Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-09-2011 ]

Αρ. πρωτ.: 44/27.9.2011 Εφαρμογή νόμου 3982/2011 και υπηρεσίες μίας στάσης

(Εφαρμογή νόμου 3982/2011 και υπηρεσίες μίας στάσης)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2011
Αρ. Πρωτ. : 44

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΘΕΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ 3982/2011 ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Έχει τεθεί σε εφαρμογή ο ν. 3982/2011, «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143 Α’), ο οποίος τροποποιήθηκε με τον ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Β’).

Με τη διάταξη του άρθρου 40 του νόμου 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4013/2011, καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας από τον επιχειρηματία στη Δ.Ο.Y. για την έναρξη εργασιών/χορήγηση ΑΦΜ μιας νέας επιχείρησης.

Ως εκ τούτου, από 15/9/2011, ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του ν. 4013/2011, καταργείται η εξαίρεση από τις ΥΜΣ των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3325/05 και άρα όλων των ΚΑΔ που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.

Όλες οι προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες με τους ως άνω ΚΑΔ θα ιδρύονται εφεξής με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ν. 3853/2010 και την ΚΥΑ K1-802/23.3.2011 στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης σε όλη την Ελλάδα. 

Τονίζουμε το γεγονός ότι η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 40 του ν. 3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είναι πανελλαδική.

Τονίζουμε επίσης ότι είναι έγκυρη η σύσταση εκτός ΥΜΣ εκείνων των εταιρειών οι οποίες υπάγονταν στις διατάξεις του ν. 3325/2005 εάν έγινε στο χρονικό διάστημα μεταξύ 17 Ιουνίου 2011 και 15 Σεπτεμβρίου 2011, δηλαδή στο διάστημα μεταξύ της δημοσίευσης του ν. 3982/2011 και του ν. 4013/2011.

Κι αυτό διότι ενώ η διάταξη της παρ. 8α του άρθρου 4 του ν. 3325/2005 βάσει της οποίας απαιτείτο να προσκομίζεται άδεια στην έναρξη είχε αναριθμηθεί σε 9α με την παρ. 4β του άρθρου 34 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8Α’), ο ν. 3982/2011 στο σχετικό άρθρο του ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ την αναρίθμηση, με αποτέλεσμα να μην έχει στην πράξη (κατά το νόμο) καταργηθεί η απαίτηση προσκόμισης άδειας για την έναρξη.

Το συγκεκριμένο κενό διορθώθηκε με το ν. 4013/2011, συνεπώς όσες συστάσεις εταιρειών έγιναν προ της δημοσίευσης του τελευταίου σωστά έγιναν εκτός ΥΜΣ.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε και τη σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΑΔΑ: 4Α8ΙΦ-ΥΣΞ).Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Σφακιανάκης

 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο