Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-2012 ]

Αριθμ. πρωτ.: 27230/2888/29.6.2012 Εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32) στη διαδικασία λειτουργίας των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)

(Εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32) στη διαδικασία λειτουργίας των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.))

Κατηγορία: Λοιπά

Παπάγου, 29-06-2012
Αριθμ. Πρωτ. 27230/2888

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ.:15669, Παπάγου
Πληροφορίες: Χ. Μάστορας
Τηλέφωνο: 213 130 8487
Fax: 210 650 8481

Εξ. Επείγον 
  
Θέμα: Εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32) στη διαδικασία λειτουργίας των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)

Σκοπός:

Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α' 14), στη διαδικασία λειτουργίας των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)

Σχετική νομοθεσία - ορισμοί:

1. Με τη διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α' 14), με την οποία αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3919/2011, καταργούνται όλοι οι περιορισμοί που προϋπήρχαν του ν. 4038/2012 και αφορούσαν στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων και οι οποίοι αντιβαίνουν στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 3919/2011, η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος καταργείται και υποβάλλεται πλέον αναγγελία έναρξης ασκήσεώς του στην αρμόδια αρχή. Ως εκ τούτου, η απαίτηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας για τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. καταργείται και υποβάλλεται πλέον αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης στην αρμόδια αρχή.

2. Ακολουθεί πίνακας διατάξεων νόμων και κανονιστικών πράξεων που έχουν καταργηθεί επειδή αντιβαίνουν στα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 3 του ν. 3919/2011 σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012. Οδηγίες που δόθηκαν για τις καταργηθείσες διατάξεις με ερμηνευτικές και εφαρμοστικές εγκυκλίους και είναι αντίθετες στις διατάξεις του ν. 3919/2011 και την παρούσα εγκύκλιο παύουν επίσης να ισχύουν.


Δραστηριότητα
Καταργούμενες διατάξεις
Άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας
Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου
Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)
1. Στο ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α’ 268) όπως ισχύει:
α) Καταργείται η αναφορά σε «άδεια ίδρυσης» και «άδεια λειτουργίας» στα άρθρα 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 και όπου αλλού αναφέρεται

β) Καταργείται το 2ο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 34: «Καθένα από τα παραπάνω πρόσωπα δεν μπορεί να ιδρύσει περισσότερα των 7 ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. στο σύνολο της Επικράτειας»
 

2. Στην υ.α. Φ50/48597/5875/7.9.2009 (ΦΕΚ Β’ 1975) όπως ισχύει:
 

α) Καταργείται η αναφορά σε «άδεια ίδρυσης» και «άδεια λειτουργίας» στα άρθρα 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 και όπου αλλού αναφέρεται
 

β) Καταργείται η αναφορά σε «άδεια μεταβολής» στην παρ. 3 του άρθρου 8 καθώς και η αναφορά σε «άδεια επέκτασης» στο άρθρο 10 [Και στις δύο περιπτώσεις ακολουθείται πλέον όμοια διαδικασία με αυτή της αναγγελίας ενάρξεως λειτουργίας (υποβολή αναγγελίας με τα συνοδεύοντα αυτήν απαιτούμενα δικαιολογητικά)]
 

γ) Καταργείται το 2ο εδάφιο της περιπτώσεως δ’ της παρ. 2 του άρθρου 7 «Εναλλακτικά η άδεια ίδρυσης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται και με την υποβολή του τοπογραφικού διαγράμματος χωρίς την παραπάνω θεώρηση ή βεβαίωση, αλλά στην περίπτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας υποβάλλεται υποχρεωτικά το θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την οικοδομική άδεια και το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης.»
 

δ) Καταργείται το 2ο εδάφιο της περιπτώσεως α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 «Εφόσον για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης το τοπογραφικό διάγραμμα της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας υποβλήθηκε χωρίς θεώρηση ή βεβαίωση, μαζί με την οικοδομική άδεια υποβάλλεται και το θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα που πρέπει να είναι ίδιο με αυτό που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης.»ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

3. Μετά την κατάργηση της άδειας ίδρυσης και της άδειας λειτουργίας των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας αναγγελία έναρξης λειτουργίας, συνοδευόμενη από το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 (άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας αντίστοιχα) της υ.α. Φ50/48597/5875/7.9.2009 (ΦΕΚ Β' 1975) όπως αυτά ισχύουν. Δηλαδή με την αναγγελία συνυποβάλλονται τόσο τα δικαιολογητικά που υποβάλλονταν για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης, όσο και αυτά που υποβάλλονταν για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

4. Οι κοινοποιήσεις της παρ. 10 του άρθρου 8 της υ.α. Φ50/48597/5875/7.9.2009 (ΦΕΚ Β' 1975) παραμένουν, αλλά πλέον δεν κοινοποιείται η άδεια λειτουργίας αλλά η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας της παρακάτω παρ. 6 της παρούσας.

5. Όπου στην υ.α. Φ50/48597/5875/7.9.2009 (ΦΕΚ Β' 1975) γινόταν αναφορά σε ανάκληση ή αφαίρεση ή παύση ισχύος της άδειας λειτουργίας, εννοείται τώρα απαγόρευση λειτουργίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

6. Η αναγγελία και τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έναρξη της δραστηριότητας υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών με χρήση του εντύπου του παραρτήματος I της παρούσας. Οι διαδικασίες όσον αφορούν στην αναγγελία και τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έναρξη της δραστηριότητας, σύντομα θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε Κ.Ε., πρώην Κ.Ε.Π.). 

Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας, προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγγους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των νόμιμων προϋποθέσεων δραστηριοποίησης. Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιγεία, η Υπηρεσία απαγορεύει τη λειτουργία της επιχείρησης, ενημερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Εάν, μετά τον έλεγχο του φακέλου, η Υπηρεσία διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας (απλή επιστολή) (σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας), την οποία θα διαβιβάζει στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου αυτός να την επιδεικνύει σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης, πρέπει να γίνεται πριν την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί την επιχείρηση ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση εκ μέρους του επιτηδευματία.

7. Ο τριψήφιος αριθμός εξουσιοδότησης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. (που αναγραφόταν επί των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας) θα αναγράφεται στη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας. Ο ανωτέρω αριθμός χορηγείται από τη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Δ.Τ.Ε.Ο.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στον ενδιαφερόμενο, κατόπιν σχετικού αιτήματος του τελευταίου, το οποίο υποβάλλει στη Δ.Τ.Ε.Ο. πριν προβεί στην παραγγελία των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) στον προμηθευτή του, ώστε να υπάρχει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υ.α. 71703/8028/2003 (ΦΕΚ Β' 1824) «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ» όπως αυτό ισχύει, η δυνατότητα προτύπωσης του εν λόγω αριθμού στο Δ.Τ.Ε. (σημειωτέον ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο, ο αριθμός εξουσιοδότησης, κατ' επιλογή του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., μπορεί να εκτυπώνεται από τη μηχανογράφηση αυτού ή να είναι προτυπωμένος στο Δ.Τ.Ε.). Ο ως άνω χορηγηθείς αριθμός εξουσιοδότησης γνωστοποιείται εγγράφως από τη Δ.Τ.Ε.Ο. στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών.

8. Προβλεπόμενα τέλη και παράβολα για τις ανωτέρω διαδικασίες εξακολουθούν να εισπράττονται κανονικά με την ίδια διαδικασία που ίσχυε έως τώρα.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.Ο.
Α. ΚΙΟΥΛΟΥ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο