Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-02-2012 ]

Αριθμ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ 3.2.2012 Απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της Προτιμησιακής Καταγωγής ή της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των εμπορευμάτων από Εγκεκριμένο Εξαγωγέα και καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα»

(Απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της Προτιμησιακής Καταγωγής ή της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των εμπορευμάτων από Εγκεκριμένο Εξαγωγέα και καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ2012

(ΦΕΚ Β' 588/05-03-2012)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 27 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ.3 στοιχεία δ και ε του καν. (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα».

β) Τα Πρωτόκολλα Καταγωγής, που επισυνάπτονται σε Προτιμησιακές Συμφωνίες που έχει συνάψει η Κοινότητα με ορισμένες τρίτες χώρες, τα οποία προβλέπουν τη δυνατότητα απλοποιημένης διαδικασίας απόδειξης της καταγωγής με δήλωση του εξαγωγέα στο εμπορικό τιμολόγιο ή σε κάθε εμπορικό έγγραφο.

γ) Το Πρωτόκολλο Καταγωγής της υπ’ αριθμ. 2001/822/ΕΚ/27−11−2001 Απόφασης του Συμβουλίου, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα απλοποιημένης διαδικασίας απόδειξης της καταγωγής με δήλωση του εξαγωγέα στο εμπορικό τιμολόγιο ή σε κάθε εμπορικό έγγραφο.

δ) Τις διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92, και ειδικότερα τις διατάξεις καταγωγής που εφαρμόζονταιείτε σε προϊόντα καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (Σ.Γ.Π.) είτε σεπροϊόντα χωρών και εδαφών των Δυτικών Βαλκανίων, που εφαρμόζει υπέρ αυτών μονομερώς Προτιμησιακό Καθεστώς η Κοινότητα και προβλέπουν τη δυνατότητα απλοποιημένης διαδικασίας απόδειξης της καταγωγήςμε δήλωση του εξαγωγέα στο εμπορικό τιμολόγιο ή σε κάθε εμπορικό έγγραφο.

ε) Το Πρωτόκολλο Καταγωγής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου της 20−12−2007, περί εφαρμογής, στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ), των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ή στις Συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων Συμφωνιών, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα απλοποιημένης διαδικασίας απόδειξης της καταγωγής με δήλωση του εξαγωγέα στο εμπορικό τιμολόγιο ή σε κάθε εμπορικό έγγραφο.

στ) Το Πρωτόκολλο Καταγωγής της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα), το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα απλοποιημένης διαδικασίας απόδειξης της καταγωγής με Δήλωση Καταγωγής του εξαγωγέα στο εμπορικό τιμολόγιο ή σε κάθε εμπορικό έγγραφο.

ζ) Την απόφαση 1/2006 (άρθρο 11) της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας − Τουρκίας, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της Απόφασης αριθ. 1/95 του Συμβουλίου Σύνδεσης Ε.Κ. − Τουρκίας, η οποία προβλέπει δυνατότητα απόδειξης της Ελεύθερης Κυκλοφορίας με έκδοση πιστοποιητικών A.TR. με απλοποιημένη διαδικασία.

η) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 (L 24/29−01−2008) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με τις διαδικασίες διευκόλυνσης της έκδοσης πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR 1, πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR−MED, της σύνταξης δηλώσεων τιμολογίου και της σύνταξης δηλώσεων τιμολογίου EUR−MED και της έκδοσης ορισμένων αδειών εγκεκριμένου εξαγωγέα, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ της Ε.Ε. και ορισμένων χωρών.

θ) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 2690/1999, περί άσκησης του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου, του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΦΕΚ 45/Α΄/9−3−1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ι) Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 128/Α΄/88), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

κ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 259 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

λ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−04−2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

μ) Τις διατάξεις του άρθρου 180 παράγραφος 2 του Ν. 2960/01 περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

2. Εκτιμώντας το γεγονός ότι:

α) Η προώθηση του εξαγωγικού εμπορίου της χώρας συναρτάται, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή απλοποιημένων διαδικασιών απόδειξης της καταγωγής ή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

β) Βάσει της απλοποιημένης διαδικασίας που προβλέπεται, τόσο σε ορισμένες Προτιμησιακές Συμφωνίες, όσο και στον Εφαρμοστικό Τελωνειακό Κώδικα καθώς και στον Κανονισμό και την Απόφαση της ΕΕ που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1β, 1γ,1δ και 1ε, είναι δυνατόν, η απόδειξη της καταγωγής των εμπορευμάτων να παρέχεται με σχετική δήλωση του «Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο (Δήλωση Τιμολογίου), χωρίς να απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Καταγωγής και ανεξαρτήτως της αξίας των εξαγομένων εμπορευμάτων.

γ) Βάσει των Πρωτοκόλλων Καταγωγής της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) καθώς και των Ευρωμεσογειακών Συμφωνιών Σύνδεσης της Πανευρωμεσογειακής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας αφενός και της Αλγερίας, της Αιγύπτου, των Νήσων Φερόε, της Ισλανδίας, της Συρίας, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Μαρόκου, της Νορβηγίας, της Ελβετίας (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν), της Τυνησίας, της Τουρκίας (Συμφωνία Άνθρακα και Χάλυβα και Συμφωνία Γεωργικών), της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας και του Λιβάνου, αφετέρου, είναι επίσης δυνατόν, οι Τελωνειακές Αρχές να επιτρέπουν σε «Εγκεκριμένο Εξαγωγέα» να συντάσσει, αναλόγως της περίπτωσης, «Δηλώσεις Τιμολογίου» ή «Δηλώσεις Τιμολογίου EUR−MED» στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, ανεξάρτητα από την αξία των εξαγόμενων εμπορευμάτων.

δ) Βάσει του Πρωτοκόλλου Καταγωγής (άρθρο 17) της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα) (ΕΕ L 127/14−05−2011), οι Τελωνειακές Αρχές επιτρέπουν σε «Εγκεκριμένο Εξαγωγέα» να συντάσσει «Δηλώσεις Καταγωγής» στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, ανεξάρτητα από την αξία των εξαγόμενων εμπορευμάτων.

ε) Βάσει του άρθρου 11 της Απόφασης 1/2006 της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας − Τουρκίας, είναι δυνατόν, οι Τελωνειακές Αρχές να επιτρέπουν σε «Εγκεκριμένο Εξαγωγέα» να εκδίδει πιστοποιητικά κυκλοφορίας A.TR., χωρίς να υφίσταται υποχρέωση του τελευταίου να προσκομίζει τα πιστοποιητικά για θεώρηση στο Τελωνείο κατά το χρόνο της εξαγωγής των εμπορευμάτων.

στ) Βάσει του άρθρου 8 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1207/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα δύναται να εκδίδεται από το Κράτος Μέλος της έδρας της επιχείρησης και να ισχύει και στα υπόλοιπα Κράτη − Μέλη της Ε.Ε.

ζ) Είναι ανάγκη να καθοριστούν τόσο οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για την έκδοση της άδειας του «Εγκεκριμένου Εξαγωγέα», όσο και εκείνες οι οποίες θα είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων κατά τη χρήση της άδειας από τους «Εγκεκριμένους Εξαγωγείς».

η) Η αριθ. Δ. 1622/931/20−12−01 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 13/Β΄/14−01−2002) πρέπει να αντικατασταθεί, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Προτιμησιακής Καταγωγής και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Εμπορευμάτων.

θ) Την αριθμ Υ25/06−12−2011 (ΦΕΚ 2792/Β΄/08−12−2011) Απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.

ι) Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

1. Η, κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 της παρούσας Απόφασης, απλοποιημένη διαδικασία πιστοποίησης της καταγωγής από «Εγκεκριμένο Εξαγωγέα» με δήλωση στο τιμολόγιο ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, ανεξαρτήτως της αξίας των εξαγόμενων εμπορευμάτων που στο εξής θα αποκαλείται «Δήλωση Τιμολογίου», εφαρμόζεται τόσο στις Προτιμησιακές Συμφωνίες που έχει συνάψει η Κοινότητα με ορισμένες τρίτες χώρες, όσο και στα Αυτόνομα Προτιμησιακά Καθεστώτα υπέρ ορισμένων χωρών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις προτιμησιακών καθεστώτων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η, κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 της παρούσας Απόφασης, απλοποιημένη διαδικασία πιστοποίησης της καταγωγής από «Εγκεκριμένο Εξαγωγέα» με δήλωση στο τιμολόγιο ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, ανεξαρτήτως της αξίας των εξαγόμενων εμπορευμάτων, που στο εξής θα αποκαλείται «Δήλωση Τιμολογίου EUR−MED», εφαρμόζεται στο πλαίσιο των Ευρωμεσογειακών Συμφωνιών Σύνδεσης της Πανευρωμεσογειακής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, στις περιπτώσεις διεθνών συναλλαγών όπου τυγχάνει εφαρμογής ο κανόνας της διαγώνιας σώρευσης καταγωγής με την συμμετοχή τουλάχιστον μίας εκ των ακόλουθων χωρών: Αλγερίας, της Αιγύπτου, των Νήσων Φερόε, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Μαρόκου, της Τυνησίας, της Συρίας, της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, και του Λιβάνου.

3. Η, κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 της παρούσας Απόφασης, απλοποιημένη διαδικασία πιστοποίησης της καταγωγής από «Εγκεκριμένο Εξαγωγέα» με δήλωση στο τιμολόγιο ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, που στο εξής θα αποκαλείται «Δήλωση Καταγωγής», χρησιμοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Ν. Κορέας.

4. Η, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 της παρούσας Απόφασης, απλουστευμένη διαδικασία θεώρησης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας A.TR. από «Εγκεκριμένο Εξαγωγέα», εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Αποφάσεως 1/2006 της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας Ε.Κ.− Τουρκίας.

Άρθρο 2
Ορισμοί

α) Απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της προτιμησιακής καταγωγής.

Η διαδικασία κατά την οποία η απόδειξη της προτιμησιακής καταγωγής των προϊόντων παρέχεται με δήλωση του «Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» στο τιμολόγιο, στο δελτίο αποστολής ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο («Δήλωση Τιμολογίου», «Δήλωση Τιμολογίου EUR−MED» ή «Δήλωση Καταγωγής»), ανεξαρτήτως της αξίας των εξαγομένων προϊόντων και χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση των αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών.

β) Απλουστευμένη διαδικασία απόδειξης της Ελεύθερης Κυκλοφορίας

Η απόδειξη της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Εμπορευμάτων με έκδοση Πιστοποιητικών Κυκλοφορίας A.TR. χωρίς να υφίσταται υποχρέωση του εξαγωγέα να τα προσκομίζει, για θεώρηση στο αρμόδιο Τελωνείο κατά το χρόνο εξαγωγής των εμπορευμάτων.

γ) «Εγκεκριμένος Εξαγωγέας» για την απόδειξη της καταγωγής.

Κάθε εξαγωγέας, στον οποίο, κατόπιν ειδικής άδειας, παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης, αναλόγως της περίπτωσης, «Δηλώσεων Τιμολογίου», «Δηλώσεων Τιμολογίου EUR−MED» ή «Δηλώσεων Καταγωγής» για την πιστοποίηση της προτιμησιακής καταγωγής, ανεξαρτήτως της αξίας των εξαγόμενων προϊόντων και χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση των αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών.

δ) «Εγκεκριμένος Εξαγωγέας» για την απόδειξη της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Κάθε εξαγωγέας, στον οποίο, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδει πιστοποιητικά κυκλοφορίας A.TR., χωρίς να υφίσταται υποχρέωση να τα προσκομίζει για θεώρηση στο Τελωνείο κατά το χρόνο της εξαγωγής.

ε) Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τη χορήγηση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα».

Η Τελωνειακή Αρχή στην οποία ανατίθεται η αρμοδιότητα παραλαβής της αίτησης για έκδοση «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα», και η οποία μεριμνά για την εξέταση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων έκδοσής της καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ αυτήν και, ανάλογα με την περίπτωση, εκδίδει, απορρίπτει ή ανακαλεί την άδεια σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Προτιμησιακών Καθεστώτων και με τη διαδικασία που καθορίζεται στην παρούσα Απόφαση.

στ) Τελωνείο Ελέγχου.

Το Τελωνείο (ή τα Τελωνεία) που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της χρήσης της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» καθώς και για την πραγματοποίηση τακτικών και εκτάκτων ελέγχων για την τήρηση των υποχρεώσεων του Εγκεκριμένου Εξαγωγέα που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις των Προτιμησιακών Καθεστώτων.

Άρθρο 3
Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τη έκδοση ή την ανάκληση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα».

1. Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για την παραλαβή της αίτησης, την έκδοση ή την ανάκληση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα», ορίζεται η Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας.

Ως τόπος εγκατάστασης του εξαγωγέα ορίζεται η έδρα της επιχείρησης ή τα υποκαταστήματα αυτής, όπου τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο λογιστικές εγγραφές.

2. Κατά το στάδιο έκδοσης και επανεξέτασης της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα», οι Τελωνειακές Περιφέρειες συνεπικουρούνται άμεσα ή έμμεσα, ως προς τη διαδικασία ελέγχου τήρησης των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, από την αρμόδια ΕΛΥΤ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας καθώς και από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου.

3. Η Τελωνειακή Περιφέρεια ορίζει το/τα Τελωνείο/α Ελέγχου, κατόπιν σχετικής δήλωσης του ενδιαφερόμενου εξαγωγέα.

Άρθρο 4
Όροι και προϋποθέσεις για την έκδοση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα»

1. Η «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα», για την απόδειξη της καταγωγής των εμπορευμάτων χορηγείται στις εξαγωγικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξαγωγές στις Προτιμησιακές Χώρες στο πλαίσιο των Προτιμησιακών Συμφωνιών ΕΕ − Τρίτων Χωρών και των Αυτόνομων Δασμολογικών Προτιμησιακών Καθεστώτων και πληρούν τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

α) Πραγματοποιούν συχνά εξαγωγές προϊόντων των οποίων η καταγωγή, βάσει των σχετικών κανόνων Καταγωγής, παραμένει η ίδια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

β) Τα λογιστικά τους βιβλία επιτρέπουν στις Τελωνειακές Αρχές να ελέγχουν τις συναλλαγές με τις χώρες αυτές.

γ) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας.

δ) Παρέχουν όλα τα εχέγγυα στο Τελωνείο Ελέγχου ή σε άλλη Ελεγκτική Τελωνειακή Αρχή, για την επαλήθευση του καταγόμενου χαρακτήρα των προς εξαγωγή προϊόντων και για την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις Καταγωγής, ιδίως εκείνων που αφορούν στην απαγόρευση επιστροφής δασμών όπως και της κοινοτικής νομοθεσίας «περί δηλώσεων προμηθευτή».

2. Η «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» για την απόδειξη της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, στο πλαίσιο των διατάξεων της Απόφασης 1/2006 της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας − Τουρκίας, χορηγείται στις εξαγωγικές επιχειρήσεις που πληρούν τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

α) Πραγματοποιούν συχνά εξαγωγές στην Τουρκία.

β) Τα λογιστικά τους βιβλία επιτρέπουν στις Τελωνειακές Αρχές να ελέγχουν τις συναλλαγές με τη χώρα αυτή.

γ) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας.

δ) Παρέχουν όλα τα εχέγγυα στο Τελωνείο Ελέγχου ή σε άλλη Ελεγκτική Τελωνειακή Αρχή για την επαλήθευση του καθεστώτος Ελεύθερης Κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

Άρθρο 5
Αίτηση για την έκδοση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα»

1) Η αίτηση για την έκδοση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες:

• όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, φορολογική ενημερότητα της εξαγωγικής επιχείρησης και βεβαίωση εγγραφής της στο μητρώο εξαγωγέων,

• γνωστοποίηση του Νομίμου Εκπροσώπου της επιχείρησης,

• γνωστοποίηση του/των Τελωνείου/ων Εξαγωγής των εμπορευμάτων,

• πλήρη περιγραφή και ακριβή δασμολογική κλάση των προς εξαγωγή προϊόντων,

• περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας στις περιπτώσεις που η επιχείρηση είναι και παραγωγός των προϊόντων που εξάγει,

• έγγραφα που αποδεικνύουν τον καταγόμενο χαρακτήρα ή την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων ή των συστατικών μερών τους,

• δείγματα, φωτογραφίες ή άλλα έγγραφα σχετικά με την παραγωγική διαδικασία ή τη σύνθεση των εμπορευμάτων,

• χώρες προς τις οποίες εξάγονται τα εμπορεύματα,

• αριθμό εξαγωγών κατ’ έτος,

• πληροφόρηση περί του αν είναι ή όχι κάτοχος πιστοποιητικού ΑΕΟ ή άλλης άδειας απλουστευμένων διαδικασιών,

• γνωστοποίηση τελωνείου/ων άλλου/ων κράτους/ών μέλους/ών από το/τα οποίο/α ο εξαγωγέας εξάγει τακτικά εμπορεύματα, για την περίπτωση που ο εν λόγω εξαγωγέας αιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Καν (ΕΚ) 1207/2001 του Συμβουλίου της Ε.Ε., την έκδοση Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα με ισχύ σε περισσότερα Κράτη − Μέλη.

2) Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

• υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα, ότι:

α) τα εμπορεύματα για τα οποία ζητείται η άδεια πληρούν τους κανόνες καταγωγής ή ελεύθερης κυκλοφορίας που προβλέπονται στο Προτιμησιακό Καθεστώς, στο οποίο υπάγεται η χώρα ή οι χώρες στις οποίες θα εξαχθούν, και β) αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης για ενδεχόμενες μεταβολές στις δραστηριότητες και στις διαδικασίες παραγωγής που εφαρμόζει η εξαγωγική επιχείρηση.

• ερωτηματολόγιο αυτο−αξιολόγησης ως προς την καταγωγή των εμπορευμάτων, που συμπληρώνεται από τον εξαγωγέα, προκειμένου να ληφθεί υπόψη από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, κατά τη διαδικασία για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα».

Άρθρο 6
Διαδικασία αποδοχής/απόρριψης της αίτησης.

Η Τελωνειακή Περιφέρεια διενεργεί τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή πληροφοριών και αποδέχεται ή απορρίπτει ανάλογα την αίτηση.

Ειδικότερα:

1. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, η Τελωνειακή Περιφέρεια κοινοποιεί αντίγραφο της αίτησης και του ερωτηματολογίου αυτο−αξιολόγησης, στην αρμόδια ΕΛΥΤ του τόπου εγκατάστασης του εξαγωγέα, προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο και αξιολόγηση αναφορικά με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που προσδιορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας Απόφασης και να συντάξει σχετική έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου.

2. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, λόγω μη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή ανεπάρκειας των πληροφοριών, η Τελωνειακή Περιφέρεια προβαίνει στις κατωτέρω ενέργειες:

α) κοινοποιεί εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να απορρίψει την αίτηση και του παρέχει τη δυνατότητα να ασκήσει το Δικαίωμα Προηγούμενης Ακρόασης, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της κλήσης.

β) σε περίπτωση που και μετά την έκθεση των απόψεων του αιτούντος, εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι απόρριψης, η Τελωνειακή Περιφέρεια του κοινοποιεί αιτιολογημένη απόφαση απόρριψης της αίτησης για την έκδοση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα».

Άρθρο 7
Διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των όρων και προϋποθέσεων για την έκδοση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα».

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 και με την προϋπόθεση ότι η αίτηση γίνεται αποδεκτή, ελέγχονται και αξιολογούνται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εάν πληρούνται οι στο εν λόγω άρθρο αναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την έκδοση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα».

Ειδικότερα:

α. Οι αρμόδιες ΕΛΥΤ ελέγχουν και αξιολογούν εάν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις:

− πραγματοποιούν συχνά εξαγωγές προϊόντων στις Προτιμησιακές Χώρες των οποίων η καταγωγή, βάσει των κανόνων Καταγωγής, παραμένει η ίδια για μεγάλο χρονικό διάστημα,

− τα λογιστικά τους βιβλία επιτρέπουν στις Τελωνειακές Αρχές να ελέγχουν τις συναλλαγές με τις χώρες αυτές,

− παρέχουν όλα τα εχέγγυα στο Τελωνείο Ελέγχου για την επαλήθευση του καταγόμενου χαρακτήρα ή του καθεστώτος της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των προς εξαγωγή προϊόντων και για την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις, ιδίως εκείνων που αφορούν στην απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς, όπως και της κοινοτικής νομοθεσίας «περί δηλώσεων προμηθευτή». Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, συντάσσουν και υποβάλλουν στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, «έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου» με αιτιολογημένη γνώμη που να επιτρέπει στην εν λόγω Αρχή τη λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη της αιτούμενης «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα».

β. Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ελέγχει και αξιολογεί πριν την έκδοση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Τελωνεία, εάν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις έχουν διαπράξει σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας.

2. Όταν ο αιτών είναι κάτοχος πιστοποιητικού ΑΕΟ τελωνειακών απλουστεύσεων ή πιστοποιητικού ΑΕΟ τελωνειακών απλουστεύσεων − ασφάλειας και προστασίας, θεωρείται ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των στοιχείων β) και γ) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 της παρούσας, όσον αφορά τον έλεγχο της καταλληλότητας των λογιστικών βιβλίων και την απουσία σοβαρών και επαναλαμβανόμενων παραβάσεων της Τελωνειακής και Φορολογικής Νομοθεσίας, και δεν εφαρμόζεται γι’ αυτά η σχετική διαδικασία αξιολόγησης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8
Έκδοση «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα»

1. Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια χορηγεί την αιτούμενη Άδεια, εφόσον από τους ελέγχους που διενήργησε η ίδια σε συνεργασία με το/τα εμπλεκόμενο/α Τελωνείο/α καθώς και από τα συμπεράσματα της έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου της αρμόδιας ΕΛ.Υ.Τ., προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την έκδοση αυτής.

2. Η εκδιδόμενη «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα», πρέπει:

− να φέρει τον αύξοντα αριθμό «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» που αποτελείται από:

α) τον κωδικό Ελλάδος (GR),

β) τον διψήφιο κωδικό της αρμόδιας Τελωνειακής Περιφέρειας (01−10),

γ) τον τετραψήφιο αριθμό της «Άδειας» (0001−9999) και

δ) το έτος έκδοσης (τέσσερα ψηφία).

Ο αύξων αριθμός «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» καταχωρείται στο Ειδικό Βιβλίο Αδειών του άρθρου 11 της παρούσας Απόφασης.

− να καθορίζει το/τα Τελωνείο/α Ελέγχου, κατόπιν σχετικής δήλωσης του ενδιαφερόμενου εξαγωγέα, που περιλαμβάνεται στην υποβαλλόμενη αίτηση του άρθρου 5 της παρούσας Απόφασης.

3. Το Τελωνείο Ελέγχου παρακολουθεί και ελέγχει τη χρήση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» από την εξαγωγική επιχείρηση και έχει τη δυνατότητα να εισηγείται στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, με την υποβολή σ’ αυτήν εμπεριστατωμένης αναφοράς, την ανάκληση από την τελευταία της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα», όταν αυτός ο εξαγωγέας παύει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας Απόφασης.

4. Η «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» κοινοποιείται:

− στο δικαιούχο,

− στο/α αρμόδιο/α Τελωνείο/α Εξαγωγής − Ελέγχου,

− στην αρμόδια Οικονομική Επιθεώρηση,

− στη 17η Δασμολογική Διεύθυνση, Τμήμα Γ’ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών,

− στην Ε.Λ.Υ.Τ. Αττικής, τμήμα Α’ καθώς και

− στην εκάστοτε αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. του τόπου εγκατάστασης του εξαγωγέα. Στην περίπτωση εξαγωγικής επιχείρησης, της οποίας η «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» ισχύει για εξαγωγές που πραγματοποιούνται από άλλα Κράτη − Μέλη της Ε.Ε. σε Προτιμησιακές Χώρες, στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, δυνάμει του άρθρου 8 του Καν. (ΕΚ) 1207/01 του Συμβουλίου της Ε.Ε., η Άδεια αυτή κοινοποιείται, μέσω της 17ης Δασμολογικής Δ/νσης− Τμήμα Γ’ του Υπουργείου Οικονομικών, στις αρμόδιες Τελωνειακές Υπηρεσίες των Κρατών − Μελών από τα οποία ο «Εγκεκριμένος Εξαγωγέας» θα πραγματοποιεί τις εξαγωγές.

Άρθρο 9
Απόρριψη αίτησης για την έκδοση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα»

1. Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια δεν προβαίνει στην έκδοση «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» όταν από τους ελέγχους που η ίδια διενήργησε σε συνεργασία με το/τα εμπλεκόμενο/α Τελωνείο/α καθώς και από τα συμπεράσματα της Έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου της αρμόδιας ΕΛΥΤ, προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την έκδοση αυτής.

2. Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι απόρριψης της προηγούμενης παραγράφου, προβαίνει στις ενέργειες της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της παρούσας Απόφασης.

Άρθρο 10
Ανάκληση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα»

1. Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια προβαίνει στην ανάκληση της Άδειας, εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης βάσει των οποίων αυτή εκδόθηκε.

2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, το/τα Τελωνείο/α Ελέγχου και η αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ενημερώνουν την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια σχετικά με τα αποτελέσματα των τακτικών και εκτάκτων ελέγχων που διενήργησαν στον «Εγκεκριμένο Εξαγωγέα», έχοντας τη δυνατότητα να εισηγούνται την ανάκληση της άδειας όταν αυτός παύει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας Απόφασης.

3. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανάκλησης της άδειας, η Τελωνειακή Περιφέρεια προβαίνει, κατ’ αναλογία, στις ενέργειες της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της παρούσας Απόφασης και ενημερώνει άμεσα τις Αρχές στις οποίες σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 της παρούσας Απόφασης, είχε κοινοποιηθεί η Άδεια. Η ανάκληση της άδειας ισχύει από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης στον κάτοχο της.

Άρθρο 11
Τήρηση Ειδικού Βιβλίου Αδειών από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

1. Μέχρι τη θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία του Αναθεωρημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICIS−net), για τις ανάγκες παρακολούθησης των αιτήσεων και διαχείρισης των Αδειών Εγκεκριμένου Εξαγωγέα τηρείται Ειδικό Βιβλίο σε κάθε αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

2. Στο Βιβλίο αυτό καταγράφονται χρονολογικά και κατά αύξοντα αριθμό οι αιτήσεις που παραλαμβάνονται, οι γνωστοποιήσεις απόρριψης των αιτήσεων, οι αποφάσεις περί μη έκδοσης «Αδειών Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» μετά από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των κριτηρίων και οι Άδειες που εκδίδονται ή ανακαλούνται.

Άρθρο 12
Απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της Προτιμησιακής Καταγωγής.

1. Τα αποδεικτικά προτιμησιακής καταγωγής κατά την απλοποιημένη διαδικασία συντάσσονται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

− Η εφαρμοζόμενη, στα Προτιμησιακά Καθεστώτα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, «Δήλωση Τιμολογίου», συντάσσεται, εφόσον τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή στην περίπτωση εφαρμογής του κανόνα της διαγώνιας σώρευσης καταγωγής, μίας από τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτή, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις Καταγωγής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι.

− Η εφαρμοζόμενη στις Προτιμησιακές συναλλαγές της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας Απόφασης, «Δήλωση Τιμολογίου EUR−MED», συντάσσεται εφόσον τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούνως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή, καταγωγής μίας από τις χώρες που συμμετέχουν στη διαγώνια σώρευση, κατά τα οριζόμενα στα Πρωτόκολλα Καταγωγής των Ευρωμεσογειακών Συμφωνιών Σύνδεσης της Πανευρομεσογειακής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος II.

− Η εφαρμοζόμενη στην Προτιμησιακή Συμφωνία της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας «Δήλωση Καταγωγής», συντάσσεται, εφόσον τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας κατά τα οριζόμενα στο σχετικό πρωτόκολλο Καταγωγής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος III.

2. Τα παραπάνω αποδεικτικά προτιμησιακής καταγωγής («Δήλωση Τιμολογίου», «Δήλωση Τιμολογίου EUR− MED», «Δήλωση Καταγωγής») συντάσσονται ως εξής:

α) φέρουν πάντοτε τον αριθμό «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα».

β) συντάσσονται από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα με δακτυλογράφηση, επίθεση σφραγίδας ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο και δεν είναι απαραίτητο να φέρουν το πρωτότυπο της χειρόγραφης υπογραφής του εξαγωγέα, εφόσον ο τελευταίος παρέχει στις Τελωνειακές Αρχές της χώρας εξαγωγής γραπτή ανάληψη υποχρέωσης ότι αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για τις εν λόγω δηλώσεις και ότι οι δηλώσεις αυτές ισχύουν, σαν να έφεραν πράγματι την ιδιόχειρη υπογραφή του.

γ) μπορεί να συντάσσονται από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την εξαγωγή ή μετά την εξαγωγή των προϊόντων που αφορούν, με την προϋπόθεση ότι αυτές προσκομίζονται στο Τελωνείο Εισαγωγής το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή τους.

3) Ο «Εγκεκριμένος Εξαγωγέας» έχει, εκτός των ανωτέρω, και τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίζει ανά πάσα στιγμή, εάν αυτό ζητηθεί από τις Τελωνειακές Αρχές, κάθε έγγραφο που αποδεικνύει τον καταγόμενο χαρακτήρα των εμπορευμάτων που εξάγει και να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σχετικό Προτιμησιακό Καθεστώς.

β) Πρέπει να φυλάσσει τα αντίγραφα των εν λόγω δηλώσεων καθώς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τον καταγόμενο χαρακτήρα των εμπορευμάτων για χρονικό διάστημα τριών τουλάχιστον ετών.

Άρθρο 13
Απλουστευμένη Διαδικασία απόδειξης της Ελεύθερης Κυκλοφορίας στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης Ε.Κ. − Τουρκίας.

1. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα», έχουν τη δυνατότητα επιλογής μίας εκ των δύο περιπτώσεων απλουστευμένης διαδικασίας:

α) εκ των προτέρων θεώρηση των Πιστοποιητικών Κυκλοφορίας A.TR., στη θέση 12 (Θεώρηση του Τελωνείου), με την υπογραφή ενός υπαλλήλου του αρμόδιου Τελωνείου, ή

β) θεώρηση των Πιστοποιητικών Κυκλοφορίας A.TR., από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα με ειδική μεταλλική σφραγίδα, εγκεκριμένη από τις Τελωνειακές Αρχές του κράτους εξαγωγής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV της παρούσας Απόφασης. Το αποτύπωμα της εν λόγω σφραγίδας μπορεί να έχει προεκτυπωθεί στη θέση 12 του Πιστοποιητικού Κυκλοφορίας A.TR.

2. Τα Πιστοποιητικά Κυκλοφορίας A.TR., που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α) της ανωτέρω παραγράφου πρέπει να φέρουν στο χώρο 8 την ένδειξη «Απλουστευμένη διαδικασία».

Άρθρο 14
Τήρηση Ειδικού Βιβλίου

Ο κάτοχος «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα», υποχρεούται να τηρεί θεωρημένο ειδικό βιβλίο, το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξαγόμενα εμπορεύματα, τους αντίστοιχους αριθμούς των διασαφήσεων εξαγωγής και τους αριθμούς τιμολογίων ή άλλων εμπορικών εγγράφων επί των οποίων έχει συνταχθεί δήλωση καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ο χαρακτήρας των καταγόμενων προϊόντων. Το ειδικό βιβλίο, θα φυλάσσεται στην έδρα του εγκεκριμένου εξαγωγέα και διατηρείται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Άρθρο 15
Διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων

Για τη διασφάλιση της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση, όρων και προϋποθέσεων διενεργούνται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι, ως ακολούθως:

α) Το ή τα αρμόδιο/α τελωνείο/α Εξαγωγής − Ελέγχου διενεργούν τακτικούς ετήσιους καθώς και έκτακτους εκ των υστέρων ελέγχους τήρησης των υποχρεώσεων των κατόχων «Αδειών Εγκεκριμένου Εξαγωγέα».

β) Οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες, επιβλέπουν τους ελέγχους αυτούς και ενημερώνονται για τα αποτελέσματα τους. Επιπλέον, μπορούν να ζητήσουν από τα αρμόδια Τελωνεία Ελέγχου, τη διενέργεια επιπλέον ελέγχων και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, την σχετική συνδρομή της αρμόδιας ΕΛΥΤ του τόπου εγκατάστασης του εξαγωγέα.

γ) Οι ΕΛΥΤ εντάσσουν στο ετήσιο πρόγραμμα τους, επανέλεγχο τόσο των κατόχων «Αδειών Εγκεκριμένου Εξαγωγέα», όσο και των αντίστοιχων αρμόδιων Τελωνείων, για την αξιολόγηση της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις άδειες αυτές, καθώς και της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών διαδικασιών και ελέγχων και εν γένει της τελωνειακής νομοθεσίας.

Άρθρο 16

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η αριθ. Δ 1622/931/20−12−2001 (ΦΕΚ 13/Β΄/14−01 −2002) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο