Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-1997 ]

ΠΟΛ.1207/24.7.1997 Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση το συνενωμένο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο

(Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση το συνενωμένο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 24 Ιουλίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1079308/3916/1000/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Διεύθυνση 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α/ΙΙ
2. Δ/νση 15η Κ.Β.Σ.-ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1207

ΘΕΜΑ : Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση το συνενωμένο Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο.

1. Σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. Π.953/432/64/, η οποία εξακολουθεί να ισχύει και μετά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την Ε.Δ.Υ.Ο. 1054722/4293/995/ΠΟΛ.1153/14.4.1993, για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος απαιτείται να προσκομισθούν στην αρμόδια αρχή (πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια συνεταιριστική οργάνωση ή στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ.) τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά είναι τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. και άλλες διατάξεις.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 4 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) επιτρέπεται η συνένωση ή συγχώνευση από τον επιτηδευματία του δελτίου αποστολής με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, π.χ. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο (για πώληση ή για παροχή υπηρεσιών), εφόσον το επιτρέπει η φύση και ο προορισμός των στοιχείων που συνενώνονται με το Δ.Α.

Στην περίπτωση που συνενώνονται το δελτίο αποστολής με το τιμολόγιο για αγορά αγροτικών προϊόντων, πρέπει το στοιχείο αυτό να είναι τουλάχιστον τριπλότυπο, θεωρημένο (άρθρο 19 παρ. 1Ββ' του Π.Δ.186/1992) από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ώστε το πρώτο αντίτυπο να συνοδεύει τα αγαθά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ., το δεύτερο με την ένδειξη "για τον παραγωγό" να παραδίδεται στον πωλητή - αγρότη και το τρίτο να παραμείνει ως στέλεχος (Εγκύκλιος διαταγή Υπ. Οικονομικών υπ' αριθμ. 3, αρ. πρωτ.
1118148/936/24.11.1992 για την εφαρμογή διατάξεων του Κ.Β.Σ. άρθρο 11, παρ. 2).

3. Κατόπιν των ανωτέρω, στην περίπτωση που προσκομίζεται, ως δικαιολογητικό για την επιστροφή του φόρου στους αγρότες με τους κατ' αποκοπήν συντελεστές, συνενωμένο στοιχείο (Δ.Α. - Τιμολόγιο Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων), γίνεται δεκτό από τις Δ.Ο.Υ. μόνο το αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "για τον παραγωγό" και όχι το πρωτότυπο, που πρέπει να παραμείνει στο αρχείο του εκδότη - αγοραστή αγροτικών προϊόντων.

4. Επειδή πολλοί έμποροι - αγοραστές αγροτικών προϊόντων έχουν εκδώσει το συνενωμένο στοιχείο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο, το οποίο εκ παραδρομής έχει θεωρηθεί από τις Δ.Ο.Υ. χωρίς να πληροί τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ., με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες που δεν
έχουν το δεύτερο αντίτυπο με την ένδειξη "για τον παραγωγό", γίνεται δεκτό για τη χρήση του 1996 η επιστροφή να γίνει με το πρωτότυπο Δ.Α. - Τιμολόγιο. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες με τους κατ' αποκοπή συντελεστές, θα πρέπει οι δικαιούχοι αγρότες, μαζί με το πρωτότυπο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο, να υποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν έχουν κάνει χρήση του δεύτερου αντιτύπου "για τον παραγωγό" ή άλλου αντιτύπου με άλλη ένδειξη, π.χ. λογιστήριο, στέλεχος κ.λπ., για επιστροφή Φ.Π.Α. μέσω άλλης συνεταιριστικής οργάνωσης ή της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Η παραπάνω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη χρήση του 1996 και παρακαλούνται οι Δ.Ο.Υ., όταν θεωρούν το συνενωμένο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο για αγορά αγροτικών προϊόντων, να ελέγχουν εάν αναγράφεται σε κάθε
αντίτυπο ο προορισμός του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), αλλά δεν θα προβαίνουν στη θεώρηση αυτών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο