Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-2012 ]

Αριθμ. Κ1−919/30.4.2012 Ορισμός σημείου επαφής σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Π.Δ. 131/2003 (ΦΕΚ Α΄ 116/16.05.2003) «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά

(Ορισμός σημείου επαφής σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Π.Δ. 131/2003 (ΦΕΚ Α΄ 116/16.05.2003) «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθμ. Κ1−919

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψιν:

α) Το Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98).

β) Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α 18).

γ) Το Π.Δ. 131/2003 «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά» (Α 116).

δ) Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 243).

ε) Τη με αριθμ. Υ13/24−11−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (Β 2740).

στ) Την ανάγκη ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα και την προώθηση της Επιχειρηματικότητας, 

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τη Διεύθυνση Εμπορικών Οργανώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σημείο επαφής, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Π.Δ. 131/2003, η οποία:

Α. παρέχει με τα κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα τη συνδρομή και τις πληροφορίες, που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές και φορείς άλλου κράτους μέλους ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου,

Β. αποτελεί το σημείο επαφής, στο οποίο μπορούν να απευθύνονται με ηλεκτρονικά μέσα τόσο οι αποδέκτες, όσο και οι φορείς παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να: α. λαμβάνουν γενικές πληροφορίες όσον αφορά το ισχύον δίκαιο πάνω σε θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο β. λαμβάνουν τα στοιχεία των ελληνικών αρχών, οργανισμών ή ενώσεων, στις οποίες οι αποδέκτες των υπηρεσιών μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες ή πρακτική βοήθεια,

Γ. μεριμνά για την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των σημαντικών ελληνικών διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων για την επίλυση διαφορών στο πλαίσιο των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, καθώς και των πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές, τα συναλλακτικά ήθη και τα έθιμα, που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα,

Δ. δύναται να αντλεί πληροφορίες και να συνεπικουρείται στο έργο της από ερευνητικά εργαστήρια, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που γνωστικό πεδίο έχουν το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 30 Απριλίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο