Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-2012 ]

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ54/22/28.6.2012 Συνυπολογισμός χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας ή ασθένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2084/92, για τη συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων βάσει των διατάξεων του άρθρου 10, παρ.17β του ν. 3863/2010

(Συνυπολογισμός χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας ή ασθένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2084/92, για τη συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων βάσει των διατάξεων του άρθρου 10, παρ.17β του ν. 3863/2010)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 28 / 6 /12
Αριθ. Πρωτ. Σ54/ 22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)  
Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191
FAX: 2105230046
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Συνυπολογισμός χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας ή ασθένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2084/92, για τη συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων βάσει των διατάξεων του άρθρου 10, παρ.17β του ν. 3863/2010


1. Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.17 περ.β΄ του ν. 3863/2010, ανακαθορίστηκαν από 1.1.2011 τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης των έως 31/12/1992 ασφαλισμένων- μητέρων ανηλίκων τέκνων.

Δεδομένου ότι το ισχύον μέχρι 31/12/2010 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων με ανήλικα τέκνα είναι το 55ο έτος για πλήρη σύνταξη και το 50ο για μειωμένη, διευκρινίστηκε με το αρ. Φ.80000/24506/1853/01-11-2010 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ότι όλες οι ασφαλισμένες έως 31/12/1992 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μητέρες, που σε κάποια χρονική στιγμή –η οποία μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ως άνω νόμου, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την 31/12/2010- συμπλήρωσαν σωρευτικά τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο τέκνο, συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε με τα ανωτέρω όρια ηλικίας, χωρίς να εξετάζεται εάν κατά τη συμπλήρωση των ορίων αυτών συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας και τακτικής ανεργίας συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και μέχρι 200 ημέρες από κάθε αιτία την τελευταία 10ετία πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

2. Με αφορμή έγγραφο ερώτημα της Υπηρεσίας μας προς το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με τη δυνατότητα συνυπολογισμού της επιδοτούμενης ασθένειας ή ανεργίας που εντοπίζεται σε χρονικό διάστημα απώτερο της δεκαετίας που προηγείται της αίτησης για συνταξιοδότηση με τις εν λόγω διατάξεις, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (Γεν. Γραμ. Κοινων. Ασφαλίσεων) με τα αρ. πρωτ. Φ80000/29010/1865/6.2.2012 & Φ80000/οικ.13183/935/14.6.12 έγγραφά του μας γνώρισε τα εξής:

Με την με αρ. πρωτ. Φ.80000/24506/1853/01-11-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου αυτού επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά, με το άρθρο 10 παρ. 17 του ν. 3863/2010, εισάγεται η έννοια της κατοχύρωσης /θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τονίζεται, ιδιαιτέρως, ότι οριοθετεί, ανάλογα με τη συνταξιοδοτική διάταξη της οποίας κάνει χρήση ο ασφαλισμένος/η, τις κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις, βάσει των οποίων θα λάβει σύνταξη, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο θα ασκήσει το δικαίωμά του αυτό.

Ειδικότερα δε, οι μητέρες ανηλίκων τέκνων, που μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνουν σωρευτικά τις προϋποθέσεις των 5.500 ημερών ασφάλισης και της ανηλικότητας του παιδιού τους, κατοχυρώνουν το μέχρι τότε ισχύον ηλικιακό όριο των 55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 ετών για μειωμένη, έστω και εάν αυτές συνταξιοδοτούνται μετά την ημερομηνία αυτή.

Στις περιπτώσεις που το τέκνο είχε ενηλικιωθεί πριν από το έτος 2010 και οι ασφαλισμένες είχαν πραγματοποιήσει λιγότερες από 5.500 πραγματικές ημέρες ασφάλισης, οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας και/ή ασθένειας συνυπολογίζονται για τη συνταξιοδότηση, εφόσον αυτές τοποθετούνται εντός της δεκαετίας που προηγείται της ημερομηνίας ενηλικίωσης του τέκνου.

3. Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων τέκνων, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι 31/12/2010, για την συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης που απαιτούνται μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου τους θα λαμβάνετε υπόψη χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας ή/και ασθένειας (μέχρι 200 ημέρες για κάθε αιτία), που πραγματοποιήθηκε μέσα στην τελευταία 10ετία πριν την ενηλικίωση του παιδιού τους, χωρίς να απαιτείται ο χρόνος επιδότησης να ανάγεται στην δεκαετία πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης.

Αιτήσεις που εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας θα κριθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ενώ περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί διαφορετικά, θα επανακριθούν κατόπιν αιτήσεως από τις ενδιαφερόμενες –η οποία θα έχει το χαρακτήρα όχλησης- τα δε οικονομικά αποτελέσματα θα ανατρέξουν στην ημερομηνία της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης, σε καμία όμως περίπτωση πριν την 15/7/2010 δηλ. την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3863/2010.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο