Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-06-2012 ]

Αριθμ. πρωτ.:43481/21.6.2012 Επικαιροποιημένες επισημάνσεις σχετικά με τις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις που πρέπει να διενεργούνται από τις υπηρεσίες που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(Επικαιροποιημένες επισημάνσεις σχετικά με τις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις που πρέπει να διενεργούνται από τις υπηρεσίες που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 21/6/2012
Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
Διεύθυνση : Λυκούργου 12, Τ.Κ. 10551, Αθήνα
Πληροφορίες : Αναστασία Παπαδάκη
Τηλέφωνο : 2131500226
Fax : 2103251415

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποιημένες επισημάνσεις σχετικά με τις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις που πρέπει να διενεργούνται από τις υπηρεσίες που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ταμείου, Π.Δ. 422/81 (Φ.Ε.Κ. 114/Τεύχος Α΄/04.05.1981), άρθρα 21-31, όπως αυτές ισχύουν σήμερα και όπως παρατίθενται αναλυτικά και στον «ΟΔΗΓΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)»
(http://www.mtpy.gr/documents/ΟΔΗΓΟΣ%20ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ%20ΜΤΠΥ.pdf) οι επιβαλλόμενες υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις επί της μισθοδοσίας και επί των δαπανών έχουν ως εξής:

Α) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ.

Διενεργείται κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. επί των αποζημιώσεων που λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε συμβούλια και επιτροπές όσοι δεν κατέχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιώτες, συνταξιούχοι, άνεργοι, δικηγόροι κτλ. (Οδηγός Κρατήσεων → Πίνακας Κρατήσεων των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. → Α/Α 6: επικαιροποίηση).

2. επί των αμοιβών των Πανεπιστημιακών γιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακή κλινική, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου νοσοκομείου. (Οδηγός Κρατήσεων → Πίνακας Κρατήσεων των Δημοσίων Υπηρεσιών , Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. → Α/Α 1).

3. επί της πάγιας αντιμισθίας που λαμβάνουν οι δικηγόροι με σχέση πάγιας έμμισθης εντολής που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα. (Οδηγός Κρατήσεων → Πίνακας Κρατήσεων των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π, . → Α/Α 5: τροποποίηση).

Διενεργείται κράτηση 2% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. επί των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών και καταβαλλόμενων ποσών για ημερήσια αποζημίωση λόγω μετακινήσεων εκτός έδρας εντός και εκτός επικράτειας, συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά, εφημερίες, απογευματινά ιατρεία, κτλ. των δημοσίων υπαλλήλων μετόχων του Ταμείου (Οδηγός Κρατήσεων → Πίνακας Κρατήσεων των Μετόχων του Ταμείου → Α/Α 1 και Α/Α 12 περιπτώσεις Δ)

2. επί της διαφοράς μεταξύ των αποδοχών της οργανικής και της νέας θέσης των δημοσίων υπαλλήλων μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ., που διορίζονται σε θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών σε Νοσοκομεία των ΔΥΠΕ και Προέδρων και Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών των ΔΥΠΕ. Η παραπάνω κράτηση διενεργείται παράλληλα με τις κρατήσεις επί των τακτικών αποδοχών που αφορούν στην οργανική θέση.(Οδηγός Κρατήσεων → Πίνακας Κρατήσεων των Μετόχων του Ταμείου, Α/Α 15) 

Διενεργείται κράτηση 1% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. επί των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών και καταβαλλόμενων ποσών για ημερήσια αποζημίωση λόγω μετακινήσεων εκτός έδρας εντός και εκτός επικράτειας, συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά, εφημερίες, απογευματινά ιατρεία, κτλ. των υπαλλήλων μη μετόχων του Ταμείου.(Οδηγός Κρατήσεων →, Πίνακας Κρατήσεων Υπαλλήλων που δεν μετέχουν στην ασφάλιση του Ταμείου, Α/Α 1, περίπτωση Β)

2. επί του συνόλου των αποδοχών και οιωνδήποτε άλλων αποζημιώσεων των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών σε Νοσοκομεία των ΔΥΠΕ και Προέδρων και Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών των ΔΥΠΕ οι οποίοι α) είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και έχουν άλλο φορέα ασφάλισης πλην του Δημοσίου (μη μέτοχοι), β) είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή ιδιώτες και γ) είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου ή άλλου φορέα (Οδηγός κρατήσεων → Πίνακας Κρατήσεων Υπαλλήλων που δεν μετέχουν στην ασφάλιση του Ταμείου → Α/Α 2: επικαιροποίηση)

3. επί του συνόλου των αποδοχών και οιωνδήποτε άλλων αποζημιώσεων των αγροτικών ιατρών που υπηρετούν την υποχρεωτική τους θητεία σε Νοσοκομεία, αγροτικά ιατρεία, υγειονομικούς σταθμούς κλπ. Στην περίπτωση παράτασης της υπηρεσίας υπαίθρου πέραν του έτους, επιβάλλονται κρατήσεις μετόχου (4% επί του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος, 1% επί των λοιπών επιδομάτων που εντέλλονται με την τακτική μισθοδοσία, 2% επί των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών και ως δικαίωμα εγγραφής, ποσό ίσο με το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών του πρώτου ολόκληρου μήνα της μισθοδοσίας, εξοφλητέο σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις) (Οδηγός Κρατήσεων → Πίνακας Κρατήσεων Υπαλλήλων που δεν μετέχουν στην ασφάλιση του Ταμείου, Α/Α 9 και Πίνακας Κρατήσεων των Μετόχων του Ταμείου, Α/Α 17)

4. επί των εφημεριών των ειδικευόμενων, επικουρικών και στρατιωτικών γιατρών (Οδηγός κρατήσεων → Πίνακας Κρατήσεων Υπαλλήλων που δεν μετέχουν στην ασφάλιση του Ταμείου, Α/Α 10: επικαιροποίηση)

5. επί των πάσης φύσεως αποζημιώσεων για εκτός έδρας εργασία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά, κτλ. των υπαλλήλων του Δημοσίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ) Συμπεριλαμβάνονται και οι μεταταγμένοι υπάλληλοι αορίστου χρόνου από την ημερομηνία μετάταξής τους στα Νοσοκομεία, ΔΥ.ΠΕ. κτλ., ανεξάρτητα από το γεγονός ότι διατηρούν το προηγούμενο ασφαλιστικό τους καθεστώς.(Οδηγός κρατήσεων → Πίνακας Κρατήσεων Υπαλλήλων που δεν μετέχουν στην ασφάλιση του Ταμείου, Α/Α 5: επικαιροποίηση)

6. επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και οιωνδήποτε άλλων αποζημιώσεων και επί των πάσης φύσεως πρόσθετων και έκτακτων αμοιβών των μονίμων υπαλλήλων με άλλη κύρια ασφάλιση πλην Δημοσίου (μη μετόχων). Συμπεριλαμβάνονται και οι μεταταγμένοι μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι παρόλο που διατηρούν το προηγούμενο ασφαλιστικό τους καθεστώς (π.χ. Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ κ.τ.λ.) θεωρούνται μη μέτοχοι από την ημερομηνία μετάταξής τους στο Νοσοκομείο, Υ.Π.Ε. κτλ. (Οδηγός Κρατήσεων → Πίνακας Κρατήσεων Υπαλλήλων που δεν μετέχουν στην ασφάλιση του Ταμείου → Α/Α 1: επικαιροποίηση)

Β) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.

Για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε τους ΚΑΕ που πρέπει να γίνεται η παρακράτ ηση από την υπηρεσία σας.

B1. Διενεργείται κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις παρακάτω περιπτώσεις δαπανών:

(Οδηγός Κρατήσεων → Πίνακας Κρατήσεων των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π → Α/Α 9: τροποποίηση)

1. που βαρύνουν τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0400, όπως για παράδειγμα: αμοιβές δικηγόρων που παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Υ.ΠΕ. κτλ. (ΚΑΕ 0411), (άρθ. 22, παρ. Α΄, εδάφ. β΄) μηχανογραφική εξυπηρέτηση που παρέχει η «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» κ.α. (ΚΑΕ 0433), (άρθ. 22, παρ. Α΄, εδάφ. β)

2. για εκπαίδευση (ΚΑΕ 0540) (άρθ. 22, παρ. Α΄, εδάφ. β),

3. για οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων για μετακίνηση υπαλλήλων στην ημεδαπή( ΚΑΕ 0710),(άρθ. 22, παρ. Α΄, εδάφ. β)

4. που βαρύνουν τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0800, όπως για παράδειγμα: ενοίκια και κοινόχρηστα (ΚΑΕ 0813) (άρθ. 22, παρ. Α΄, εδάφ. γ), συμμετοχή σε συνέδρια (ΚΑΕ 0857 ) (άρθ. 22, παρ. Α΄, εδάφ. β), λογαριασμούς σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο (ΚΑΕ 0832, 0833), (άρθ. 22, παρ. Α΄, εδάφ. β) λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου (ΚΑΕ 0842), (άρθ. 22, παρ. Α΄, εδάφ. β) ασφάλιστρα επιβατικών αυτοκινήτων, ασθενοφόρων κτλ. (ΚΑΕ 0892), (άρθ. 22, παρ. Α΄, εδάφ. β),

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: εξαιρούνται οι δαπάνες που βαρύνουν τους ΚΑΕ 0831 (μόνο η ΕΛΤΑ Α.Ε) και ΚΑΕ 0841 (ύδρευση και άρδευση).

5. για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες ( ΚΑΕ 9160, 9560 και 9760), (άρθ. 22, παρ. Α΄, εδάφ. β)

6. για επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεων σε αυτά (ΚΑΕ 9120, 9520 και 9720), (άρθ. 22, παρ. Α΄, εδάφ. β)

7. για ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεων σε αυτά (ΚΑΕ 9130, 9530 και 9730) (άρθ. 22, παρ. Α΄, εδάφ. β)

8. για συντήρηση έργων (ΚΑΕ 9180, 9580 και 9780) (άρθ. 22, παρ. Α΄, εδάφ. β)

9. για δαπάνες εκπαίδευσης, διαφήμισης και λοιπές δαπάνες (ΚΑΕ 9290, 9690 και 9890 ) (άρθ. 22, παρ. Α΄, εδάφ. β).

B2. Διενεργείται κράτηση 1,5% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις παρακάτω περιπτώσεις δαπανών:

(Οδηγός Κρατήσεων → Πίνακας Κρατήσεων των Δημοσίων Υπηρεσιών , Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π → Α/Α 9: επικαιροποίηση)

1. που βαρύνουν τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1000 για προμήθεια διαφόρων ειδών (άρθ. 22, παρ. Α΄, εδάφ. α).

2. που βαρύνουν τις πιστώσεις του ΚΑΕ 7000 για κεφαλαιακές δαπάνες (άρθ. 22, παρ. Α΄, εδάφ. α).

3. για επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού (ΚΑΕ 9100), (άρθ. 22, παρ. Α΄, εδάφ. α).

4. για προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (ΚΑΕ 9540 και 9740), (άρθ. 22, παρ. Α΄, εδάφ. α).

5. για προμήθεια μεταφορικών μέσων (ΚΑΕ 9550, 9750), (άρθ. 22, παρ. Α΄, εδάφ. α).

6. για εκτέλεση έργων (ΚΑΕ 9570, 9770) (άρθ. 22, παρ. Α΄, εδάφ. α).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: εξαιρούνται οι δαπάνες που βαρύνουν αμιγώς τον προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), καθώς και όσες συγχρηματοδοτούνται (με βάση απόφαση ένταξης) από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)

Γ) ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.

(Οδηγός Κρατήσεων → Παράρτ ημα Α΄ → Νέοι ΚΑΕ και Κωδικοί Απόδοσης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων και Προθεσμίες απόδοσης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ κρατήσεων)

Σας πληροφορούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα απόδοσης των ανωτέρω κρατήσεων, με την διαδικασία 4300 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ), είτε με κατάθεση στην Τράπεζα Ελλάδος στο λογαριασμό 26305/3 (ΙΒΑΝ: GR-360 100 024 000 000 0000263 053).

Σας επισημαίνουμε ότι η επιβίωση του Ταμείου εξαρτάται απόλυτα από τον έλεγχο των εισροών, γι’ αυτό και η Υπηρεσία μας διενεργεί συμβουλευτικούς ελέγχους με στόχο την παροχή διευκρινίσεων για την ορθή παρακράτηση και απόδοση των εσόδων του Ταμείου.

Σας θυμίζουμε επίσης ότι ο Ν. 3863/2010 προβλέπει ότι ο υπολογισμός του μερίσματος θα είναι ανάλογος των καταθέσεων εκάστου μετόχου. Συνεπώς η παρακράτηση και απόδοση θα έχει αντίκτυπο στον υπολογισμό του μερίσματος.

Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω.

Σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με το Μ.Τ.Π.Υ. μπορείτε ν’ ανατρέχετε και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας: www.mtpy.gr

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο