Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-2012 ]

Αριθ. πρωτ.: 29665/ΕΥΘΥ 610/2.7.2012 Διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 6 Ν. 2527/1997

(Διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 6 Ν. 2527/1997)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 02.07.2012
Αριθ.Πρωτ.: 29665/ΕΥΘΥ 610

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Γ. Παναγιωτοπούλου
τηλ.: 210-3742050
Fax: 210-3742060

Θέμα: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2527/1997»

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Με την διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 242 του νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου 2527/1997 (ΦΕΚ Α' 206) αναφορικά με τις προϋποθέσεις σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου από υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα με φυσικά πρόσωπα σε έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, και συγκεκριμένα προστέθηκε η κάτωθι παράγραφος:

Άρθρο 6 παρ. 1 δεύτερο εδάφιο νόμου 2527/1997:
«Ειδικά για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013, δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση της ως άνω απόφασης, αλλά ο καθορισμός των ως άνω στοιχείων γίνεται με την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 του ν. 3614/2007 απόφαση ένταξης. Για τα ερευνητικά έργα, τις δράσεις και τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του αρμοδίου φορέα ή με ιδιωτικά κονδύλια, ο καθορισμός των ως άνω στοιχείων γίνεται με απόφαση του υπουργού που εποπτεύει τον αρμόδιο φορέα που συνάπτει τη σύμβαση».

Συναφώς για τα έργα ΕΣΠΑ με την διάταξη της παρ.5β) ββ του άρθρου 44 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85) τροποποιήθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του νόμου 2527/1997, όπως είχε ήδη τροποποιηθεί με την παράγραφο 25 του ενάτου άρθρου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ Α' 54) και την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ Α' 85), ως εξής:

«5. Για την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και για την προηγούμενη έγκριση, όπου αυτή προβλέπεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου απαιτείται βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ειδικά για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για έργα και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του αρμόδιου φορέα ή επιδοτούμενων έργων και ιδιωτικά κονδύλια, η βεβαίωση του ΑΣΕΠ εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης του φορέα, η οποία συνοδεύεται από βεβαιώσεις του φορέα και του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης, μετά την πάροδο της οποίας τεκμαίρεται αποδοχή του ΑΣΕΠ στη σχετική αίτηση του φορέα».

Με βάση τις νέες τροποποιήσεις του άρθρου 6 του νόμου 2527/1997, που αποτελεί το νομικό πλαίσιο εφαρμογής για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα από φορείς του δημοσίου τομέα, καταγράφονται τα βήματα που ακολουθούνται από την 11.4.2012, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι κρίσιμες διατάξεις του νόμου 4072/2012, για την νόμιμη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα σε συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ.

Β. Πεδίο Εφαρμογής

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 69/2011 γνωμοδότηση του ΣΤ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους «στην έννοια του δημοσίου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 του Ν. 1232/1982, 1 παρ. 6 του Ν.1256/1982 και ήδη άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 και 4 παρ. 6 του Ν.1943/1991, για την εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 ήτοι για την σύναψη συμβάσεων έργου, περιλαμβάνονται, αφενός, όλες οι κρατικές υπηρεσίες και τα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και μεταξύ αυτών και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και, αφετέρου, επιχειρήσεις και ανώνυμες εταιρείες με τις θυγατρικές τους, όπως είναι οι κρατικές επιχειρήσεις καθώς και όσες παραχωρήθηκαν σε τρίτους, οι ανώνυμες γενικά εταιρείες και μεταξύ αυτών και οι τραπεζικές, στις οποίες όλα τα προηγούμενα νομικά πρόσωπα, δηλαδή κράτος, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεις, κατέχουν το σύνολο ή την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου».

Γ. Διαδικασία έγκρισης προτεινόμενων συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπό ένταξη πράξεις
 
Ο Δικαιούχος υποβάλλει την τεχνική περιγραφή της πρότασής του (Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης - ΤΔΠΠ) με συνημμένο το έντυπο Ε.Ι.1_8 «Αίτηση καθορισμού συμβάσεων μίσθωσης έργου» με συμπληρωμένα τα στοιχεία που απαιτούνται δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2527/1997. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται συνολικά στον πίνακα ΠΙ του εντύπου Ε.Ι.1_8 των προτεινόμενων συμβάσεων μίσθωσης έργου του ανωτέρω εντύπου και αφορούν ανά στήλη σε:

(1) Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου κάθε σύμβασης/ομοειδών συμβάσεων. Η περιγραφή πρέπει να είναι ανάλογη του ζητούμενου έργου. Ομοειδείς είναι οι συμβάσεις που έχουν ακριβώς την ίδια συνοπτική περιγραφή, διάρκεια, δαπάνη και τόπο εκτέλεσης και αφορούν στην ίδια ειδικότητα. Η αναφορά σε ομοειδείς συμβάσεις επιτρέπει την ομαδοποιημένη καταγραφή πολλών συμβάσεων σε μια γραμμή του εν λόγω πίνακα.

(2) Ειδικότητα: αναφέρεται η ειδικότητα που πρέπει αποδεδειγμένα να έχει ο/οι υποψήφιος/οι. Προς αποφυγή της αοριστίας, δεν αρκεί η απλή αναφορά του τίτλου σπουδών, αλλά χρειάζεται να συμπληρώνεται η συγκεκριμένη ειδίκευση που είναι επιθυμητή από τον Δικαιούχο.

(3) Πλήθος συμβάσεων, αναφέρεται με την ένδειξη 1 η ατομική σύμβαση, ή το αριθμητικό σύνολο των ομοειδών συμβάσεων.

(4) Διάρκεια ατομικής σύμβασης: συμπληρώνεται η διάρκεια σε μήνες της ατομικής σύμβασης ή μίας εκ των ομοειδών συμβάσεων.

(5) Συνολική διάρκεια συμβάσεων: συμπληρώνεται η διάρκεια σε μήνες της ατομικής σύμβασής ή όλων των ομοειδών συμβάσεων.

(6) Δαπάνη ατομικής σύμβασης: συμπληρώνεται η δαπάνη της ατομικής σύμβασης ή μίας εκ των ομοειδών συμβάσεων.

(7) Συνολική δαπάνη συμβάσεων: συμπληρώνεται το σύνολο της δαπάνης που προϋπολογίζεται για την ατομική σύμβαση ή το σύνολο των ομοειδών συμβάσεων.

(8) Τόπος εκτέλεσης: συμπληρώνεται ο κύριος τόπος εκτέλεσης του έργου.

Επίσης ο Δικαιούχος υποβάλλει τεκμηρίωση για τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους οι συμβάσεις που αιτείται δεν δύναται να εκτελεστούν από το υφιστάμενο προσωπικό, αναλύοντας τους με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του επισυνάπτει απαραίτητα τον εσωτερικό κανονισμό/ οργανισμό του και οργανόγραμμα, από όπου προκύπτουν οι αρμοδιότητες του προσωπικού του και οι οργανικές θέσεις του καθώς και κάθε άλλο σχετικό κατά την κρίση του έγγραφο. Η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Ο φορέας διαχείρισης αξιολογεί τα στοιχεία αυτά σε σχέση με το έργο. Ειδικότερα:

• εκτιμά το πλήθος και το είδος των συμβάσεων που δηλώνονται ως αναγκαίες για το έργο και την αντιστοιχία με τις ειδικότητες

• εκτιμά αν η χρονική διάρκεια των συμβάσεων είναι κατάλληλη για την επιτυχή και άρτια υλοποίηση του έργου

• εξετάζει αν με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής οι αιτιάσεις του Δικαιούχου για την αδυναμία εκτέλεσης των προτεινόμενων αντικειμένων των συμβάσεων ευσταθούν.

Ο φορέας διαχείρισης αφού εξετάσει τα παραπάνω εγκρίνει, με ή χωρίς τροποποιήσεις, τον πίνακα προτεινόμενων συμβάσεων μίσθωσης έργου. Η σχετική έγκριση αποστέλλεται στον Δικαιούχο με υπογεγραμμένο το έντυπο Ε.Ι.2_8 «Βεβαίωση χρηματοδότησης» από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα που εποπτεύει το ΕΠ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο εγκεκριμένος πίνακας συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο Δικαιούχος, μετά την παραλαβή της βεβαίωσης χρηματοδότησης από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα, μεριμνά για την συμπλήρωση και υπογραφή του εντύπου Ε.Ι.2_9 «Βεβαίωση χρηματοδότησης δικαιούχου» και υποβάλλει στο ΑΣΕΠ συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο του ΑΣΕΠ καθώς και τις ανωτέρω δύο βεβαιώσεις.

Τα σχετικά έντυπα του ΑΣΕΠ για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα στο ΕΣΠΑ, όπως έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
(http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/s_era.csp;isessionid=c0a8641630d
5f2cllf0cd39e4b6189clfa24a82b8c9d.e34Qa3eKaNuSb40Qax4Tb30Sb350n6iAmliGr5XDqQLvpAe?tabId=0&IcmenuId= ) και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με την νομική μορφή του Δικαιούχου:

(1) «Αίτημα χορήγησης βεβαίωσης για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου προγράμματος/ έργου που υλοποιείται μέσω:

α) ΕΛΚΕ ΑΕΙ ή ΤΕΙ καθώς και ΝΠΙΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ, 
β) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ»,

(2) Αίτημα χορήγησης βεβαίωσης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου».

Για παράδειγμα ένας ΕΛΚΕ - Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενης πράξης στο ΕΣΠΑ θα απευθυνθεί στο ΑΣΕΠ με το έντυπο (1) ενώ ένας ΟΤΑ - Δικαιούχος με το έντυπο (2).

Δεδομένου ότι ο έλεγχος από το ΑΣΕΠ είναι υποχρεωτικός, εισάγεται μία επιπλέον διαδικασία που ενδεχομένως να δημιουργήσει καθυστερήσεις κατά την διαδικασία ένταξης μίας πράξης. Για το λόγο αυτό τόσο οι φορείς διαχείρισης όσο και οι Δικαιούχοι θα πρέπει να μεριμνούν για την κατά το δυνατόν καλύτερη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και την αναλυτική τεκμηρίωση τους. Οι επιμέρους αναφορές δεν θα πρέπει να είναι γενικές αλλά να συνδέονται λογικά και συνεκτικά με το υποέργο. Αναφορές σε ειδικότητες που δεν συνδέονται με το περιγραφόμενο έργο κινδυνεύουν να κριθούν αόριστες. Επίσης απαιτείται ειδική αιτιολόγηση για τις περιπτώσεις που ζητείται αντικείμενο και ειδικότητα αντίστοιχη με αυτές που απαντώνται στα οργανογράμματα και στις οργανικές θέσεις των Δικαιούχων (σχ. βλ. και παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Το ΑΣΕΠ εκδίδει σχετική βεβαίωση ή αποφαίνεται αρνητικά. Σε κάθε περίπτωση ο Δικαιούχος οφείλει με δική του επιμέλεια να προσκομίσει την σχετική πράξη του ΑΣΕΠ στον φορέα διαχείρισης προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης της πράξης του. 

Στις περιπτώσεις που επήλθε σιωπηρή έγκριση του ΑΣΕΠ λόγω παρέλευσης άπρακτου του δεκαημέρου που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 2527/1997, αντί των ανωτέρω πράξεων του ΑΣΕΠ, προσκομίζει αποδεικτικό της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησής του στο ΑΣΕΠ. Εν προκειμένω οι φορείς διαχείρισης οφείλουν να διασταυρώνουν με το ΑΣΕΠ την παρέλευση της προθεσμίας, εξετάζοντας ιδίως αν η προθεσμία έχει διακοπεί (π.χ. λόγω ελλείψεων στην αίτηση του Δικαιούχου).
 
Σε περίπτωση που το ΑΣΕΠ απορρίψει μέρος των προτεινόμενων συμβάσεων, ο φορέας διαχείρισης επανεξετάζει την δυνατότητα υλοποίησης της πράξης από τον Δικαιούχο με τον εγκεκριμένο αριθμό συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Δ. Διαδικασία έγκρισης προτεινόμενων συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις πράξεις που έχουν ενταχθεί μέχρι και τις 10.4.2012

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου ισχύουν από την ημερομηνία που τέθηκαν σε ισχύ οι σχετικές διατάξεις του νόμου 4072/2012 δηλαδή από τις 11.4.2012. Ως εκ τούτου οι Δικαιούχοι, για τις πράξεις που είχαν ενταχθεί σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ μέχρι και τις 10.4.2012, θα απευθύνονται κατευθείαν στο ΑΣΕΠ, υποβάλλοντας την απόφαση ένταξης καθώς και βεβαίωση των νομίμων εκπροσώπων τους περί της χρηματοδότησης της πράξης. Για τις περιπτώσει αυτές, η απόφαση ένταξης συνιστά βεβαίωση χρηματοδότησης του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα, υπό την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 2527/1997.

Η σχετική πράξη του ΑΣΕΠ διαβιβάζεται με δική τους επιμέλεια στο φορέα διαχείρισης και σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών ισχύουν αναλογικά όσα προεκτέθηκαν στην ενότητα Γ της παρούσας.

Οι ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οφείλουν να ενημερώσουν τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης και τους Δικαιούχους τους, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν ενταγμένες πράξεις που θα υλοποιηθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου, σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις νομοθετικές τροποποιήσεις του άρθρου 6 του νόμου 2527/1997, όπως έχει εξειδικευτεί στο πλαίσιο της παρούσας.
Η Ειδική Γραμματέας ΕΣΠΑ,
Γεωργία Ζεμπιλιάδου.

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο