Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-06-2012 ]

Αριθμ. πρωτ.: οικ Α 24679/ 2067/31.5.2012 Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α’ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,

(Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α’ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 31 Μαΐου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: οικ Α 24679/ 2067

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Λόγω συμπλήρωσης του κειμένου με την παρ. 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Κουτσονίκας, Κ. Σαρρή
Τηλέφωνο : 210 650 8094, 210 6508446
FAX : 210 6508451
e-mail : [email protected]

Θέμα: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α’ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» αναφορικά με θέματα Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων.

Σε συνέχεια πολυάριθμων ερωτημάτων προς την Υπηρεσία μας αναφορικά με θέματα Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, όπως αυτά θίγονται στο ν.4070/2012 (Α’ 82), και για την ενιαία αντιμετώπιση αυτών σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με θέματα ειδικών αδειών οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων διευκρινίζουμε ότι:

• Στις περιπτώσεις χορήγησης ή ανανέωσης της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου μετά τη θέση σε ισχύ του ν.4070/2012, ήτοι μετά τη 10η Απριλίου 2012, θα εισπράττεται το προβλεπόμενο από την παράγραφο 2 του άρθρου 95 παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ ανεξάρτητα από την ημερομηνία αίτησης για την αρχική χορήγηση ή ανανέωση της ειδικής άδειας.

• Για την αρχική χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν.4070/2012 (Α’82), η συνδρομή των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 3α του ιδίου άρθρου.

• Για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 3β του άρθρου 95, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3α πλην των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων ε’, στ’ και η’ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.

Επισημαίνεται ότι ειδικά οι κατέχοντες ισχύουσα ειδική άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που έχει αρχικώς χορηγηθεί πριν τη θέση σε ισχύ του ν.4070/2012, ήτοι πριν από τη 10η Απριλίου 2012, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης τίτλου σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού (αν είναι Έλληνες υπήκοοι), και από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού Ελληνομάθειας (αν δεν είναι Έλληνες υπήκοοι).

2. Αναφορικά με τις έδρες των Ε..Χ. αυτοκινήτων διευκρινίζουμε ότι πλέον με το ν.4070/2012 η Ελληνική επικράτεια διαιρείται σε έδρες-διοικητικές μονάδες όπως αυτές ορίζονται με το εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 83, είτε σε αυτές εδρεύει Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο είτε όχι, και σε έδρες- ενιαίες διοικητικές μονάδες κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο β’ της ίδιας παραγράφου.

Κατά συνέπεια, όλες οι προαναφερόμενες έδρες- διοικητικές μονάδες δύνανται είτε να συνενωθούν είτε να διατηρηθούν ως έχουν, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές πρέπει να καταγραφούν ρητά στην απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του νόμου, όπως αυτή θα καθοριστεί εντός δύο μηνών από τη θέση σε ισχύ του ν.4070/2012, ήτοι έως τη 10η Ιουνίου 2012.

Εξυπακούεται ότι ο μαθηματικός τύπος της παραγράφου 2 του άρθρου 85 του νόμου θα εφαρμοστεί ανά έδρα-διοικητική μονάδα όπως αυτές θα καθοριστούν με την προαναφερόμενη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι στις έδρες που θα προκύψουν από συνένωση υφιστάμενων εδρών, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 83 του ν.4070/2012, θα εφαρμοστεί τιμολόγιο 1 (μονή ταρίφα) εκτός αν θεσπιστεί περιμετρική ζώνη, κατά τα οριζόμενα του άρθρου 18 του π.δ. 243 και 244/1987. Υπενθυμίζουμε ότι η συνένωση δύναται να προκύψει μεταξύ όμορων εδρών εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας (ανά δύο τουλάχιστον) διασφαλίζοντας χωρική συνέχεια στη νέα έδρα.

3. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα των οποίων η έδρα άλλαξε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων αα’ και ββ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του νόμου ή θα αλλάξει κατόπιν της έκδοσης της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές των εξωτερικών ενδείξεων (π.χ. εξωτερικό χρωματισμό, ομόκεντροι κύκλοι) έως την 30η Σεπτεμβρίου 2012.

Εξυπακούεται ότι τα εν λόγω Ε.;.Χ. αυτοκίνητα των οποίων η έδρα άλλαξε ή θα αλλάξει, εξυπηρετούν τη νέα έδρα δίχως να απαιτείται η προσαρμογή ως προς τις εξωτερικές ενδείξεις έως τη συμπλήρωση του εύλογου χρονικού διαστήματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2012.

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητων - ΤΑΞΙ που προσέρχονται για τεχνικό έλεγχο έως την 30η Σεπτεμβρίου 2012 μη έχοντας προχωρήσει στις απαιτούμενες αλλαγές ως προς τον εξωτερικό χρωματισμό και τους ομόκεντρους κύκλους, στο χορηγηθέν Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) θα αναγράφεται η εξής παρατήρηση: «Υποχρεωτική αλλαγή εξωτερικού χρωματισμού ή αλλαγή της αναγραφόμενης έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου - ΤΑΞΙ στους ομόκεντρους κύκλους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012».

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, για τη μη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις:

α) περί εξωτερικού χρωματισμού, θα σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1401 της ΥΑ 44800/123/1985 (Β’ 781), όπως ισχύει.

β) για τη μη αλλαγή της αναγραφόμενης στους ομόκεντρους κύκλους έδρας στο όχημα, όπου αυτή απαιτείται, θα σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο σημείο ελέγχου 14804 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

Ενημερώνουμε τα Κ.Τ.Ε.Ο., στα οποία κοινοποιείται το παρόν, ότι σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις (παράγραφος 5 του άρθρου 89) τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα - ΤΑΞΙ με κυβισμό μηχανής μέχρι 1.950 κυβικά εκατοστά που έχουν έδρα την Περιφέρεια Αττικής- πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων- και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης- πλην των Δήμων Βόλβης, Λαγκαδά και Χαλκηδόνος- αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών, ενώ όσα έχουν κυβισμό μηχανής μηχανής 1.950 κυβικά εκατοστά και άνω αποσύρονται με τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) ετών. Τα λοιπά Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα - ΤΑΞΙ αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών, με εξαίρεση όσα έχουν έδρα διοικητικές μονάδες με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους, οπότε αποσύρονται με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ετών. Ο έλεγχος των οχημάτων από τα Κ.Τ.Ε.Ο. θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις δίχως να θεωρείται έλλειψη η απουσία ύπαρξης σχετικής παρατήρησης επί της άδειας κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για οποιαδήποτε αιτία η αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών θα προχωρά σε καταχώρηση παρατήρησης σχετικά με το όριο ηλικίας έκαστου οχήματος.

4. Όσον αφορά την εξέταση εκκρεμουσών πειθαρχικών υποθέσεων, ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4070/2012 (παρ. 2 του άρθρου 111), οι υποθέσεις που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του ν. 4070/2012 στο α’ βάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εξακολουθούν να εκδικάζονται από αυτό μέχρι τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 103.

Οι υποθέσεις που εισάγονται στο α’ βάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 21 του π.δ. 243 και 244/1987 (Α’ 104), μετά τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, θεωρούνται επίσης εκκρεμείς και εκδικάζονται από αυτό μέχρι τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 103. Οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα θα επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία τέλεσης της παράβασης.

5. Για θέματα μεταβίβασης αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων επισημαίνεται ότι για την αγορά Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου δεν ισχύουν πλέον οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 3109/2003 (Α’38), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 17 του ν.3534/2007 (Α’40), οπότε δεν απαιτείται η προσκόμιση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. από το νέο ιδιοκτήτη του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όπως επίσης και για τη μεταβίβαση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου με δωρεά εν ζωή ή αιτία θανάτου ή με κληρονομιά δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.δ. 4278/1962 (Α’ 191).

Στις περιπτώσεις όπου ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο από το κύριο, κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου στο όνομα του, ταμείο ασφάλισης.

Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση ύπαρξης συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης, ο έλεγχος του ποινικού μητρώου θα πραγματοποιείται απαραιτήτως κατά την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.

6. Έργο της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012, όπως διατυπώνεται και στη σχετική αιτιολογική έκθεση του νόμου, είναι η παροχή γνώμης προς τον οικείο Περιφερειάρχη πριν την έκδοση από αυτόν της απόφασης της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.

7. Τέλος, διευκρινίζουμε ότι η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.4070/2012 δεν είναι αποκλειστική αφού δεν ορίζεται ως τέτοια από τον νόμο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Σ.Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κατερίνα Σαρρή


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο