Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-2012 ]

Αριθμ. Δ6Β 1087484 ΕΞ 7.6.2012 Ανασυγκρότηση των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

(Ανασυγκρότηση των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Δ6Β 1087484 ΕΞ 2012

(ΦΕΚ Β' 1839/11-06-2012)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις (Α΄/50).

β) Των άρθρων 8 και 13 του Π.Δ/τος 318/1992 «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών−πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης− και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (Α΄/161).

γ) Των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄/45).

2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32/157/34670/23.12.1994 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Ανάκληση της απόφασης καθορισμού ανώτατου ποσοστού υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογούνται σε σχέση με τις κλίμακες του συστήματος αξιολόγησης» (Β΄/960).

3. Την αριθμ. 1036923/431/Α0006/7.4.1999 υπουργική απόφαση (Β΄/359), με την οποία συστήθηκαν τα Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών Υπηρεσιακά Συμβούλια στο Υπουργείο Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 1044132/537/Α0006/4.5.1999 (Β΄/697), 1095447/1282/Α0006/13.10.1999 (Β΄/1925), 1069072/908/Α0006/16.7.2001 (Β΄/963), 1047067/861/Α0006/3.6.2002 (Β΄/704), 1059502/1102/Α0006/15.7.2002 (Β΄/932), 1005206/101/Α0006/20.1.2003 (Β΄/63) και 1058312/722/Α0006/16.8.2004 (Β΄/1278) όμοιες.

4. Την αριθμ. 1048013/ΕΞ 2010/15.4.2010 απόφασή μας (Β΄/473 και Β΄/531), με την οποία συγκροτήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών τα Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών Υπηρεσιακά Συμβούλια.

5. Την αριθμ. 26755/ΔΙΟΕ 1072/18−6−2010 υπουργική απόφαση (Β΄/915), με την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

6. Την παρ. 6 της αριθμ. Δ6Α 1044360 ΕΞ 2012/16.3.2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του αριθμού των οργανικών θέσεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 189/2009 (Α΄/221), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180), του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, των απαιτούμενων τυπικών προσόντων και λοιπών λεπτομερειών» (Β΄/785).

7. Την αριθμ. 1026582/309/Α0006/11.3.1999 (Β΄/256) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών.

8. Το Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄/128), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας −Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄/213) και το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄/221).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄/98).

11. Το αριθμ. ΔΠΕ 1037123 ΕΞ/6.3.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσωπικού Επιθεώρησης.

12. Το Π.Δ. 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (Α΄/124).

13. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Ανασυγκροτούμε τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρου 54 παρ. 4 του Ν. 1943/1991), οι οποίες είναι αρμόδιες για το προσωπικό του οποίου τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης ανήκουν στην αρμοδιότητα των Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, αντίστοιχα και ορίζουμε τα μέλη αυτών, ως εξής:

α) Α΄ Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, ως Πρόεδρο.

β) Έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που εδρεύει στο νομό Αττικής, ως μέλος.

γ) Τα μέλη του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπως αυτά προβλέπονται από τις εκάστοτε διατάξεις, ως μέλη.

β) Β΄ Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, ως Πρόεδρο.

β) Έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που εδρεύει στο νομό Αττικής, ως μέλος.

γ) Τα μέλη του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπως αυτά προβλέπονται από τις εκάστοτε διατάξεις, ως μέλη.

γ) Γ΄ Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως Πρόεδρο.

β) Έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που εδρεύει στο νομό Αττικής, ως μέλος.

γ) Τα μέλη του Γ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπως αυτά προβλέπονται από τις εκάστοτε διατάξεις, ως μέλη.

δ) ΣΤ΄ Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, ως Πρόεδρο.

β) Έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που εδρεύει στο νομό Αττικής, ως μέλος.

γ) Τα μέλη του ΣΤ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπως αυτά προβλέπονται από τις εκάστοτε διατάξεις, ως μέλη.

ε) Ζ΄ Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, ως Πρόεδρο

β) Έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που εδρεύει στο νομό Αττικής, ως μέλος.

γ) Τα μέλη του Ζ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπως αυτά προβλέπονται από τις εκάστοτε διατάξεις, ως μέλη.

στ) Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής

α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, ως Πρόεδρο.

β) Έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που εδρεύει στο νομό Αττικής, ως μέλος.

γ) Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, όπως αυτά προβλέπονται από τις εκάστοτε διατάξεις, ως μέλη.

2. Γραμματέας κάθε Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται ο εκάστοτε γραμματέας του αντίστοιχου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

3. Έργο των παραπάνω Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης είναι το οριζόμενο με τις διατάξεις των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του Π.Δ. 318/1992.

4. Οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής συνεδριάζουν στα κτίρια στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών, όπου συνεδριάζουν και τα αντίστοιχα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο