Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-05-2012 ]

Αριθμ. 22155/Β.992/14.5.2012 Νέα παράταση ημερομηνίας δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

(Νέα παράταση ημερομηνίας δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αριθμ. 22155/Β. 992/14.5.2012

(ΦΕΚ Β' 1696/16-05-2012)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» (Α'91), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α' 94).

β. της παραγράφου 2 του τέταρτου άρθρου του ν. 4063/2012 «Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση» (Α'71).

γ. του άρθρου 90 «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2) την υπ' αριθμ. 18222/Β 899/20.4.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση ημερομηνίας δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων» (ΦΕΚ Β' 1311).

3) την ανάγκη να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος προκειμένου να δημοσιευθούν οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις περιόδου 1.1.2011 έως 31.12.2011 των πιστωτικών ιδρυμάτων των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών

4) το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Η προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων για την περίοδο από 1.1.2011 έως 31.12.2011 των πιστωτικών ιδρυμάτων με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως έχει καθοριστεί με την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου του ν.4063/2012, και παρατάθηκε με την αρ. 18222/Β 899/20.4.2012 απόφαση μας (ΦΕΚ Β' 1311) παρατείνεται μέχρι την 30.6.2012.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο