Σχόλια

Όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 84977/26.4.2013.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2012 ]

Aριθμ. οικ. 86223/13.6.2012 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, την περίπτωση (δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011 και την περίπτωση (β) της παρ. 4 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 καθώς και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της

(Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, την περίπτωση (δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011 και την περίπτωση (β) της παρ. 4 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 καθώς και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Aριθμ. οικ. 86223

(ΦΕΚ Β' 1923/15-06-2012)

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261/Α΄/23−12−2004) και ειδικότερα την περίπτωση (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 αυτού, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Φ.Ε.Κ. 8/Α΄/01−02−2011) και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρθρου 16 αυτού.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος − Νέα Εταιρική Μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση Θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α΄/11−04−2012) και ειδικότερα την περίπτωση (β) του άρθρου 241 αυτού.

4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010) και ειδικότερα τα άρθρα 186 (Αρμοδιότητα Τομέας Α΄ υπ’ αριθμ. 20) και 280 (Ι και III) όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/Α΄/27−12−2010) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44403/20−10−2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β΄/04−11−2011).

6. Την υπ’ αριθμ. οικ 120400/29−11−2011/Περιφέρεια Αττικής απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ 2973/Β΄/23−12−2011), 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Συστήνεται στην έδρα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, την διάταξη της περίπτωσης (δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011 και την διάταξη της περίπτωσης (β) της παρ. 4 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι:

− Ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για τη άσκηση αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

− Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής.

− Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής.

− Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

− Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

− Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

− Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών.

− Ένας (1) εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

− Ένας (1) εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

2. Της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής προεδρεύει εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ή ο νόμιμος Αναπληρωτής του που ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής.

3. Για κάθε μέλος και τον Γραμματέα της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.

(Το άρθρο 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 84977/26.4.2013)

Άρθρο 2
Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής

Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση επί αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επενδύσεων ή/και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που σύμφωνα με το άρθρο 7 του ιδίου νόμου, υποβάλλονται στην Περιφέρεια Αττικής. Επίσης η γνωμοδότηση επί θεμάτων ανακλήσεων και επιστροφής ενισχύσεων, θεμάτων συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και των νόμων 2601/1998 και 1892/1990.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής μπορεί να παραπέμπει στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, θέματα τροποποιήσεων, ολοκληρώσεων και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων όταν το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων

1. Αρμόδιο για την εισήγηση των θεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης είναι το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής.

2. Το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού συντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις.

3. Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού που χειρίζονται το εκάστοτε εξεταζόμενο θέμα.

4. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής. Ο Γραμματέας είναι αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός λειτουργίας της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής γίνονται στην έδρα της Περιφέρειας Αττικής μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέρα από το ωράριο των Δημοσίων Υπηρεσιών.

2. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

3. Από τα θέματα που είναι έτοιμα να εισαχθούν στην Επιτροπή για συζήτηση καταρτίζεται η Ημερήσια Διάταξη, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, μαζί με τα αντίστοιχα εισηγητικά σημειώματα της Υπηρεσίας.

4. Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Επιτροπής. Ο Γραμματέας μεριμνά για την κοινοποίηση των Πρακτικών για τις περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Μία σειρά επικυρωμένων πρακτικών καθώς και τα σχέδια των εισηγητικών σημειωμάτων τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας.

5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου μέλη της Επιτροπής και γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία.

6. Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής του Ν. 3299/2004 στην Γνωμοδοτική Επιτροπή, τηρείται η απόλυτη σειρά της προτεραιότητας με την οποία έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη εισαγωγή σε συγκεκριμένη συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αιτήσεων υπαγωγής που έχουν υποβληθεί σε διαφορετικά χρονικά σημεία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παραληφθεί η εισαγωγή καμιάς αίτησης υπαγωγής που έχει υποβληθεί, κατά τον ίδιο ή προγενέστερο χρόνο από το χρόνο υποβολής εκείνων που εισάγονται στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

7. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δυνατόν να καλούνται εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, Υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

Άρθρο 5

Η συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την περίπτωση (στ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, μη δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή ορίζονται επίσης ο γραμματέας και οι εισηγητές.

Άρθρο 6
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη στην παραπάνω γνωμοδοτική επιτροπή σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδύσεων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί στους Ν. 1892/1990, Ν. 2601/1998, Ν. 3299/2004 και Ν. 3908/2011 ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις των εν λόγω νόμων, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

2. Στα μέλη και τους εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 και επόμενα περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του Ν. 2429/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 3213/2003.

Άρθρο 7

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά συνεδρίαση και βαρύνει το Έργο 1992ΣΕ02400000/ΠΔΕ.

Άρθρο 8

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έκδοση της κατά το άρθρο 5 της πιο πάνω απόφασης συγκρότησης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρούσας απόφασης, παύουν να ισχύουν οι προηγούμενες κανονιστικές αποφάσεις περί σύστασης και συγκρότησης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο