Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-06-2012 ]

ΠΟΛ.1141/5.6.2012 Δυνατότητα μεταφοράς των φορολογικά αναγνωρίσιμων ζημιών των κοινωφελών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α ή Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν οι ημεδαπές ΑΕ και ΕΠΕ καθώς και οι συνεταιρισμοί, αντίστοιχα, όταν δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδος - Επιβολή φόρου με συντελεστή 2‰ κατά το δανεισμό εισηγμένων μετοχών που πραγματοποιείται εξωχρηματιστηριακά - Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος χωρίς την δήλωση ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών λόγω αδυναμίας του εργοδότη - Απαλλαγή του «επιμίσθιου αλλοδαπής» από το φόρο

(Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1, 3, 4 και 11 του άρθρου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α', Β' 

Ταχ.Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ.Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Μ. Χαπίδης, Δ. Παπαγιάννης 
Τηλέφωνο :210 3375311 -312 
ΦΑΞ :210 3375001 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1141 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1, 3, 4 και 11 του άρθρου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α)».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 11 του άρθρου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν.4038/2012 με τις οποίες επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές στην φορολογία εισοδήματος:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς των φορολογικά αναγνωρίσιμων ζημιών των κοινωφελών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α ή Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) που συγχωνεύονται, με βάση τις διατάξεις του ν. 3852/2010, σε νέα κοινωφελή επιχείρηση ή Δ.Ε.Υ.Α. Το μέρος της ζημίας αυτής, για το οποίο υπήρχε (προ της συγχωνεύσεως) δικαίωμα μεταφοράς από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα στα επόμενα οικονομικά έτη, μεταφέρεται για συμψηφισμό με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. (τήρηση επαρκών και ακριβών βιβλίων κ.λπ).

Σημειώνεται, ότι σε κάθε περίπτωση η μεταφορά του υφιστάμενου ποσού ζημίας θα γίνει από την προερχόμενη από τη συγχώνευση επιχείρηση ή Δ.Ε.Υ.Α μέσα σε μία πενταετία.

Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου αυτού τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων των οποίων η ολοκλήρωση πραγματοποιείται από τη έναρξη ισχύος του ν. 3852/2010, δηλαδή από 1 Ιανουαρίου 2011 και μετά.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 καταργείται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε, σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης καθώς και οι συνεταιρισμοί, αντίστοιχα, όταν δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδος.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του υπόψη άρθρου καταργείται η φορολόγηση των πιο πάνω εισοδημάτων με τις γενικές διατάξεις για τους δικαιούχους φυσικά πρόσωπα και επομένως, με την παρακράτηση που προβλέπεται από τα άρθρα 54 και 55 του Κ.Φ.Ε. εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου φυσικού προσώπου.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για διανεμόμενα από τις Α.Ε, Ε.Π.Ε και συνεταιρισμούς, μερίσματα ή κέρδη οικονομικού έτους 2011 (διαχειριστικής περιόδου 2010) και μετά.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 2‰ κατά το δανεισμό εισηγμένων μετοχών που πραγματοποιείται εξωχρηματιστηριακά, μη υπαγόμενης της σχετικής σύμβασης και κάθε συναφούς πράξης σε τέλος χαρτοσήμου. 

Ο φόρος βαρύνει τον δανειστή των μετοχών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και υπολογίζεται επί της αξίας των μετοχών που δανείζονται.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για δανεισμό μετοχών που πραγματοποιείται από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή από 2 Φεβρουαρίου 2012 και μετά.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου προστίθεται δεύτερο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του ΚΦΕ.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του ΚΦΕ, αν ο δικαιούχος εισπράττει καθυστερημένα δεδουλευμένες αποδοχές, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησης αυτών των αποδοχών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται.

Με βάση τις διατάξεις του προστιθέμενου δεύτερου εδαφίου, οι μισθωτοί που απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οι οποίοι δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 λόγω αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση και εφόσον η χορηγούμενη σε αυτούς ετήσια βεβαίωση αποδοχών της ίδιας χρήσης αναγράφει τις ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2012 (χρήση 2011) χωρίς να δηλώσουν τις αποδοχές αυτές, καθόσον χρόνος απόκτησης αυτών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται. 

Στην περίπτωση κατά την οποία έχει παρακρατηθεί (αποδοθεί) φόρος και επί των μη καταβληθέντων αποδοχών τότε ο αναλογών και παρακρατηθείς φόρος που αντιστοιχεί στο σύνολο των αποδοχών της διαχειριστικής χρήσης του 2011 (εισπραχθείσες και ανείσπρακτες) επιμερίζεται αναλόγως και αναγράφεται αντίστοιχα στις δύο διακεκριμένες σειρές της χορηγηθείσας ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών που αφορούν τις εισπραχθείσες και ανείσπρακτες αποδοχές της ανωτέρω διαχειριστικής χρήσης. 

Βάσει της βεβαίωσης αυτής ο εργαζόμενος θα υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2012 (χρήση 2011) δηλώνοντας στους αντίστοιχους κωδικούς μόνο τις εισπραχθείσες αποδοχές της χρήσης αυτής καθώς και τον αναλογούντα και παρακρατηθέντα φόρο που αντιστοιχεί σε αυτές. 

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 35 τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του ΚΦΕ και συγκεκριμένα καταργείται η φράση που σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν.3867/2010 είχε προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του ΚΦΕ.

Με βάση τη ρύθμιση αυτή ως καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, υποκείμενο σε φόρο, των προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του ΚΦΕ (υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών που υπηρετούν στο εξωτερικό) λαμβάνεται ποσό ίσο με το καθαρό ποσό αποδοχών τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό. Συνεπώς, ολόκληρο το «επιμίσθιο αλλοδαπής» που λαμβάνουν τα ανωτέρω πρόσωπα εξαιτίας της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό απαλλάσσεται του φόρου και συνεπώς κατά την καταβολή του δεν θα διενεργείται παρακράτηση φόρου.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για το «επιμίσθιο αλλοδαπής» που καταβάλλεται στα ανωτέρω πρόσωπα από 1 Ιανουαρίου 2012 και μετά.Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο