίζονται μη επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες τεκμηριωμένα επηρεάζουν την επιλεξιμότητα δαπανών που έχουν δηλωθεί για τα συγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, ο φορέας διαχείρισης θα πρέπει, άμεσα, να ενημερώνει σχετικά την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής ώστε αυτή να αναλάβει, τυχόν απαιτούμενα μέτρα έναντι της Επιτροπής σε ότι αφορά πιστοποιημένες δαπάνες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ' ΚΠΣ.

6. Κανόνες δημοσιότητας: 

Σε ότι αφορά στη δημοσιότητα πράξεων οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ υπενθυμίζουμε εκ νέου την ανάγκη τήρησης από τους δικαιούχους των οδηγιών που αναφέρονται στο υπ. αριθμ. 53977/ΕΥΣΣΑΑΠ/2807/12-12-2011 έγγραφο της Ε ΑΣ. Ειδικότερα υπενθυμίζεται ότι σε ότι αφορά τις πινακίδες που πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους εκτέλεσης των έργων, αυτές θα πρέπει να αναφέρονται:

• Για τα έργα γέφυρες: στη συγχρηματοδότηση τόσο της περιόδου 2007-2013 όσο και της περιόδου 2000-2006 

• Για τα μεταφερόμενα έργα :στη συγχρηματοδότηση για την περίοδο 2007-2013

Η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.Η Ειδική Γραμματέας ΕΣΠΑ
Γεωργία Ζεμπιλιάδου

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο