Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-2012 ]

Αριθμ. 70437/2655/20.6.2012 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 και της παρ. 4 του άρθρ. 241 του Ν. 4072/12 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της

(Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 και της παρ. 4 του άρθρ. 241 του Ν. 4072/12 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 70437/2655

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23−12−2004) «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση», όπως ισχύει και ειδικότερα την παράγραφο 15 του άρθρου 7 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθ 186, περ. Α παραγρ. 22 και το άρθ. 280, περ. III αυτού.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3908/2010 (Φ.Ε.Κ. 1/Α΄/1−2−2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή».

4. Τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86/Α΄/1−2−2011) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρ. 241, παρ. 4 αυτού.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Συστήνεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης (γ) της παραγρ. 15 του άρθρου 7 του Ν.3299/04, Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Στερεάς Ελλάδας, μέλη της οποίας είναι:

Ι. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

II. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

III. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

IV. Εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας

V. Εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς

VI. Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου

VII. Εκπρόσωπος Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕ)

VIII. Εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου (TEE)

2. Της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ή ο νόμιμος Αναπληρωτής του.

3. Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζεται και αναπληρωτής του.

Άρθρο 2
Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής

Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση:

(1) Για θέματα ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, καθώς και θέματα συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις, για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.

(2) Ο Περιφερειάρχης, μπορεί να παραπέμπει στη Γνωμοδοτική Επιτροπή αιτήματα τροποποιήσεων, ολοκληρώσεων και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, όταν το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων

(1) Αρμόδια για την εισήγηση των θεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης είναι η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

(2) Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας συντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις.

(3) Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας που χειρίζονται το εκάστοτε εξεταζόμενο θέμα.

(4) Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτής βοηθός Γραμματέας, ο οποίος επικουρεί τον Γραμματέα κατά τις συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας.

Ο Γραμματέας και ο Αναπληρωτής βοηθός Γραμματέας είναι αρμόδιοι για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

(1) Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής γίνονται στα Γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία, μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέρα από το ωράριο των Δημοσίων Υπηρεσιών.

(2) Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας και τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

(3) Από τα θέματα που είναι έτοιμα να εισαχθούν στην Επιτροπή για συζήτηση καταρτίζεται η Ημερήσια Διάταξη, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, μαζί με τα αντίστοιχα εισηγητικά σημειώματα της Υπηρεσίας.

(4) Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Επιτροπής. Ο Γραμματέας μεριμνά για την κοινοποίηση των Πρακτικών για τις περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Μία σειρά επικυρωμένων πρακτικών καθώς και τα σχέδια των εισηγητικών σημειωμάτων τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας.

(5) Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου μέλη της Επιτροπής και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

(6) Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατόν να καλούνται εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, Υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

(7) Ο Περιφερειάρχης, μπορεί να ζητήσει να παρίσταται και ο Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας όταν το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 5

Η συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την περίπτωση (στ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004 και τα άρθρα 186, περ. Α παραγρ. 20 και 280, περ. Ill του Ν. 3852/2010, γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, μη δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

(1) Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδύσεων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής, κατά την τελευταία 5ετία που έχουν υπαχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμους, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

(2) Στα μέλη και τους εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2429/1996 περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις όμοιες του Ν. 3213/2003.

Άρθρο 7

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Άρθρο 8

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κάθε προγενέστερη απόφασή μας παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 20 Ιουνίου 2012

Ο Περιφερειάρχης
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο