Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-2012 ]

Επιτροπή Ανταγωνισμού αριθ. απ. 539/VII/24.5.2012 Λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιε του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α΄ 93/20.4.2011), όπως ισχύει, για την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων κατ’ εφαρμογήν συστήματος μοριοδότησης (εφεξής «Σύστημα Μοριοδότησης»)

(Λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιε του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α΄ 93/20.4.2011), όπως ισχύει, για την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων κατ’ εφαρμογήν συστήματος μοριοδότησης (εφεξής «Σύστημα Μοριοδότησης»))

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 539/VII/2012

(ΦΕΚ Β' 2047/27-06-2012)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ


Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 24η Μαΐου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00, µε την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: ∆ηµήτριος Κυριτσάκης.

Αντιπρόεδρος: ∆ηµήτριος Λουκάς.

Μέλη: Ιωάννης Μπιτούνης, Εµµανουέλα Τρούλη, Βικτωρία Μερτικοπούλου,
∆ηµήτριος ∆ανηλάτος Ιωάννης Αυγερινός και Μάρθα Καββαθά.

Γραµµατέας: Ευαγγελία Ρουµπή.

Θέµα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιε) ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α΄ 93/20.4.2011), όπως ισχύει, για την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων κατ’ εφαρµογήν συστήµατος µοριοδότησης (εφεξής «Σύστηµα Μοριοδότησης»).

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 στοιχείο ιε΄ ν. 3959/2011, αφού έλαβε υπόψη την προηγούµενη απόφασή της 525/VΙ/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1950/1.9.2011) µε θέµα


«Καθορισµός, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 εδ. ιδ΄ περ. αα’ του ν. 3959/2011 των κριτηρίων της κατά προτεραιότητας εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων, κατόπιν διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης» και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη µε την παρούσα, έπειτα από διαλογική συζήτηση,


ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:


Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ποσοτικοποίηση των κριτηρίων µε βάση τα οποία θα διεξάγεται η κατάταξη των υποθέσεων της Επιτροπής Ανταγωνισµού σε σειρά προτεραιότητας ως προς τη διερεύνησή τους από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού («Γ.∆.Α.»), µε άξονα το δηµόσιο συµφέρον.

Το σύστηµα µοριοδότησης χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τον εσωτερικό χειρισµό των υποθέσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισµού και τα αποτελέσµατα της κατάταξης ούτε δηµοσιοποιούνται ούτε κοινοποιούνται στον καταγγέλλοντα ή σε οποιονδήποτε τρίτο (άρθρο
14 παρ. 2, στοιχείο ιε΄ ν. 3959/2011). Συναφώς, τα εµπλεκόµενα µέρη δεν έχουν πρόσβαση στη διαδικασία αυτή, ούτε και στα επιµέρους έγγραφα στα οποία αποτυπώνεται.

Για την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων κατ’ εφαρµογή συστήµατος µοριοδότησης, του οποίου οι λεπτοµέρειες εφαρµογής καθορίζονται κατ’ ενάσκηση της διακριτικής της ευχέρειας, η Επιτροπή Ανταγωνισµού, ως Ανεξάρτητη Αρχή, λαµβάνει υπόψη ειδικότερα:

- Τις πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού (συνεκτιµώντας, µεταξύ άλλων, τη φύση της πιθανολογούµενης παράβασης, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες στα οποία αυτή αφορά, καθώς και την εµβέλεια των εκάστοτε διερευνώµενων πρακτικών).

- Την αναγκαιότητα καθορισµού προγράµµατος εργασιών βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, µε στόχο η άσκηση των αρµοδιοτήτων της να γίνεται µε αποτελεσµατικότητα, αξιοπιστία και µεγαλύτερη ταχύτητα.

- Την ανάγκη στοχευµένης δράσης στη βάση προκαθορισµένων κριτηρίων προτεραιοτήτων, µε απώτερο σκοπό την καλύτερη αντιµετώπιση των σηµαντικών στρεβλώσεων στην αγορά, µέσω της συνεκτικής και αποτελεσµατικής εφαρµογής των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισµού.

- Το ότι στo πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωµένη να προσδίδει τον ίδιο βαθµό προτεραιότητας στις καταγγελίες που λαµβάνει, αλλά µπορεί να προτάσσει το δηµόσιο συµφέρον ως κριτήριο εξέτασης µίας υπόθεσης κατά προτεραιότητα.

- Το ότι ο αριθµός των υποβαλλόµενων καταγγελιών είναι πολύ µεγάλος, αλλά και το ότι η βαρύτητά τους και η σηµασία τους για το δηµόσιο συµφέρον διαφέρει.

- Το ότι οι ανθρώπινοι πόροι που διαθέτει ή µπορεί να διαθέσει η Επιτροπή είναι κατ’ ανάγκη περιορισµένοι και είναι, ως εκ τούτου, αντικειµενικά αδύνατο αλλά και ατελέσφορο αυτή να αναλώνεται στην έρευνα και των ήσσονος σηµασίας υποθέσεων.

- Τη δυνατότητα ελέγχου των αποτελεσµάτων δράσης της και την αξιολόγηση του έργου της, µε τρόπο που θα ενισχύει τη διαφάνεια και το δηµόσιο έλεγχο, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής βελτίωσή της (άρθρο 22 του ν. 3959/2011).


ΙΙ. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Το σύστηµα µοριοδότησης καταλαµβάνει, τόσο τις καταγγελίες όσο και τις αυτεπάγγελτες έρευνες, και διενεργείται σε όσο το δυνατό συντοµότερο χρονικό διάστηµα.

Κατά την εφαρµογή του Συστήµατος Μοριοδότησης, η κάθε παράµετρος προτεραιοποίησης παρέχει ακέραιο βαθµό / ακέραιους βαθµούς (0, 1, 2).

Η ανώτερη βαθµολογία που µπορεί να συγκεντρώσει µία υπόθεση είναι δέκα (10) βαθµοί.

Η σειρά κατάταξης των υποθέσεων µπορεί, όταν αυτό κρίνεται δικαιολογηµένο, να αναθεωρείται µε απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη Ολοµέλεια της Επιτροπής που συγκαλείται µετά τη λήψη της απόφασης. Η Ολοµέλεια
µπορεί να απορρίπτει την απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή.

H Επιτροπή Ανταγωνισµού δεν θα εξετάζει υποθέσεις που συγκεντρώνουν κατ’ εφαρµογή του συστήµατος µοριοδότησης βαθµολογία κατώτερη ή ίση του τρία (3). Καταγγελίες που λαµβάνουν χαµηλή βαθµολογία (βαθµολογία κατώτερη ή ίση του τρία (3) απορρίπτονται µε απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µετά από εισήγηση της Γενικής
∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού. Οι απορριπτικές αποφάσεις καταγγελιών λόγω χαµηλής βαθµολογίας είναι αιτιολογηµένες και κοινοποιούνται στον καταγγέλλοντα µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη λήψη τους.
ΙΙΙ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Για τη µοριοδότηση των υποθέσεων εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια:

Κριτήριο 1:Είδος/φύση παράβασης (1)

α. Οριζόντιες συµπράξεις επιχειρήσεων (συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές) καρτελικής φύσεως που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 1 ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 ΣυνθΛΕΕ (ενδεικτικά, περιλαµβάνονται όσες συµπράξεις επηρεάζουν, άµεσα ή έµµεσα, τις τιµές, τις ποσότητες, τα µερίδια αγοράς ή άλλες σχετικές παραµέτρους του ανταγωνισµού και οι συµπράξεις βάσει των οποίων λαµβάνει χώρα προσδιορισµός ποσοστώσεων παραγωγής ή πώλησης, κατανοµή των αγορών, περιορισµός των εισαγωγών ή των εξαγωγών,
νόθευση των διαγωνισµών, συλλογικός εµπορικός αποκλεισµός),

β. Αποφάσειςενώσεωνεπιχειρήσεων που αφορούν ιδίως στον καθορισµό τιµών, την κατανοµή αγορών, τον περιορισµό της παραγωγής ή των πωλήσεων,

γ. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης:

βαθµοί δύο (2)

Β. Κάθετες συµπράξεις (2)

α. Κάθετες συµπράξεις που ενσωµατώνουν περιορισµούς του ανταγωνισµού ιδιαίτερης σοβαρότητας (3):
βαθµός ένας (1)
β. Κάθετες συµπράξεις µε σωρευτικό αποτέλεσµα: περιπτώσεις αντιανταγωνιστικών πρακτικών µε σωρευτικό – πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα (και συγκεκριµένα, πρακτικές που ακολουθούνται από περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες µπορούν να µετακυλύουν τις αυξηµένες τιµές σε ενδιάµεσες επιχειρήσεις ή στους καταναλωτές): βαθµός ένας (1)
Κριτήριο 2: Είδη καίριας σηµασίας
Υποθέσεις που αφορούν αγορές προϊόντων και υπηρεσιών πρώτης ανάγκης, καίριας σηµασίας ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινωνικό σύνολο, συνεκτιµώντας: α) το συντελεστή στάθµισής τους στη διαµόρφωση του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ), β) το ποσοστό συµµετοχής τους στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) και γ) το βαθµό ελαστικότητας της ζήτησης – όπως αυτά εξειδικεύονται ειδικότερα στο Παράρτηµα Ι: βαθµός ένας (1)
Κριτήριο 3: Εµβέλεια – αντίκτυπος πρακτικής
Πρακτικές µε πανελλήνια εµβέλεια ή πρακτικές που καλύπτουν σηµαντικό µέρος της ελληνικής επικράτειας ή εκτείνονται και σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ βαθµοί δύο (2)
Κριτήριο 4: Αίτηση επιείκειας
Υποθέσεις στις οποίες έχει υποβληθεί σχετική αίτηση επιείκειας που πληροί τα κριτήρια του Προγράµµατος Επιείκειας 4: βαθµοί δύο (2)
Κριτήριο 5: Αποδεικτική ισχύς – βαθµός πληρότητας των αποδεικτικών στοιχείων
Υποθέσεις στις οποίες υπάρχουν στοιχεία πλήρη, επικαιροποιηµένα και µε υψηλή αποδεικτική αξία, τα οποία συντείνουν στην ύπαρξη παράβασης, και εν γένει υποθέσεις στις οποίες η πιθανότητα απόδειξης της παράβασης παρουσιάζεται υψηλή: βαθµός ένας (1)
Κριτήριο 6: Συνέχιση – επανάληψη παράβασης
Όταν πρόκειται για συνέχιση / επανάληψη της παράβασης που είχε διαπιστωθεί µε παλαιότερη απόφαση της Επιτροπής:
βαθµός ένας (1)
Κριτήριο 7: Σηµασία νοµικού ζητήµατος – ασφάλεια δικαίου – συνεργασία
Όταν πρόκειται για αποσαφήνιση καινοφανών ή καίριων νοµικών ζητηµάτων, υποθέσεις σηµαντικές για την επίτευξη συνέπειας µε την ενωσιακή νοµολογία ως προς τους κανόνες ανταγωνισµού, µε σκοπό την ασφάλεια δικαίου ή υποθέσεις που επιδρούν στη συνεργασία µε έτερα µέλη του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αρχών Ανταγωνισµού (ECN): βαθµός ένας (1)


(1) Οι καταγγελίες που αφορούν σε παραβάσεις που εµπίπτουν και στις δύο υπο-περιπτώσεις του εν λόγω κριτηρίου (Α και Β), θα βαθµολογούνται µε την ανώτερη βαθµολογία.

(2) Σε περίπτωση που µια υπόθεση αφορά σε κάθετες συµπράξεις που καλύπτουν και τις δύο υπο-περιπτώσεις (Βα και Ββ), θα λαµβάνουν και τους δύο βαθµούς.

(3) Βλ. ιδίως άρθρο 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 330/2010 της Επιτροπής, της 20.4.2010 για την εφαρµογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών, ΕΕ L 102, της 23.4.2010, σ. 1-7.

4 Βλ. σχετικά http://www.epant.gr/content_pdf.php?Lang=gr&id=8.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Τα ανωτέρω αφορούν την προτεραιότητα διερεύνησης των υποθέσεων από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού. Για την ανάθεση των υποθέσεων σε Εισηγητή, την εισαγωγή τους ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού και την εξέτασή τους από αυτήν, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 15 παρ. 1 εδάφιο α’ ν. 3959/2011.

- Εάν η υπόθεση αφορά συµµόρφωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε απόφαση των διοικητικών δικαστηρίων ή αναποµπή ή προδικαστική παραποµπή στη Γ.∆.Α. από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, εξαιρείται από το σύστηµα µοριοδότησης και εξετάζεται κατά προτεραιότητα.

- Υποθέσεις στις οποίες εφαρµόζεται το άρθρο 37 ν. 3959/2011 (προφανώς αβάσιµες καταγγελίες και καταγγελίες που δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισµού) δεν εµπίπτουν στη διαδικασία µοριοδότησης που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

- Το σύστηµα µοριοδότησης δεν έχει, επίσης, εφαρµογή στις ακόλουθες ειδικότερες περιπτώσεις του νόµου:

α. Σε υποθέσεις συγκεντρώσεων,

β. Σε ασφαλιστικά µέτρα κατ’ άρθρο 25 παρ. 5 ν. 3959/2011,

γ. Σε άσκηση των κατ’ άρθρο 23 ν. 3959/2011 γνωµοδοτικών αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισµού (είτε ασκούνται µε δική της πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτηµα που υποβάλλει ο εκάστοτε αρµόδιος Υπουργός),

δ. Στην κατ’ άρθρο 11 ν. 3959/2011 κανονιστική παρέµβαση σε κλάδους της οικονοµίας,

ε. Στις κατ’ άρθρο 40 ν. 3959/2011 έρευνες σε κλάδους της οικονοµίας ή σε τύπους συµφωνιών,

στ. Σε υποθέσεις άρνησης συνεργασίας ή παρακώλυσης των ερευνών της Επιτροπής Ανταγωνισµού.


Η απόφαση εκδόθηκε την 24η Μαΐου 2012.

Η απόφαση µαζί µε το συνηµµένο σε αυτή παράρτηµα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της  Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του ν. 3959/2011.

Ο Πρόεδρος και Συντάκτης της Απόφασης
∆ηµήτριος Κυριτσάκης

Η Γραµµατέας
Ευαγγελία Ρουµπή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κριτήριο 2 (είδη καίριας σηµασίας)
Εξειδίκευση παραµέτρωνΚάθε υπόθεση µπορεί να εµπίπτει σε µία µόνο από τις κάτωθι υποπεριπτώσεις (i) – (iii) και βαθµολογείται ανάλογα µε τα ειδικότερα κριτήρια αυτής.

i) Για τελικά καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες:
Υποθέσεις που αφορούν σε αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές µε σηµαντικό αντίκτυπο στην άνοδο των τιµών, στον περιορισµό της παραγωγής και στην ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών (ιδίως συγκριτικά µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών πρώτης ανάγκης ή καίριας σηµασίας για τον Έλληνα καταναλωτή. Στις αγορές αυτές ο αντίκτυπος στον καταναλωτή µπορεί να υπολογιστεί βάσει του σχετικού µεγέθους της αγοράς και/ή βάσει της σηµασίας των εν λόγω προϊόντων για τον τελικό καταναλωτή.
Ειδικότερα, λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
α) Το ποσοστό συµµετοχής της ευρύτερης αγοράς, στην οποία υπάγεται η υπό κρίση σχετική αγορά, στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν («ΑΕΠ»)5, όπως ισχύει κατά την ηµέρα µοριοδότησης. Συγκεκριµένα, εάν η
συµµετοχή του κλάδου σε διψήφια ανάλυση στο ΑΕΠ είναι:

συµµετοχής στο ΑΕΠ1

Μηδέν (0) υποµονάδες

1<συµµετοχήςστο ΑΕΠ 3

Μία (1) υποµονάδα

συµµετοχής στο ΑΕΠ>3

ύο (2) υποµονάδες

 

β) Η σηµασία της σχετικής αγοράς για τον καταναλωτή / νοικοκυριό σε όρους µεριδίου καταναλωτικής δαπάνης. Συγκεκριµένα, θα λαµβάνεται υπόψη ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή6 («∆ΤΚ») σε διψήφια και τετραψήφια ανάλυση, όπως ισχύει κατά την ηµέρα µοριοδότησης, ως
εξής:

β.1ΚΤ διψήφια ανάλυση

ΤΚ50

Μηδέν (0) υποµονάδες

50<ΤΚ100

Μία (1) υποµονάδα

ΤΚ>100

ύο (2) υποµονάδες

β.2Κ Ττετραψήφια ανάλυση

ΤΚ<15

Μηδέν (0) υποµονάδες

15<ΤΚ<25

Μία (1) υποµονάδα

ΤΚ>25

ύο (2) υποµονάδες

 

γ) Η βαρύτητα της σχετικής αγοράς για τον καταναλωτή σε όρους
ελαστικότητας ζήτησης «EΖ». Συγκεκριµένα, εάν η EΖ είναι:


EZ>=1Μηδέν υπομονάδες
EZ<=1Μία υπομονάδα
Το συγκεκριµένο κριτήριο θα θεωρείται ότι ικανοποιείται (οπότε θα αποδίδεται 1 βαθµός) εάν το άθροισµα των υπό α, β (β.1 και β.2), και γ υποµονάδων είναι µεγαλύτερο ή ίσο του τέσσερα (4).

 

βαθµός ένας (1)
ii) Για ενδιάµεσα προϊόντα και υπηρεσίες:
Τα ενδιάµεσα προϊόντα και οι υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τελικών καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών δεν καλύπτονται από το ∆ΤΚ και η ελαστικότητα ζήτησής τους διαµορφώνεται στα διάφορα στάδια παραγωγής και όχι σε σχέση µε τις ανάγκες των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, ο µόνος αντικειµενικός δείκτης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την απόδοση της βαθµολογίας του κριτηρίου 2 που αντικατοπτρίζει τη σηµασία ενός κλάδου για την οικονοµία και εν τέλει για τον καταναλωτή είναι το ποσοστό συµµετοχής του ευρύτερου κλάδου στον
οποίο υπάγεται η υπό κρίση αγορά στο ΑΕΠ7. Συγκεκριµένα, εάν η
συµµετοχή του κλάδου σε διψήφια ανάλυση στο ΑΕΠ είναι:

 

0% συμμετοχής στο ΑΕΠ <=0,50Μηδέν (0) βαθμοί
0% συμμετοχής στο ΑΕΠ >0,50Ένας βαθμός


βαθµός ένας (1)
iii) Για προϊόντα και υπηρεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος:


Υποθέσεις που αφορούν σε αγορές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κράτος και τους καταναλωτές, η βαρύτητα των οποίων δεν αντικατοπτρίζεται
βαθµός ένας (1)

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο