Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-05-2012 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 259/2012 Ερωτάται αν οι άνδρες ασφαλισμένοι - εργαζόμενοι ατις αεροπορικές εταιρείες που υπήγοντο στο Β.Δ. 649/1968 (προβλεπόμενο όριο ηλικίας το 60ό για πλήρη και 55° για μειωμένη) καθώς και στο Β.Δ. 7/1965 (προβλεπόμενο όριο ηλικίας το 58° για πλήρη και 53° γιο μειωμένη), εξακολουθούν να διατηρούν τα όρια αυτά ενόψει της εφαρμογής από 1-1-2011 του άρθρου 10 παρ. 15 περ.β' του Ν,3863/2010 που προβλέπει ως προς ορισμένους εξ αυτών μικρότερα όρια ηλικίας

(Ερωτάται αν οι άνδρες ασφαλισμένοι - εργαζόμενοι ατις αεροπορικές εταιρείες που υπήγοντο στο Β.Δ. 649/1968 (προβλεπόμενο όριο ηλικίας το 60ό για πλήρη και 55° για μειωμένη) καθώς και στο Β.Δ. 7/1965 (προβλεπόμενο όριο ηλικίας το 58° για πλήρη και 53° γιο μειωμένη), εξακολουθούν να διατηρούν τα όρια αυτά ενόψει της εφαρμογής από 1-1-2011 του άρθρου 10 παρ. 15 περ.β' του Ν,3863/2010 που προβλέπει ως προς ορισμένους εξ αυτών μικρότερα όρια ηλικίας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ατομική Γνωμοδότηση: 259/2012

Αρ. Ερωτήματος: Φ 10621/οικ. 10072/678/30-4-2012 Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ερώτημα: Αν οι άνδρες ασφαλισμένοι - εργαζόμενοι ατις αεροπορικές εταιρείες που υπήγοντο στο Β.Δ. 649/1968 (προβλεπόμενο όριο ηλικίας το 60ό για πλήρη και 55° για μειωμένη) καθώς και στο Β.Δ. 7/1965 (προβλεπόμενο όριο ηλικίας το 58° για πλήρη και 53° γιο μειωμένη), εξακολουθούν να διατηρούν τα όρια αυτά ενόψει της εφαρμογής από 1-1-2011 του άρθρου 10 παρ. 15 περ.β' του Ν,3863/2010 που προβλέπει ως προς ορισμένους εξ αυτών μικρότερα όρια ηλικίας. 

Γνωμοδοτών: Ο Νομικός Σύμβουλος Σπυρίδων Παπαγιαννόπουλος.

1. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 15 περ.Β' του Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ A'/115): «Από 1-1-2011 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του β.δ. 7/1965 (ΦΕΚ 2/Α '), του β.δ. 649/1968 (ΦΕΚ 232/Α ') και του άρθρου 19 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α ') καθορίζονται κατ' ελάχιστο στο 55° έτος της ηλικίας για πλήρη σύνταξη και στο 50ό έτος για μειωμένη, αυξάνονται δε για κάθε επόμενο έτος κατά ένα χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού και του 55ου έτους αντίστοιχα. Όπου από τις διατάξεις των ως άνω βασιλικών διαταγμάτων και του άρθρου 19 του Ν. 2703/1999 προβλέπεται συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας από 1-1-2011 καθορίζεται το 55° έτος της ηλικίας, αυξάνεται δε για κάθε επόμενο έτος κατά ένα χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους.

2. Με τα εν λόγω βασιλικά διατάγματα καθορίζονταν τα όριο ηλικίας για λήψη πλήρους και μειωμένης σύνταξης του ιπτάμενου προσωπικού, του προσωπικού εδάφους των αεροπορικών επιχειρήσεων καθώς και του προσωπικού της Olympic Catering, Περαιτέρω, στην εισηγητική έκθεση του Ν. 3863/2010 αναφέρεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ, 1 έως 17 «αυξάνονται σταδιακά τα όρια ηλικίας και τα έτη ασφάλισης που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των ασφαλισμένων όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο περιορισμού των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων».

3. Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με το υπ' αρ. Σ56/11/16-03-2012 έγγροφό του ζήτησε οδηγίες από την ΓΓΚΑ/Δ/νση Ασφάλισης Μισθωτών, επειδή σύμφωνα με τα τροποποιούμενα βασιλικά διατάγματα το προσωπικό ορισμένων ειδικοτήτων των αεροπορικών Εταιρειών (τεχνικό προσωπικό συντήρησης αεροσκαφών, επιμελητές πτήσης, προσωπικό εδάφους) λαμβάνει πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με όρια ηλικίας, προκειμένου για τους άντρες μεγαλύτερο από εκείνα που καθορίζει ο Ν. 3863/2010, αν τελικά θα εφαρμόσει τη γραμματική διατύπωση της διάταξης του Ν, 3S63/2010 ή το σκοπό του νομοθέτη που ήταν η γενική αύξηση των ορίων ηλικίας. Η Δ/νση ΚΑΜ υπέβαλε ύστερα από αυτά στο γραφείο μας σχετικό ερώτημα.

4. Κατά γενική αρχή του ασφαλιστικού δικαίου (ΣτΕ 2033/1990, 805/1989, 4888/1998, 1077/2003, 3410/2007, 60/2008 ως επίσης και ΝΣΚ Ολομ. 361/2008 κ.α.), οι ασφαλιστικές διατάξεις είναι στενά ερμηνευτέες είτε αυτές, κατά το περιεχόμενο τους, παρέχουν ωφέλεια σε μια κατηγορία ασφαλισμένων επε: την επιβαρύνουν χωρίς να γίνεται επ'ουτού κάποια διάκριση. Διαφορετικά, είτε κατ' εφαρμογή της αρχής της ισότητας ή αναλογικότητας θα επεκτεινόταν η όποια ωφέλεια ή επιβάρυνση και σε άλλες συναφείς ομοειδείς ή μικρότερες ή κοι μεγαλύτερες κατηγορίες ασφαλισμένων, με κίνδυνο να δημιουργηθούν ανεπίτρεπτες σε σχέση με το σκοπούμενο από τη ρύθμιση αποτέλεσμα στρεβλώσεις που θα αποδίδονται στην (συνήθως αυθαιρέτως) εικαζόμενη βούληση του νομοθέτη. Αυτός είναι και ο λόγος που συνήθως οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις είναι εκτεταμένες και περιπτωσιολογικές.

5. Στη περίπτωση επομένως που μος απασχολεί (άρθρο 10 nαρ. 15 περ. Β' του Ν. 3863/2010) η σαφής πρόθεση του νομοθέπη ήταν, αφενός μεν, να καθορίσει εκ νέου τα κατώτατα άρια συνταξιοδότησης ορισμένων κατηγοριών ασφαλισμένων που εργάζονται σπς αεροπορικές εταιρείες καταργώντας από της δημοσιεύσεώς του τα παλαιά, (χωρίς διάκριση φύλου κατά τα κρατούντα στην EE), αφετέρου δε, να καθιερώσει ένα αυξητικό ρυθμό των ορίων αυτών μέχρι τη συμπλήρωση του 60οό (πλήρης σύνταξη) και 55ου (μειωμένη σύνταξη) έτους της ηλικίας. Επίσης ρυθμίζει ότι στη περίπτωση εξόδου από το σύστημα χωρίς όριο ηλικίας κατά τις παλαιές διατάξεις καθορίζεται πλέον ως κατώτατο όριο το 55° έτος, αυξανόμενο και αυτό κατά τα ως άνω από 1-1-2011 και μετά. Άλλη ρύθμιση, η οποία θα αφορά άλλα όρια ηλικίας ή διάκριση φύλου ή κατηγορίας εργαζομένων, η ερμηνευόμενη διάταξη δεν περιέχει κσι ούτε είναι δυνατό να συναχθεί ότι ο νομοθέτης επιθυμεί άλλα όρια ηλικίας πέραν των όσων καθορίστηκαν εφεξής να ισχύσουν με τη διάτσξη ουτή. Επομένως τα όριο ηλικίας που προβλέπουν τα ανωτέρω βασιλικό διοτάγματα, είτε αυτά βλάπτουν είτε ωφελούν τους ασφαλισμένους τους οποίους αφορούν, έχουν καταργηθεί χωρίς καμία διάκριση και αντικατασταθεί με τα νέα από 1-1-2011 και θα ήταν μη νόμιμο να αποκλίνουμε από τη γραμματική ερμηνεία και να αποδεχθούμε ότι αυτά (τα παλαιά όρια) εξακολουθούν να ισχύουν κατά το μέρος που βλάπτουν κάποιους από τους ασφαλισμένους και ότι δεν ισχύουν κοτά το μέρος που τους ωφελούν, οποιαδήποτε άλλη ερμηνευτική μέθοδο κι αν επι καλεστούμε.Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Σπυρίδων Παπαγιαννόπουλος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο