Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2012 ]

Αρ. πρωτ.: 26/30.5.2012 Χορήγηση ΑΦΜ σε Αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο Ιδρυτή Ημεδαπής Α.Ε. μέσω των ΥΜΣ

(Χορήγηση ΑΦΜ σε Αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο Ιδρυτή Ημεδαπής Α.Ε. μέσω των ΥΜΣ)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 30 Μάιου 2012
Αρ. Πρωτ.: 26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Θέμα: Χορήγηση ΑΦΜ σε Αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο Ιδρυτή Ημεδαπής Α.Ε. μέσω των ΥΜΣ

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Σύμφωνα με το ν. 3853/2010 (άρθρο 7, παρ. 2δ), η ΥΜΣ υποχρεούται μεταξύ άλλων όπως «μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται». Βάσει της Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με αρ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193 Β'/1998) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει χορηγείται υποχρεωτικά ΑΦ Μ μεταξύ άλλων στα αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ημεδαπά νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων, με εξαίρεση αυτά που συμμετέχουν σε Ανώνυμες Εταιρίες ως ιδρυτές. Αν όμως ταυτόχρονα είναι και μέλη του πρώτου Δ.Σ., τότε πρέπει να πάρουν ΑΦΜ υποχρεωτικά. Τέλος, η K1-802/23.3.2011, στο άρθρο 4, παρ. 1, περ. Γ αναφέρει ότι αν ο υπόχρεος είναι νομικό πρόσωπο αλλοδαπής οφείλει μεταξύ άλλων να προσκομίσει συμπληρωμένα τα έντυπα «δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3, και «δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» Μ7, προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι εφόσον αλλοδαπή εταιρεία προτίθεται να συμμετέχει ως ιδρυτής/μέτοχος σε ελληνική ανώνυμη εταιρεία χωρίς να είναι μέλος του πρώτου ΔΣ της νέας εταιρείας, δεν είναι υπόχρεος απόκτησης ΑΦΜ. Συνεπώς δεν υποβάλλει τα έντυπα Μ3 και Μ7.

Αντιθέτως, σε περίπτωση που το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο πρόκειται να είναι το ίδιο μέλος του ΔΣ ημεδαπής ΑΕ ή σκοπεύει να συμμετέχει σε ημεδαπό ν.π. ή ένωση προσώπων οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής πέραν της ΑΕ, τότε είναι υπόχρεο απόκτησης ΑΦΜ. Ωστόσο, το γεγονός παραμένει ότι το αλλοδαπό ν.π. δεν έχει έδρα στην Ελλάδα. Στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, στο πεδίο «διεύθυνση έδρας της αλλοδαπής εταιρείας» συμπληρώνεται η διεύθυνση του νομίμου εκπροσώπου του αλλοδαπού ν.π.. Όσον αφορά δε τη Δ.Ο.Υ. συμπληρώνεται εκείνη του νομίμου εκπροσώπου της αλλοδαπής εκτός αν ο ιδρυτής αλλοδαπό ν.π. είναι ΑΕ, οπότε όταν η δ/νση του νομίμου εκπροσώπου του είναι στην Αθήνα, Θεσ/κη, Πάτρα ως Δ.Ο.Υ. συμπληρώνεται η αντίστοιχη ΦΑΕ, ενώ για τις λοιπές περιοχές η τοπική εκείνη Δ.Ο.Υ. η οποία έχει επιφορτιστεί με τις ΑΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, δόθηκαν οδηγίες στην ανάδοχο εταιρεία KNOWLEDGE και το πληροφοριακό σύστημα των ΥΜΣ τροποποιήθηκε ανάλογα. Από 1/6/2012, οι αλλαγές που προκύπτουν από όλα τα ανωτέρω θα έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα.
 


Ο Πρόεδρος
Μ. Σφακιανάκης

 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο