Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-08-1997 ]

ΠΟΛ.1223/3.8.1997 Εκδοση των αποδείξεων παραδοθέντων εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις "ΔΕΚΟ" από μη θεωρημένα στελέχη

(Εκδοση των αποδείξεων παραδοθέντων εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις "ΔΕΚΟ" από μη θεωρημένα στελέχη)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 3 Αυγούστου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1063306/378/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1223

ΘΕΜΑ: ΄Εκδοση των αποδείξεων παραδοθέντων εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις "ΔΕΚΟ" από μη θεωρημένα στελέχη.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γα' της περίπτωσης γ' και την περίπτωση δ' του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ Α' 84).

2. Την 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β'/7.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Την 1077259/545/0015/(ΦΕΚ 528 Β'/15.7.1993) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση εισιτηρίων αστικών και υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους".

4. Το από 12.6.1997 αίτημα της εταιρίας θερμικών Λεωφορείων "ΕΘΕΛ", που έχει αναλάβει τη διάθεση των εισιτηρίων στους τελικούς διαθέτες (κοινό) από περίπτερα, διάφορα καταστήματα κ.λπ., να εκδίδει τις αποδείξεις παραδοθέντων εισιτηρίων προς τα σημεία λιανικής διάθεσης, από μη θεωρημένα στελέχη.

5. Οτι η ΕΘΕΛ, η οποία ανήκει στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2414/1996 (ΦΕΚ Α' 135), εκδίδει ημερησίως για τη διάθεση (διανομή - παράδοση στα σημεία λιανικής πώλησης) χίλιες πεντακόσιες (1.500) τουλάχιστον θεωρημένες αποδείξεις.

6. Την προφορική επιβεβαίωση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, για το μεγάλο αριθμό στελεχών αποδείξεων παραδοθέντων εισιτηρίων που προσκομίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην εν λόγω ΔΟΥ για θεώρηση.

7. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των ΔΟΥ από το φόρτο εργασίας θεώρησης σημαντικού πλήθους στελεχών αποδείξεων παραδοθέντων εισιτηρίων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

8. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε, η ΕΘΕΛ Α.Ε. να εκδίδει τις αποδείξεις παραδοθέντων εισιτηρίων, που προβλέπονται από την απόφασή μας 1077259/545/0015/(ΦΕΚ 528 Β') από μη θεωρημένα στελέχη.
Τα ως άνω ισχύουν και για κάθε άλλη Δημόσια ή Δημοτική Επιχείρηση και Οργανισμό που διανέμει εισιτήρια και μηνιαίες κάρτες χερσαίων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιακών μέσων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο