Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1135/14.11.2007.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-12-2002 ]

ΠΟΛ.1268/9.12.2002 Τρόπος απόδοσης των οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου για τα πινάκια επιταγών των τραπεζών

(Τρόπος απόδοσης των οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου για τα πινάκια επιταγών των τραπεζών)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2002
Αρ.Πρωτ: 1098584/1805/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. Δ/νση Σίνα 2 - 4
Ταχ. Κώδικας 106 72, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες

ΠΟΛ 1268

ΘΕΜΑ: Τρόπος απόδοσης των οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου για τα πινάκια επιταγών των τραπεζών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν.2246/1952 (ΦΕΚ 282/Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 10 του Ν.1160/1981 (ΦΕΚ 147/Α’).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. της 28.7.1931 (ΦΕΚ 239) «περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.1957/1991 (ΦΕΚ 114/Α’).

4. Την υπ’ αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Την ανάγκη απλοποίησης της υφιστάμενης διαδικασίας για την αντιμετώπιση των δυσχερειών και των προβλημάτων που δημιουργούνται στις ΔΟΥ κατά την απόδοση των οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου στα πινάκια των επιταγών των τραπεζών, μετά και την κατάργηση της χρήσης κινητών επισημάτων.

6. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε νέο τρόπο απόδοσης των οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου για τα πινάκια επιταγών των τραπεζών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.1957/1991, ως ακολούθως:

Τα τέλη χαρτοσήμου που οφείλονται για τα ανωτέρω πινάκια αποδίδονται στη ΔΟΥ, συγκεντρωτικά για κάθε ημερολογιακό πενθήμερο, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη αυτού.

Κάθε τραπεζικό κατάστημα καταχωρεί σε κατάσταση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, τα εκδοθέντα πινάκια επιταγών εντός του ημερολογιακού πενθημέρου, την οποία υποβάλλει εις διπλούν στη ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το κατάστημα, για την απόδοση των οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου και την έκδοση του σχετικού διπλοτύπου είσπραξης.

Στις περιπτώσεις που η διαχείριση των εργασιών αυτών πραγματοποιείται μέσω της κεντρικής υπηρεσίας των τραπεζών, τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου για τα εκδοθέντα πινάκια επιταγών κάθε ημερολογιακού πενθημέρου αποδίδονται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η κεντρική υπηρεσία των τραπεζών, με την υποβολή εις διπλούν των προαναφερομένων καταστάσεων, κατά τραπεζικό κατάστημα.

(Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 τέθηκε όπως προστέθηκε με την ΠΟΛ.1135/14.11.2007)

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύει για τα πινάκια που εκδίδονται από 1.1.2003.


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ: …………………………… ΔΟΥ: ………………..
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: …………………
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΕΛΑΤΗ

 

ΑΦΜ

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΙΝΑΚΙΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΙΝΑΚΙΟΥ

ΤΕΛΗ
ΧΑΡΤΟ-
ΣΗΜΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ

ΣΥΝΟΛΟ

               
               
               
ΣΥΝΟΛΟ
Ημερομηνία………………

Ο Υπόχρεος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δ.Ο.Υ. ………………………
Αρ. διπλ. είσπραξης ……….
Ημερομηνία ………………..

Ο Παραλαβών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο