Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-06-2012 ]

Αριθμ. 1972/13.6.2012 Παροχή εξουσιοδότησης στο ΤΕΕ για τον καθορισμό της διαδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών κατά την τακτοποίηση αυθαιρέτων του ν. 4014/2011

(Παροχή εξουσιοδότησης στο ΤΕΕ για τον καθορισμό της διαδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών κατά την τακτοποίηση αυθαιρέτων του ν. 4014/2011)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 1972

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 23 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ» (Α΄ 209).

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

γ. Του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 2215.11.2009), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56/15.4.2010).

δ. Του π.δ. 71/2012«Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ Α/124/17.5.2012).

ε) Του π.δ. 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων» (ΦΕΚ Α΄ 19).

2. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας επιστροφής χρημάτων που εκ παραδρομής καταβλήθηκαν κατά τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων του ν. 4014/2011.

3. Την από 4/11/2011 Προγραμματική Σύμβαση, που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και του ΤΕΕ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΤΕΕ για την επιστροφή στους δικαιούχους πολίτες των επιπλέον ποσών που εκ παραδρομής καταβλήθηκαν κατά την τακτοποίηση αυθαιρέτων σε εκτέλεση των διατάξεων του ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

2. Τον καθορισμό των προϋποθέσεων, για την επιστροφή χρημάτων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, ως εξής:

α) Να πρόκειται για μερική επιστροφή ήδη καταβληθέντος ενιαίου ειδικού προστίμου.

β) Να έχουν καταγραφεί από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό μεγαλύτερα μεγέθη αυθαίρετου και στο ενδιάμεσο να έχουν γίνει καταβολές εφάπαξ ή σε δόσεις ή να έχουν εμφιλοχωρήσει άλλα υπολογιστικά ή ποσοτικά σφάλματα.

3. Τον καθορισμό της διαδικασίας επιστροφής εκ παραδρομής καταβληθέντων ποσών ορίζεται ως εξής:

α. Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης του εξουσιοδοτημένου μηχανικού ότι έχει στη διάθεση του όλα τα δικαιολογητικά και τις μελέτες, υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό για επιστροφή του επιπλέον ποσού, που εκ παραδρομής είχε δηλωθεί στην αρχική αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

β. Ένταξη της διαδικασίας επιστροφής προστίμων από το ΤΕΕ στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης, σύμφωνα με την από 4/11/2011 Προγραμματική Σύμβαση που έχει καταρτισθεί μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του ΤΕΕ.

γ. Καθημερινή αποστολή από το ΤΕΕ των εγγραφών απορρίψεων προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ.

δ. Διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων από τη ΔΙΑΣ ΑΕ, όπως αυτοί περιγράφονται στις προδιαγραφές της Υπηρεσίας DIASDEBIT και έχουν περιληφθεί ως Παράρτημα ΙΙ στις από 2.11.2011 συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Πράσινου Ταμείου, της ΔΙΑΣ ΑΕ και των Τραπεζικών Εταιρειών.

ε. Εκκαθάριση από τη ΔΙΑΣ ΑΕ των συγκεκριμένων εγγραφών απόρριψης με αντίστοιχες χρεώσεις του υπό Κ.Α. 26133793, Περιγραφή «Ταμείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Πράσινου Ταμείου και πίστωση των δηλωθέντων τραπεζικών λογαριασμών των πολιτών.

4. Οι δηλώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών κατά τις διατάξεις του ν. 4014/2011, στις οποίες εφαρμόζεται η διαδικασία επιστροφής χρημάτων, είναι οριστικές και μη αναθεωρητέες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο