Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-05-2012 ]

Αριθμ. 7468/5/12.4.2012 Καθορισμός στόχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για το έτος 2012

(Καθορισμός στόχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για το έτος 2012)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα 12 Απριλίου 2012
Αριθ. πρωτ.: 7468/5

(ΦΕΚ Β' 1307/18-04-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40
Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα
Telefax : 210 5295221
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 2131516609,
210 5295221
E-mail : [email protected]

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός στόχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για το έτος 2012

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Το άρθρο 3 του Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44 Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (ΦΕΚ 163 Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 194/2005 «Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 235 Α΄).

5. Τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170 Α΄).

6. Τις διατάξεις του π. δ/τος 136/1999 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)» (ΦΕΚ 134 Α΄).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Α. 1. Την εφαρμογή για το έτος 2012 του Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» στο ΣΕΠΕ.

2. Τον καθορισμό των ακόλουθων στρατηγικών στόχων του ΣΕΠΕ:

− Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.

− Καταπολέμηση της ανασφάλιστης εργασίας.

− Καθιέρωση του συμφιλιωτικού και συμβουλευτικού ρόλου του στη σύγχρονη αγορά εργασία.

3. Τον προσδιορισμό των ειδικότερων στόχων του ΣΕΠΕ για το έτος 2012, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες κύριες αρμοδιότητές του:

− Επίβλεψη και έλεγχος εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.

− Έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης και της παράνομης απασχόλησης των εργαζομένων.

− Συμφιλίωση και επίλυση των εργατικών διαφορών και

− Παροχή πληροφοριών σε εργαζόμενους και εργοδότες σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των κείμενων διατάξεων.

Β. Ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ και τα αρμόδια όργανα διοίκησης να μεριμνήσουν για την υλοποίηση των καθοριζόμενων στόχων.

Γ. Ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ και οι Προϊστάμενοι των επιμέρους οργανικών μονάδων να ελέγχουν την πορεία υλοποίησης των στόχων ανά τρίμηνο.

Δ. Επισυνάπτονται οι πίνακες ανά Διεύθυνση και Τμήμα στους οποίους εξειδικεύονται οι καθοριζόμενοι με την παρούσα απόφαση στόχοι του ΣΕΠΕ για το έτος 2012.

Ε. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο