Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-1997 ]

ΠΟΛ.1193/24.6.1997 Παραλαβή υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.2459/1997 από αναρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

(Παραλαβή υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.2459/1997 από αναρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 24 Ιουνίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1063504/405/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 13η (Φορ. Κεφαλαίου)
ΤΜΗΜΑ: Β'

ΠΟΛ.: 1193

ΘΕΜΑ: Παραλαβή υπεύθυνης δήλωσης της παρ.2 του άρθρου 32 του ν.2459/97 από αναρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ.

1. Με την αριθ. 1022582/100/Β0013/Απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 27, παρ. 8 και 32 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'/18.2.1997), προβλέπονται οι υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων κατά τη σύνταξη συμβολαίων για τη μεταβίβαση ακινήτων, με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία ή δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Ειδικότερα, με την παρ. 2 του άρθρου 1 της πιο πάνω απόφασης ορίζεται ότι, αν η μεταβίβαση γίνεται από φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση Φ.Μ.Α.Π., διότι δεν προσκλήθηκε από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., αντί του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, υποβάλλει, στον αρμόδιο για τη φορολογία εισοδήματος προϊστάμενο δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση Φ.Μ.Α.Π., διότι δεν έχει κληθεί από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο στο μεταβιβάζοντα για την επισύναψή της στο σχετικό συμβόλαιο.

2. Στην πράξη προέκυψαν προβλήματα αναφορικά με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση που υποχρεούται να προσκομίζει ο φορολογούμενος (μεταβιβάζων) κατά τη σύνταξη συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου του, σε περίπτωση που αυτός (ο μεταβιβάζων) τυγχάνει - κατά το χρόνο σύνταξης του συμβολαίου - να βρίσκεται στην περιοχή του μεταβιβαζομένου ακινήτου, η οποία είναι διάφορος της έδρας της αρμοδίας για τη θεώρηση της υπεύθυνης δήλωσης Δ.Ο.Υ., με συνέπεια να δυσχεραίνονται οι συναλλαγές.

3. Εν όψει των πιο πάνω και προς διευκόλυνση των φορολογουμένων, κρίνεται σκόπιμο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που, λόγω μεγάλης αποστάσεως ή συνθηκών συγκοινωνίας, καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη η μετάβαση του φορολογουμένου στην αρμόδια, για τη θεώρηση της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, Δ.Ο.Υ. εισοδήματος και κατ' επέκταση Φ.Μ.Α.Π., να προσκομίζεται αυτή στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, ο οποίος θα ενημερώνει με τηλετύπημα (FAX) τον αρμόδιο για τη φορολογία εισοδήματος και Φ.Μ.Α.Π. προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.
Μετά την παραλαβή του FAX ο καθ' ύλην αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. προβαίνει στη θεώρηση του FAX, το οποίο επιστρέφει στον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. του τόπου του μεταβιβαζομένου ακινήτου, για την παραλαβή του από το φορολογούμενο και τη σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου.


Τέλος, επισημαίνεται ότι το πρωτότυπο της υπεύθυνης δήλωσης θα αποστέλλεται, σε εύλογο χρονικό διάστημα, από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. του τόπου του μεταβιβαζομένου ακινήτου στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. εισοδήματος και Φ.Μ.Α.Π.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο