Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-2012 ]

Ν.Σ.Κ. αριθμ. αποφ. 178/15.6.2012 Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου μη εισαγωγής στο ακροατήριο των υποθέσεων επί των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις σε συμβούλιο κατά τη διαδικασία των άρθρων 34 Α και Β του π.δ. 18/89 και του άρθρου 126 Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας από τη διάδικο Αρχή, εφόσον η νομική της υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (άρθρο 65 του Ν. 4055/2012, Α΄ 51)

(Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου μη εισαγωγής στο ακροατήριο των υποθέσεων επί των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις σε συμβούλιο κατά τη διαδικασία των άρθρων 34 Α και Β του π.δ. 18/89 και του άρθρου 126 Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας από τη διάδικο Αρχή, εφόσον η νομική της υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (άρθρο 65 του Ν. 4055/2012, Α΄ 51))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Αποφ. 178

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4055/2012 (Α΄ 51).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Πλήρους Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως διατυπώνεται στο υπ’ αριθμ. 2387/22.05.2012 πρακτικό αυτής, 

αποφασίζουμε:

1. Αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για την εισαγωγή ή μη στο ακροατήριο από τη διάδικο Αρχή, της οποίας η νομική υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, των υποθέσεων επί των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις σε συμβούλιο κατά τη διαδικασία των άρθρων 34Α και 34Β του Π.Δ. 18/1989 και του άρθρου 126 Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, είναι η Τριμελής Επιτροπή του άρθρου 5 παρ. 5 του Ν. 3086/2002.

2. Η Τριμελής Επιτροπή αποφασίζει μετά από προφορική εισήγηση του χειριζόμενου την υπόθεση, με ενυπόγραφη επισημειωματική πράξη των μελών της, στην οποία περιέχεται συνοπτική αιτιολογία και σημειώνεται η ημερομηνία, ο αύξων αριθμός του κατωτέρω αναφερόμενου βιβλίου και τίθεται η σφραγίδα της οικείας υπηρεσιακής μονάδας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η πράξη αυτή δεν υπόκειται σε έγκριση ή θεώρηση από άλλο όργανο.

3. Όταν οι αποφάσεις της Τριμελούς Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, στην επισημειωματική πράξη αναγράφεται ο λειτουργός του ΝΣΚ που μειοψήφησε και εν συντομία ο λόγος της μειοψηφίας του.

4. Υποθέσεις μείζονος σπουδαιότητας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων, μπορεί να παραπέμπονται με αιτιολογημένη πράξη της Τριμελούς Επιτροπής στο αρμόδιο Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Το Τμήμα θα επιλαμβάνεται και θα γνωμοδοτεί κατά τις διατάξεις του Οργανισμού του ΝΣΚ.

5. Σε κάθε υπηρεσιακή μονάδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην οποία λειτουργεί Τριμελής Επιτροπή, τηρείται ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταγράφεται κατ’ αύξοντα αριθμό, με ευθύνη του εισηγητή, κάθε πράξη της Τριμελούς Επιτροπής, που εκδίδεται κατά τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012

Ο Πρόεδρος
ΦΩΚΙΩΝ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο