Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-2012 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΠΕΙΣ Α 1075209 ΕΞ 11.5.2012 Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 ΦΕΚ 86 Α / 11.04.2012 για πληρωμές ενισχύσεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

(Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 ΦΕΚ 86 Α / 11.04.2012 για πληρωμές ενισχύσεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων)

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα, 11 Μαΐου 2012
Αρ. Πρωτ. : ΔΠΕΙΣ Α 1075209 ΕΞ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 3630573-3635963
3635480
FAX: 210 3635077

Θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 ΦΕΚ 86 Α / 11.04.2012 για πληρωμές ενισχύσεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 ΦΕΚ 86 Α / 11.04.2012 για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών. Με τις διατάξεις αυτές προσδιορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν μπορούν να κατασχεθούν, δεν υπόκεινται σε καμία είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, οι ενισχύσεις στους δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Επιπλέον προσδιορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την καταβολή των ενισχύσεων αυτών.

Παρ. 4 άρθρου 242 ν. 4072/2012.

«α) Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν μπορούν να κατασχεθούν, δεν υπόκεινται σε καμία είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης.
Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατασχεθούν, συμψηφισθούν, παρακρατηθούν ή να αποδοθούν για λογαριασμό του δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση αυτή εμπίπτει στο παρόν άρθρο και εάν η πληρωμή αφορά προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική πληρωμή.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης, κατά την πληρωμή, αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας οι δικαιούχοι:
αα) άμεσων ενισχύσεων στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής, και ειδικών μέτρων στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕΕ) που χορηγούνται εν όλω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ββ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής
γγ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ), οι οποίοι δεν είναι επιτηδευματίες».

β) Η διάταξη της παραγράφου α εφαρμόζεται και στις προσκλήσεις ενισχύσεων που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και απαιτούν την προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση στο δικαιούχο, καθώς και στις σχετικές προσκλήσεις που εκδίδονται εφεξής. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα παράγραφο, καταργείται.»

Επισημάνσεις:

α) Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση αυτή εμπίπτει στο παρόν άρθρο και αν η πληρωμή αφορά προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική πληρωμή.

I. Εφόσον η πληρωμή αφορά προκαταβολή ή ενδιάμεση πληρωμή δικαιούχου υλοποίησης πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν μπορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε καμία είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο. Για τις περιπτώσεις αυτές θα χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας χωρίς τον όρο της παρακράτησης, εφόσον ελεγθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής του (διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990, ΦΕΚ 43 Α, και της Α.Υ.Ο. 1109793/6134/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 ΦΕΚ 2134 Β, όπως ισχύουν), ήτοι, μεταξύ άλλων, εφόσον ο αιτών το αποδεικτικό:

- έχει υποβάλει την τελευταία δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, την τελευταία εκκαθαριστική δήλωση απόδοσης Φ.Π.Α. καθώς και όλες τις περιοδικές δηλώσεις (Φ.Π.Α.) που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας και

- έχει καταβάλει ή έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ή έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, που χορηγούνται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα) τις μέχρι τη χρονολογία έκδοσης του αποδεικτικού βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το Δημόσιο, προσωπικές, συνυποχρέωσης και συνυπευθυνότητας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας.

II. Εφόσον η πληρωμή αυτή ορίζεται ως η τελική πληρωμή του δικαιούχου, δύναται να κατασχεθεί, να συμψηφισθεί, να παρακρατηθεί ή να αποδοθεί για λογαριασμό του δικαιούχου.

III. Σε κάθε περίπτωση για την καταβολή των ενισχύσεων αυτών καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1109793/6134/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, ΦΕΚ 2134 Β, όπως ισχύουν.

β) Για τις προσκλήσεις ενισχύσεων που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και προκειμένου για την εξέταση του αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, θα προσκομίζεται στην Δ.Ο.Υ. έγγραφο του διατάκτη της πληρωμής όπου θα ορίζεται ρητά εάν η ενίσχυση αυτή εμπίπτει στο παρόν άρθρο και εάν η πληρωμή αφορά προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική πληρωμή.Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Γενικός Δ/ντής Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Αντ. Νανόπουλος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο