Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-05-2012 ]

Αρ. πρωτ.:Δ15Β 1035247ΕΞ 1.3.2012 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις ακουστικών βαρηκοΐας από επιτηδευματίες απευθείας σε ασφαλισμένους ταμείων (ιδιώτες)

(Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις ακουστικών βαρηκοΐας από επιτηδευματίες απευθείας σε ασφαλισμένους ταμείων (ιδιώτες))

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 1/3/2012
Αρ. Πρωτ.:Δ15Β 1035247ΕΞ2012    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β'
 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Λουγκάνη
Τηλέφωνο: 210 3610065
FAX: 210 3615052
 
ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις ακουστικών βαρηκοΐας από επιτηδευματίες απευθείας σε ασφαλισμένους ταμείων (ιδιώτες). 
ΣΧΕΤ.: Η από 24.2.2012 αίτηση σας.

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής αίτησης σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας για κάθε πώληση αγαθών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, ή παροχή υπηρεσιών προς το κοινό ή προς τα μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του, εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση.

2. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 «Καθιέρωση φορολογικών μηχανισμών και άλλες διατάξεις», ορίζεται μεταξύ, άλλων ότι, οι επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και οι κυρίως χονδροπωλητές, όταν διενεργούν συστηματικά λιανικές πωλήσεις, υποχρεούνται  να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές (Φ.Τ.Μ.), για την έκδοση των αποδείξεων  λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

3. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό με την αριθμ. ΠΟΛ.3/24.11.1992 εγκύκλιο μας, η έκδοση τιμολογίων προς ιδιώτες, μολονότι δεν απαγορεύεται ρητά από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., πρέπει να αποφεύγεται γιατί δημιουργεί σύγχυση όσον αφορά άλλες φορολογικές διατάξεις (διάκριση χονδρικών - λιανικών πωλήσεων κ.λπ.).

Ωστόσο, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εκδοθεί τιμολόγιο προς ιδιώτη, όταν η πωλήτρια επιχείρηση εμπίπτει στην υποχρέωση χρήσης Φ.Τ.Μ., οπότε η σχετική συναλλαγή καλύπτεται μόνο με την απόδειξη της Φ.Τ.Μ., γιατί διαφορετικά καταστρατηγούνται οι σχετικές φορολογικές διατάξεις και συντρέχει λόγος καταλογισμού παραβάσεων για τη μη χρήση Φ.Τ.Μ. (άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 1809/1988).

4. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, για τις πωλήσεις αγαθών σε ιδιώτες από επιτηδευματίες που υποχρεούνται σε χρήση Φ.Τ.Μ., εκδίδονται υποχρεωτικά αποδείξεις λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) και όχι τιμολόγια. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που απαιτείται η αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στην Α.Λ.Π. (π.χ. είδος θεραπευτικού μέσου, ονοματεπώνυμο), δεδομένου ότι οι Φ.Τ.Μ. δεν παρέχουν αυτή τη δυνατότητα, μπορούν οι πωλήτριες επιχειρήσεις (εν προκειμένω ο πωλητής ακουστικών βαρηκοΐας) να συντάσσουν ένα δικό τους έντυπο το οποίο μπορούν να ονομάζουν π.χ. «βεβαίωση πώλησης» και στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα επιπλέον ζητούμενα στοιχεία από την αρμόδια Υπηρεσία για την αναγνώριση της δαπάνης, καθόσον κάτι τέτοιο δεν αντίκειται στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992). Στη βεβαίωση αυτή θα αναφέρεται ο αριθμός της φορολογικής απόδειξης και θα επισυνάπτεται η απόδειξη. Επίσης, δεν απαγορεύεται, αν αυτό γίνεται δεκτό από την αρμόδια για την αναγνώριση της δαπάνης Υπηρεσία, η αναγραφή των απαιτούμενων στοιχείων να γίνεται στο πίσω μέρος της απόδειξης που εκδίδεται από τη Φ.Τ.Μ. (σχετ. έγγραφο μας 1083584/732/0015Β73.10.2000 προς το Τ.Ε.Β.Ε.).

5. Τέλος, η 26η Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στην οποία κοινοποιείται το παρόν-παρακαλείται για την επανεξέταση των διαλαμβανομένων στο αριθμ. 2/79474/0026/16.12.2011 έγγραφο της προς την Υ.Δ.Ε. Καρδίτσας και την παροχή οδηγιών σε όλες τις Υ.Δ.Ε., σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να ορίζονται ως δικαιολογητικά καταβολής δαπανών σε ιδιώτες παραστατικά τέτοια, που η έκδοση τους οδηγεί σε καταστρατήγηση φορολογικών διατάξεων τον εκδότη τους, με συνεπακόλουθες τις δυσμενείς φορολογικές κυρώσεις σε βάρος του, για σκοπούς άσχετους με τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
 
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης α.α.
Κωνσταντίνος Αγκιναρασταχάκης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο