Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-05-2012 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 2.8951/οικ.3.858/6.4.2012 Τροποποίηση της με αριθμό 0.18805/Οικ.3.3071/2010 (ΦΕΚ 1657/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για τη Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 1.8233/Οικ.3.1452/2011 (ΦΕΚ 1423/Β) όμοια Απόφαση

(Τροποποίηση της με αριθμό 0.18805/Οικ.3.3071/2010 (ΦΕΚ 1657/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για τη Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 1.8233/Οικ.3.1452/2011 (ΦΕΚ 1423/Β) όμοια Απόφαση)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 06.04.2012
Αρ. Πρωτ.: 2.8951/οικ.3.858

(ΦΕΚ Β' 1226/11-04-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ: Α’

Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4
Ταχ. Κώδικας: 105 64 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ.Φουγιαξής, Μ.Σιδέρη
Τηλέφωνο: 2105271410, 2105271445

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 0.18805/Οικ.3.3071/2010 (ΦΕΚ 1657/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για τη Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 1.8233/Οικ.3.1452/2011 (ΦΕΚ 1423/Β) όμοια Απόφαση».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

2. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 10 παρ. 5.

3. Το άρθρο 29 του Ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α) με θέμα «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τα άρθρα 22 παρ. 3 και 106 παρ. 4 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α).

5. Τον Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α), όπως ισχύει.

6. Τον Ν.2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205/Α).

7. Το Ν.Δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 90/Α), όπως ισχύει.

8. Τη με αριθμό 36952/1275/20.5.2008 (ΦΕΚ 986/Β/) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001 (ΦΕΚ 599/Β/21.5.2001) ως τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007».

9. Τη με αριθμό οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης», όπως ισχύει.

10. Τη με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Το Π.Δ. 31/2012 (ΦΕΚ 62/Α) περί διορισμού του Φίλιππου Σαχινίδη ως Υπουργού Οικονομικών.

12. Τη με αριθμό 12966/2012 (ΦΕΚ 810/Β/19−3−2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη».

13. Τη με αριθμό 34704/ΕΥΣ/5629/2009 (ΦΕΚ 1418/Β) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης με τη μορφή άμεσης επιδότησης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων βάσει του Προσωρινού Πλαισίου Ν304/2009», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

14. Τη με αριθμό 40015/1999 (ΦΕΚ 81/Β) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σύστημα Διαχείρισης, παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, διαδικασία υλοποίησης, όροι και προϋποθέσεις ανάθεσης και συνεργασίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΣΕΚ, σύμφωνα με τον Ν. 2639/1998».

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.

17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της 15.12.2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (EE L379/5, 28.12.2006).

18. Την Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τη συμφωνία−πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES (ΕΕΕΚ L 14/20−01−1998).

19. Το άρθρο 10 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

20. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων.

21. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C/2007/5534/12−11−2007 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

22. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας (COM(2008) 800/26.11.2008), με το οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για την ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση της ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή οικονομία.

23. Τη με αριθμό 2007/C/272/05 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.

24. Τη με αριθμό (2009/C83/01) Ανακοίνωση της Επιτροπής − Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο).

25. Τη με αριθμό (2011/C6/05) Ανακοίνωση της Επιτροπής – Προσωρινό πλαίσιο της Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

26. Την Απόφαση (έγκριση) της Επιτροπής σχετικά με την κοινοποίηση περί κρατικής ενίσχυσης αρ. 304/2009 εκ μέρους της Ελλάδας βάσει του ως άνω προσωρινού Κοινοτικού Πλαισίου (C (2009) 5729/15.07.09).

27. Τη με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007GR6UN5001).

28. Τη με αριθμό 0.9723/οικ.6.1415/26−05−2010 (ΦΕΚ 714/Β) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. στον Ο.Α.Ε.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμούς 0.13461/οικ. 6.2365/20−7−2010 (ΦΕΚ 1126/Β) και 1.1470/οικ. 6.353/31−01−2011 (ΦΕΚ 302/Β) όμοιες Αποφάσεις και ισχύει.

29. Τη με αριθμό 2442/22/08.06.2010 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση Προγράμματος με τίτλο: «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης».

30. Τη με αριθμό 0.18805/Οικ.3.3071/2010 (ΦΕΚ 1657/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 1.8233/οικ.3.1452/16.6.2011 (ΦΕΚ 1423/Β) όμοια Απόφαση.

31. Τις με αριθμούς 4954/50/21−12−2010 και 870/13/8−3−2011 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., με τις οποίες εισηγήθηκε την αρχική τροποποίηση της υπό στοιχείο ανωτέρω 30 Κ.Υ.Α.

32. Τη με αριθμό 424/05/9−2−2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία εισηγείται την εκ νέου τροποποίηση της υπό στοιχείο ανωτέρω 30 Κ.Υ.Α.

33. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχείο 30 ανωτέρω Κ.Υ.Α., κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

34. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμό 0.18805/Οικ.3.3071/18.10.2010 (ΦΕΚ 1657/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 1.8233/οικ.3.1452/16.6.2011 (ΦΕΚ 1423/Β) όμοια Απόφαση ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Β2. του Άρθρου 8 (Δικαιολογητικά) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Β2. Για τις Δράσεις κατάρτισης πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του κάθε προγράμματος, συμπληρώνονται και αποστέλλονται:»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου Α1. του Άρθρου 9 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Η καταβολή της πρώτης δόσης προϋποθέτει την ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής (προκαταβολής) που έχει εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια ή σε κράτος − μέλος της Ε.Ε. και έχει σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωμής. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων θα είναι σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που παρέχεται από τον ΟΑΕΔ και, εάν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση».

3. Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου Α3. του Άρθρου 9 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Εναλλακτικά είναι δυνατόν:
Β1. Σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί η πρώτη δόση με ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής (προκαταβολής), να καταβληθεί μετά την υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης υλοποίησης τουλάχιστον 60% του φυσικού αντικειμένου και την πιστοποίηση αυτού από τον ΟΑΕΔ, δόση ύψους 60% του συνολικού κόστους του προγράμματος, με την ταυτόχρονη κατάθεση εγγυητικής επιστολής (καλής εκτέλεσης) ύψους 10% της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης του προγράμματος, με τους όρους έκδοσης που αναφέρονται στη παράγραφο Α1.
Β2. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί η πρώτη δόση ύψους 40% της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης του προγράμματος με ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής (προκαταβολής), να καταβληθεί μετά την υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης υλοποίησης τουλάχιστον 60% του φυσικού αντικειμένου και την πιστοποίηση αυτού από τον ΟΑΕΔ, δόση ύψους 20% του συνολικού κόστους του προγράμματος, με την ταυτόχρονη επιστροφή της εγγυητικής επιστολής (προκαταβολής) και την κατάθεση εγγυητικής επιστολής (καλής εκτέλεσης) ύψους 10% της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης του προγράμματος, με τους όρους έκδοσης που αναφέρονται στη παράγραφο Α1.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των παραγράφων Β1 και Β2 επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωμής».

4. Η τρίτη παράγραφος του Άρθρου 11 καταργείται. 

5. Μετά το τέλος της πρώτης παραγράφου του Άρθρου 11 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Πορίσματα ελέγχου που επισημαίνουν παρεκκλίσεις από τους όρους υλοποίησης και προτείνουν δημοσιονομική διόρθωση τίθενται υπόψη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα έκδοσης της απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης.
Για τη διαδικασία αντιρρήσεων, την οριστικοποίηση των πορισμάτων ελέγχου και τη δημοσιονομική διόρθωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 9 έως 14 της με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σε περίπτωση που το οριστικοποιημένο πόρισμα ελέγχου και η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης περιλαμβάνουν πρόταση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις της με αριθμό 0.18805/Οικ.3.3071/18.10.2010 (ΦΕΚ 1657/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 1.8233/οικ.3.1452/16.6.2011 (ΦΕΚ 1423/Β) όμοια Απόφαση.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο