Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2012 ]

Αριθμ. Δ12Α 1084664 ΕΞ 30.5.2012 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις, οριστικής δήλωσης ΦΜΥ, περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, τελών χαρτοσήμου, κ.λπ. από τον καταργηθέντα Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.

(Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις, οριστικής δήλωσης ΦΜΥ, περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, τελών χαρτοσήμου, κ.λπ. από τον καταργηθέντα Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Μαΐου 2012
Αριθμ. Δ12Α 1084664 ΕΞ 2012

(ΦΕΚ Β' 1780/05-06-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ. 
ΤΜΗΜΑ Α'
2. 14η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'
3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Κ.Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο: 210 3375314
Πληροφορίες:
ΦΑΞ: 210 3375001

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις, οριστικής δήλωσης ΦΜΥ, περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, τελών χαρτοσήμου, κ.λπ. από τον καταργηθέντα Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 59 και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 60 ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).

3. Την ΠΟΛ.1033/18.2.2011 ΑΔΑ 4ΑΙΗΗ − ΑΟ / Α.Υ.Ο. περί υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

4. Την ΠΟΛ.1157/22.7.2011 ΑΔΑ 4ΑΧ8Η−36Ν / Α.Υ.Ο. περί υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου από εμπορικές επιχειρήσεις και από ελευθέρια επαγγέλματα.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995) και του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄/5.1.1989), περί αποδεικτικών εισπράξεως.

6. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (κύρωση με το ν. 2859/2000 − ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ της παραγράφου 5, της παραγράφου 5α΄, της παραγράφου 5β΄, των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 36,

β) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 11 του άρθρου 38,7. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1267/30.12.2011 (ΦΕΚ 44Β΄/23.1.2012) «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ» και της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1060 /2006 (ΦΕΚ 568 Β΄/8.5.2006).

8. Τις διατάξεις της ΑΥΟ 191535/7452/1652/Δ0014/ΠΟΛ.1127/25.9.2009 (ΦΕΚ 2180 Β΄) για το χρόνο υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

9. Τις διατάξεις του Κανονισμού 2010/904/ΕΚ/7.10.2010/EE L 268/12.10.2010 για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως ισχύουν.

10. Τις διατάξεις του π.δ. της 28ης Ιουλίου 1931 (ΦΕΚ 239 Α΄) “Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου”, όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄).

12. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

13. Με αφορμή το με αρ. πρωτ. Δ3Β 5021335 ΕΞ 2012/15.5.2012 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. για παράταση εξόφλησης των υποχρεώσεων του καταργηθέντος Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. προς το δημόσιο, λόγω της επικείμενης εκταμίευσης χρηματικού ποσού από λογαριασμούς που τηρούσε στην Τράπεζα της Ελλάδος.

14. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις, οριστικής δήλωσης ΦΜΥ, περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, τελών χαρτοσήμου, καθώς και παντός φόρου, τέλους, κ.λπ., από τον καταργηθέντα Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε., του οποίου οι αρμοδιότητες έχουν μεταφερθεί και ασκούνται από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών) μέχρι και την 30η Ιουνίου 2012. Οι δηλώσεις και οι πίνακες υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο