Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-05-2012 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 43/29.5.2012 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων που υπέστησαν υλικές ζημιές κατά τα γεγονότα της 12/2/2012 στο Κέντρο της Αθήνας

(Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων που υπέστησαν υλικές ζημιές κατά τα γεγονότα της 12/2/2012 στο Κέντρο της Αθήνας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 29/5/2012
Αριθμ. Πρωτ. Ε33/ 459

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑTA : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
: ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 264, 265 & 269
: 210 52 15 244 - 247
: 210 52 15 256 - 258
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 43

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων που υπέστησαν υλικές ζημιές κατά τα γεγονότα της 12/2/2012 στο Κέντρο της Αθήνας.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 5 της από 15.3.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 59/τ.Α') και την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού, με αριθμ. πρωτ. Φ.11321/10064/677/30-04-12 (ΦΕΚ 1398/τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναφορικά με την ρύθμιση οφειλών των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων ή των Υποκαταστημάτων των Επιχειρήσεων, καθώς και των οικοδομικοτεχνικών έργων, που υπέστησαν υλικές ζημιές κατά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα την 12/2/2012 στο κέντρο της Αθήνας και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους.

1. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά όλους τους εργοδότες Κοινών Επιχ/σεων και οικοδομικοτεχνικών έργων, οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στο Κέντρο της Αθήνας που επλήγη από τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012.

Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές τόσο της έδρας των επιχειρήσεων όσο και όλων των Υποκαταστημάτων και των οικοδομικοτεχνικών έργων αυτών.

Οι επιχειρήσεις που υπέστησαν υλικές ζημιές κατά τα επεισόδια θα πρέπει:

1. Να υποβάλλουν αντίγραφο της σχετικής έκθεσης αυτοψίας που διενεργήθηκε από το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου Αθηναίων καθώς και το ακριβές ποσό της ζημίας, όπως αυτό προκύπτει από επίσημο έγγραφο της πενταμελούς επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 2 της από 15/3/2012 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Λήψη μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στο Κέντρο των Αθηνών» (Φ.Ε.Κ. 59/τ.Α'/15-03-2012).

2. Να υποβάλλουν εμπρόθεσμα όλες τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των χρονικών περιόδων απασχόλησης, για τις οποίες αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Εφιστάται η προσοχή των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων στον έλεγχο των προϋποθέσεων για την υπαγωγή των εργοδοτών στην παρούσα ρύθμιση.

2. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται σε δόσεις :

α) Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβησαν τα επεισόδια (31.1.2012), συμπεριλαμβανομένου του δώρου Χριστουγέννων 2011, προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς, των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και τους λοιπούς φορείς Επικουρικής Ασφάλισης, συνυπολογιζομένων των αναλογούντων σε αυτές προσθέτων τελών, τόκων και λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, τα οποία κεφαλαιοποιούνται την ως άνω ημερομηνία.

β) Οι ασφαλιστικές εισφορές που θα προκύψουν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, όπως αυτή καθορίζεται από την κατάταξη του εργοδότη με βάση το ύψος των ζημιών που υπέστη. Οι περίοδοι αναστολής αναλύονται ως εξής:

1. περίοδος απασχόλησης: 1.2.12 – 31.5.12 & Δώρο Πάσχα 2012 χωρίς τον υπολογισμό Π.Τ. και λοιπών επιβαρύνσεων για ύψος ζημιών μέχρι 50.000 €.

2. περίοδος απασχόλησης: 1.2.12 – 31.7.12 χωρίς τον υπολογισμό Π.Τ. και λοιπών επιβαρύνσεων για ύψος ζημιών από 50.000,01 € μέχρι 100.000 €.

3. περίοδος απασχόλησης: 1.2.12 – 31.10.12 χωρίς τον υπολογισμό Π.Τ. και λοιπών επιβαρύνσεων για ύψος ζημιών από 100.000,01 € μέχρι 150.000 €.

4. περίοδος απασχόλησης: 1.2.12 – 31.1.13 χωρίς τον υπολογισμό Π.Τ. και λοιπών επιβαρύνσεων για ύψος ζημιών από 150.000,01 € και άνω.

γ) Οφειλές που ενδεχομένως θα προκύψουν, από οποιαδήποτε αιτία, μετά την περίοδο αναστολής και μέχρι το τέλος της ρύθμισης, αναγόμενες σε χρονικές περιόδους απασχόλησης, μέχρι το τέλος της κατά περίπτωση περιόδου αναστολής, εξοφλούνται εφάπαξ ή εντάσσονται στη ρύθμιση (χωρίς αίτηση του εργοδότη) με ανακαθορισμό οίκοθεν του ποσού των υπολειπομένων δόσεων.

Καθίσταται σαφές ότι, όσοι υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να υπάγονται συγχρόνως σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση. Συνεπώς, όσοι εργοδότες έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με οποιαδήποτε διάταξη νόμου, περί τμηματικής καταβολής οφειλών και είναι ενήμεροι προς αυτή, μπορούν να υπαχθούν στη παρούσα ρύθμιση εφόσον απωλέσουν τη προηγούμενη ρύθμιση στην οποία έχουν υπαχθεί.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για την υπαγωγή στην ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα) στο Υποκ/μα ή Παρ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., στο οποίο υπάγεται η έδρα της, μέχρι και την 31/5/2012 (για λόγους όμως χρηστής διοίκησης, οι υπηρεσίες μας θα δέχονται αιτήσεις μέχρι την 15/6/2012).

Η αίτηση πρωτοκολλείται αμέσως από την αρμόδια υπηρεσία και χορηγείται αντίστοιχο αποδεικτικό (φωτοαντίγραφο της αίτησης).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί αυθημερόν στη Ταμειακή Υπηρεσία/Ταμείο Είσπραξης στο οποίο είναι βεβαιωμένη η οφειλή του εργοδότη, προκειμένου να ανασταλεί η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης μέχρι την εκ του νόμου παρεχόμενη, προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση.

Στο φωτοαντίγραφο της αίτησης καθώς και στο πρωτότυπο αυτής (που θα παραμείνει στο φάκελο του εργοδότη) καταχωρούνται με ευθύνη του Προϊσταμένου τα παρακάτω στοιχεία:

Περίοδος αναστολής μέχρι ……/…./201..
Ρύθμιση οφειλών μέχρι ……/…./201..
Ημερομηνία ……/…./2012
Ο Προϊστάμενος Εσόδων (υπογραφή – σφραγίδα Υποκ/τος)

Στις ενδείξεις:

Περίοδος αναστολής μέχρι:

• Αναγράφεται η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τον τελευταίο μήνα απασχόλησης της περιόδου αναστολής.

1. 29/06/2012 για ύψος ζημιών μέχρι 50.000 €,
2. 31/08/2012 για ύψος ζημιών από 50.000,01 € μέχρι 100.000 €,
3. 30/11/2012 για ύψος ζημιών από 100.000,01 € μέχρι 150.000 €,
4. 28/02/2013 για ύψος ζημιών από 150.000,01 € και άνω.

Ρύθμιση οφειλών μέχρι:

• Αναγράφεται η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τον τελευταίο μήνα απασχόλησης της περιόδου αναστολής.

1. 31/07/2012 για ύψος ζημιών μέχρι 50.000 €,
2. 28/09/2012 για ύψος ζημιών από 50.000,01 € μέχρι 100.000 €,
3. 31/12/2012 για ύψος ζημιών από 100.000,01 € μέχρι 150.000 €,
4. 29/03/2013 για ύψος ζημιών από 150.000,01 € και άνω.

Αμέσως μετά το πέρας του διαστήματος αναστολής, οι υπάλληλοι των Τμημάτων Εσόδων των Υποκ/των/Παραρτημάτων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη, θα διενεργούν έλεγχο προκειμένου να καταλογιστούν σε βάρος του εργοδότη οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και θα χορηγούν στους εργοδότες Υπηρεσιακό Σημείωμα με το συνολικό ύψος της οφειλής τους (έδρας και τυχόν οικοδομικοτεχνικών έργων τους), προκειμένου να το προσκομίσουν στην αρμόδια Ταμειακή Υπηρεσία για την έκδοση της απόφασης ρύθμισης της οφειλής.

Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων είναι δυνατό, κατά τον μήνα που έπεται της κατά περίπτωση αναστολής καταβολής των εισφορών, να καταλογιστούν εισφορές και για τον αμέσως προηγούμενο μήνα (τον τελευταίο μήνα της αναστολής).

Παράδειγμα: Το ύψος των ζημιών που υπέστη ο εργοδότης από τα επεισόδια που έλαβαν χώρα τον Φεβρουάριο 2012, ανέρχεται σε 95.000 € και ως εκ τούτου δικαιούται εξάμηνη αναστολή η οποία λήγει στις 31/7/2012.

Οι εισφορές του Ιουλίου 2012 είναι δυνατόν να καταλογιστούν με Π.Ε.Ε. τον Αύγουστο 2012 αν και δεν θα έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Επίσης, προκειμένου να καταστεί δυνατό οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες να καταβάλλουν εμπρόθεσμα την πρώτη από τις δόσεις, που προβλέπει η παρούσα ρύθμιση (καταβολή 1ης δόσης στο παράδειγμα μέχρι 28/09/2012), κρίνεται αναγκαίο από την λήψη της παρούσας οι υπηρεσίες εσόδων των αντίστοιχων Υποκ/των να ξεκινήσουν τη διαδικασία ελέγχου, ώστε αυτή να ολοκληρωθεί έγκαιρα.

Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για εμπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. και «Δηλώσεων Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη» καθώς και για την τήρηση του «Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού» εξακολουθούν να ισχύουν και κατά την περίοδο της αναστολής.

Σε όσες περιπτώσεις επιβληθούν οι αντίστοιχες κυρώσεις με τη σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε. ή Π.Ε.Π.Α.Ε. (η σύνταξη Π.Ε.Α.Π. καταργήθηκε από 11/4/2012 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.4075/2012) αυτές δεν θα λαμβάνονται υπόψη μέχρι τη λήξη της κατά περίπτωση αναστολής για τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

α) Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., περιόδων απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβησαν οι ζημίες στις επιχειρήσεις (31/01/12), συμπεριλαμβανομένου του δώρου Χριστουγέννων 2011, μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις της ίδιας ημερομηνίας, τα οποία μειώνονται κατά 50%.

β) Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, ανάλογα με το ύψος των ζημιών, από τέσσερις έως δώδεκα μήνες, αρχής γενομένης από τον μήνα κατά τον οποίο συνέβησαν τα επεισόδια (1/2/2012) έως: α) την 31/05/2012, συμπεριλαμβανομένου του Δώρου Πάσχα 2012 (τετράμηνη αναστολή), β) την 31/07/2012 (εξάμηνη αναστολή), γ) την 31/10/2012 (εννεάμηνη αναστολή), δ) την 31/01/2013 (δωδεκάμηνη αναστολή), χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων.

γ) Οι εισφορές των προηγούμενων περιπτώσεων εξοφλούνται σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων καταβάλλεται ανάλογα με την αναστολή: α) μέχρι την 31/07/2012 (τετράμηνη αναστολή), β) μέχρι την 28/09/2012 (εξάμηνη αναστολή), γ) μέχρι την 31/12/2012 (εννεάμηνη αναστολή), δ) μέχρι την 29/03/2013 (δωδεκάμηνη αναστολή), ενώ οι υπόλοιπες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντιστοίχων μηνών που ακολουθούν. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.

Παραδείγματα:

α) Επιχείρηση με έδρα την Θεσσαλονίκη και υποκατάστημα στην Αθήνα.

Το υποκατάστημα υπέστη ζημιές στα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν έχει ουδεμία οφειλή θα προσέλθει με αίτησή του στην έδρα της επιχείρησης, έως την 15/6/2012, προκειμένου στο τέλος της καθορισθείσας αναστολής, ανάλογα με το προσδιορισθέν ύψος των ζημιών του υποκαταστήματος, να ρυθμίσει τις τρέχουσες εισφορές της περιόδου αναστολής, σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμιση, δηλαδή : προθεσμία υποβολής αίτησης έως 15/6/2012, προθεσμία καταβολής της 1ης δόσης έως 31/7/2012 (ζημιές μέχρι 50.000 €), έως 28/9/2012 (ζημίες από 50.000,01 € μέχρι 100.000 €), έως 31/12/2012 (ζημίες από 100.000,01 € μέχρι 150.000 €), έως 29/3/2013 (ζημίες από 150.000,01 € και άνω).

β) Επιχείρηση με έδρα την Ρόδο, υποκαταστήματα στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Αθήνα και οικοδομικοτεχνικό έργο στη Λαμία.

Το υποκατάστημα της Αθήνας υπέστη ζημιές τον Φεβρουάριο. Σε περίπτωση που ο εργοδότης έχει καθυστερούμενες οφειλές είτε στην έδρα και στα υποκαταστήματά του είτε στο οικοδομικοτεχνικό έργο θα πραγματοποιηθεί ενιαία ρύθμιση στην έδρα (Ρόδος) με το σύνολο των καθυστερούμενων και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, ως οι διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου ορίζουν.

γ) Επιχείρηση με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη που υπέστη ζημίες στην έδρα ύψους 45.000 €, είχε προβεί σε ρύθμιση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών της με τον ν. 3943/2011 και ήταν ασφαλιστικά ενήμερη κατά την ημερομηνία έναρξης της αναστολής (καταβολή δόσης μηνός Ιανουαρίου 2012 και ασφαλιστικών εισφορών μηνός Δεκεμβρίου 2011).

Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω επιχείρηση δύναται να υπαχθεί στις συγκεκριμένες διατάξεις νόμου, εφόσον υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την 15/6/2012 με την οποία θα δηλώνεται επιπλέον η βούλησή της να απωλέσει την προηγούμενη ενεργή ρύθμιση, καθώς σε όλες τις διατάξεις περί τμηματικής καταβολής οφειλών, προβλέπεται ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

5. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η μη συμμόρφωση με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, μετά τη λήξη του κατά περίπτωση οριζόμενου διαστήματος αναστολής, συνεπάγεται την απώλεια του παρεχόμενου ευεργετήματος τμηματικής εξόφλησης, των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού από κύρια εισφορά με τα αναλογούντα σ΄ αυτή, κατά την ημερομηνία εξόφλησης πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις.

Είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή. Η παραπάνω εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται για δύο δόσεις σε κάθε δωδεκάμηνο (το δωδεκάμηνο άρχεται τον μήνα καταβολής της πρώτης δόσης).

6. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Για όσο διάστημα οι υπαχθέντες στη ρύθμιση τηρούν τους όρους αυτής :

α) Αναστέλλεται η ποινική δίωξή τους για παραβάσεις του Α.Ν. 86/1967, όπως ισχύει, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξαμένη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.

β) Αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων, ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί με εξαίρεση τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτου, οι οποίες μετά από αίτηση του οφειλέτη, δύναται κατά την εκτίμηση του αρμοδίου οργάνου να αρθούν, σύμφωνα με τη παρ. 9 του άρθρου 63 του ν. 3996/2011.

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, λαμβάνονται σωρευτικά όλα τα αναγκαστικά μέτρα, για την είσπραξη του συνόλου της οφειλής, μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων.

Συγκεκριμένα, για τους εργοδότες οι οποίοι δεν εντάχθηκαν σε ρύθμιση ή απώλεσαν τη ρύθμισή τους, λαμβάνονται, όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά και άλλα μέτρα είσπραξης, τόσο κατά του νομικού προσώπου όσο και κατά των κατά νόμο υπευθύνων αυτού, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

α) Η επιβολή κατάσχεσης (κινητής ή ακίνητης περιουσίας), τόσο κατά των περιουσιακών στοιχείων των Νομικών Προσώπων όσο και κατά των ατομικών περιουσιακών στοιχείων των υπευθύνων αυτών.

β) Η επιβολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.

γ) Η εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων.

δ) Ο πλειστηριασμός (έκδοση και προσδιορισμός προγράμματος) επί των ήδη κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων.

Τα αναγκαστικά μέτρα λαμβάνονται σωρευτικά ή μη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 Ν.Δ. 356/1974 – Κ.Ε.Δ.Ε.

7. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Κατά την περίοδο αναστολής καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, χορηγούνται κατ’ εξαίρεση, βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας με χειρόγραφη διαδικασία, στους εργοδότες της παραγράφου 1 της παρούσας, για κάθε χρήση, χωρίς καμία παρακράτηση, χωρίς να ερευνώνται τυχόν οφειλές τους, που αφορούν τόσο την περίοδο της καθορισθείσας αναστολής όσο και προγενέστερες περιόδους, υπό την προϋπόθεση της υποβολής σχετικής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις θα έχουν ισχύ έως την ημερομηνία λήξης της αναστολής (η βεβαίωση για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων θα εξακολουθήσει να ισχύει ένα έτος από την έκδοσή της, καθώς επίσης και οι βεβαιώσεις που θα χορηγούνται στους αναδόχους Δημοσίων Έργων για είσπραξη μερικών - όχι τελικών λογαριασμών – θα ισχύουν μέχρι την εξόφλησή τους).

Κατά την περίοδο της ρύθμισης (μετά τη λήξη της αναστολής), θα χορηγούνται, κατ’ εξαίρεση, βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας με χειρόγραφη διαδικασία, στους εν λόγω εργοδότες, δίμηνης διάρκειας, για κάθε χρήση (π.χ. είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π., δανειοδότηση από Τραπεζικά Ιδρύματα), χωρίς καμία παρακράτηση, εφόσον τηρούν τους όρους της ρύθμισης και καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές.

Επίσης, για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. προμηθευτών ή συμβεβλημένων με το Ίδρυμα επιχειρήσεων, θα χορηγείται, κατ’ εξαίρεση με χειρόγραφη διαδικασία, Υπηρεσιακό Σημείωμα, χωρίς παρακράτηση, εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης

Επισημαίνεται ότι, για τους ενήμερους με τη ρύθμιση εργοδότες, ισχύουν τα αναφερόμενα στο με αριθμ. πρωτ.: Ε41/113/6.3.2012 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων (παρακράτηση δύο δόσεων κλπ), αναφορικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων για είσπραξη λογαριασμών δημοσίων έργων.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο