Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 39433/14.9.2012.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-06-2012 ]

Αριθμ. 26430/12.6.2012 Καθορισμός ενιαίου ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια

(Καθορισμός ενιαίου ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 12-6-2012
Αριθμ. 26430

(ΦΕΚ Β' 1915/15-06-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 105 63
Πληροφορίες: Σ. Αθανασίου
Τηλ.: 210-3332247
Fax: 210-3332264

ΑΠΟΦΑΣΗ

Καθορισμός ενιαίου ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου β (εδάφιο 2) της παραγράφου 5 «Ενισχυόμενες δαπάνες» του άρθρου 3 «Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια» του Ν. 3299/2004 «κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 241 του N. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος−Νέα εταιρική μορφή−Σήματα−Μεσίτες ακινήτων− Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α−98).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α΄165).

5. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α−147).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124Α΄/17−5−2012) «Διορισμός Υπουργών».

7) To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις του Ν. 3299/2004

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1ο

Καθορίζεται ενιαίο ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωση τους, με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

  ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΦΒ/ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΒΑΣΕΙΣ €/Wp)
ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΦΒ/Trackers (€/Wp)
ΠΕΡΙΟΔΟΣMono-PolyMono-PolyThin FilmMono-PolyMono-PolyThin Film
ΕυρωπαϊκάΚινέζικαΕυρωπαϊκάΚινέζικα
20071ο Εξάμηνο5,004,503,756,235,765,00
2ο Εξάμηνο4,604,143,455,735,304,60
20081ο Εξάμηνο3,813,432,864,744,393,80
2ο Εξάμηνο3,413,072,564,253,933,40
20091ο Εξάμηνο2,802,522,103,493,232,80
2ο Εξάμηνο2,752,482,063,433,172,75
20101ο Εξάμηνο2,702,432,033,363,112,70
2ο Εξάμηνο2,502,251,883,U2,882,50
20111ο Εξάμηνο2,302,071,732,872,652,30
2ο Εξάμηνο2,101,891,582,622,422,10
20121ο Εξάμηνο1,901,711,432,372,191,90


Στο ανωτέρω κόστος προστίθεται, ανώτερο επιχορηγούμενο κόστος 0,45 ευρώ/Wp για λοιπές σταθερές δαπάνες (σύνδεση ΔΕΗ, οικίσκο, χωματουργικά, περίφραξη κ.λπ.).

Το συνολικό διαμορφούμενο κόστος από τα ανωτέρω στοιχεία μειώνεται κατά 10% για σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης των 500 KW λόγω οικονομιών κλίμακας.

Αντίστοιχα το συνολικό διαμορφούμενο κόστος από τα ανωτέρω στοιχεία αυξάνεται κατά 10% για σταθμούς ισχύος μικρότερης των 20 KW.

Η περίοδος υλοποίησης καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής αίτησης ενεργοποίησης σύνδεσης με τη ΔΕΗ και αν αυτή δεν είναι διαθέσιμη, από την ημερομηνία ενεργοποίησης σύνδεσης με τη ΔΕΗ.

(Το άρθρο 1, τέθηκε όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 39433/14.9.2012)

Άρθρο 2ο

Για τα επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν συνδεθεί με τη ΔΕΗ μέχρι το πέρας του 1ου εξαμήνου του 2012 και εντάσσονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 χωρίς τη συνδρομή των διατάξεων του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012, το ενισχυόμενο κόστος κατά την υπαγωγή και την ολοκλήρωση στο εξής, καθορίζεται με τις τιμές του 1ου εξαμήνου του 2012.

(Το άρθρο 2, τέθηκε όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 39433/14.9.2012)

Άρθρο 3ο

Παραγγέλουμε τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ισχύς της παρούσης ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο