Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-04-1997 ]

2026162/16.04.1997 Απαλλαγή από την εισφορά του Ν.128/1975, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 3 του Ν.2459/1997 των προσώπων που κατοικούν σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων

(Απαλλαγή από την εισφορά του Ν.128/1975, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 3 του Ν.2459/1997 των προσώπων που κατοικούν σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑπαλλαγή από την εισφορά του Ν.128/1975, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 3 του Ν.2459/1997 των προσώπων που κατοικούν σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων 2026162/16.4.1997

Εχοντας υπόψη:


1. Το Ν.128/1975 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος".
2. Το Ν.876/1979 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις την ανάπτυξη της κεφαλαιοαγοράς".
3. Το Ν.1266/1982 "Περί οργάνων ασκήσεως της Νομισματικής, Πιστωτικής και Συναλλαγματικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις".
4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών αριθ. 11074147/1239/0006Α'/4.10.1996 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών".
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 3 και 6 του Ν.2459/1997, αποφασίζουμε:

Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8, παρ. 3 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'/18.2.1997), σχετικά με την απαλλαγή από την εισφορά του Ν.128/1975 των δανείων ή πιστώσεων των φυσικών ή νομικών προσώπων, κοινοπραξιών και κοινωνιών αστικού δικαίου, που κατοικούν μόνιμα ή οι δραστηριότητές τους ασκούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους (3.100), ορίζουμε τα κατωτέρω δικαιολογητικά.

α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 των φυσικών και νομικών προσώπων, κοινοπραξιών και κοινωνιών αστικού δικαίου, η οποία θα υποβάλλεται στην τράπεζα από τους δικαιούχους και στην οποία θα δηλώνονται:
- Ο σκοπός του δανείου ή της πίστωσης και
- Οτι το δάνειο ή η πίστωση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε δραστηριότητα που θα ασκηθεί ή ασκείται σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση για τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπό τους και για τις κοινοπραξίες και τις κοινωνίες αστικού δικαίου από κάθε μέλος χωριστά.

β. Προκειμένου περί φυσικών προσώπων, βεβαίωση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας ότι ο δικαιούχος είναι γραμμένος στα οικεία δημοτολόγια και ότι κατοικεί μόνιμα στην περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας, η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.
Η βεβαίωση αυτή θα προσκομίζεται στην Τράπεζα κατά τη χορήγηση του δανείου ή της πίστωσης.

γ. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τις Τράπεζες ή από εντεταλμένα όργανα του Υπουργείου Οικονομικών ότι τα δάνεια ή οι πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν, εν όλω ή εν μέρει, σε δραστηριότητες εκτός των προαναφερθέντων νησιών, αίρεται η απαλλαγή από την εισφορά του Ν.128/1975, που χορηγήθηκε με βάση την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου (α) και η Τράπεζα υποχρεούται να καταλογίσει την εισφορά από την ημερομηνία διαπίστωσης της μη πλήρωσης από τους δικαιούχους των προϋποθέσεων που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Ν.2459/1997.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο