Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2001 ]

ΠΟΛ.1382/18.12.2001 Χρόνος παύσεως των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, επί απαιτήσεων του Δημοσίου που εισπράττονται από πλειστηρίασμα, σε εκτέλεση πίνακα κατάταξης δανειστών. Εκτελεστότητα του πίνακα κατάταξης στην αναγκαστική και τη διοικητική εκτέλεση υπό το πρίσμα των διατάξεων του ν.δ.356/74 (ΚΕΔΕ), του Κ. Πολ.Δ., καθώς και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/99)

(Χρόνος παύσεως των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, επί απαιτήσεων του Δημοσίου που εισπράττονται από πλειστηρίασμα, σε εκτέλεση πίνακα κατάταξης δανειστών. Εκτελεστότητα του πίνακα κατάταξης στην αναγκαστική και τη διοικητική εκτέλεση υπό το πρίσμα των διατάξεων του ν.δ.356/74 (ΚΕΔΕ), του Κ. Πολ.Δ., καθώς και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/99))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2001   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                           
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ.Δ/νση :Πανεπιστημίου 20
Ταχ.Κώδικας: 106 72 Αθήνα
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο : 
FAX : 

ΠΟΛ 1382
   
ΘΕΜΑ: Χρόνος παύσεως των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, επί απαιτήσεων του Δημοσίου που εισπράττονται από πλειστηρίασμα, σε εκτέλεση πίνακα κατάταξης δανειστών. Εκτελεστότητα του πίνακα κατάταξης στην αναγκαστική και τη διοικητική εκτέλεση υπό το πρίσμα των διατάξεων του ν.δ.356/74 (ΚΕΔΕ), του Κ. Πολ.Δ., καθώς και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/99).  

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε την 354/2001 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., της οποίας έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών η άποψη της πλειοψηφίας, για να λάβετε γνώση.

Με τη γνωμοδότηση αυτή έγιναν δεκτά τα εξής:

Οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, επί απαιτήσεων του Δημοσίου που εισπράττονται από πλειστηρίασμα σε εκτέλεση πίνακα κατάταξης δανειστών, συνταγέντος είτε στα πλαίσια της αναγκαστικής είτε στα πλαίσια της διοικητικής εκτέλεσης, παύουν με την τελεσιδικία (εκτελεστότητα) αυτού.

Ως προς την τελεσιδικία του πίνακα κατάταξης δανειστών, επισημαίνονται τα παρακάτω:

Α. Στις περιπτώσεις που συντάσσονται πίνακες κατάταξης στα πλαίσια:

1) της αναγκαστικής εκτέλεσης, ενεργουμένης επισπεύσει ιδιώτη ή ν.π.ι.δ., βάσει τίτλου με υποκειμένη σχέση ιδιωτικού δικαίου.

2) της διοικητικής εκτέλεσης, ενεργουμένης επισπεύσει του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ:
α) βάσει τίτλου του άρθρου 2 παρ. 2 του ΚΕΔΕ με υποκειμένη σχέση ιδιωτικού δικαίου ή
β) βάσει τίτλου που στηρίζεται σε υποκείμενες ετεροειδείς σχέσεις (δηλ. σε σχέσεις δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) με ποσοστικώς υπερτερούσες στο εν λόγω τίτλο απαιτήσεις προερχόμενες από έννομη σχέση ιδιωτικού δικαίου, ισχύουν τα εξής:

Οι διαφορές από την εκτέλεση, συμπεριλαμβανομένων και των διαφορών από τον πίνακα κατάταξης που αφορούν την κατάταξη του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ως αναγγελθέντων δανειστών, ανεξαρτήτως της φύσεως της αναγγελθείσας απαίτησής τους (ιδιωτικού ή δημοσίου χαρακτήρα), υπάγονται στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων.

Η τελεσιδικία του πίνακα κατάταξης, υπό την έννοια της εκτελεστότητας αυτού, επέρχεται είτε με την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας για άσκηση ανακοπής κατ' αυτού (αρθρ. 979 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ., άρθρ. 58 παρ. 2-3 και 89 ΚΕΔΕ) είτε, εφόσον ασκηθεί ανακοπή, με την τελεσίδικη κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. απόρριψη αυτής.

Επί ασκηθείσας ανακοπής, η εκτέλεση του πίνακα αναστέλλεται μόνο ως προς τις απαιτήσεις των δανειστών των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη και μόνο ως προς το αμφισβητούμενο μέρος των απαιτήσεων αυτών, το οποίο δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί εκείνο στο οποίο ο ανακόπτων επιδιώκει τη δική του κατάταξη.

Τυχόν ασκηθείσα κατά του πίνακα κατάταξης ανακοπή του καθού η εκτέλεση οφειλέτη, δεν αναστέλλει την εκτέλεση του πίνακα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο κατόπιν αιτήσεως αναστολής κατ' άρθρο 938 Κ.Πολ.Δ.

B.  Στις περιπτώσεις που συντάσσονται πίνακες κατάταξης στα πλαίσια της διοικητικής εκτέλεσης, ενεργουμένης επισπεύσει του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. κατά τις  διατάξεις του ΚΕΔΕ:

α) βάσει τίτλου του άρθρου 2 παρ. 2 του ΚΕΔΕ με υποκειμένη σχέση δημοσίου δικαίου ή 
β) βάσει τίτλου που στηρίζεται σε υποκείμενες ετεροειδείς σχέσεις, με ποσοτικώς  υπερτερούσες στον τίτλο απαιτήσεις προερχόμενες από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου, ισχύουν τα εξής:

Οι διαφορές από την εκτέλεση, συμπεριλαμβανομένων και των διαφορών από τον πίνακα κατάταξης που αφορούν την κατάταξη οποιουδήποτε ως αναγγελθέντος δανειστή, ασχέτως της φύσεως της αναγγελθείσας απαίτησής του, υπάγονται στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων.

Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση (άρθρο 228 παρ. 1 Κ.Δ.Δ.) και ως εκ τούτου ο πίνακας είναι άμεσα εκτελεστός.

Εν προκειμένω, μπορεί να χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης του πίνακα, η οποία επιτυγχάνεται με την άσκηση αίτησης αναστολής αυτού (αναστολή χορηγούμενη με προσωρινή διαταγή αναστολής ή και με εκδιδομένη δικαστική απόφαση κατ' άρθρα 204 παρ. 3 -όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από 29-5-2001 με το άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 2915/2001- 205 και 228 Κ.Δ.Δ.), η οποία όμως δεν απαλλάσσει το χρέος από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που διήρκησε (σχετ. η 426/2000 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. που κοινοποιήθηκε με το 1065136/4186-11/0016/ΠΟΛ.1140/14.5.2001). Η έκτακτη της χορηγούμενης κατά τα ανωτέρω αναστολής εκτέλεσης του πίνακα (ολικής ή μερικής), προσδιορίζεται από την κατά περίπτωση πράξη ή απόφαση του δικαστηρίου.

Γ.  Σε περίπτωση κατά την οποία η ανακοπή κατά του πίνακα ασκηθεί σε δικαστήριο που στερείται δικαιοδοσίας, η εκτελεστότητα του πίνακα θα κριθεί με βάση τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση και εκδίκαση της ανακοπής και την τελεσιδικία του πίνακα, από το δικαστήριο ενώπιον του οποίου έχει ασκηθεί, έστω και εσφαλμένως και όχι εκείνο, ενώπιον του οποίου έπρεπε να ασκηθεί.

Επιπροσθέτως το Δημόσιο, είτε ως επισπεύδων τον πλειστηριασμό δανειστής, είτε ως  αναγγελλόμενος σ' αυτόν, ενδέχεται να κάνει χρήση της δυνατότητας που του παρέχει η διάταξη του άρθρου 58 παρ. 3 εδ. β του ΚΕΔΕ και να ζητήσει ανά πάσα στιγμή, από το δικαστήριο την καταβολή του ποσού στο οποίο κατατάχθηκε. Στην περίπτωση αυτή οι προσαυξήσεις παύουν από και δια της εκδόσεως της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Η άρνηση ή καθυστέρησή του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου να εκδόσει εξοφλητική απόδειξη και σχετική εντολή πληρωμής προς το Τ.Π. και Δανείων, ενδεχομένως να στοιχειοθετεί αστική, ποινική ή και πειθαρχική ευθύνη αυτού, δεν αποτελεί όμως λόγο επιβολής προσαυξήσεων για το μεταγενέστερο της εκτελεστότητας του πίνακα χρόνο, προς τον οποίο και μόνο συναρτάται η παύση των προσαυξήσεων.

Μετά την τελεσιδικία του πίνακα, το χρόνο της οποίας δύναται και οφείλει να λάβει γνώση ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ, οφείλει να μεριμνήσει για την είσπραξη του ποσού για το οποίο κατετάγη το Δημόσιο, οχλώντας τον υπάλληλο του πλειστηριασμού για την έκδοση της εξοφλητικής απόδειξης και της εντολής πληρωμής.

Επισυνάπτεται το κείμενο της 354/2001 γνωμοδότησης της ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.


Ακριβές Αντίγραφο


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο