Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-07-1997 ]

ΠΟΛ.1200/7.7.1997 Συμπλήρωση της 1049691/3184/0009Α/ΠΟΛ.1099/27.4.1994 απόφασης Υπουργού Οικονομικών - Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων εταιριών υπό εκκαθάριση

(Συμπλήρωση της 1049691/3184/0009Α/ΠΟΛ.1099/27.4.1994 απόφασης Υπουργού Οικονομικών - Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων εταιριών υπό εκκαθάριση )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 7 Ιουλίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1073718/2275

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1200

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της 1049691/3184/0009Α'/ΠΟΛ.1099/27.4.94 απόφασης Υπουργού Οικονομικών.

Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43).
 2. Την 1049691/3184/0009Α'/απόφασή μας "Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων" (ΦΕΚ Β' 354), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
 3. Την 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ Β' 922) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".
 4. Τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τις υπό καθεστώς εκκαθάρισης επιχειρήσεις και την ανάγκη περαιτέρω συμπλήρωσης της πιο πάνω απόφασής μας, ούτως ώστε να αρθούν οι αντικειμενικές δυσχέρειες περαίωσης των ανέλεγκτων υποθέσεων των επιχειρήσεων αυτών που υπάγονται στην εν λόγω απόφαση.
 5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

1. Συμπληρώνουμε την πιο πάνω απόφασή μας 1049691/3184/0009Α'/ΠΟΛ.1099/27.4.1994, όπως αυτή ισχύει, ως εξής:

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

"Ειδικά επί επιχειρήσεων υπό εκκαθάριση παρέχεται η δυνατότητα μη άμεσης καταβολής της πρώτης δόσης κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο. Στην περίπτωση αυτή, το οφειλόμενο κατά την παράγραφο 1 ποσό καταβάλλεται ολόκληρο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αποδοχής του Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος, χωρίς να απαιτείται σχετική ειδοποίηση του υπόχρεου".

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις ανέλεγκτες υποθέσεις επιχειρήσεων υπό εκκαθάριση, για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί και παραληφθεί από τους υπόχρεους τα προβλεπόμενα Ειδικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα, χωρίς να εξετάζεται ο χρόνος παραλαβής τους.

3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της απόφασης 1049691/3184/0009Α'/ΠΟΛ.1099/27.4.1994.

Αρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  Up
  Close
  Close
  Κλείσιμο