Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-1997 ]

Δ.849/376/30.06.1997 Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των επιβατικών αυτοκινήτων που μεταφέρουν στη χώρα μας τα πρόσωπα των άρθρων 25 και 26 της Δ.245/11/1.3.1988 ΑΥΟ, που εργάζονται στα λοιπά Κ.Μ. και που επιστρέφουν οριστικά στην Ελλάδα

(Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των επιβατικών αυτοκινήτων που μεταφέρουν στη χώρα μας τα πρόσωπα των άρθρων 25 και 26 της Δ.245/11/1.3.1988 ΑΥΟ, που εργάζονται στα λοιπά Κ.Μ. και που επιστρέφουν οριστικά στην Ελλάδα )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των επιβατικών αυτοκινήτων που μεταφέρουν στη χώρα μας τα πρόσωπα των άρθρων 25 και 26 της Δ.245/11/1.3.1988 ΑΥΟ, που εργάζονται στα λοιπά Κ.Μ. και που επιστρέφουν οριστικά στην Ελλάδα Δ.849/376/30.6.1997

Με αφορμή ερωτήματα Τελωνειακών Αρχών και ενδιαφερομένων προσώπων σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας λόγω της κατάργησης, από 1.1.1997, με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 6 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'), των προβλεπομένων από τα άρθρα 25 και 26 της αριθμ. Δ.245/11/1.3.1988 Α.Υ.Ο. δασμολογικών και φορολογικών απαλλαγών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


1. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα, καινούρια ή μεταχειρισμένα, για τα οποία ο αναλογών ΦΠΑ έχει αποδεδειγμένα καταβληθεί σε άλλο Κ-Μ και σε καμία περίπτωση δεν έχει επιστραφεί ή δεν πρόκειται να επιστραφεί, δεν θα καταβάλλεται εκ νέου ο ΦΠΑ στη χώρα μας.

Προκειμένου, όμως, να μην καταβληθεί ΦΠΑ εκ νέου και στη χώρα μας, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζονται στο Τελωνείο από τον ενδιαφερόμενο, προ του τελωνισμού του αυτοκινήτου και να προσαρτώνται στην Ειδική Δήλωση (ΕΔΕ-6), τα ακόλουθα δικαιολογητικά στοιχεία:

α. Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς, από το οποίο να προκύπτει η καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ κατά την αγορά του αυτοκινήτου ή πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης ή πρωτότυπη βεβαίωση αρμόδιας αρχής (π.χ. Τελωνείο) άλλου Κ-Μ στην οποία καταβλήθηκε ο ΦΠΑ, κατά περίπτωση.

β. Η κανονική άδεια κυκλοφορίας, που έχει εκδοθεί στο άλλο Κ-Μ λόγω της ταξινόμησης του αυτοκινήτου στο κράτος αυτό (όχι η άδεια κυκλοφορίας προσωρινού χαρακτήρα, π.χ. ΖΟLL που εκδίδεται λόγω εξαγωγής). Σε περίπτωση που η κανονική άδεια κυκλοφορίας έχει κατατεθεί στο άλλο Κ-Μ, ακριβές φωτοαντίγραφο αυτής, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή του Κ-Μ στην οποία κατατέθηκε, καθώς και από το Ελληνικό Προξενείο.

γ. Μοναδική βεβαίωση του Ελληνικού Προξενείου, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του εργασθέντος στο άλλο Κ-Μ προσώπου (π.χ. δάσκαλος, διπλωματικός υπάλληλος κ.λπ.), καθώς και ο ακριβής χρόνος παραμονής και εργασίας του στο κράτος αυτό.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει πιστοποιητικό μετοικεσίας, δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της εν λόγω βεβαίωσης.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει ότι ο καταβληθείς στο άλλο Κ-Μ ΦΠΑ δεν του επιστράφηκε ή ότι δεν θα επιδιωχθεί από αυτόν η επιστροφή του στο μέλλον. Η βεβαίωση αυτή θα σταλεί στην αρμόδια υπηρεσία του Κ-Μ για έλεγχο.

2. Οσον αφορά, όμως, τα καινούρια ή μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για τα οποία δεν αποδεικνύεται, κατά τα ανωτέρω, η καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ σε άλλο Κ-Μ, τα τελωνεία θα προβαίνουν στην οριστική είσπραξη του Ε.Φ.Κ. και του ΕΠΕΤ, για δε τον αναλογούντα ΦΠΑ θα συστήνεται χρηματική παρακαταθήκη μέχρι την οριστική ρύθμιση του θέματος μετά από την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

3. Επειδή δεν κατέστη δυνατή η κοινοποίηση της παρούσας εντός της χορηγηθείσας αρχικά, με τις αριθμ. Φ.136/58/28.3.1997 και Φ.211/92/15.5.1997 Δ.Υ.Ο., παράτασης της προβλεπόμενης από το άρθρο 80 του Ν.2127/1993 προθεσμίας, εγκρίνουμε την περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αυτής, που έληγε την 15.6.1997
έως και την 30.7.1997.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο