Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-1997 ]

ΠΟΛ.1215/31.7.1997 Καθορισμός του τρόπου προσδιορισμού της απόδοσης συνθετικών καταθέσεων(synthetic deposits) ή δανείων (synthetic loans)

(Καθορισμός του τρόπου προσδιορισμού της απόδοσης συνθετικών καταθέσεων(synthetic deposits) ή δανείων (synthetic loans) )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αρ.Πρωτ.:1081560/10754/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΟΛ.: 1215

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου προσδιορισμού της απόδοσης συνθετικών καταθέσεων (synthetic deposits) ή δανείων (synthetic loans).

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 16α' του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17Α').

2. Οτι ο προσδιορισμός της απόδοσης κάθε ενός παράγωγου χρηματοοικονομικού προϊόντος γίνεται με διαφορτετικό τρόπο.
3. Οτι οι συνθετικές καταθέσεις (synthetic deposits) ή δάνεια (synthetic loans) στην τυπική τους μορφή περιλαμβάνουν την ακόλουθη σειρά συναλλαγών:

α. Μία συναλλαγή όψεως (spot), αγοραπωλησίας συναλλάγματος κατά την οποία ο ένας των συμβαλλομένων πωλεί (αγοράζει) ποσό ξένου νομίσματος έναντι δραχμών από τον άλλο αντισυμβαλλόμενο.

β. Ταυτόχρονα λαμβάνει χώρα μία προθεσμιακή (forward) πράξη αγοραπωλησίας συναλλάγματος κατά την οποία το ποσό του συναλλάγματος που πωλήθηκε (αγοράστηκε) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση, αγοράζεται (πωλείται) από τον πρώτο των συμβαλλομένων, έναντι δραχμών.

γ. Το ποσό του ξένου νομίσματος, που ο πρώτος των αντισυμβαλλομένων έχει στη διάθεσή του για το διάστημα μεταξύ των πράξεων αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot και forward) τοποθετείται σε κατάθεση, χρεωστικούς τίτλους κ.λπ.
Παρομοίως ο δεύτερος των συμβαλλομένων έχει τη δυνατότητα επένδυσης των δραχμών που έχει στη διάθεσή του για το ίδιο διάστημα.

4. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η απόδοση που προκύπτει από συνθετικές καταθέσεις (synthetic deposits) ή δάνεια (synthetic loans), είναι το γινόμενο της ποσοστιαίας απόδοσης από τις συναλλαγές αυτές με το αρχικό ποσό της ανταλλαγής.

2. Η ποσοστιαία απόδοση (w) της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει με την αφαίρεση της προθεσμιακής ισοτιμίας (F) από την τρέχουσα ισοτιμία των νομισμάτων (S) διαιρεμένης δια της τελευταίας. Περαιτέρω, ως τρέχουσα (spot) ισοτιμία νομισμάτων λαμβάνεται το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού του νομίσματος που ανταλλάσσεται spot με το ποσό του άλλου νομίσματος. Η προθεσμιακή ισοτιμία προσδιορίζεται με βάση τα επιτόκια των δύο νομισμάτων που ισχύουν εκείνη τη στιγμή και το χρόνο διάρκειας της προθεσμιακής πράξης.
Με βάση τα πιο πάνω, ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού της ποσοστιαίας απόδοσης έχει ως εξής:

(1 + r1t)
S - F S - S


(1 + r2t)

N =


S S
t ο χρόνoς διάρκειας της προθεσμιακής πράξης.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο