Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2012 ]

Αριθμ. οικ. 18153/1011/22.5.2012 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με την περίπτωση (γ) και (δ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της

(Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με την περίπτωση (γ) και (δ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. οικ. 18153/1011

(ΦΕΚ Β' 1927/15-06-2012)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 παρ. ΙΙ Τομέας Α΄ αρ. 20 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07.06.2010), όπως ισχύει.

3. Το Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ 230/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

4. Το από 28.12.2010 πρακτικό ορκωμοσίας και την υπ’ αριθμ. 27/2010 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης με την οποία έγινε η ανακήρυξη του εκλεγμένου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση» (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23.12.2004) και ειδικότερα τις περιπτώσεις (γ) και (δ) της παρ. 15 του άρθρου 7 αυτού, όπως ισχύει.

6. Το άρθρο 16 παρ. δ του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/01.02.2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α΄/14.04.2011) «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο Ν. 3908/2011».

8. Την υπ’ αριθμ. 24442/01.06.2011 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Οδηγίες για τις διαδικασίες ελέγχου και έκδοσης τροποποιητικών αποφάσεων, αποφάσεων ολοκλήρωσης και πιστοποιήσεων έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, για τις επενδύσεις που υπήχθησαν στους Ν. 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990».

9. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/9.3.1999) και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 241, παρ.4 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.04.2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

11. Τις διατάξεις του Ν. 1622/1986 «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δημοκρατικός Προγραμματισμός.

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση. Τυχόν δαπάνη θα αναφερθεί στην απόφαση ορισμού αποζημίωσης που θα εκδοθεί, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1) Συστήνεται στην έδρα της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με την διάταξη της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Γνωμοδοτική Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι:

1. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

2. Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

3. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

4. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

5. Ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

6. Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

7. Ένας εκπρόσωπος της αρμόδιας για τον Τουρισμό Υπηρεσίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

8. Ένας εκπρόσωπος του EOT.

9. Ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Τραπέζης. (Κατάστημα Μυτιλήνης)

10. Ένας εκπρόσωπος της Εμπορικής Τράπεζας (Κατάστημα Μυτιλήνης).

11. Ένας εκπρόσωπος της Αγροτικής Τράπεζας (Κατάστημα Μυτιλήνης).

12. Ένας εκπρόσωπος του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

13. Ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

14. Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

2) Της Γνωμοδοτικής Επιτροπής προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου ή ο νόμιμος Αναπληρωτής του που ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

3) Για κάθε μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής θα ορίζεται και αναπληρωτής του.

Άρθρο 2
Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής

Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση:

Για αιτήσεις υπαγωγής στον Ν. 3299/2004 επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που υποβάλλονται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καθώς και για αιτήματα τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, μεταβίβασης επιχειρήσεων ή μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφή ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε επενδύσεις ή και προγράμματα ή επιχειρησιακά σχέδια για την υπαγωγή των οποίων γνωμοδότησαν κατά περίπτωση.

Επίσης γνωμοδοτούν για τα παρακάτω θέματα: 

Επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Ν. 1262/1982, Ν. 1892/1990, Ν. 2601/1998, Ν. 3299/2004, εφόσον αυτά είναι της αρμοδιότητας των κατά περίπτωση αντίστοιχων υπηρεσιών ή φορέων των κινήτρων των εν λόγω νόμων και Επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους αναπτυξιακούς Νόμους εφόσον οι σχετικοί φάκελοι των επενδύσεων αυτών είναι της αρμοδιότητας των κατά περίπτωση αντίστοιχων υπηρεσιών ή φορέων και τηρούνται σε αυτούς.

Άρθρο 3
Kαθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων

1. Αρμόδια για την εισήγηση των θεμάτων, που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, είναι το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου η οποία συντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις.

2. Το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συντάσσει για την Επιτροπή πλήρες και αιτιολογημένες εισηγήσεις.

3. Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτής βοηθός Γραμματέα ο οποίος επικουρεί τον Γραμματέα κατά τις συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Ο Γραμματέας και ο Αναπληρωτής βοηθός Γραμματέας είναι αρμόδιοι για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής γίνονται, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα.

2. Από τα θέματα που είναι έτοιμα να εισαχθούν στην Επιτροπή για συζήτηση, καταρτίζεται η ημερήσια διάταξη, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής μαζί με τα αντίστοιχα εισηγητικά σημειώματα της Υπηρεσίας.

3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

4. Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής. Ο Γραμματέας μεριμνεί για την κοινοποίηση των πρακτικών , για τις περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

5. Μια σειρά επικυρωμένων πρακτικών, καθώς και τα σχέδια των εισηγητικών σημειωμάτων τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας.

6. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου μέλη της Επιτροπής και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

8. Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής του Ν. 3299/2004 στη Γνωμοδοτική Επιτροπή, τηρείται η απόλυτη σειρά της προτεραιότητας με την οποία έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές και εφόσον δεν έχουν τεθεί στο αρχείο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 5 του νόμου αυτού. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη εισαγωγή σε συγκεκριμένη συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αιτήσεων που έχουν υποβληθεί σε διαφορετικά χρονικά σημεία εντός του διμήνου της περίπτωσης (α) της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παραληφθεί η εισαγωγή καμιάς αίτησης υπαγωγής που υποβλήθηκε κατά τον ίδιο ή προγενέστερο χρόνο από το χρόνο υποβολής εκείνων που εισάγονται στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

9. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατόν να καλούνται από τον Πρόεδρο ή να γίνονται δεκτοί με απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, Υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο, για την παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων προς υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

Άρθρο 5
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής μέλη που είναι σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδύσεων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί στο Ν. 2601/1998 ή στον Ν. 3299/2004 ή έχουν υποβάλλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

2. Στα μέλη και τους εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2429/1996 περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 3213/2003.

Άρθρο 6

Η συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρούσας απόφασης γίνεται, σύμφωνα με την περίπτωση στ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, με απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, μη δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του Κρατικού Προύπολογισμού.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη 22 Μαΐου 2012

Ο Περιφερειάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο