Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-2012 ]

Αρ. πρωτ.: Δ17α/03/101/ΦΝ461/14.6.2012 Διασφάλιση της επιτάχυνσης της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων, αντιμετώπιση του φαινόμενου της καθυστέρησης της Δημόσιας Διοίκησης να αποστείλει φάκελο ή τις απόψεις της στα Δικαστήρια και πρόβλεψη αύξησης της δικαστικής δαπάνης σε ειδικές περιπτώσεις

(Ενημέρωση για κρίσιμες διατάξεις του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 14-6-2012
Αρ. Πρωτ. Δ17α/03/101/ΦΝ461

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17) 

Τμήμα: α 
Ταχ. Δ/νση :Χαρ. Τρικούπη 182 
Ταχ. Κωδ. :10178 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 6411134
Πληροφορίες Α. Βρόντος
ΦΑΞ : 210 6464392

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για κρίσιμες διατάξεις του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ/Α’ 51/12-3-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», στον οποίο περιέχονται διατάξεις που, μεταξύ άλλων, διασφαλίζουν την επιτάχυνση της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων, αντιμετωπίζουν δραστικά το φαινόμενο της καθυστέρησης της Δημόσιας Διοίκησης να αποστείλει φάκελο ή τις απόψεις της στα Δικαστήρια και προβλέπουν αύξηση της δικαστικής δαπάνης σε ειδικές περιπτώσεις. Οι διατάξεις του Νόμου αυτού ισχύουν από 2-4-2012, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

Πιο συγκεκριμένα, στον ως άνω Νόμο, περιέχονται άρθρα με τα οποία επιφέρονται αλλαγές και τροποποιήσεις α) στο Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ173/Α’/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», και β) στο Π.Δ. 18/1989 (ΦΕΚ/8/Α’/1989) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» και ειδικότερα:

Α. Με τη διάταξη του άρθρου 43 του Ν. 4055/2012, προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 24 του π.δ. 18/1989, που έχει ως εξής: «Εάν αναβληθεί η εκδίκαση της υπόθεσης μία φορά λόγω μη αποστολής των στοιχείων του φακέλου από τη Διοίκηση, το Δικαστήριο μπορεί να προχωρήσει στην εκδίκαση της και κατά την εκτίμησή του να συναγάγει τεκμήριο ομολογίας για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του αιτούντος».

Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, υιοθετείται η νομολογία περί συναγωγής τεκμήριου λόγω της μη αποστολής του φακέλου και επιταχύνεται η εκδίκαση της υπόθεσης, δεδομένου ότι το Δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο, για να συνάγει τεκμήριο ομολογίας, να εκδώσει προδικαστική απόφαση.

Β. Επίσης, με τη διάταξη του άρθρου 46 του Ν.4055/2012, προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του π.δ. 18/1989, που έχει ως εξής:
«Εάν ο ηττηθείς διάδικος συνέβαλε με τη δικονομική συμπεριφορά του στην καθυστέρηση εκδίκασης της υπόθεσης, το δικαστήριο μπορεί να του επιβάλει δικαστική δαπάνη έως τριπλάσια της εκάστοτε οριζομένης. Ειδικά ως προς το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για την επιβολή της ανωτέρω δικαστικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη και η τήρηση των υποχρεώσεων των άρθρων 23 και 24».

Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη προβλέπεται ειδική ρύθμιση ως προς την επιβολή δικαστικής δαπάνης, στο ηττηθέν Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όταν η καθυστέρηση εκδίκασης της υπόθεσης οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα. Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 23 του ως άνω πδ αναφέρεται στις απόψεις της Διοίκησης επί αιτήσεως ακυρώσεως ή η προσφυγής (βλ. άρθρο 23 ν.δ. 170/1973), ενώ το άρθρο 24 αναφέρεται στις συνέπειες παράλειψης της έγκαιρης αποστολής φακέλου με στοιχεία και πληροφορίες προς το Στε ( βλ άρθρο 24 ν.δ. 170/1973).

Γ. Με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του Ν. 4055/2012, αντικαθίσταται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010, ως εξής:
«2. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει, εφόσον έχει ειδοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, να αποστείλει στο δικαστήριο με κάθε πρόσφορο μέσο το διοικητικό φάκελο και τις απόψεις της. Σε περίπτωση μη αποστολής φακέλου από την αναθέτουσα, το δικαστήριο μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας της αναθέτουσας αρχής για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του αιτούντος. Το ίδιο τεκμήριο μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει, όταν έχουν αποσταλεί ορισμένα στοιχεία από την αναθέτουσα αρχή, όμως το δικαστήριο κρίνει ότι είναι ελλιπή και δεν επαρκούν για την πιθανολόγηση του βασίμου των προβαλλόμενων αιτιάσεων. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4».

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, συντέμνεται η προθεσμία γνωστοποίησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στην αναθέτουσα αρχή, δηλαδή ο αιτών οφείλει να την ειδοποιήσει (με κάθε πρόσφορο μέσο), μέσα σε 5 μέρες ( αντί για 10 ημέρες η διάταξη που αντικαθίσταται), από την άσκηση της αίτησης. Επίσης, τάσσεται δεκαήμερη προθεσμία στην αναθέτουσα αρχή, για να αποστείλει στο Δικαστήριο το διοικητικό φάκελο και τις απόψεις της και στην περίπτωση που δεν αποστείλει το σχετικό φάκελο ή στείλει ελλιπή στοιχεία, εισάγεται δυνατότητα του Δικαστηρίου να συνάγει τεκμήριο ομολογίας της αναθέτουσας αρχής για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του αιτούντος ή την μη επαρκή πιθανολόγηση του βασίμου των προβαλλομένων αιτιάσεων. Σκοπός της διάταξης αυτής, είναι να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα καθυστέρησης αποστολής του διοικητικού φακέλου, γεγονός το οποίο δεν συνάδει με τη διαδικασία και τον χαρακτήρα των ασφαλιστικών μέτρων.

Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω αναφερόμενα, οι Υπηρεσίες καλούνται να προβαίνουν σε προσεκτικό έλεγχο της τήρησης όλων των τιθέμενων εκ του Ν. 4055/2012 προϋποθέσεων.

Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή της. Επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο