Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-05-2012 ]

Άρθρα Σύνοψη νομοθετημάτων της διετίας 2010-2011

(Σύνοψη νομοθετημάτων της διετίας 2010-2011)

Κατηγορία: Λοιπά

Με δεδομένο τον κατ’ έτος καταιγισμό με νόμους, διατάγμα, εγκυκλίους και αποφάσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και με Αποφάσεις και Εγκυκλίους από το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΔ και από άλλους φορείς, κρίθηκε σκόπιμη η εργασία αυτή, που στοχεύει στη γρήγορη ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου, αναφορικά με:
 - τον κύριο όγκο των νομοθετημάτων που εκδόθηκαν κατά τη διετία 2010 – 2011,
 - τα νομοθετήματα εκείνα, οι διατάξεις των οποίων δέχθηκαν προσθήκες, τροποποιήσεις ή και καταργήσεις από τα εκδοθέντα στην εν λόγω διετία, και
 - τα νομοθετήματα εκείνα, σε διατάξεις των οποίων γίνεται μνεία ή απλή αναφορά.
 Στόχος της εργασίας αυτής είναι, όχι μόνο να δοθεί η, κατά το δυνατόν, βοήθεια, κυρίως σε ασχολούμενους με κωδικοποιήσεις βασικών νόμων, αλλά και να καταδειχθεί το μέγεθος της πολυνομίας που μόνο εμπόδια και προβλήματα προκαλεί, τόσο στις Διοικήσεις, καθώς επίσης και σε κάθε εργαζόμενο στον πολυσύνθετο χώρο οικονομίας και φορολογίας.
 Έτσι, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, γίνεται παρουσίαση ενός μεγάλου αριθμού επιλεγμένων νομοθετημάτων της εν λόγω διετίας, στην οποία απεικονίζονται σε κάθε ένα από αυτά:
 α) ο αριθμός, ο τίτλος, το ΦΕΚ και οι τίτλοι των βασικότερων θεμάτων του,
 β) οι σχετικές με αυτό ΠΟΛ και Αποφάσεις-Εγκύκλιοι, και
 γ) τα νομοθετήματα στις διατάξεις των οποίων επήλθαν μεταβολές, καθώς και τα νομοθετήματα εκείνα, στα οποία γίνεται αναφορά σε διατάξεις τους.
 Επισημαίνουμε σχετικά ότι, η αναγραφή των ΠΟΛ και Αποφάσεων-Εγκυκλίων που αφορούν σε κάθε περίπτωση, είναι ελλειπής, καθόσον δεν έχει συγκεντρωθεί το 100% αυτών, και εκτός τούτου, αριθμός αυτών αναφέρεται σε περισσότερα του ενός νομοθετήματα. Εξάλλου, εξακολουθούν και κατά το επόμενο έτος 2012 να εκδίδονται ΠΟΛ και Αποφάσεις που αναφέρονται σε νομοθετήματα της διετίας 2010-2011.
 Προς διευκόλυνση, οι Αποφάσεις-Εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών και των λοιπών Υπουργείων σημειώνονται ως «ΟΙΚ.» και «ΥΠ.» αντίστοιχα, του ΙΚΑ, του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης, του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών ως «ΙΚΑ», οι κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ως «ΚΥΑ», του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων ως «ΟΓΑ», του Αρείου Πάγου ως «ΑΠ», του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως «ΧΑ», της Επιτροπής Ανταγωγνισμού ως «ΕΑ» και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως «ΝΣΚ»
 
Γιώργος Ανδρ. Κεραμόντε
τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ
 Α΄. ΕΤΟΥΣ 2010
 Ν. 3814 [ΦΕΚ Α΄ 3/12.01.2010]

 «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις»
 [ΠΟΛ. 2010: 1010]
 α) Κύρωση της Π.Ν.Π. σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων ΦΠΑ, επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, αναπροσαρμογή ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και αναστολή πλειστηριασμών από τα πιστωτικά ιδρύματα.
 [Επισήμανση: Με την § 2 του δεύτερου άρθρου του ανωτέρω ν. 3814/2010 καταργήθηκε από 12.01.2010 η διάταξη με την οποία είχαν αυξηθεί τα ποσοστά απόσβεσης επισφαλών απαιτήσεων από 0,5% και 1%, σε 1% και 1,5% αντίστοιχα και επαναφέρονται σε ισχύ τα προϊσχύοντα ποσοστά 0,5% και 1%].
 β) Τροποποιήσεις – κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 2717/1999 «Ο νέος Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 97/17.05.1999),
 - στο ν. 3346/2005 «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 140/17.06.2005),
 - στον α.ν. 86/1967 «Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 136/07.08.1967).
 Ν. 3815 [ΦΕΚ Α΄ 5/26.01.2010]
 «Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»
 Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 265/22.11.2001),
 - στο ν. 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία» (ΦΕΚ Α΄ 266/22.11.2001).
 Ν. 3816 [ΦΕΚ Α΄ 6/26.01.2010]
 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις»
 α) Ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Αναστολή υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ Α΄ 261/23.12.2004).
 β) Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, εντός της οποίας ενεργείται η διαγραφή, των διαγραφόμενων, ποσών απαιτήσεων [βλ. § 10 άρθρου 30 του 2789/2000]. Η ωφέλεια που αποκτάται από τη διαγραφή τόκων δεν θεωρείται εισόδημα υποκείμενο σε φορολογία.
 γ) Ρύθμιση θεμάτων διαχείρισης πλωτών μουσείων ή εκθεμάτων δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο
 δ) Επανεισαγωγή καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμός πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες.
 ε) Προσθήκη, τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων:
 - στον α.ν. 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 179/21.06.1951),
 - στο ν. 791/1978 «Περί διατάξεων αφορωσών εν Ελλάδι καθεστώς των κατά το δίκαιον αλλοδαπής Πολιτείας συσταθεισών ναυτιλιακών εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄ 109/06.07.1978),
 - στο ν. 1220/1981 «Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως της περί Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α` 296/ 07.10.1981),
 - στο π.δ. 260/2001 «Περί ειδικών προσόντων απογραφής και απόκτησης αποδεικτικών ικανότητος-καθορισμός ειδών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος» (ΦΕΚ Α΄ 185/14.08.2001),
 - στο ν. 3232/2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 48/12.02.2004),
 - στο ν. 3259/2004 «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 149/04.08.2004),
 - στο ν. 3654/2008 «Κύρωση των Συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 57/03.04.2008).
 Ν. 3817 [ΦΕΚ Α΄ 16/16.02.2010]
 «Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 215 Α') και άλλες διατάξεις»
 Υπαγωγή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
 Ν. 3818 [ΦΕΚ Α΄ 17/16.02.2010]
 «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις»
 α) Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών στις πυρόπληκτες περιοχές του Νομού Αττικής και σχετικές εξαιρέσεις, λειτουργία συστήματος τηλεπισκόπησης χαρτογράφησης και επιτάχυνση διαδικασίας κύρωσης δασικών χαρτών Νομού Αττικής.
 β) Σύσταση: Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων και Κτηματογράφηση και σύνταξη δασικού χάρτη σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 γ) Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 289/29.12.1979),
 - στο ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 275/03.12.1998),
 - στο ν. 3208/20039 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 303/24.12.2003).
 Ν. 3819 [ΦΕΚ Α΄ 18/16.02.2010]
 «Κύρωση και τροποποίηση της από 29.10.2003 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α’)
 [ΠΟΛ.2010: 1114]
 Αναστολή για χρονικό διάστημα έξι μηνών (6) της ισχύος των διατάξεων της § 2 του άρθρου 40 τμήματα Α), Β), Γ) και Δ) και της § 5 του άρθρου 41 του ν. 3775/2009 «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 122/21.07.2009).
 Ν. 3820 [ΦΕΚ Α΄ 19/16.02.2010]
 «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος»
 Ν. 3821 [ΦΕΚ Α΄ 20/16.02.2010]
 «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου»
 Ν. 3822 [ΦΕΚ Α΄ 21/16.02.2010]
 «Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις»
 α) Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων.
 β) Η αναστολή της ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/2008 «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 49/21.03.2008) παρατείνεται από τη λήξη της (31.12.2009, σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 40 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δυο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α΄ 8/ 28.01.2009) έως 31.12.2010.
 Ν. 3823 [ΦΕΚ Α΄ 22/16.02.2010]
 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος»
 Ν. 3824 [ΦΕΚ Α΄ 27/25.02.2010]
 «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου»
 Ν. 3825 [ΦΕΚ Α΄ 28/25.02.2010]
 «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου μετά του Τροποποιητικού στη Σύμβαση Πρωτοκόλλου»
 Ν. 3826 [ΦΕΚ Α΄ 29/25.02.2010]
 «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου»
 Ν. 3828 [ΦΕΚ Α΄ 31/25.02.2010]
 «Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων»
 Ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων και επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης.
 Ν. 3829 [ΦΕΚ Α΄ 32/25.02.2010]
 «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2008»
 Ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων και επιβολή εφάπαξ φόρου επί των
 Ν. 3831 [ΦΕΚ Α΄ 35/25.02.2010]
 «Κύρωση και τροποποίηση της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΦΕΚ 181 Α΄)», όπως αυτήδιορθώθηκε με τη «Διόρθωση Σφαλμάτων», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α΄»
 α) Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων με βάση την κατάταξή τους σε 4 κλάσεις, ανάλογα με τις εκπομπές καυσαερίων τους.
 β) Κατάργηση των κινήτρων για απόσυρση οχημάτων.
 γ) Αντικατάσταση διατάξεων στο ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 228/09.10.2001).
 Ν. 3832 [ΦΕΚ Α΄ 38/09.03.2010]
 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής»
 α) Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και βασικές αρχές του ΕΛ.Σ.Σ. Φορέας του η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
 β) Δημιουργία τριετούς Ελληνικού Στατιστικού Προγράμματος (ΕΛ.Σ.Π.), στο οποίο περιλαμβάνονται τα κύρια πεδία και οι στόχοι των προβλεπόμενων δράσεων όλων των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. και θεσμοθέτηση διαδικασιών αξιολόγησης της ποιότητας των διαβιβαζόμενων προς την ΕΛ.ΣΤΑΤ.
 γ) Κατάργηση:
 α. της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, η οποία συνεστήθη με το π.δ. 224/1986 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας ΕΣΥΕ» (ΦΕΚ Α΄, 91/10.07.1986),
 β. του Εθνικού Συμβουλίου Στατιστικής που συνεστήθη με το άρθρο 8 του ν. 1819/1988 «Σύσταση οργάνων εφαρμογής της λογιστικής τυποποίησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 256/17.11.1988),
 γ. των άρθρων 1, 2 και 3 και 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του ν. 2392/1996 «Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε.) σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 6009.04.1996) και το άρθρο 8 του Ν.1819/1988 (ΦΕΚ 256 Α΄).
 Ν. 3833 [ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010]
 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»
 [ΟΙΚ. 2010: 14924, 1087166, 1085802]
 [ΟΙΚ. 2011: 14354]
 [ΠΟΛ.2010: 1018, 1074, 1076, 1107, 1117, 1119, 1192]
 α) Μείωση αποδοχών στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και καθιέρωση ανώτατου ορίου αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών.
 β) Εισοδηματική πολιτική έτους 2010.
 γ) Προγράμματα απασχόλησης των ανέργων και πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών.
 δ) Έκτακτη οικονομική εισφορά στα φυσικά πρόσωπα με μεγάλο εισόδημα. Μείωση ορίων υπερωριακής απασχόλησης, δαπανών μετακίνησης και αμοιβών συμμετοχής σε συλλογικά όργανα. Αναστολή προσλήψεων για το έτος 2010 και περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013.
 ε) Αναπροσαρμογή ΦΠΑ.
 στ) Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 ζ) Επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού, στην αιθυλική αλκοόλη, στα ενεργειακά προϊόντα [καύσιμα] και σε είδη πολυτελείας.
 η) Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών.
 θ) Προσθήκη, τροποποίηση, αναφορά, αναστολή και κατάργηση διατάξεων:
 - στον α.ν. 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 179/21.06.1951),
 - στο ν.δ. 1106/1972 «Περί αποζημιώσεως δι’ οδοιπορικά, μεταφοράν οικοσκευής και πρώτης εγκαταστάσεως έξοδα εις καθηγητάς Ανωτάτων σχολών μετακαλουμένους εκ της αλλοδαπής» (ΦΕΚ Α΄ 17/31.01.1972),
 - στο ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 65/31.05.2082),
 - στο ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178/17.12.1990),
 - στο ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 50/11.04.1991),
 - στο π.δ. 200/1993 «Περί Οδοιπορικών Εξόδων του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 75/21.05.1993),
 - στο ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28/01.03.1994),
 - στο ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α΄ 151/16.09.1994),
 - στο ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 1/05.01.1999),
 - στο ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35/18.02.1999),
 - στο ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000),
 - στο ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/14.11.2000),
 - της κ.υ.α. 2/66739/2000 «Οδοιπορικά έξοδα και λοιπά έξοδα του Πυροσβεστικού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος» (ΦΕΚ Β΄ 1394/15.11.2000),
 - στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 265/22.11.2001),
 - στην κ.υ.α. 2/72000/2001 «Οδοιπορικά και λοιπά έξοδα, εκπαιδευτική αποζημίωση του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας» (ΦΕΚ Α΄ Β΄ 1702/18.12.2001),
 - στο ν. 3146/2003 «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 125/23.05.2003),
 - στο ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 197/06.08.2003),
 - στο ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297/23.12.2003),
 - στο ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 302/24.12.2003),
 - στην κ.υ.α. 2/14889/2003 «Καθορισμός αποζημίωσης υπαλλήλων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987» (ΦΕΚ Β΄ 643/23.05.2003),
 - στο ν. 3226/2004 «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 24/04.02.2004),
 - στο ν. 3408/2005 «Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 272/04.11.2005),
 - στο ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006),
 - στην π.υ.σ. 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 280/28.12.2006),
 - στο ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - στο ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Α΄ 42/23.02.2007),
 - στο ν. 3554/2007 «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 80/16.04.2007),
 - στο ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 263/23.11.2007),
 - στο ν. 3634/2008 «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών -Απαλλαγή πρώτης κατοικίας - Ενιαίο τέλος ακινήτων - Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 9/29.01.2008),
 - στην κ.υ.α. 2/73099/2008 «Οδοιπορικά και λοιπά έξοδα, εκπαιδευτική αποζημίωση του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής» (ΦΕΚ Β΄ 344/08.03.2008),
 - στο ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 163/04.09.2009),
 - στο ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 234/28.12.2009),
 - στην κ.υ.α. 55682/2009 «Τροποποίηση απόφασης καταβολής διαφορών Ειδικών Λογαριασμών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Β΄ 1967/10.09.2009),
 - στην κ.υ.α. 2/9247/0022/2009 «Χορήγηση ειδικής πρόσθετης αμοιβής» (ΦΕΚ Β΄ 1125/10.09.2009),
 - στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010).
 Ν. 3838 [ΦΕΚ Α΄ 48/24.03.2010]
 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις»
 α) Τροποποιήσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
 β) Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τροποποιήσεις διατάξεων των σχετικών νόμων.
 γ) Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων:
 - στο ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206/08.10.1997),
 - στο π.δ. 133/1997 «Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ Α΄ 121/12.06.1997),
 - στο π.δ. 320/1999 «Τροποποίηση του Π.Δ./τος «Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης»»(ΦΕΚ Α΄ 305/31.12.1999),
 - στο π.δ. 130/2002 «Τροποποίηση του Π.Δ./τος «Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ Α΄ 107/15.05.2002),
 - στο ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (ΦΕΚ Α΄ 217/10.11.2004),
 - στο ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α΄ 212/23.08.2005),
 - στο ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006),
 - στο π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»(ΦΕΚ Α΄ 116/05.06.2007),
 - στο ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 263/23.12.2008),
 - στο ν. 3775/2009 «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 122/21.07.2009),
 - στο ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 163/04.09.2009),
 - στο ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 234/28.12.2009).
 Ν. 3840 [ΦΕΚ Α΄ 53/31.03.2010]
 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις»
 [ΥΠ. 2010: 14348]
 [KYA. 2011: 8926, 14348, 15131]
 α) Αποκέντρωση στη διαχείριση των πόρων, η απλοποίηση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, με στόχο την ταχεία απελευθέρωση των κοινοτικών κονδυλίων και τη διοχέτευσή τους σε έργα και δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος.
 β) Προσθήκη, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν.δ. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων.» (ΦΕΚ Α΄ 172/08.08.1973),
 - στο ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ Α΄ 261/23.12.2004),
 - στο ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 232/22.09.2005),
 - στο ν. 3408/2005 «Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 272/04.11.2005).
 - στον. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/03.12.2007),
 - στο ν. 3621/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος Τσάκωνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 279/20.12.2007),
 - στο ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 6/26.01.2010).
 Ν. 3842 [ΦΕΚ Α΄ 58/23.04.2010]
 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»
 [ΟΙΚ.2010: 1070195, 1133425]
 [ΟΙΚ.2011: 1036037, 1177722]
 [ΙΚΑ 2010: 529]
 [ΠΟΛ 2010: 1044, 1046, 1047, 1054, 1055, 1058, 1059, 1061, 1063, 1070, 1084, 1088, 1089, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1102, 1104, 1122, 1125, 1134, 1135, 1158, 1191, 1202, 1203, 1205, 1208]
 [ΠΟΛ 2011: 1027, 1044, 1046, 1065, 1085, 1114, 1132, 1177, 1178, 1201, 1233, 1265]
 α) Προσθήκη, τροποποίηση, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν.δ. 1146/1972 «Περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών» (ΦΕΚ Α΄ 64/05.05.1972),
 - στο Ζ΄ Ψήφισμα/1975 «Περί καταργήσεως των εις τους Βουλευτάς αναγνωριζομένων ατελειών και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τους Βουλευτάς» (ΦΕΚ Α΄ 23/18.02.1975),
 - στο ν. 634/1977 «Περί καταργήσεως του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού, θεσπίσεως απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Γεωργίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 186/30.06.1977),
 - στο ν. 820/1978 «Περί λήψεως μέτρων δια την περιστολήν της φοροδιαφυγής και άλλων τινών συναφών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 174/17.10.1978),
 - στο ν. 1078/1980 «Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 238/14.10.1980),
 - στο π.δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (ΦΕΚ Α΄ 84/26.05.1992),
 - στο ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113/30.06.1992),
 - στο ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος». (ΦΕΚ Α΄ 151/16.09.1994). Αλλαγές στα 79 από τα 118 άρθρα του ΚΦΕ,
 - στο ν. 2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31/17.02.1998),
 - στο ν. 2778/1999 «Αμοιβαία Κεφαλαία Ακίνητης Περιουσίας-Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 295/30.12.1999),
 - στο ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000),
 - στο ν. 2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 285/28.12.2000),
 - στο ν. 2892/2001 «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 46/09.03.2001),
 - στο ν. 3525/2007 «Πολιτιστική Χορηγία» (ΦΕΚ Α΄ 16/26.01.2007),
 - στο ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/11.03.2009),
 - στο ν. 3790/2009 «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143/07.08.2009),
 - στο ν. 3814/2010 «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 3/12.01.2010).
 β) Κατάργηση από 23.04.2010 των απαλλαγών από τον φόρο εισοδήματος που προβλέπονται με γενικές ή ειδικές διατάξεις όλων των Ν.Π.Δ. ή Ι.Δ., που προβλέπονται στο άρθρο 101 του ΚΦΕ, με εξαίρεση
 ι. τις απαλλαγές που προβλέπονται:
 - στο άρθρο 103 του ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»,
 ιι. Τις απαλλαγές που ορίζονται με:
 - το άρθρο 73 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
 - το άρθρο 9 του ν. 4171/1961 «Περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της Οικονομίας της Χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 93/03.06.1961),
 - το άρθρο 14 του ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 91/20.05.1985),
 - το άρθρο 9 του ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 211/11.10.1995),
 - το άρθρο 7 του ν. 2364/1995 «Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, και εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 252/06.12.1995),
 - το άρθρο 8 του ν. 2367/1995 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 261/29.12.1995),
 - το άρθρο 10 του ν. 2628/1998 «Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.-ΔΗ.Χ.)» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 151/06.07.1998),
 - το ν. 2778/1999 «Αμοιβαία Κεφαλαία Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 295/30.12.1999),
 - το άρθρο 28 του ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219/12.10.2000), όπου:
 • Η εταιρία «Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.» δεν υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και απαλλάσσεται από το φόρο έναρξης δραστηριότητας. Επίσης η εταιρία δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτου για την κατάρτιση και τροποποίηση του καταστατικού της.
 • Η εταιρία δεν υπόκειται σε φόρο για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη συμμετοχή της σε επενδυτικά σχήματα του πρώτου εδαφίου της § 2 του άρθρου 9.
 • Η συμμετοχή στην εταιρία δεν συνεπάγεται αφ` εαυτής την απόκτηση στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης ή οργανισμού για την εφαρμογή φορολογικών διατάξεων,
 - το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 54/20.03.2002),
 - το ν. 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 157/25.06.2003),
 - το ν. 3220/2004 «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - Αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 15/28.01.2004),
 - το ν. 3283/2004 «Ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210/02.11.2004),
 - το άρθρο 39 του ν. 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178/14.07.2005), όπως ακολουθεί.
 γ) Θέσπιση κινήτρων για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων.
 Ν. 3843 [ΦΕΚ Α΄ 62/28.04.2010]
 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις»
 [ΟΙΚ. 2010 1175427]
 [ΑΚΙΝ.2010: 139, 282]
 [ΠΟΛ. 2011: 1121, 1126, 1209]
 α) Θέσπιση ειδικής διαδικασίας ελέγχου της κατασκευής των κτιρίων για την ορθή εκτέλεση και κατασκευή τους, την ασφάλεια και συντήρηση αυτών, καθώς και την καταπολέμηση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών και των υπερβάσεων δόμησης.
 β) Υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, ειδικό πρόστιμο διατήρησης, περιβαλλοντικό ισοζύγιο.
 γ) Μητροπολιτικές αναπλάσεις, ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και αναπλάσεις.
 δ) Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις.
 ε) Αντικατάσταση, αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α΄ 210/18.12.1985),
 - στο ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160/16.10.1986),
 - στην κ.υ.α. 45810/1997 «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69163/21.6.1995 και έγκριση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»» (ΦΕΚ Β΄ 909/15.104.1997),
 - στο ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 228/09.10.2001),
 - στο ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 29/10.02.2003),
 - στο ν. 3212/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 308/31.12.2003),
 - στο ν. 3342/2005 «Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους. Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης» (ΦΕΚ Α΄ 131/06.06.2005),
 - στο ν. 3775/2009 «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 122/21.07.2009),
 - στο ν. 3785/2009 «Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», του Ελληνικού Δημοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. με την επωνυμία «Ολυμπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου» και ρύθμιση θεμάτων συναφών με την υλοποίηση του υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» (ΦΕΚ Α΄ 138/07.08.2009).
 Ν. 3844 [ΦΕΚ Α΄ 63/03.05.2010]
 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις»
 [ΟΙΚ.2011: 1722]
 α) Προσαρμογή σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.
 β) Προσθήκη, αντικατάσταση, αναφορά και τροποποίηση διατάξεων:
 - το π.δ. 236/1992 «Άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.89» (ΦΕΚ Α΄ 124/16.07.1992),
 - στο ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α΄ 191/16.11.1994),
 - στο ν. 2742/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α΄ 50/10.04.1997),
 - στο ν. 2789/2000 «Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθ.98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 21/11.02.2000),
 - στο π.δ. 219/2000 «Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 190/31.08.2000),
 - στο ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102/ 10.05.2002),
 - στο ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297/23.12.2003),
 - στο ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005),
 - στο ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 13/03.02.2006),
 - στο ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997)» (ΦΕΚ Α΄ 133/28.06.2006),
 - στο ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εκωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 117/05.06.2007),
 - στο ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178/01.08.2007),
 - στο ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 239/26.11.2008),
 - στο ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 250/09.12.2008),
 - στο ν. 3756/2009 «Σύστημα Άυλων τίτλων, διατάξεις για την κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53/31.03.2009),
 - στο π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α΄ 213/07.10.2009),
 - στο π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213/07.10.2009),
 - στο π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 213/07.10.2009),
 - στο π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»(ΦΕΚ Α΄ 221/05.11.2009),
 - στο ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας. Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010).
 Ν. 3845 [ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010]
 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»
 [ΟΙΚ. 2011: 8338]
 [ΙΚΑ 2010: 42, 53, 66]
 [ΠΟΛ.2010: 1098, 1120, 1181]
 [ΠΟΛ.2011: 1034]
 α) Δημιουργία μηχανισμού στήριξης για την οικονομική και τη δημοσιονομική σταθερότητα της ευρωζώνης και της ελληνικής οικονομίας. Καθορισμός γενικού πλαισίου και εξουσιοδοτήσεις για λήψη μέτρων εφαρμογής του προγράμματος. Μέτρα για τη μείωση των δημόσιων δαπανών.
 β) Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.
 γ) Έκτακτη εισφορά στα κέρδη των νομικών προσώπων και ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων.
 δ) Οργανωτικά μέτρα στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
 ε) Αντικατάσταση, τροποποίηση, αναφορά και αναστολή εφαρμογής διατάξεων:
 - στο ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101/31.07.1990),
 - στο ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α΄ 151/16.09.1994),
 - στο ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/27.11.1995),
 - στο ν. 2717/1999 «Ο νέος Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 97/17.05.1999),
 - στο ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 248/07.11.2000),
 - στο ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258/06.11.2001),
 - στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 265/22.11.2001),
 - στο ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005),
 - στο ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - στο ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 250/09.12.2008),
 - στο ν. 3808/2009 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 227/10.12.2009),
 - στο ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010).
 Ν. 3846 [ΦΕΚ Α΄ 66/11.05.2010]
 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
 [ΙΚΑ 2010: 55, 80, 10035]
 [ΙΚΑ 2011: 58, 548]
 α) Υποχρεώσεις εργοδότη, όταν καταρτίζει σύμβαση τηλεργασίας.
 β) Προσαύξηση κατά 30% του αμειβόμενου ημερομισθίου όταν παρέχεται εργασία την έκτη ημέρα της εβδομάδος, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας.
 γ) Δυνατότητα διαφορετικού τρόπου τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών που προβλέπεται από την περίπτ. β' της § 1 του άρθρου 9 του π.δ. 27/6-4/7/1932 (ΦΕΚ 212 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την § 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ Α΄ 95/22.04.1970). Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών δεν απαιτεί θεώρηση από την αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. και πρέπει να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια 5ετία από τη συμπλήρωσή του. Κατά τα λοιπά, το εν λόγω Βιβλίο διέπεται από τις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
 δ) Η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που κρίνονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ως πάσχοντες από διάφορες μόνιμες παθήσεις.
 ε) Σύσταση:
 - Υποδιεύθυνσης Παρακολούθησης-Λήψης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης, στη Διεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
 - Επιτροπής Ενστάσεων, στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 - Υποδιεύθυνσης Παρακολούθησης-Λήψης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης, στη Διεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
 - Δύο νέων Τμημάτων Ανακεφαλαίωσης με τις ονομασίες «Α' Τμήμα Ανακεφαλαίωσης» και «Β' Τμήμα Ανακεφαλαίωσης», στην Υποδιεύθυνση Μητρώου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης,
 - Δύο επιπλέον Τμημάτων Ελέγχου (Ε - ΣΤ'), με αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 του ν. 2556/1997 «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α και άλλα θέματα» (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.1997),
 - Στα Υποκαταστήματα και στις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνιστώνται υποχρεωτικά Γραφεία Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (ΓΕΑ) για την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με το Ίδρυμα,
 - Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Άνω Αχαρνών, στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, το οποίο υπάγεται στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών.
 στ) Ο Κλάδος Ειδικού Κεφαλαίου του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ εντάσσεται αναδρομικά από την 1.8.2008, ως αυτοτελής λογαριασμός στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και αποκαλείται εφεξής «Λογαριασμός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».
 ζ) Συγχώνευση του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καματερού στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, Νομαρχία Αθηνών, με το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Άνω Λιοσίων της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, το οποίο μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Άνω Λιοσίων - Καματερού, εξακολουθεί να υπάγεται στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας και διάρθρωση αυτού.
 η) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ Α΄ 234/28.12.2009), οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου με θεραπευτές και ελεγκτές ιατρούς και οδοντιάτρους.
 θ) Μεταφορά 500 κενών οργανικών θέσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες σε Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες.
 ι) Σχετικά με τη διασυνοριακή δραστηριότητα Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (άρθρο 22).
 κ) Αντικατάσταση, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων:
 - στον α.ν. 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 179/21.06.1951),
 - στο ν. 3163/1955 «Περί συνταξιοδοτήσεως του Ιδρύματος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 71/21.03.1955),
 - στο ν. 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 98/23.04.1955),
 - στο ν.δ. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων» (ΦΕΚ Α΄ 172/08.08.1973),
 - στο ν. 549/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 55/23.02.1977),
 - στο π.δ. 266/1989 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 127/22.05.1989),
 - στο ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 27/08.03.1990),
 - στο ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101/31.07.1990),
 - στο ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 123/15.07.1992),
 - στο ν. 2556/1997 «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α και άλλα θέματα» (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.1997),
 - στο ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 205/02.09.1998),
 - στην Φ 21/1639/1998 απόφ. του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κανονισμός Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης ΙΚΑ» (ΦΕΚ Β΄ 1129/29.10.1998),
 - στο ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 1/05.01.1999),
 - στο π.δ. 225/2000 «Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή, όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών προδιαγραφών, απαραίτητου εξοπλισμού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ Α΄ 194/07-09-2000),
 - στο π.δ. 235/2000 «Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2345/95 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις».» (ΦΕΚ Α΄ 199/14.09.2000),
 - στο ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258/06.11.2001),
 - στο ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 291/27.12.2001),
 - στο π.δ. 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» (ΦΕΚ Α΄ 70/10.04.2001),
 - στο ν. 3050/2002 «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 214/13.09.2002),
 - στο ν. 3232/2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 48/12.02.2004),
 - στο ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α΄ 212/23.08.2005),
 - στο ν. 3457/2006 «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης» (ΦΕΚ Α΄ (ΦΕΚ Α΄ 93/8.5.2006),
 - στο ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ Α΄ 272/21.12.2006),
 - ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 134/18.06.2007),
 - στο ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 245/01.11.2007),
 - στο ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58/03.04.2008),
 - στο ν. 3667/2008 «Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114/18.06.2008),
 - στο ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174/25.08.2008),
 - στο ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 262/23.12.2008),
 - στο π.δ. 121/2008 «Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών, καθώς και των σχετικών κυρώσεων» (ΦΕΚ Α΄ 183/03.09.2008),
 - στο ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 234/28.12.2009).
 Π.Δ. 38 [ΦΕΚ Α΄ 78/25.05.2010]
 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων»
 α) Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς:
 - την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 «σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» και
 - την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 «για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας».
 β) Τοποποίηση και κατάργηση διατάξεων:
 - στο π.δ. 84/1986 «Άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, από ιατρούς υπηκόους των κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων σε συμμόρφωση προς τις υπ’ αριθμόν 75/362, 75/363 της 16ης Ιουλίου 1975, 81/1057 της 14ης Δεκεμβρίου 1981 και 82/76 της 26ης Ιανουαρίου 1982 οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 31/27.03.1986),
 - στο π.δ. 98/1986 «Άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από τις Μαίες ή Μαιευτές υπηκόους Κρατών-Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αριθ. 80/154/ΕΟΚ και 80/155/ΕΟΚ της 21 Ιανουαρίου 1980 και υπ’ αριθ. 80/1273/ΕΟΚ της 22 Δεκεμβρίου 1980» (ΦΕΚ Α΄ 35/31.03.1986),
 - στο π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροοπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 178/29.07.1998),
 - στην απόφασης 2/19732/0022/1999 «Καθορισμός αμοιβής των μελών του Συμβουλίου Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.)» (ΦΕΚ Β΄ 574/06.05.1999),
 - στο π.δ.165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διολωμέτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Εθρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 149/28.06.2000),
 - στο π.δ. 373/2001 «Τροποποίηση του Π.Δ. 165/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμέτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων » (ΦΕΚ Α΄ 251/22.10.2001),
 - στο π.δ. 385/2002 «Τροποποίηση του Π.Δ. 165/2000 (Α΄ 149)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Π.Δ. 231/1998 (Α΄ 178), (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/19/ΕΚ (L 306/31.7.2001) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τις οδηγίες 49/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου» ΦΕΚ Α΄ 334/31.12.2002),
 - στο π.δ. 69/2003 «Για τη θέσοιση συστήματος αναγνώρισης των προσόντων σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τις οδηγίες ελευθέρωσης, καθώς και μεταβατικών μέτρων, και για τη συμπλήρωση του γενικού συστήματος αναγνώρισης των διπλωμάτων, σε συμμόρφωση με της οδηγία 1999/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α΄ 72/21.03.2003),
 - στο π.δ. 213/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ 85/584/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ και της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ, που αφορούν το επάγγελμα του φαρμακοποιού» (ΦΕΚ Α΄ 172/02.07.2003),
 - στο π.δ. 38/2004 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, 1999/46/ΕΚ, 98/63/ΕΚ, 98/21/ΕΚ, 93/16/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του ιατρού» (ΦΕΚ Α΄ 35/09.02.2004),
 - στο π.δ. 53/2004 «2004 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου «για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών» (L 223), όπως η Οδηγία αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε» (ΦΕΚ Α΄ 43/11.02.2004),
 - στο π.δ. 240/2004 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, 89/594/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του οδοντιάτρου» (ΦΕΚ Α΄ 222/16.11.2004),
 - στο π.δ. 40/2006 «Αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και μέτρα για της διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 78/1026/ΕΟΚ και 28/1027/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύουν» (ΦΕΚ Α΄ 43/28.02.2006),
 - στο π.δ. 253/2006 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 53/20045 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου «για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών» (L 223), όπως η Οδηγία αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (ΦΕΚ Α΄ 43)»» (ΦΕΚ Α΄ 278/22.12.2006),
 - στο π.δ. 140/2007 περί «Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας «για το επάγγελμα του νοσοκόμου υπεύθυνου για γενικές φροντίδες και το επάγγελμα της μαίας»» (ΦΕΚ Α΄ 181/02.08.2007),
 - στο π.δ. 142/2007 «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για το επάγγελμα του ιατρού» (ΦΕΚ Α΄ 181/02.08.2007),
 - του π.δ. 143/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της Πράξης περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, που αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής Συνθήκης, που κυρώθηκε με το ν. 3236/2004 (ΦΕΚ 60 τ. Α΄), καθώς και τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για το επάγγελμα του οδοντιάτρου και τροποποίηση του π.δ. 98/1986 (ΦΕΚ 35 τ. Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 240/2004 (ΦΕΚ 222 τ. Α΄)» (ΦΕΚ Α΄ 182/02.08.2007),
 - του π.δ. 144/2007 «του π.δ. 143/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της Πράξης περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, που αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής Συνθήκης, που κυρώθηκε με το ν. 3236/2004 (ΦΕΚ 60 τ. Α΄), καθώς και τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για το επάγγελμα του φαρμακοποιού και τροποποίηση του π.δ. 98/1986 (ΦΕΚ 35 τ. Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 213/2003 (ΦΕΚ 172 τ. Α΄)» (ΦΕΚ Α΄ 182/02.08.2007),
 γ) Αναφορά σε διατάξεις:
 - του Ποινικού Κώδικα,
 - της Οδηγίας 64/222/ΕΟΚ,
 - της Οδηγίας 64/427/ΕΟΚ,
 - της Οδηγίας 68/364/ΕΟΚ,
 - της Οδηγίας 68/366/ΕΟΚ,
 - της Οδηγίας 68/368/ΕΟΚ,
 - της Οδηγίας 70/523/ΕΟΚ,
 - της Οδηγίας 75/368/ΕΟΚ,
 - της Οδηγίας 75/369/ΕΟΚ,
 - της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ,
 - της Οδηγίας 82/470/ΕΟΚ,
 - της Οδηγίας 82/489/ΕΟΚ,
 - της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995,
 - του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α΄ 50/10.04.1997),
 - του ν. «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45/09.03.1999),
 - του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000),
 - της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002,
 - του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297/23.12.2003),
 - της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ,
 - του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997)» (ΦΕΚ Α΄ 133/28.06.2006),
 - του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010).
 Ν. 3847 ΦΕΚ Α΄ 67/11.05.2010]
 «Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου»
 α) Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου γενικά χορηγούνται εφόσον ο δικαιούχος έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του και το συνολικό ποσό της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης δεν υπερβαίνει τα 2.500 € και το ύψος τους καθορίζεται ως εξής: Επίδομα εορτών Χριστουγέννων, 400 €, Επίδομα εορτών Πάσχα, 200 €, Επίδομα αδείας 200 € και σχετικές εξαιρέσεις.
 β) Τροποποίηση και αναφορά σε διατάξεις:
 - στο ν.δ. 3395/1955 «Περί συνταξιοδοτήσεως του προσωπικού των εν Ελλάδι Ατμηλάτων Σιδηροδρόμων» (ΦΕΚ Α΄ 276/08.10.1955),
 - στο ν. 2084/1992 «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165/07.10.1992),
 - στο ν. 2227/1994 «Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129/11.08.1994),
 - στο ν. 2592/1998 «Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 57/18.03.1998),
 - στο π.δ. 169/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 210/31.08.2007),
 - στο ν. 3670/2008 «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 117/20.6.2008),
 - στο ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010).
 Ν. 3848 [ΦΕΚ Α΄ 71/19.05.2010]
 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
 α) Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλογή στελεχών εκπαίδευσης και λοιπά θέματα εκπαίδευσης, καθώς και εκκλησιαστικά θέματα.
 β) Προσθήκη, τροποποίηση, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν.δ. 1398/1973 «Περί συστάσεως οργανικών θέσεων διακόνων παρά τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και ταις Ιεραίς Μητροπόλεσι της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α΄ 112/23.05.1973),
 - στο ν.δ. 1399/1973 «Περί συστάσεως οργανικών θέσεων διακόνων παρά τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και ταις Ιεραίς Μητροπόλεσι Κρήτης και Δωδεκανήσου» (ΦΕΚ Α΄ 112/23.05.1973),
 - στο ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» (ΦΕΚ Α΄ 244/01.09.1977),
 - στο ν. 817/1978 «Περί ρυθμίσεως ενίων εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 170/05.10.1978),
 - στο ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 56/26.04.1983),
 - στο ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α΄ 13/08.02.1985),
 - στο ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/30.09.1985),
 - στο ν. 1824/1988 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 296/30.12.1998),
 - στο π.δ. 339/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 135/04.10.1990),
 - στο ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Α΄ 159/21.09.1992),
 - στο ν. 2327/1995 «Εθνικό Συμβούλιο Παδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 156/31.07.1995),
 - στο ν. 2413/1996 «Η Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124/17.06.1996),
 - στην κ.υ.α. 679/1996 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 «σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας» (ΦΕΚ Β΄ 826/10.09.1996),
 - στο ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 188/23.09.1997),
 - στο ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 78/14.03.2000),
 - στο ν. 2834/2000 «Ρύθμιση θεμάτων διορισμού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 160/07.07.2000),
 - στο ν. 2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμιας εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 90/02.05.2001),
 - στο ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24/13.02.2002),
 - στο ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 152/28.06.2002),
 - στο ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297/23.12.2003),
 - στο π.δ. 1/2003 «Σύνθεση, ανασυγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 1/03.01.2003),
 - στο ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος» (ΦΕΚ Α΄ 189/02.08.2005),
 - στο ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚΑ΄ 297/06.12.2005),
 - στο ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Α΄ 14/03.02.2006),
 - στο ν. 3467/2006 «Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 128/21.06.2006),
 - στο ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 146/13.07.2006),
 - του ν. 3513/2006 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265/05.12.2006),
 - στο ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 69/20.03.2007),
 - στο ν. 3577/2007 «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 130/08.06.2007),
 - στο ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ Α΄ 148/16.07.2008),
 - στο ν. 3687/2008 «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 159/01.08.2008),
 - στο ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 177/25.08.2008),
 - στο ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ Α΄ 199/02.10.2008),
 - στο ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 263/23.12.2008),
 - του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 29/19.02.2009),
 - στο ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010),
 - στο ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 51/29.03.2010).
 γ) Αναφορά σε διατάξεις:
 - του ν.δ. 83/1946 «Περί μορφώσεως εφημερίων Βορείου Ελλάδος και οικονομικής ενισχύσεως του δελτίου «Εκκλησία» κλπ»» (ΦΕΚ Α΄ 262/03.09.1946),
 - του ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 41/16.03.1961),
 - του β.δ. 838/1970 «Περί εγκρίσεως συστάσεως ιδρύματος εν Γωνιά Χανίων Κρήτης υπό την επωνυμίαν «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» και κυρώσεως του Οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ Α΄ 295/31.12.1970),
 - του ν. 228/1973 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί του Ταμείου Ασφαλίσεως Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος (ΤΑΚΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 284/05.10.1973),
 - του ν. 673/1977 «Περί ανακατανομής και ρυθμίσεως οργανικών τινων θέσεων διακόνων» (ΦΕΚ Α΄ 238/30.08.1977),
 - του π.δ. 407/1980 «Περί του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού και του τρόπου εκλογής αυτού ρις το Πανεπιστήμιον και το Πολυτεχνείον Κρήτης» (ΦΕΚ Α΄ 112/09.05.1980),
 - του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 65/31.05.2082),
 - της απόφ. Φ.7626/6/ΑΣ 1785/09.12.1987 «Επικύρωση της «Κανονιστικής Διατάξεως περί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας» του Αγίου Όρους» (ΦΕΚ Β΄ 765/31.12.1987),
 - του π.δ. 323/1993 «Τροποποίηση του Π.Δ. 349/92 (ΦΕΚ 171 τ. Α΄) και σύσταση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών Μουσικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανομή των θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία» (ΦΕΚ Α΄ 139/25.08.1993),
 - του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38/14.03.1997),
 - του π.δ. 201/1998 «Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων» (ΦΕΚ Α΄ 161/13.07.1998),
 - του ν. 2703/1999 «Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 72/08.04.1999),
 - του ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 128/25.06.2001),
 - του ν. 3194/2003 «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 267/20.11.2003),
 - του ν. 3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 260/17.10.2005),
 - του π.δ. 127/2006 «Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 139/11.07.2006),
 - του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - του π.δ. 226/2007 «Περί καθορισμού του τρόπου δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 256/20.11.2007),
 - της κ.υ.α. Φ.908/13438/Η/2008 «Συγκρότηση, κατάργηση και μετονομασία ενίων διοικητικών τομέων στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αντίστοιχων θέσεων Ειδικών Γραμματέων» (ΦΕΚ Β΄ 148/30.01.2008),
 - του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009).
 Ν. 3849 [ΦΕΚ Α΄ 80/26.05.2010]
 «Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις»
 α) Ολική ή μερική κάλυψη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε βάρος του προϋπολογισμού, για ιατρικές και νοσηλευτικές δαπάνες στο προσωπικό Καταστημάτων Κράτησης και στους υπαλλήλους εξωτερικής φρούρησης, που είναι θύματα εγκλημάτων βίας από πρόθεση.
 β) Αντικατάσταση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.
 γ) Προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 3933/1959 «Περί αναστολής διώξεων εγκληματιών πολέμου» (ΦΕΚ Α΄ 31/19.02.1959),
 - στο ν.δ. 4016/1959 «Περί τροποποιήσεως της περί εγκληματιών πολέμου νομοθεσίας (ΦΕΚ Α΄ 237/03.11.1959), του π.δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α') και του Ποινικού Κώδικα,
 - στο π.δ. 5/2008 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλλων» (ΦΕΚ Α΄ 17/08.02.2008),
 - στον Ποινικό Κώδικα,
 - στο ν. 2776/1999 «Σωφρονιστικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 291/24.12.1999),
 - στο ν. 3090/2002 «Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Κράτησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 329/24.12.2002),
 - στο ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (ΦΕΚ Α΄ 309/31.12.2003).
 Ν. 3850 [ΦΕΚ Α΄ 84/02.06.2010]
 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»
 [ΙΚΑ 2010: 25231]
 α) Κύρωση σύμφωνα με την § 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος. Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, με τον οποίο κωδικοποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις.
 β) Αναφορά σε διατάξεις:
 - στο ν.δ. 515/1970 «Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών» (ΦΕΚ Α΄ 95/22.04.1970),
 - στο ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 79/01.07.1982),
 - στο ν. 1346/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 46/14.04.1983),
 - στο ν. 1500/1984 «Ποινικός κολασμός των βασανιστηρίων» (ΦΕΚ Α΄ 191/28.11.1984),
 - στο ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 144/07.08.1987),
 - στο ν. 2639/1988 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 205/02.09.1998),
 - στο ν. 1767/1988 «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις - κύρωση της 135 διεθνούς σύμβασης εργασίας» (ΦΕΚ Α΄ 63/06.04.1988),
 - στην κ.υ.α. 131517/1988 «Τήρηση βιβλίου ημερήσιας παρουσίας απασχολούμενου προσωπικού στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά Δραπετσώνας-Κερατσινίου-Περάματος-Σαλαμίνας» (ΦΕΚ Β΄ 711/26.08.1988),
 - στο π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ Α΄ 163/16.06.1989),
 - στο ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112/06.07.1994),
 - στο ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α΄ 50/10.04.1997),
 - στο π.δ. 62/1998 «Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄ 67/26.03.1998),
 - στο π.δ. 95/1999 «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης» (ΦΕΚ Α΄ 102/26.05.1999),
 - στο ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους» (ΦΕΚ Α΄ 119/15.06.2001).
 Ν. 3851 [ΦΕΚ Α΄ 85/04.06.2010]
 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
 [ΠΟΛ. 2011: 1043]
 Προσθήκη, αντικατάσταση, αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 440/1945 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των αφορωσών το Ταμείον Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων διατάξεων»
 - στο ν.δ. 2724/1953 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της κειμένης νομοθεσίας περί Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 327/12.11.1953),
 - στο ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 289/29.12.1979),
 - στο ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160/16.10.1986),
 - στο ν. 2115/1993 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 15/15.02.1993),
 - στο ν. 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 145/18.08.1987),
 - στο ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28/01.03.1994),
 - στο ν. 2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 168/07.10.1994),
 - στο ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 200/27.08.1998),
 - στο ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις « (ΦΕΚ Α΄ 207/07.10.1999),
 - στο ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999),
 - στο ν. 2844/2000 «Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις» (ΦΕΚ Α΄ 220/2000),
 - στο ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 248/07.11.2000),
 - στο π.δ. 333/2000 «Μετατροπή της Δημόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του καταστατικού της (ΦΕΚ Α΄ 278/30.12.2000),
 - στο ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 285/19.12.2001),
 - στο ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2010),
 - στο ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153/28.06.2002),
 - στο ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230/02.10.2002),
 - στο ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207/29.08.2003),
 - στο ν. 3335/2005 «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 95.20.04.2005),
 - στο ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006),
 - στην κ.υ.α. 104247/2006 «Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002» (ΦΕΚ Β΄ 663/26.05.2006),
 - στο ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89/19.05.2008),
 - στο ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δυο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 8/28.01.2009),
 - στην Οδηγία 2009/25/ΕΚ.
 Ν. 3852 [ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010]
 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Σύσταση-συγκρότηση Δήμων, Δημοτικές Αρχές, εκλογική διαδικασία, σύστημα διακυβέρνησης, δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα, κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Δήμων, αποκεντρωμένη Διοίκηση κ.ά.
 α) Προσθήκη διατάξεων:
 - στο ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006).
 β) Αναφορά σε διατάξεις:
 - του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄ 37/30.03.1963),
 - του ν.δ. 3789/1957 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 210/12.10.1957),
 - του ν.δ. 3881/1958 «Περί Έργων Εγγύων Βελτιώσεων» (ΦΕΚ Α΄ 181/30.10.1958
 - του β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 7/15.01.1966),
 - του β.δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών» (ΦΕΚ Α΄ 160/22.08.1966),
 - του β.δ. 152/1969 «Περί χορηγήσεως δαπάναις του Δημοσίου, εις τους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστάς Χωροφυλακής και τους τούτοις εξομοιουμένους της Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού Σώματος, ειδών ιματισμού» (ΦΕΚ Α΄ 56/01.04.1969),
 - του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (ΦΕΚ Α΄ 27/31.03.1970),
 - του β.δ. 435/1970 «Περί της διενεργείας αλιείας εντός του μη ενοικιαζομένου χώρου της λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου-Αιτωλικού» (ΦΕΚ Α΄ 142/26.06.1970),
 - του β.δ. 142/1971 «Περί αλιείας των υδροβίων ζώων λιμνών και ποταμών και προστασίας αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 49/12.03.1971),
 - του ν. 1297/1972 «Περί Παροχής Φορολογικών Κινήτρων δια την Συγχώνευσιν ή Μετατροπήν Επιχειρήσεων προς Δημιουργίαν Μεγάλων Οικονομικών Μονάδων» (ΦΕΚ Α΄ 217/08.12.1972),
 - του β.δ. 249/1972 «Περί επιτρεπομένων εντός των λιμνών αλιευτικών εργαλείων, προστασίας των υδροβίων φυτών και ρυθμίσεως της αλιείας εις τας λίμνας Παμβώτιδα και Ορεστιάδα» (ΦΕΚ Α΄ 58/29.04.1972),
 - του ν.δ. 57/1973 «Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικως αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 149/19.07.1973),
 - του ν. 48/1975 «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων» (ΦΕΚ Α΄ 108/07.06.1975),
 - του ν. 111/1975 «Περί ιδρύσεως Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων» (ΦΕΚ Α΄ 174/22.08.1975),
 - του π.δ. 455/1976 «Περί όρωνκαι προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεων εντός αυτών πλυντηρίων-λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών» (ΦΕΚ Α΄ 169/05.07.1976),
 - του ν. 679/1977 «Περί αυξήσεως θέσεων Προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 245/01.09.1977),
 - του π.δ. 433/1977 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ Α΄ 133/18.05.1977),
 - του π.δ. 54/1978 «Περί αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδροβίων οργανισμών» (ΦΚ Α΄ 10/01.02.1978),
 - του ν. 947/1979 «Περί οικιστικών περιοχών» (ΦΕΚ Α΄ 169/26.07.1979),
 - του ν. 972/1979 «Περί παροχής διευκολύνσεων προς αποκατάστασιν της οικονομίας των εκ της κατασκευής των έργων α) Υδροηλεκτρικού Πολυφύτου και β) Υδρευτικού Μόρνου θιγομένων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 224/26.09.1979),
 - του π.δ. 235/1979 «Περί ρυθμίσεως της εντός των ποταμών διενεργουμένης αλιείας» (ΦΕΚ Α΄ 65/04.04.1979),
 - του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α΄ 191/23.08.1980),
 - του π.δ. 774/1980 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον «Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου»» (ΦΕΚ Α΄ 189/22.08.1980),
 - του ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, Κρατικού Βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού» (ΦΕΚ Α΄ 127/13.05.1981),
 - του π.δ. 915/1981 «Περί συστάσεως και αναδιοργανώσεως υπηρεσιών τινων του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ Α΄ 232/28.08.1981),
 - του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 65/31.05.2082),
 - του ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 33/14.03.1983),
 - του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 23/29.02.1984),
 - του π.δ. 595/1984 «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG)» (ΦΕΚ Α΄ 218/31.12.1984),
 - του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α΄ 210/18.12.1985),
 - του π.δ. 373/1985 «Ερασιτεχνική-αθλητική αλιεία» (ΦΕΚ Α΄ 131/22.07.1985),
 - του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 223/31.12.1985),
 - του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160/16.10.1986),
 - του ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 221/14.12.1987),
 - του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ Α΄ 187/26.08.1988),
 - της κ.υ.α. 3329/1989 «Κανοισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών» (ΦΕΚ Β΄ 132/21.02.1989),
 - του π.δ. 398/1990 «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας (Α΄ 187)» (ΦΕΚ Α΄ 159/28.11.1990),
 - του π.δ. 158/1991 «Τροποποίηση του Π.Δ. 383/1979 «περί ιδρύσεως Οργανισμού Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ)» (ΦΕΚ 118/Α/24.5.1979) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 74/1980 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθ. 383/1979 Π.Δ.» (ΦΕΚ 24/Α/26.1.1980) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 316/1984 «Τροποποίηση του Π.Δ. 383/1979» (ΦΕΚ/Α/13.8.1984)» (ΦΕΚ Α΄ 63/30.04.1991),
 - του π.δ. 261/1991 «Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη» (ΦΕΚ Α΄ 98/01.07.1991),
 - του π.δ. 422/1991 «Τροποποίηση διατάηξων του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας (Α΄ 187)» (ΦΕΚ Α΄ 154/11.10.1991),
 - του ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 70/23.04.1992),
 - του ν. 2075/1992 «Οργάνωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 129/31.07.1992),
 - του ν. 2115/1993 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 15/15.02.1993),
 - του ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 137/24.08.1993),
 - του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28/01.03.1994),
 - του ν. 2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 168/07.10.1994),
 - του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 213/12.10.1995),
 - του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/27.11.1995),
 - του π.δ. 410/1995 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νομού, με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» των ισχυουοών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν» (ΦΕΚ Α΄ 231/14.11.1995),
 - του π.δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ Α΄ 21/02.02.1996),
 - του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107/30.05.1997),
 - του ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 124/13.06.1997),
 - του ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 254/15.12.1997),
 - του π.δ. 133/1997 «Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ Α΄ 121/12.06.1997),
 - του π.δ. 164/1997 «Τροποποίηση του Π.Δ/τος 133/1997 «Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (L 368 της 31.12.1994 σελ. 38)» (ΦΕΚ Α΄ 145/08.07.1997),
 - της κ.υ.α. 5673/400/1997 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 192/14.03.1997),
 - του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 200/27.08.1998),
 - του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επιράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35/18.02.1999),
 - του ν. 2717/1999 «Ο νέος Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 97/17.05.1999),
 - του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207/07.10.1999),
 - του π.δ. 320/1999 «Τροποποίηση του Π.Δ./τος «Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης»»(ΦΕΚ Α΄ 305/31.12.1999),
 - του ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 140/13.06.2000),
 - του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 268/23.11.2001),
 - του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2010),
 - του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102/ 10.05.2002),
 - του π.δ. 130/2002 «Τροποποίηση του Π.Δ./τος «Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ Α΄ 107/15.05.2002),
 - της κ.υ.α. 15393/2332/2002 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά. (Α΄ 91)» (ΦΕΚ Β΄ 1022/05.08.2002),
 - του ν. 3109/2003 «Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38/19.02.2003),
 - του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 197/06.08.2003),
 - του ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207/29.08.2003),
 - του ν. 3202/2003 «Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 284/11.12.2003),
 - του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297/23.12.2003),
 - του π.δ. 99/2003 «Διενέργεια αλιείας στα εσωτερικά νερά» (ΦΕΚ Α΄ 94/22.04.2003),
 - του π.δ. 98/2004 «Ίδρυση και λειτουργία των ζωολογικών κήπων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α΄ 69/03.03.2004),
 - του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 42/22.02.2005),
 - του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68/11.03.2005),
 - του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς. Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 202/19.08.2005),
 - του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 232/22.09.2005),
 - του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων. Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 49/10.03.2006),
 - του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006),
 - του ν. 3513/2006 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265/05.12.2006),
 - του π.δ. 78/2006 «Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ Α΄ 80/13.04.2006),
 - του π.δ. 118/2006 «Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών, και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεως μετά των οδών Α΄ 150) και του π.δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών», (Α΄ 303) όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ. 509/1984 (Α΄ 181), το π.δ. 143/1989 «Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεως μετά των οδών» (Α΄ 69), το π.δ. 401/1993 (Α΄ 170) και το π.δ. 125/1992 (Α΄ 56) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 143/89 (Α΄ 69)» και κατάργηση διατάξεων του π.δ. 327/1992 (Α΄ 163)» (ΦΕΚ Α΄ 119/16.06.2006),
 - του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Α΄ 42/23.02.2007),
 - του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 143/28.06.2007),
 - του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013.» (ΦΕΚ A΄ 267/03.12.2007),
 - του π.δ. 59/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε» (ΦΕΚ Α΄ 63/16.03.2007),
 - του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α΄ 64/16.03.2007),
 - του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσιου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α΄ 150/10.07.2007),
 - της κ.υ.α. 50268/5137/03.09.2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικης απόφασης 94649/8682/93» (ΦΕΚ Β΄ 1853/13.09.2007),
 - του ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 198/02.10.2008),
 - του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 263/23.12.2008),
 - του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 49/24.03.2010).
 Ν. 3853 [ΦΕΚ Α΄ 90/17.06.2010]
 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις»
 [ΚΥΑ 2011: 802, 1319, 3144, 3332]]
 [ΙΚΑ 2010: 109]
 [ΠΟΛ.2011: 1059, 1081, 1136, 1153, 1154]
 α) Απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιριών και ειδικότερα των Ο.Ε., των Ε.Ε. (κάθε μορφής), των Ε.Π.Ε. και των Α.Ε.
 β) Εναρμόνιση θεμάτων ατμολεβήτων με την Οδηγία 97/23 της Ε.Κ.
 γ) Κατάργηση ορισμένων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
 δ) Απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης κάθε νομικής μορφής εταιρειών.
 ε) Αντικατάσταση, τροποποίηση, αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στον Αστικό Κώδικα,
 - στον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄ 37/30.03.1963),
 - στο ν.δ. 3026/1954 «Περί Κώδικος Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄ 235/08.10.1954),
 - στον ν. 3190/1955 «Περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» (ΦΕΚ Α΄ 91/16.04.1955),
 - στο β.δ. 277/1963 «Περί ατμολεβήτων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 65/22.05.1963),
 - στο ν.δ. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων» (ΦΕΚ Α΄ 172/08.08.1973),
 - στο ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α΄ 191/16.11.1994),
 - στο ν. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» (ΦΕΚ Α΄ 30/10.02.1995),
 - στο ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 204/02.09.1998),
 - στην κ.υ.α. 16289/1999 «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση» (ΦΕΚ Β΄ 987/27.05.1999),
 - στο ν. 3066/2002 «Σύσταση «Φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», Σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον «Ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 252/18.10.2002),
 - στο ν. 3279/2004 «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθμιση λοιπών θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 205/01.11.2004),
 - στο ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚΑ΄ 297/06.12.2005),
 - στο ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 24/09.02.2007),
 - στο ν. 3557/2007 «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331 Α') και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 100/14.05.2007),
 - στο ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 6/26.01.2010).
 Ν. 3854 [ΦΕΚ Α΄ 94/23.06.2010]
 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις»
 α) Σχετικά με την ετήσια εισφορά των δήμων και κοινοτήτων, προς τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), που προβλέπονται στο άρθρο 12 § 2 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160/16.10.1986).
 β) Προσθήκη, αντικατάσταση, αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160/16.10.1986),
 - στο ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138/31.08.1994),
 - στο ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/06.08.2001),
 - στο ν. 3252/2004 «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 132/16.07.2004),
 - στο ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Α΄ 42/23.02.2007),
 - στο π.δ. 99/2008 «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του «Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων» (E.O.E.Δ.Σ.Α.Π.) και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού». (ΦΕΚ Α΄ 154/31.07.2008),
 - στο ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 163/04.09.09),
 - στην κ.υ.α. 2527/07.01.2009 (ΦΕΚ Α΄ 83),
 - στο ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 71/19.01.2010).
 Ν. 3855 [ΦΕΚ Α΄ 95/23.06.2010]
 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις»
 α) Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006 «για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της Οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (ΕΕ L 114/64), που αποσκοπεί στην οικονομικά αποτελεσματική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση ενέργειας και στην ανάπτυξη αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.
 β) Προσθήκη, τροποποίηση, αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 4112/1929 «περί συστάσεως υποθήκης επί μηχανικών ή άλλων εγκαταστάσεων»
 - στο ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α΄ 191/ 16.11.1994),
 - στην 21475/4707/30.7.1998 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων «Περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τον καθορισμό μέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων» (ΦΕΚ 880 Β΄),
 - στο ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999),
 - στην κ.υ.α. 11038/1999 «Διαδικασίες, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων» (ΦΕΚ Β΄ 1529/27.07.1999),
 - στο ν. 2844/2000 «Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις» (ΦΕΚ Α΄ 220/2000),
 - στο ν. 3426/2005 «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 309/22.12.2005),
 - στο ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Α΄ 313/27.12.2005),
 - στο ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006),
 - στο ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006),
 - στο ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89/19.05.2008),
 - στο π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56/15.04.2010),
 - την κ.υ.α. 5825/2010 «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄ 407/09.04.2010).
 ΚΑΝ. (ΕΕ_550/23.06.2010
 «Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)»
 Ν. 3861 [ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010]
 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 [ΚΥΑ. 2010: 16597]
 α) Εισαγωγή της υποχρέωσης ανάρτησης των νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων, και των πράξεων που εκδίδουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 πρόσωπα και όργανα στο Διαδίκτυο και η δημιουργία των προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας αυτών.
 β) Σύσταση στο Γραφείο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος μιας θέσης με θητεία 5 ετών με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη 5ετία, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται με διορισμό ή με απόσπαση υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.
 γ) Μη δυνατότητα υποβολής από 13.07.2010 και έως 31.12.2010, αιτημάτων στο ΑΣΕΠ για προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού από τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, καθώς και από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Επιχειρήσεις αυτών. Αιτήματα που έχουν ήδη υποβληθεί στο ΑΣΕΠ από τους ανωτέρω φορείς δεν εξετάζονται.
 δ) Η ΕΡΤ Α.Ε. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτως της πρόβλεψης των σχετικών ειδικοτήτων και του αριθμού των θέσεων στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της.
 ε) Προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση, αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - Στο π.δ. 258/1993 «Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).» (ΦΕΚ Α΄ 316/28.12.2005),
 - στο ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28/01.03.1994),
 - στο ν. 2304/1995 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» (ΦΕΚ Α΄ 16/27.01.2005),
 - στο ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 220/20.09.2002),
 - στο ν. 3074/2002 «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 296/04.12.2002),
 - στο ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 10/22.01.2003),
 - στο ν. 3166/2003 «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης» (ΦΕΚ Α΄ 178/02.07.2003),
 - στο ν. 3234/2004 «Αναπροσαρμογή συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 52/18.02.2004),
 - στο π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνο στο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 134/19.07.2004),
 - στο ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005),
 - στο ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131/28.06.2006),
 - στο ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 263/23.12.2008),
 - στο ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 234/28.12.2009),
 - στο ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 51/29.03.2010),
 - στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010).
 Ν. 3862 [ΦΕΚ Α΄ 113/13.07.2010]
 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις»
 [ΠΟΛ 2010: 1113]
 Σχετικές οδηγίες, καθώς και προσθήκη, αντικατάσταση, αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄ 37/30.03.1963),
 - στο ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10/17.01.1970),
 - στο ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34/17.03.1983),
 - στο ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α΄ 70/21.05.1984),
 - στο ν. 2076/1992 «Ανάλυση και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 130/31.07.1992),
 - στο ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α΄ 191/16.11.1994),
 - στο ν. 2322/1995 «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143/1995),
 - στο ν. 2789/2000 «Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθ.98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 21/11.02.2000),
 - στο π.δ. 33/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 97/ΕΚ της 27.1.1997 για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων» (ΦΕΚ Α΄ 2716.02.2000),
 - στην κ.υ.α. ΖΙ 178/2001 «Συναλλαγές που γίνονται με κάρτες-Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Σύστασης 97/489/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης Ιουλίου 1997 σχετικά με τις συναλλαγές που γίνονται με μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής και ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του εκδότη και του κατόχου. Καταναλωτική πίστη-Προσαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ1-983/91 προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας87/102/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελλών που διέπουν την καταναλωτική πίστη» (ΦΕΚ Β΄ 255/09.03.2001),
 - στο ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 136/05.06.2003),
 - στο ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 91/30.04.2007),
 - στο ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178/01.08.2007),
 - στο ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 195/17.08.2007),
 - στο ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166/05.08.2008),
 - στο ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58/23.04.2010).
 Ν. 3863 [ΦΕΚ Α΄ 115/15.07.2010]
 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»
 [ΙΚΑ 2010: 12, 51, 57, 59, 65, 68, 71, 74, 77, 77, 81, 89, 103, 108, 110, 345, 1129, 1163, 1463, 1500, 1664, 19160, 19225, 19329, 19606, 19717, 20551, 20854, 23303, 24506, 33635, 107805]
 [ΙΚΑ 2011: 4, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 21, 29, 31, 34, 39, 41, 47, 51, 59, 62, 63, 68, 99, 273, 1107, 5136, 20497, 22575, 24506, 26012, 26585, 26816, 27913, 30266, 40035]
 [ΙΚΑ 2012: 2, 10, 25]
 [ΟΓΑ 2010: 5]
 [ΟΓΑ 2011: 9]
 [ΠΟΛ 2010: 1165]
 α) Νέες ρυθμίσεις διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση. Επικουρικές συντάξεις. Προσαρμογή Επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.
 β) Απασχόληση συνταξιούχων.
 γ) Θέσπιση από 01.08.2010 Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.).
 δ) Ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχέσεων.
 ε) Δημιουργία Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
 στ) Προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση, αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
 - στο ν. 440/1945 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των αφορωσών το Ταμείον Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 170/04.07.1945),
 - στο ν. 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 179/21.06.1951),
 - στο ν.δ. 2724/1953 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της κειμένης νομοθεσίας περί Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 327/12.11.1953),
 - στο ν. 3163/1955 «Περί συνταξιοδοτήσεως του Ιδρύματος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 71/21.03.1955),
 - στο ν. 4169/1961 «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 81/18.05.1961),
 - στο ν. 4202/1961 «Περί διατηρήσεως των εκ της κοινωνικής ασφαλίσεως δικαιωμάτων εις περιπτώσεις μεταβολής ασφαλιστικού φορέως» (ΦΕΚ Α΄ 175/19.09.1961),
 - στο ν. 4277/1962 «Περί συνταξιοδοτήσεως των ιατρών του Ι.Κ.Α. και ετέρων τινών κατηγοριών εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 191/13.11.1962),
 - στο β.δ. 7/1965 «Περί της συνταξιοδοτήσεως των υπηρετούντων εις τας Αεροπορικάς Εταιρείας» (ΦΕΚ Α΄ 2/05.01.1965),
 - στο ν.δ. 4575/1966 «Περί καταργήσεως της αμέσου ασφαλιστικής εισφοράς των αγροτών και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 4169/1961 και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 227/05.11.1966),
 - στο β.δ. 649/1968 «Περί της συνταξιοδοτήσεως του προσωπικού εδάφους των Αεροπορικών Επιχειρήσεων του μη υπαγομένου εις τας διατάξεις του υπ’ αριθ. 7/1965 Β. Δ/τος και τροποποιήσεως της παρ. 1 του άρθρου 2 του ως άνω Β. Δ/τος» (ΦΕΚ Α΄ 232/28.09.1968),
 - στο ν.δ. 515/1970 «Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών» (ΦΕΚ Α΄ 95/22.04.1970),
 - στο ν.δ. 264/1973 «Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν.Δ.515/1970 «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών» (ΦΕΚ Α΄ 342/31.12.1973),
 - στο ν.δ 1390/1973 «Περί επεκτάσεως της ασφαλίσεως του ΟΓΑ και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί αυτού νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 103/10.05.1973),
 - στο ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α΄ 90/05.04.1974),
 - στο ν. 825/1978 «Περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της διεπούσης το ΙΚΑ Νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 189/13.11.1978),
 - στο ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν την περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 232/22.12.1978),
 - στο π.δ. 715/1979 «Περί του τρόπου Ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» (ΦΕΚ Α΄ 212/10.09.1979),
 - στο ν. 1140/1981 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 4169/1961 «περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 68/20.03.1981),
 - στο ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 65/31.05.2082),
 - στο ν. 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ Α΄ 128/12.10.1982),
 - στο ν. 1358/1983 «Αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας των ασφαλισμένων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 64/24.05.1983),
 - στο ν. 1379/1983 «Συνταξιοδοτικά μέτρα για το Διδακτικό –Ερευνητικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101/27.07.1983),
 - στο ν. 1387/1983 «Έλεγχος Ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 110/19.08.1983),
 - στο ν. 1469/1984 «Ασφάλιση ομογενών, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας του ΙΚΑ και ρύθμιση διαφόρων ασφαλιστικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 111/03.08.1984),
 - στο ν. 1483/1984 «Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις. Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών Νόμων» (ΦΕΚ Α΄ 153/08.10.1984),
 - στο ν. 1665/1986 «Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» (ΦΕΚ Α΄ 194/04.12.1986),
 - στο ν. 1745/1987 «Σύσταση κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 234/31.12.1987),
 - στο ν. 1759/1988 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 50/18.03.1988),
 - στο ν. 1813/1988 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 243/08.11.19880,
 - στο π.δ. 266/1989 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 127/22.05.1989),
 - στο ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101/31.07.1990),
 - στο ν. 1897/1990 «Περί απονομής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύματα τρομοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 120/11.09.1990),
 - στο ν. 1902/1990 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 138/17.10.1990),
 - στο ν. 1977/1991 «Προστασία παθόντων από βίαιο συμβάν και θυμάτων τρομοκρατών και άλλες διατάξεις» 185/05.12.1991),
 - στο ν. 2084/1992 «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165/07.10.1992),
 - στο π.δ. 213/1992 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 102/19.06.1992),
 - στο π.δ. 363/1992 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 266/1989 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 154/1991 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)» (ΦΕΚ Α΄ 184/27.11.1992),
 - στο ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/27.11.1995),
 - στο ν.δ. 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 188/20.08.1996),
 - στο ν. 2458/1997 «Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 15/14.02.1997),
 - στο ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38/14.03.1997),
 - στο ν. 2556/1997 «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α και άλλα θέματα» (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.1997),
 - στο ν. 2592/1998 «Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 57/18.03.1998),
 - στο ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 205/02.09.1998),
 - στο ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 1/05.01.1999),
 - στο ν. 2703/1999 «Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 72/08.04.1999),
 - στο ν. 2819/2000 «Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.» προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 84/15.03.2000),
 - στο ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219/12.10.2000),
 - στο ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 291/27.12.2001),
 - στο ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 160/11.07.2002),
 - στο ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 111/08.05.2003),
 - στο ν. 3185/2003 «Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία, 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 229/26.09.2003),
 - στο ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297/23.12.2003),
 - στο ν. 3232/2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 48/12.02.2004),
 - στο ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 151/06.08.2004),
 - στο ν. 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178/14.07.2005),
 - στο ν. 3283/2004 «Ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210/02.11.2004),
 - στο ν. 3385/2005 «Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210/19.08.2005),
 - στο π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005),
 - στο π.δ. 258/2005 «Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 316/28.12.2005),
 - στο ν. 3513/2006 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265/05.12.2006),
 - στο ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ Α΄ 272/21.12.2006),
 - στο ν. 3522/2006 «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 276/22.12.2006),
 - στο ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - στο ν. 3569/2007 «Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 122/08.06.2007),
 - στο ν. 3586/2007 «Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 151/10.07.2007),
 - στο ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/10.07.2007),
 - στο ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 245/01.11.2007),
 - στο ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013.» (ΦΕΚ A΄ 267/03.12.2007),
 - στο π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α΄ 64/16.03.2007),
 - στο π.δ. 167/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των συντάξεων σε σιδηροδρομικούς υπαλλήλους που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1965» (ΦΕΚ Α΄ 208/31.08.2007),
 - στο π.δ. 168/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολεμικών συντάξεων»» (ΦΕΚ Α΄ 209/31.08.2007),
 - στο π.δ. 169/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 210/31.08.2007),
 - στο ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58/03.04.2008),
 - στο ν. 3660/2008 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις» 78/07.05.2008),
 - στο ν. 3790/2009 «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143/07.08.2009),
 - στο ν. 3808/2009 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 227/10.12.2009),
 - στο ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010),
 - στο ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 51/29.03.2010),
 - στο ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58/23.04.2010),
 - στο ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010),
 - στο ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 66/11.05.2010),
 - στο ν. 3847/2010 «Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α΄ 67/11.05.2010),
 - στο ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α΄ 115/15.07.2010), με τις διατάξεις του οποίου ορίζονταν ότι, αν οι διαπραγματεύσεις εργοδοτών και εργαζομένων με σκοπό την επίλυση συλλογικών διαφορών συμφερόντων αποτύχουν, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν τις υπηρεσίες μεσολάβησης ή να προσφύγουν στη διαιτησία.
 Ν. 3864 [ΦΕΚ Α΄ 119/21.07.2010]
 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας»
 α) Ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» και σχετικές διατάξεις.
 β) Αναφορά σε διατάξεις:
 - στον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄ 37/30.03.1963),
 - στο ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28/01.03.1994),
 - στο ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - στο ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178/01.08.2007),
 - στην ΠΔΤΕ 2595/2007 «Καθορισμός των κριτηρίων που πρέπει να διέπουν τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) των πιστωτικών ιδρυμάτων και της Διαδικασίας Εποπτικής Αξιολόγησης (ΔΕΑ) από την Τράπεζα της Ελλάδος»,
 - στο ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174/25.08.2008),
 - στο ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 250/09.12.2008),
 - στο ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010),
 - στο ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (ΦΕΚ Α΄ 138/09.08.2010).
 Ν. 3865 [ΦΕΚ Α΄ 120/21.07.2010]
 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις»
 [ΟΙΚ. 2010: 116370, 157363]
 [ΟΙΚ. 2011: 13725, 27135
 [ΙΚΑ 2011: 54, 7799, 16606
 α) Βασικές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, λοιπές συνταξιοδοτικές διατάξεις, αναγνωριζόμενες υπηρεσίες, μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και τροποποιήσεις συναφών διατάξεων στον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
 β) Απασχόληση συνταξιούχων.
 γ) Εφάπαξ έκτακτη οικονομική παροχή στους συνταξιούχους και χορηγιούχους του Δημοσίου.
 δ) Θέσπιση από 01.08.2010 Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.).
 ε) Προσθήκη, αντικατάσταση, αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 833/1937 «Περί Στελέχους εφέδρων αξιωματικών του κατά γην Στρατού» (ΦΕΚ Α΄ 351/07.09.1937),
 - στο ν. 3395/1955 «Περί συνταξιοδοτήσεως του προσωπικού των εν Ελλάδι Ατμηλάτων Σιδηροδρόμων» (ΦΕΚ Α΄ 276/08.10.1955),
 - στο ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 65/31.05.2082),
 - στο ν. 1680/1987 «Τροποποίηση διατάξεων για τους εφέδρους αξιωματικούς, τους αξιωματικούς Αεροπορίας Στρατού ειδικής μονιμότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 7/02.02.1987),
 - στο ν. 1813/1988 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 243/08.11.19880,
 - στο ν. 1848/1989 «Προέλευση των μόνιμων αξιωματικών του Οικονομικού και Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112/08.05.1989),
 - στο ν. 1897/1990 1990 «Περί απονομής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύματα τρομοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 120/11.09.1990),
 - στο ν. 1977/1991 «Προστασία παθόντων από βίαιο συμβάν και θυμάτων τρομοκρατών και άλλες διατάξεις» 185/05.12.1991),
 - στο ν. 2084/1992 «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165/07.10.1992),
 - στο ν. 2227/1994 «Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129/11.08.1994),
 - στο ν. 2232/1994 «Σύσταση Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 140/31.08.1994),
 - στο ν. 2592/1998 «Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 57/18.03.1998),
 - στο ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 1/05.01.1999),
 - στο ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 160/11.07.2002),
 - στο ν. 3513/2006 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265/05.12.2006),
 - στο ν. 3585/2007 «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 148/05.07.2007),
 - στο ν. 3620/2007 «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 276/11.12.2007),
 - στο π.δ. 167/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των συντάξεων σε σιδηροδρομικούς υπαλλήλους που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1965» (ΦΕΚ Α΄ 208/31.08.2007),
 - στο π.δ. 168/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολεμικών συντάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 209/31.08.2007),
 - στο π.δ. 169/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 210/31.08.2007),
 - στο ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58/03.04.2008),
 - στο ν. 3660/2008 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις» 78/07.05.2008),
 - στο ν. 3670/2008 «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 117/20.6.2008),
 - στο ν. 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68/05.05.2009),
 - στο ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010),
 - στο ν. 3847/2010 «Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α΄ 67/11.05.2010),
 - στο ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α΄ 115/15.07.2010).
 Ν. 3867 [ΦΕΚ Α΄ 128/03.08.2010]
 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»
 [ΟΙΚ.2010: 52677]
 α) Σχετικά με την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» (ΕΠ.Ε.Ι.Α.).
 β) Σύσταση:
 - Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής»,
 - στο Υπουργείο Οικονομικών «Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας» (Σ.Σ.Ε.).
 γ) «Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας» (Ο.Α.Π.Ι.).
 δ) Προσθήκη, τροποποίηση, αντικατάσταση, αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄ 37/30.03.1963),
 - στον α.ν. 1565/1969 «Περί κώδικος Ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος» (ΦΕΚ Α΄ 16/14.01.1939),
 - στο 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως»,
 - στο ν. 1076/1980 «Περί ενοποιήσεως των θέσεων Κλάδων τινών προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 και ρυθμίσεως άλλων θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 224/02.10.1980
 - στο ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75/11.06.1986),
 - στο ν. 1667/1986 «Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 196/06.12.1986),
 - στο ν. 1955/1991 «Ίδρυση Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία» και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 112/18.07.1991),
 - στο ν. 2093/1992 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α΄ 181/25.11.1992),
 - στο ν. 2214/1994 «Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75/11.05.1994),
 - στο ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α΄ 151/16.09.1994),
 - στο ν. 2533/1997 «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 228/11.11.1997),
 - στο ν. 2768/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)», σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ - Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 273/08.12.1999),
 - στην κ.υ.α. 1/2010 «Έγκριση προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Β΄ 99/03.02.2010),
 - στο ν. 2837/2000 «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178/03.08.2000),
 - στο ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 128/25.06.2001),
 - στο ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 256/02.11.2001),
 - στο ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297/23.12.2003),
 - στο ν. 3220/2004 «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - Αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 15/28.01.2004),
 - στο ν. 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178/14.07.2005),
 - του ν. 3408/2005 «Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 272/04.11.2005),
 - στην κ.υ.α. οικ./2/7029/0094/2005 «Περί Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) (ΦΕΚ Β΄ 213),
 - του ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 132/28.06.2006),
 - στο ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/18.06.2007),
 - στο ν. 3620/2007 «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 276/11.12.2007),
 - στο ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174/25.08.2008),
 - στο ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση Διατάξεων του N. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 137/07.08.2009),
 - στο ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 6/26.01.2010),
 - του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010),
 - στο ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 66/11.05.2010).
 Ν. 3868 [ΦΕΚ Α΄ 129/03.08.2010]
 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
 α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα σχετικά με τη συνεργασία των νοσοκομείων και γενικότερα υγειονομικών υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων με τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), καθώς και με τις άλλες υπηρεσίες ή εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 β) Θέσπιση, σε κάθε Δήμο, «Συμβούλιο Διαβούλευσης, Διαφάνειας και Λογοδοσίας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» και σε κάθε Περιφέρεια «Συμβούλιο Προγραμματισμού Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας».
 γ) Σύσταση «Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών» και αρμοδιότητες των μελών της.
 δ) Ρυθμίσεις σχετικά με τη Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.
 ε) Προσθήκη, τροποποίηση, αντικατάσταση, αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 1620/1951 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθ. 1524/1950 Αναγκ. Νόμου «περί καταργήσεως φορολογιών και περί διατάξεών τινων των φόρων ειδών πολυτελείας, καταναλώσεως, κύκλου εργασιών και τελών ψυχαγωγίας» (ΦΕΚ Α΄ 2/03.01.1951),
 - στο ν.δ. 181/1974 «Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινιβολιών» (ΦΕΚ Α΄ 347/20.11.1974),
 - στο ν.δ. 216/1974 «Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ Α΄ 367/07.12.1974),
 - στο ν. 1398/1983 «Για την κύρωση των συμβάσεων ανέγερσης των Πανεπιστημιακών Νοσηλευτικών Συγκροτημάτων Ηρακλείου Κρήτης και Πάτρας, τη ρύθμιση συναφών θεμάτων και τη σύσταση Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων» (ΦΕΚ Α΄ 144/07.10.1983),
 - στο ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 217/23.12.1985),
 - στο ν. 1666/1986 «Οδοντοτεχνικό επάγγελμα – Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 200/15.12.1986),
 - στο π.δ. 131/1987 «Χαρακτηρισμός ως προβληματικών και άγονων πόλεων ή κωμοπόλεων και ιατρικών ειδικοτήτων, διάκρισή τους σε κατηγορίες και θέσπιση κινήτρων ιατρών» (ΦΕΚ Α΄ 73/25.05.1987),
 - στο ν. 1878/1990 «Τροποποίηση των διατάξεων δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης ν. 1622/1986 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 33/20.03.1990),
 - στο ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ Α΄ 123/15.07.1992),
 - στο ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28/01.03.1994),
 - στο ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/30.01.1995),
 - στο ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 213/12.10.1995),
 - στο ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165/21.08.1997),
 - στο ν. 2530/1997 «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.)- Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 218/23.10.1997),
 - στο ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 236/20.10.1998),
 - στο ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 96/17.05.1999),
 - στο ν. 2737/1999 «Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174/27.08.1999),
 - στο ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 37/02.03.2001),
 - στο ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 91/02.05.2001),
 - στο ν. 2920/2001 «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγεία και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131/27.06.2001),
 - στο ν. 2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 224/08.10.2001),
 - στο ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 256/02.11.2001),
 - στην κ.υ.α. 9287/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Β΄ 1268/01.10.2001),
 - στο ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 30/10.02.2003),
 - στο ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 197/06.08.2003),
 - στο ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 296/23.12.2003),
 - στο ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297/23.12.2003),
 - στο ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 303/24.12.2003),
 - στο ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (ΦΕΚ Α΄ 309/31.12.2003),
 - στο ν. 3252/2004 «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 132/16.07.2004),
 - στο ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81/04.04.2005),
 - στο ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 176/11.07.2005),
 - στο ν. 3402/2005 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258/17.10.2005),
 - στην κ.υ.α. 2/7029/2005 «Περί Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) (ΦΕΚ Β΄ 213),
 - στο ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75/07.04.2006),
 - στο ν. 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 232/24.10.2006),
 - στο ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 25/09.02.2007),
 - στο ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - στο ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/18.06.2007),
 - στο ν. 3599/2007 «Μετατάξεις – Αποσπάσεις νοσηλευτικού προσωπικού (ΦΕΚ Α΄ 176/01.08.2007),
 - στο ν. 3627/2007 «Κύρωση α) Σύμβασης Δωρεάς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκομείο Παίδων - Η Αγία Σοφία», β) Σύμβασης μεταξύ του Σωματείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 292/24.12.2007),
 - στο ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ Α΄ 148/16.07.2008),
 - στο ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα πουά και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 262/23.12.2008),
 - στο ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/11.03.2009),
 - στο ν. 3765/2009 «Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία» (ΦΕΚ Α΄ 101/01.07.2009),
 - στο ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις « (ΦΕΚ Α΄ 234/28.12.2009),
 - στο ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010),
 - στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010),
 - στο ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 51/29.03.2010).
 Ν. 3869 [ΦΕΚ Α΄ 130/02.08.2010]
 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις»
 α) Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.
 β) Αντικατάσταση και αναφορά σε διατάξεις:
 - στο ν. 1279/1982 «Για τη ρύθμιση των μισθώσεων των καταστημάτων διάθεσης οπωροκηπευτικών προϊόντων των Κεντρικών Λαχαναγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ Α΄ 108/02.09.1982),
 - στο ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75/11.06.1986),
 - στο ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α΄ 191/16.11.1994),
 - στο ν. 2789/2000 «Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθ.98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 21/11.02.2000),
 - στο π.δ. 28/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2002» (ΦΕΚ Α΄ 06.05.2010).
 Ν. 3870 [ΦΕΚ Α΄ 138/09.08.2010]
 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές»
 α) Περί εκλογικών δαπανών.
 β) Προσθήκη, αντικατάσταση, αναφορά και τροποποίηση διατάξεων:
 - στο ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 65/31.05.1982),
 - στο ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 2/03.01.1989),
 - στο ν. 2072/1992 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 125/23.07.1992),
 - στο ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28/01.03.1994),
 - στο ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 46/03.03.2000),
 - στο ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 91/02.05.2001),
 - στο ν. 3202/2003 «Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 284/11.12.2003),
 - στο π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνο στο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 134/19.07.2004),
 - στο ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Α΄ 48/23.02.2005),
 - στο ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α΄ 212/23.08.2005),
 - στο ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (ΦΕΚ Α΄ 133/28.06.2006),
 - στο ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - στο ν. 3577/2007 «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 130/08.06.2007),
 - στο π.δ. 106/2007 «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους» (ΦΕΚ Α΄ 135/21.06.2007),
 - στο ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 163/04.09.2009),
 - στο ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010),
 - στο ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 49/24.03.2010),
 - στο ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010),
 - στο ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 71/19.01.2010),
 - στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010),
 - στο ν. 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (ΦΕΚ Α΄ 119/21.07.2010).
 Ν. 3871 [ΦΕΚ Α΄ 141/17.08.2010]
 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
 [ΟΙΚ. 2010: 87965]
 [ΟΙΚ. 2011: 62906]
 α) Σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών - Γ.Λ.Κ. και στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης με αρμοδιότητα τη συγκέντρωση, παρακολούθηση, έλεγχο, αξιολόγηση, επεξεργασία και κατάρτιση των δημοσιονομικών στοιχείων και αναφορών τόσο της Κεντρικής Κυβέρνησης, όσο και της Γενικής Κυβέρνησης και των επί μέρους φορέων αυτής, καθώς και το σχεδιασμό και εφαρμογή όλων των απαραίτητων δημοσιονομικών και άλλων εφαρμογών και μεταρρυθμίσεων για τις οποίες αρμόδιο είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και όσων απορρέουν από το Ν. 3845/2010.
 β) Προσθήκη, τροποποίηση, αντικατάσταση, αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 27/08.03.1990),
 - στο ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/27.11.1995),
 - στο ν. 2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 283/31.12.1996),
 - στο ν. 2789/2000 «Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθ.98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 21/11.02.2000),
 - στο ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 212/10.09.2002),
 - στο ν. 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 157/25.06.2003),
 - στο ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005),
 - στο ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210/05.10.2006),
 - στο ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - στο π.δ. 59/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε» (ΦΕΚ Α΄ 63/16.03.2007),
 - στο π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α΄ 64/16.03.2007),
 - στο ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 239/26.11.2008),
 - στο ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010),
 - στο ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010),
 - στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010).
 ΑΠΟΦ. Ε.Κ.Τ./193.08.2010
 «Σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων»
 Ν. 3873 [ΦΕΚ Α΄ 150/06.09.2010]
 «Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών και της οδηγίας 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών»
 α) Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο:
 - της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ (ΕΕ L 224) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, για την τροποποίηση της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς, της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, και
 - της Οδηγίας 2007/63/ΕΚ (EE L 300) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ όσον αφορά την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών.
 β) Προσθήκη, αντικατάσταση και τροποποίηση διατάξεων στον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄ 37/30.03.1963),
 ΚΑΝ. (ΕΕ_802/13.09.2010
 «Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 3 και του άρθρου 27 της οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις επιδόσεις των εταιρειών»
 Ν. 3875 [ΦΕΚ Α΄ 158/20.09.2010]
 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις»
 [ΠΟΛ. 2011: 1099]
 α) Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 § 1του Συντάγματος, η Σύμβαση κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, που άνοιξε για υπογραφή στο Παλέρμο Ιταλίας στις 12-15 Δεκεμβρίου 2000 και τα τρία Πρωτόκολλα αυτής.
 β) Τροποποιήσεις – αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στον Ποινικό Κώδικα.
 - Στο ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45/09.03.1999),
 - στο ν. 3251/2004 «Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 127/09.07.2004),
 - στο ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α΄ 212/23.08.2005),
 - στο ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166/05.08.2008).
 Ν. 3877 [ΦΕΚ Α΄ 160/20.09.2010]
 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας»
 [ΟΙΚ. 2010: 1160386]
 [ΚΥΑ 2011: 134430]
 [ΠΟΛ. 2011: 1068]
 α) Παροχή υπηρεσιών προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας μέσα από ένα ενιαίο εθνικό σύστημα που οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 β) Περί υποχρεωτικής, προαιρετικής και πρόσθετης ασφάλισης στον ΕΛ.Γ.Α.
 γ) Αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 1790/1988 «Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 134/20.06.1988),
 - στο ν. 2342/1995 «Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 208/06.10.1995),
 - στο ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206/08.10.1997),
 - στην υ.α. 15711/1998 «Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Β΄ 1079/14.10.1998),
 - στο ν. 2810/2000 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» (ΦΕΚ Α΄ 61/09.03.2000),
 - στο ν. 3074/2002 «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 296/04.12.2002),
 - στο ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 135/05.06.2003),
 - στο ν. 3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 255/17.10.2005),
 - στο ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 198/02.10.2008),
 - στην κ.υ.α. 281245/2008 «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (ΦΕΚ Β΄ 628/09.04.2008),
 - στην υ.α. 321956/2008 «Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.» (ΦΕΚ Β΄ 2130/14.10.2008),
 - στο ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δυο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 8/28.01.2009),
 - στο ν. 3756/2009 «Σύστημα Άυλων τίτλων, διατάξεις για την κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53/31.03.2009).
 Ν. 3879 [ΦΕΚ Α΄ 163/21.09.2010]
 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»
 α) Προσθήκη, τροποποίηση, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων:
 - στο π.δ. 147/1976 «Περί του Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 56/15.03.1976),
 - στο π.δ. 62/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.)» (ΦΕΚ Α΄ 21/10.03.1986),
 - στο ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 18/14.02.1992),
 - στην απόφ. ΣΤ5/54/17.09.1992 «Περιορισμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 573/21.09.1992),
 - στο ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38/14.03.1997),
 - στο ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 188/23.09.1997),
 - στο π.δ. 232/1998 «Σκοποί, συγκρότηση, σύνθεση, θητεία, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης πόροι και θέσεις προσωπικού του «Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Κ.Ε.Π.)» (ΦΕΚ Α΄ 179/29.07.1998),
 - στο ν. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 110/17.05.2002),
 - στο ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 152/28.06.2002),
 - στο π.δ. 208/2002 «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 194/23.08.2002),
 - στο ν. 3191/2003 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258/06.11.2001),
 - στο ν. 3282/2004 «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 208/01.11.2004),
 - του ν. 3369/2005 «Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 171/06.07.2005),
 - στο ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α΄ 212/23.08.2005),
 - στην κ.υ.α Α25081/01.12.2005 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ» (ΦΕΚ Β΄ 1720/08.12.2005),
 - στο π.δ. 150/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΦΕΚ Α΄ 160/31.07.2006),
 - στο ν. 3653/2008 «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 49/21.03.2008),
 - του ν. 3687/2008 «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 159/01.08.2008),
 - στο ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ Α΄ 199/02.10.2008),
 - στο ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 234/28.12.2009),
 - στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010),
 - στο π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ Α΄ 78/25.05.2010).
 β) Αναφορά σε διατάξεις:
 - του β.δ. της 26.02.1947 «Περί συστάσεως Εθνικού Ιδρύματος» (ΦΕΚ Α΄ 41/15.03.1947),
 - του β.δ. 533/1963 «Περί εκτελέσεως του άρθρου 10 του Ν.Δ. υπ’ αριθ. 4201/1961» (ΦΕΚ Α΄ 147/21.09.1963),
 - του ν.δ. 572/1970 «Περί οργανώσεως, διαρθρώσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των πάσης κατηγορίας Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και Επιτροπών, εν τη Διοικήσει των οποίων μετέχει ο Βασιλεύς ή μέλος της Βασιλικής Οικογενείας» (ΦΕΚ Α΄ 125/02.06.1970),
 - του π.δ. 774/1980 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον «Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου»» (ΦΕΚ Α΄ 189/22.08.1980),
 - του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 65/31.05.2082),
 - του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137/26.07.1985),
 - της κ.υ.α. 5067/1985 «Κανονισμός Λαϊκής Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ Β΄ 794/31.12.1985),
 - του ν. 1622/1986 «Τοπικής Αυτοδιοίκηση-περιφερειακή ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός» (ΦΕΚ Α΄ 92/14.07.1986),
 - του ν. 1649/1986 «Τροποποίηση του Κώδικα των Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 149/03.10.1986),
 - του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101/31.07.1990),
 - του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Α΄159/21.09.1992),
 - της απόφ. 121/25.05.1992 «Κανονισμός λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)» (ΦΕΚ Β΄ 371/09.06.1992),
 - του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28/01.03.1994),
 - του ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112/06.07.1994),
 - του ν. 2327/1995 «Εθνικό Συμβούλιο Παδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 156/31.07.1995),
 - της κυ.α. 2026354/4115/0022/09.05.1996 «Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτησης» (ΦΕΚ Β΄ 509/01.07.1996),
 - του ν. 2517/1997 «Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 160/11.08.1997),
 - του ν. 2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 136/23.06.1998),
 - του ν. 2874/2000 «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286/29.12.2000),
 - του ν. 2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμιας εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 90/02.05.2001),
 - του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258/06.11.2001),
 - του ν. 3191/2003 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258/06.11.2001),
 - του π.δ. 337/2003 «Τροποποίηση του Π.Δ. 208/02 (ΦΕΚ Α΄ 194/23.8.2002) με θέμα «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαιδεύσης Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 291/18.12.2003),
 - του ν. 3385/2005 «Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210/19.08.2005),
 - του ν. 3443/2006 «Τοπικά Συμβούλια Νέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 41/27.02.2006),
 - του ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» (ΦΕΚ Α΄ 103/25.05.2006),
 - του ν/ 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006),
 - του ν. 3513/2006 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265/05.12.2006),
 - του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 143/28.06.2007),
 - του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/03.12.2007),
 - του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 59/14.03.2007),
 - του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 177/25.08.2008),
 - του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009),
 - του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 71/19.01.2010).
 Ν. 3882 [ΦΕΚ Α΄ 166/22.09.2010]
 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄)»
 α) Αντικατάσταση διατάξεων:
 - στο ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 141/19.09.1986).
 β) Αναφορά σε διατάξεις:
 - του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 204/19.07.1974),
 - του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 65/31.05.2082),
 - του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28/01.03.1994),
 - του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114/15.06.1995),
 - της Οδηγίας 1692/96/EΚ,
 - του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 275/03.12.1998),
 - του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45/09.03.1999),
 - του ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (ΦΕΚ Α΄ 280/09.12.2003),
 - του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297/23.12.2003),
 - του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Α΄ 57/15.03.2006),
 - του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 143/28.06.2007),
 - της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ,
 - του π.δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωνλενη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινομβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (ΦΕΚ Α΄ 54/08.03.2007),
 - του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 263/23.12.2008),
 - του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010).
 Ν. 3884 [ΦΕΚ Α΄ 168/24.09.2010]
 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών - Τροποποίηση και προσαρμογή του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών και του Ν. 2396/1996»
 α) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 184/17/14.7.2007).
 β) Τροποποίηση διατάξεων:
 - στον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄ 37/30.03.1963),
 - στο ν. 2396/1996 «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» (ΦΕΚ Α΄ 73/30.04.1996).
 Ν. 3886 [ΦΕΚ Α΄ 173/30.09.2010]
 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»
 α) Σχετικά με τις όποιες διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, εφόσον η σύμβαση εμπίπτει στο Πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ (L 134) και 2004/18/ΕΚ (L 134) ή στις διατάξεις, με τις οποίες οι εν λόγω Οδηγίες μεταφέρονται στην εσωτερική έννομη τάξη.
 β) Αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στο π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (ΦΕΚ Α΄ 8/09.01.1989),
 - στο ν. 2522/1997 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α΄ 178/08.09.1997),
 - στο ν. 2854/2000 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με την οδηγία 92/13/ΕΟΚ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 243 7.11.2000),
 - στο π.δ. 59/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε» (ΦΕΚ Α΄ 63/16.03.2007),
 - στο π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α΄ 64/16.03.2007).
 Ν. 3887 [ΦΕΚ Α΄ 174/30.09.2010]
 «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές»
 - Χάραξη από το Κράτος πολιτικής στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές της χώρας με σκοπό την προστασία του γενικού συμφέροντος, την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών στον τομέα αυτόν, και την τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού.
 - Ορισμοί και κατηγορίες μεταφορικών μέσων, μεταφορικές εταιρείες, προϋποθέσεις χορήγησης αδειών Φ.Δ.Χ., μητρώο μεταφορικών εταιρειών, μεταβίβαση Φ.Δ.Χ., κόμιστρα εμπορευματικών μεταφορών, κ.λπ.
 - Κατάργηση διατάξεων:
 • ν. 383/1976 «Περί διενέργειας εμπορευματικών μεταφορών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 182/20.02.1976),
 • κ.υ.α Κ/24241/2045/12.5.2008 και Κ/26147/ 2169/12.5.2008,
 • κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 383/1976.
 Ν. 3888 [ΦΕΚ Α΄ 175/30.09.2010]
 «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»
 [ΟΙΚ. 2010: 1130277, 1138154, 1164257, 1172236, 4035003, 4038661]
 [ΟΙΚ. 2011: 1093861, 1103778]
 [ΠΟΛ. 2010: 1001, 1136, 1137, 1138, 1143, 1147, 1156, 1161, 1162, 1169, 1174, 1175, 1177, 1180, 1185, 1199]
 [ΠΟΛ. 2011: 1002, 1006, 1019, 1023, 1035, 1066, 1095, 1224, 1241]
 α) Προαιρετικός ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, με σκοπό την κατάργησή τους. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων - Κατάργηση του Κ.Β.Σ. και διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής.
 β) Διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.-Κατάργηση του Κ.Β.Σ.
 γ) Τέλη κυκλοφορίας και αποσβέσεις αξίας αδειών, Φ.Δ.Χ.
 δ) Προσθήκη, αντικατάσταση, αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 356/1975 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α΄ 90/27.03.1974),
 - στο ν. 1073/1980 «Περί αντικαταστάσεως των κυκλοφορούντων τριτρόχων οχημάτων δημοσίας χρήσης (μοτοσυκλετών) δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 14/19.09.1980),
 - στο ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178/17.12.1990),
 - στο π.δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (ΦΕΚ Α΄ 84/26.05.1992),
 - στον. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α΄ 151/16.09.1994),
 - στο ν. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/11.09.1997),
 - στο ν. 2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31/ 17.02.1998),
 - στο ν. 2648/1998 «Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 238/22.10.1998),
 - στο ν. 2753/1999 «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 249/17.11.1999),
 - στο ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999),
 - στο ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000),
 - στο ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ Α΄ 242/19.10.2001),
 - στο ν. 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία» (ΦΕΚ Α΄ 266/22.11.2001),
 - στο ν. 3296/2004 «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 253/14.12.2004),
 - στο ν. 3775/2009 «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 122/21.07.2009),
 - στο ν. 3831/2010 «Κύρωση και τροποποίηση της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΦΕΚ 181 Α΄)», όπως αυτή διορθώθηκε με τη «Διόρθωση Σφαλμάτων», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α΄» (ΦΕΚ Α΄ 34/25.02.2010),
 - στο ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58/23.04.2010).
 Ν. 3889 [ΦΕΚ Α΄ 182/14.10.2010]
 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»
 α) Καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου και ειδικού συστήματος χρηματοδότησης περιβαλλοντικών παρεμβάσεων.
 β) Προσθήκη, αντικατάσταση, κατάργηση και επαναφορά διατάξεων:
 - στο π.δ. 541/1978 «Περί Κατηγοριών Μελετών» (ΦΕΚ Α΄ 116/28.07.1978),
 - στο ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 289/29.12.1979),
 - στο ν. 1515/1985 «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» (ΦΕΚ Α΄ 18/18.02.1985),
 - στο ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160/16.10.1986),
 - στο ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 275/03.12.1998),
 - στο ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207/07.10.1999),
 - στο ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 303/24.12.2003),
 - στο π.δ. 165/2003 «Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 137/05.06.2003),
 - στο ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 42/22.02.2005),
 - στο ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006),
 - στο ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89/19.05.2008),
 - στο π.δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον-Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Α΄ 190/29.09.1990),
 - στο ν. 3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 17/16.02.2010),
 - στο ν. 3843/2010 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 62/28.04.2010),
 - στο ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85/04.06.2010),
 - στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010),
 - στο ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄)» (ΦΕΚ Α΄ 166/22.09.2010).
 γ) Αναφορά στις διατάξεις:
 - του ν. 1649/1986 «Τροποποίηση του Κώδικα των Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 149/03.10.1986),
 - του ν. 1868/1989 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 3026/1954 «Περί Κώδικος Δικηγόρων» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230/10.10.1989),
 - του ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 124/13.06.1997),
 - του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153/28.06.2002),
 - του π.δ. της 06.03.2003 «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (Ν. Αττικής)» (ΦΕΚ Α΄ 199/06.03.2003).
 - του ν. 3762/2009 «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75/15.05.2009),
 Ν. 3892 [ΦΕΚ Α΄ 189/04.11.2010]
 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων»
 [ΠΟΛ.2010: 1157]
 α) Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
 β) Τροποποιήσεις – αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/27.11.1995),
 - στο ν. 3775/2009 «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 122/21.07.2009),
 - στο π.δ. 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» (ΦΕΚ Α΄ 70/10.04.2001),
 - στο ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» (ΦΕΚ Α΄ 103/25.05.2006),
 - στο ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58/23.04.2010),
 - στο ν. 3885/2010 «Κύρωση των Συμβάσεων που αφορούν το μέλλον των «Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.» και τα προγράμματα των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού» (ΦΕΚ Α΄ 171/29.9.2010),
 - στο ν. 3888/2010 «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 175/30.09.2010).
 Π.Δ. 122 [ΦΕΚ Α΄ 200/30.11.2010
 «Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων Δικηγόρων, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων»
 Αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στον Ποινικό Κώδικα
 - στο ν.δ. 3026/1954 «Περί Κώδικος Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄ 235/08.10.1954),
 - στο ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34/17.03.1983),
 - στο π.δ. 258/1987 «Διευκόλυνση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 77/249/ΕΟΚ της 22ας Μαρτίου 1977» (ΦΕΚ Α΄ 125/09.07.1987),
 - στο π.δ. 52/1993 «Αναγνώριση ισοτιμίας επαγγελματικών προσόντων δικηγόρων, σύμφωνα με την Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 20/18.02.1993),
 - στο π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005),
 - στο π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ Α΄ 78/25.05.2010).
 Ν. 3894 [ΦΕΚ Α΄ 204/02.12.2010]
 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»
 [ΚΥΑ 2011: 3]
 α) Στρατηγικές επενδύσεις.
 β) Αντικατάσταση, αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄ 37/30.03.1963),
 - στο ν.δ. 17/1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 228/16.08.1923),
 - στο ν. 653/1977 «Περί υποχρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών δια την διάνοιξιν εθνικών οδών, αντικαταστάσεως της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 5269/1931 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 214/05.08.1977),
 - στο ν. 820/1978 «Περί λήψεως μέτρων δια την περιστολήν της φοροδιαφυγής και άλλων τινών συναφών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 174/17.10.1978),
 - στο ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α΄ 210/18.12.1985),
 - στο ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75/11.06.1986),
 - στο ν. 1649/1986 «Τροποποίηση του Κώδικα των Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 149/03.10.1986),
 - στο ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160/16.10.1986),
 - στο ν. 1676/1986 «Καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 204/29.12.1986),
 - στο ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101/31.07.1990),
 - στην κ.υ.α. 69269/1990 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986» (ΦΕΚ Β΄ 678/25.10.1990),
 - Στο ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28/01.03.1994),
 - στο ν. 2234/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 142/31.08.1994),
 - στο ν. 2372/1996 «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 29/28.02.1996),
 - στο ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ΦΕΚ Α΄ 17/06.02.2001),
 - στο ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 285/19.12.2001),
 - στο ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 212/10.09.2002),
 - στο ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 232/22.09.2005),
 - στο ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005),
 - στην κ.υ.α. 107017/2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (ΦΕΚ Β΄ 1225/05.09.2006),
 - στο ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - στο ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 117/05.06.2007),
 - στο ν. 3775/2009 «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 122/21.07.2009),
 - στο ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α΄ 173/30.09.2010).
 Ν. 3895 [ΦΕΚ Α΄ 206/08.12.2010]
 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα»
 α) Κατάργηση από 08.12.2010 νομικών προσώπων, υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και των διατάξεων που προβλέπουν τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, τα όργανα και διέπουν τη λειτουργία τους και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων.
 β) Αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 3998/1959 «Περί ιδρύσεως Αστρονομικού Σταθμού, Γραφείων, Κέντρων και Ινστιτούτων επιστημονικών ερευνών, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Γεωδαιτικής και Γεωφυσικής Επιτροπής του Κράτους κειμένων διατάξεων και ρυθμίσεις αρχαιολογικών τινων ζητημάτων» (ΦΕΚ Α΄ 226/20.10.1959),
 - στο β.δ. 502/1968 «Περί μετονομασίας του Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών Αθηνών, εις Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών, οργανώσεως, διοικήσεως, λειτουργίας και διαρθρώσεως των θέσεων αυτού» (ΦΕΚ Α΄ 168/29.07.1968),
 - στο β.δ. 539/1968 «Περί μετονομασίας του Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών Αθηνών εις Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών, ως και αποζημιώσεως και αποδοχών του προσωπικού αυτού» (ΦΕΚ Α΄ 203/13.09.1968),
 - στο ν. 446/1976 «Περί συστάσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Πολεοδομήσεως, Οικισμού και Στεγάσεως» (ΦΕΚ Α΄ 264/08.10.1978),
 - στο ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ Α΄ 316/15.10.1977),
 - στο ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 87/16.07.1982),
 - στο ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 217/23.12.1985),
 - στο π.δ. 297/1985 «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας κεφαλαίου δραχμών 300.000.000 με την επωνυμία «Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου Α.Ε.» (ΦΕΚ Α΄ 110/31.05.1985),
 - στο ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 123/15.07.1992),
 - στο ν. 2127/1993 «Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 48/06.04.1993),
 - στο π.δ. 283/1993 «Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος (Κ.Κ.Ν.Α.)» (ΦΕΚ Α΄ 123/27.07.1993),
 - στο ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 211/11.10.1995),
 - στο ν. 2364/1995 «Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, και εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 252/06.12.1995),
 - στο ν. 2413/1996 «Η Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124/17.06.1996),
 - στο π.δ. 189/1996 «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής «Λεύκιπος Ανώνυμος Εταιρία» (ΦΕΚ Α΄ 152/1996),
 - στο ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165/21.08.1997),
 - στο ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 242/01.12.1997),
 - στο ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 271/24.12.1997),
 - στο π.δ. 158/1997 «Μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του Καταστατικού αυτής» (ΦΕΚ Α΄ 134/25.06.1997),
 - στο ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 200/27.08.1998),
 - στο ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 220/28.09.1998),
 - στο ν. 2819/2000 «Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.» προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 84/15.03.2000),
 - στο ν. 2945/2001 «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ Α΄ 223/08.10.2001),
 - στην υ.α. 397741/2001 «Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος» (ΦΕΚ Β΄ 1289/08.10.2001),
 - στο ν. 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 54/20.03.2002),
 - στο ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 239/10.10.2002),
 - στο ν. 3082/2002 «Σύσταση ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 316/16.12.2002),
 - στο π.δ. 188/2002 Σύσταση Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 175/01.08.2002),
 - στο ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 30/10.02.2003),
 - του π.δ. 338/2003 «Σύσταση Επιστημονικού και Ερευνητικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ Α΄ 292/18.12.2003),
 - στο π.δ. 89/2004 «Οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος» (ΦΕΚ Α΄ 68/2004),
 - στην υ.α. 273789/2004 «Τροποποίηση της Αρ. Πρωτ. 397741/27.09.2001 (Β΄ 1289) υπουργικής απόφασης περί «Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος» (ΦΕΚ Β΄ 1191/03.08.2004),
 - στο ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 176/11.07.2005),
 - στο ν. 3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 255/17.10.2005),
 - στο ν. 3402/2005 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258/17.10.2005),
 - στο ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75/07.04.2006),
 - στο ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131/28.06.2006),
 - στην υ.α. 265249/2006 «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας-Ν.Π.Ι.Δ.» (ΦΕΚ Β΄ 390/30.03.2006),
 - στο ν. 3624/2007 «Κύρωση από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές» (ΦΕΚ Α΄ 289/24.12.2007),
 - στο π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 59/14.03.2007),
 - στο ν. 3631/2008 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 6/26.01.2008),
 - στο ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 198/02.10.2008),
 - στο ν. 3775/2009 «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 122/21.07.2009),
 - στο ν. 3790/2009 «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143/07.08.2009),
 - στο ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010),
 - στο π.δ. 11/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 15/16.02.2010),
 - στο π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 170/28.09.2010).
 Ν. 3896 [ΦΕΚ Α΄ 207/08.12.2010]
 «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις»
 [ΙΚΑ 2010: 111]
 [ΙΚΑ 2011: 66]
 α) Ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ στην Ελληνική έννομη τάξη.
 β) Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης.
 γ) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους χαμηλοσυνταξιούχους.
 δ) Προσθήκη, αντικατάσταση, αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 612/1977 «Περί συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος των τυφλών των ησφαλισμένων εις ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 164/14.06.1977),
 - στο ν. 1414/1984 «Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλλων στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 10/02.02.1984),
 - στο ν. 1483/1984 «Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις. Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών Νόμων» (ΦΕΚ Α΄ 153/08.10.1984),
 - στο π.δ. 193/1988 «Επέκταση διατάξεων του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 τ.Α΄) στο δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Α΄ 84/06.05.1988),
 - στο π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ Α΄ 163/16.06.1989),
 - στο ν. 1876/01990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 27/08.03.1990),
 - στην απόφ. Δ/τη ΟΑΕΔ 109816/1990 «Ίδρυση Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με ειδικές Ανάγκες στην Αθήνα»,
 - στο ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165/21.08.1997),
 - στο π.δ. 176/1997 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α΄ 150/15.07.1997),
 - στην υ.α. 39832/1997 «Ιεράρχηση κριτηρίων κρίσης και συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.» (ΦΕΚ Β΄ 1088/09.12.1997),
 - στο ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 205/02.09.1998),
 - στο ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45/09.03.1999),
 - το π.δ. 136/1999 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 134/30.06.1999),
 - στο ν. 2874/2000 «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286/29.12.2000),
 - στο ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 37/02.03.2001),
 - στο ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258/06.11.2001),
 - στο π.δ. 87/2002 «Για την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 96/97/ΕΚ και 86/378/ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α΄ 66/04.04.2002),
 - στο ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 10/22.01.2003),
 - στο ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297/23.12.2003),
 - στο π.δ. 41/2003 «Τροποποίηση του Π.Δ. 176/1997 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α΄ 44/21.02.2003),
 - στο π.δ. 105/2003 «Προσαρμογή του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 15.12.1997 (EEL 14 της 20.1.1998, σελ. 6) «σχετικά με το βάρος αποδείξεως σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλλου»» (ΦΕΚ Α΄ 96/23.04.2003),
 - στο π.δ. 2103/2003 «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήξης αποφάσεων των Συμβουλίων Επιλογής Δ/ντών Ε.Σ.Υ. και των περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής και Επιμελητών Α΄ και Επιμελητων Β΄» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 33/20.01.2003),
 - στο ν. 3488/2006 «Εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 191/11.09.2006),
 - στο ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - στο π.δ. 169/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 210/31.08.2007),
 - στο ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58/03.04.2008),
 - στο ν. 3667/2008 «Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114/18.06.2008),
 - στο ν. 3780/2008 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για κοινό έλεγχο σε σχέση με τη διέλευση των συνόρων» (ΦΕΚ Α΄ 133/07.08.2009), και
 - στο ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/11.03.09),
 - στο ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010),
 - στο ν. 3847/2010 «Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α΄ 67/11.05.2010),
 - στο ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄ 129/03.08.2010).
 Ν. 3897 [ΦΕΚ Α΄ 208/10.12.2010]
 «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, Εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις»
 α) Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας.
 β) Ρύθμιση θεμάτων του ν. 3843/2010 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 62/28.04.2010),
 γ) Προσθήκη, τροποποίηση, αντικατάσταση, αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν.δ. 3721/1957 «Περί συστάσεως Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)» (ΦΕΚ Α΄ 142/06.08.1957),
 - στο β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών, και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεως μετά των οδών» (ΦΕΚ Α΄ 150/09.07.1970),
 - στο ν.δ. 511/1970 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (ΦΕΚ Α΄ 9117.04.1970),
 - στο ν. 25/1975 «Περί υπολογισμού και τρόπου εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος και φωτισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 74/21.04.1975),
 - στο π.δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών» (ΦΕΚ Α΄ 303/15.10.1981),
 - στο ν. 1350/1983 «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 55/26.04.1983),
 - στο π.δ. 595/1984 «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG)» (ΦΕΚ Α΄ 218/31.12.1984),
 - στο ν. 1575/1985 «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 207/11.12.1985),
 - στο ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75/11.06.1986),
 - στο π.δ. 71/1988 «Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων» (ΦΕΚ Α΄ 32/17.02.1988),
 - στο π.δ. 78/1988 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 34/25.02.1988),
 - στο ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 2/03.01.1989),
 - στο ν. 1959/1991 «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 123/05.08.1991),
 - στο ν. 2052/1992 «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 94/05.06.1992),
 - στο ν. 2130/1993 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 62/23.04.1993),
 - στο π.δ. 363/1995 «Καθορισμός συστήματος επιβολής διοικητικών ποινών στους παράγοντες εφαρμογής του θεσμού της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων» (ΦΕΚ Α΄ 193/14.09.1995),
 - στο ν. 2465/1997 «Θέματα αρμοδιότητος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 28/26.02.1997),
 - στο π.δ. 224/1997 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25.2.1998, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας ορισμένου χρόνου των συνεργείων αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 169/29.08.1997),
 - στο ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45/09.03.1999),
 - στο ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ Α΄ 57/23.03.1999),
 - στο π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 263/26.11.1999),
 - στο ν. 2801/2000 ««Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 46/03.03.2000),
 - στο ν. 2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 285/28.12.2000),
 - στην υ.α. 5063/184/2000 «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)» (ΦΕΚ Β΄ 155/16.02.2000),
 - στο ν. 2898/2001 «Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 71/10.04.2001),
 - στο ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 268/23.11.2001),
 - στο ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2010),
 - στο ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230/02.10.2002),
 - στο ν. 3082/2002 «Σύσταση ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 316/16.12.2002),
 - στο π.δ. 100/2002 «Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 86/23.04.2002),
 - στο π.δ. 59/2003 «Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 60/12.03.2003),
 - στο ν. 3220/2004 «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - Αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 15/28.01.2004),
 - στο ν. 3245/2004 «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του Δημοσίου και των άλλων ασφαλιστικών φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 110/16.06.2004),
 - στο π.δ. 99/2005 ««Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄ 263), σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Τμήματος Συντονισμού Θεμάτων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 135/10.06.2005),
 - στο π.δ. 160/2005 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την παράταση της προσωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25.2.1998, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της διαδικασίας υποβολής αυτών για την έκδοση προσωρινής άδειας» (ΦΕΚ Α΄ 215/24.08.2005),
 - στο ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων. Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 49/10.03.2006),
 - στο π.δ. 118/2006 «Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών, και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεως μετά των οδών Α΄ 150) και του π.δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών», (Α΄ 303) όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ. 509/1984 (Α΄ 181), το π.δ. 143/1989 «Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεως μετά των οδών» (Α΄ 69), το π.δ. 401/1993 (Α΄ 170) και το π.δ. 125/1992 (Α΄ 56) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 143/89 (Α΄ 69)» και κατάργηση διατάξεων του π.δ. 327/1992 (Α΄ 163)» (ΦΕΚ Α΄ 119/16.06.2006),
 - στο π.δ. 246/2006 «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των ΚΤΕΛ του ν. 2963/2001» (ΦΕΚ Α΄ 261/29.11.2006),
 - στο ν. 3534/2007 «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 40/23.02.2007),
 - στο π.δ. 186/2007 «Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Α΄ 263)» (ΦΕΚ Α΄ 221/12.09.2007),
 - στο π.δ. 230/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου» (ΦΕΚ Α΄ 264/23.11.2007),
 - στο ν. 3651/2008 «Οδική βοήθεια οχημάτων» (ΦΕΚ Α΄ 44/18.03.2008),
 - στο ν. 3652/2008 «Κύρωση Σύμβασης για την τροποποίηση και συμπλήρωση της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.» (ΦΕΚ Α΄ 45/18.03.2008),
 - στο ν. 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 216/23.10.2008),
 - στο π.δ. 74/2008 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 74/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ής Νοεμβρίου 2006» (ΦΕΚ Α΄ 112/18.06.2008),
 - στο ν. 3783/2009 «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 136/07.08.2009),
 - στο π.δ. 66/2010 «Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων» (ΦΕΚ Α΄ 117/21.07.2010).
 Ν. 3898 [ΦΕΚ Α΄ 211/16.12.2010]
 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις»
 α) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις διασυνοριακών διαφορών και τη θεσμοθέτηση εθνικών διαδικασιών διαμεσολάβησης.
 β) Αναφορά σε διατάξεις του ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ (ΦΕΚ Α΄ 35/26.02.1988).
 Ν. 3899 [ΦΕΚ Α΄ 212/17.12.2010]
 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας»
 [ΟΙΚ. 2010: 5053175, 5053959]
 [ΟΙΚ. 2011: 50,
 [ΙΚΑ 2011: 30972]
 [ΠΟΛ. 2011: 1003, 1037, 1050]
 α) Δημοσιονομικά και φορολογικά μέτρα. Εισοδηματική πολιτική έτους 2011.
 β) Εξαίρεση της δαπάνης για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας. Αναπροσαρμογή φόρου πολυτελείας στα επιβατικά αυτοκίνητα.
 γ) Το επίδομα που χορηγείται από 01.01.2010 στο προσωπικό Λιμενικού Σώματος σύμφωνα με την § 9 του άρθρου 20 του ν. 2386/1996 «Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/07.03.1996) θεωρείται ως έξοδο κίνησης και δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων και φόρου εισοδήματος.
 δ) Η μισθοδοσία του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, που υπηρετεί στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις την 31.12.2010 και από 01.01.2011 καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό των περιφερειών, ή μετατάσσεται σε δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010) και ανεξαρτήτως δημοσιεύσεως ή μη των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης ή μετάταξής του, καταβάλλεται έως τον Απρίλιο του 2011 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και ειδικότερα σε βάρος των οικείων ΚΑΕ του Ε.Φ. 07-120 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την ίδια έως την 31.12.2010 διαδικασία. Η τακτοποίηση των ανωτέρω πληρωμών γίνεται απολογιστικά έως την 30.06.2011, με μεταφορά στον ανωτέρω Ε.Φ. και τους σχετικούς ΚΑΕ αντίστοιχων κατά περίπτωση ποσών από τους πόρους των άρθρων 259 και 260 του προαναφερθέντος νόμου.
 ε) Αναπροσαρμογή αποδοχών στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και τις εταιρείες του Ομίλου της.
 στ) Πρόσληψη από το ΙΚΑ επιτυχόντων σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
 ζ) Οι ρυθμίσεις του άρθρου 56 του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166/05.08.2008) και του άρθρου 51 του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141/17.08.2010) εξακολουθούν να ισχύουν.
 η) Προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση, αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 2112/1920 «Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 11/18.03.1920),
 - στον α.ν. 690/1945 «Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του Α.Ν. 28/1944 «περί εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών και ημερομισθίων» (ΦΕΚ Α΄ 292/05.12.1945)
 - στο ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 65/31.05.2082),
 - στο ν. 1767/1988 «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-κύρωση της 135 διεθνούς σύμβασης εργασίας» (ΦΕΚ Α΄ 63/06.04.1988),
 - στο ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 27/08.03.1990),
 - στο ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101/31.07.1990),
 - στο π.δ. 147/1990 «Μετονομασία της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης σε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.-Μετονομασία ίδρυση τμημάτων και ρύθμιση των θεμάτων που ανακύπτουν» (ΦΕΚ Α΄ 56/10.04.1990),
 - στο π.δ. 198/1990 «Λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας» (ΦΕΚ Α΄ 76/22.05.1990),
 - στο π.δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (ΦΕΚ Α΄ 84/26.05.1992),
 - στο ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α΄ 151/16.09.1994),
 - στο ν. 2336/1995 «Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 189/12.09.1995),
 - στο ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/27.11.1995),
 - στο ν. 2386/1996 «Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/07.03.1996),
 - στο ν. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/11.09.1997),
 - στο ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999),
 - στο ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000),
 - στο ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258/06.11.2001),
 - στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 265/22.11.2001),
 - στο ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 197/06.08.2003),
 - στο ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005),
 - στο ν. 3634/2008 «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών -Απαλλαγή πρώτης κατοικίας - Ενιαίο τέλος ακινήτων - Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 9/29.01.2008),
 - στο ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166/05.08.2008),
 - στο ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (ΦΕΚ Α΄ 38/09.03.2010),
 - στο ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010),
 - στο ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010),
 - στο ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 66/11.05.2010),
 - στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010),
 - στο ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α΄ 115/15.07.2010),
 - στο ν. 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (ΦΕΚ Α΄ 119/21.07.2010),
 - στο ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141/17.08.2010),
 - στο ν. 3888/2010 «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 175/30.09.2010),
 - στο ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 188/04.11.2010),
 - στο ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/02.12.2010).
 Ν. 3900 [ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010]
 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις»
 [ΥΠ. 2011: 18812]
 [ΙΚΑ 2011: 20297]
 [ΠΟΛ. 2010: 1194]
 α) Δυνατότητα εισαγωγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου και δημοσίευση. Αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.
 β) Προσθήκη, αντικατάσταση, αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στο π.δ. 12/1933 «Περί της πειθαρχικης διώξεως και της τηρητέας διαδικασίας ενώπιον των κατά τα άρθρα 327 και 328 νόμου 343 πειθαρχικών συμβουλίων Παν/μίου Αθηνών» (ΦΕΚ Α΄ 225/26.07.1933),
 - στο ν.δ. 3989/1959 «Περί κυρώσεως της πολυμερούς Συμβάσεως περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων» (ΦΕΚ Α΄ 201/26.09.1959),
 - στον α.ν. 389/1968 «Περί κυρώσεως του Πρωτοκόλλου της Ν. Υόρκης της 31.1.1967 εν σχέσει προς την Νομικήν Κατάστασιν των Προσφύγων» (ΦΕΚ Α΄ 125/04.06.1968),
 - στο ν. 702/1977 «Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του Ν.Δ. 170/1973 «Περί του Συμβουλίου Επικρατείας» (ΦΕΚ Α΄268)» (ΦΕΚ Α΄ 212/19.09.1977),
 - στο ν. 703/1977 «Περί έλεγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ Α΄ 278/26.09.1977),
 - στο ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 289/29.12.1979),
 - στο ν. 1406/1983 «Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών Διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 182/14.12.1983),
 - στο ν. 1649/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 149/03.10.1986),
 - στο ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160/16.10.1986),
 - στο ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ (ΦΕΚ Α΄ 35/26.02.1988),
 - στο ν. 1805/1988 «Εκσυγχρονισμός του θεσμού του ποινικού μητρώου, τροποποίηση ποινικών διατάξεων και ρύθμιση άλλων σχετικών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 199/31.08.1988),
 - στο π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (ΦΕΚ Α΄ 8/09.01.1989),
 - στο ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101/31.07.1990),
 - στο ν. 1968/1991 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Α΄ 150/11.10.1991),
 - στο ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 153/16.09.1994),
 - στο ν. 2479/1997 «Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 67/06.05.1997),
 - στο ν. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/11.09.1997),
 - στο ν. 2717/1999 «Ο νέος Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 97/17.05.1999),
 - στο ν. 2721/1999 «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 35Α΄), του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112/03.06.1999),
 - στο ν. 2812/2000 «Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 67/10.03.2000),
 - στο ν. 2837/2000 «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178/03.08.2000),
 - στο ν. 2915/2001 «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές δικονομικές και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 109/29.05.2001),
 - στο ν. 2944/2001 «Τροποποίηση της νομοθεσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων» (ΦΕΚ Α΄ 222/08.10.2001),
 - στο ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 228/09.10.2001),
 - στο ν. 2954/2001 «Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 255/02.11.2001),
 - στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 265/22.11.2001),
 - στο ν. 3038/2002 «Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 180/07.08.2002),
 - στο ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 274/14.11.2002),
 - στο ν. 3226/2004 «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 24/04.02.2004),
 - στο ν. 3340/2005 «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς» (ΦΕΚ Α΄ 112/10.05.2005),
 - στο ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α΄ 212/23.08.2005),
 - στο ν. 3514/2006 «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε με το ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄) σχετικά με την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 266/06.12.2006),
 - στο ν. 3659/2008 «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 77/07.05.2008),
 - στο ν. 3772/2009 «Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112/10.07.2009),
 - στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010),
 - στο ν. 3886/2010 2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α΄ 173/30.09.2010).
 Ν. 3904 [ΦΕΚ Α΄ 218/23.12.2010]
 «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
 α) Παράταση των προθεσμιών που είχαν παραταθεί με το άρθρο 61 του ν. 3659/2008 «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 77/07.05.2008).
 β) Προσθήκη, τροποποίηση, αντικατάσταση, αναφορά και κατάργηση διατάξεων:
 - στον Ποινικό Κώδικα,
 - στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,
 - στους ειδικούς Ποινικούς Νόμους:
 • ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ Α΄ 57/23.03.1999), και
 • ν. 3346/2005 «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 140/17.06.2005),
 • ν. 3625/2007 «Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 290/24.12.1997),
 • σε λοιπά νομοθετήματα.
 - στο ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 110/25.04.1914),
 - στο β.δ. της 05.09.1920 «Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών κλπ διατάξεων» (ΦΕΚ Β΄ 200/
 - στο ν. 5960/1933 «Περί επιταγής»,
 - στον α.ν. 2520/1940 «Περί υγειονομικών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 273/04.09.1940),
 - στο ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α΄ 301/28.12.1950),
 - στο β.δ. 748/1966 «Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας» (ΦΕΚ Α΄ 1790/13.09.1966),
 - στον α.ν. 86/1967 «Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 136/07.08.1967),
 - στο ν. 1037/1971 «Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 235/17.11.1971),
 - στο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ Α΄ 331/11.12.1976),
 - στο ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 33/14.03.1983),
 - στο ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ Α΄ 152/08.10.1984),
 - στο ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ (ΦΕΚ Α΄ 35/26.02.1988),
 - στο ν. 1882/1990 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/23.03.1990),
 - στο ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 147/03.09.1993),
 - στο ν. 2170/1993 «Τροποποίηση του Ν.Δ. 400/1970 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 150/10.09.1993),
 - στο ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113/15.06.1995),
 - στο ν. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/11.09.1997),
 - στο ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 1/05.01.1999),
 - στο ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ Α΄ 57/23.03.1999),
 - στο ν. 2734/1999 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 161/05.08.1999),
 - στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 265/22.11.2001),
 - στο ν. 3074/2002 «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 296/04.12.2002),
 - στο ν. 3346/2005 «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 140/17.06.2005),
 - στο ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α΄ 212/23.08.2005),
 - στο ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» (ΦΕΚ Α΄ 103/25.05.2006),
 - του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Α΄ 42/23.02.2007),
 - στο ν. 3625/2007 «Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 290/24.12.1997),
 - στο ν. 3659/2008 «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 77/07.05.2008),
 - στο ν. 3663/2008 «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EURO-LUST), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 99/28.05.2008),
 - στο ν. 3727/2008 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 257/18.12.2008),
 - στο ν. 3772/2009 «Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112/10.07.2009),
 - στην κ.υ.α. 4865/2009 «Παράταση της παρεχόμενης από την Ελληνική Αστυνομία συνδρομής στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Β΄ 683/14.04.2009),
 - στην κ.υ.α. 73434/2009 «Παράταση της παρεχόμενης από την Ελληνική Αστυνομία συνδρομής στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Β΄ 1446/17.072009),
 - στο ν. 3843/2010 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 62/28.04.2010).
 Ν. 3907 [ΦΕΚ Α΄ 8/01.02.2011]
 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη- μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις»
 Σύσταση αυτοτελούς υπηρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τίτλο «Υπηρεσία Ασύλου» με αποστολή την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασύλου και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών, καθώς και τη συμβολή στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής ασύλου.
 α) Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων:
 - στον α.ν. 2545/1940 «Περί τροποποιήσεως του Νόμου 2456 «περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 287/10.09.1940),
 - στο ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α΄ 212/23.08.2005).
 β) Αναφορά σε διατάξεις:
 - του ν. 927/1979 «Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 139/28.06.1979),
 - της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ,
 - του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (ΦΕΚ Α΄ 8/09.01.1989),
 - του ν. 1975/1991 «Είσοδος-έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 184/04.12.1991),
 - του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28/01.03.1994),
 - του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/27.11.1995),
 - του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45/09.03.1999),
 - του ν. 2928/2001 «Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 127/09.07.2004),
 - του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 39/05.03.2001),
 - του ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 274/14.11.2002),
 - του ν. 3226/2004 «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 24/04.02.2004),
 - του ν. 3251/2004 «Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 127/09.07.2004),
 - του ν. 3304/2005 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικιας ή γενετήσιου προσανατολισμού» (ΦΕΚ Α΄ 16/27.01.2005),
 - της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ,
 - του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Α΄ 42/23.02.2007),
 - του π.δ. 106/2007 «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους» (ΦΕΚ Α΄ 135/21.06.2007),
 - του π.δ. 220/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (EEL 31/6.2.2003)» (ΦΕΚ Α΄ 251/13.11.2007),
 - του π.δ. 96/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγου (L 304/30.9.2004)» (ΦΕΚ Α΄ 152/30.07.2008),
 - της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ,
 - της κ.υ.α. 4000/4/46-α΄/2009 «Καθορισμός λεπτομερειών για την εκτέλεση διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων απέλασης αλλοδαπών» (ΦΕΚ Β΄ 1535/27.07.2009),
 - του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 49/24.03.2010),
 - του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010),
 - του ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010),
 - του π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες υα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L.326/13.12.2005)» (ΦΕΚ Α΄ 195/22.11.2010).
 Ν. 3908 [ΦΕΚ Α΄ 8/01.02.2011]
 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»
 [ΥΠ. 2011: 17296, 17297, 17299, 17300, 17301, 17302, 17303, 17304, 25618, 34287, 42335, 55894]
 α) Σκοπός και πλαίσιο εφαρμογής, υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια και όροι υπαγωγής, ενισχυόμενες δαπάνες, είδη και ποσοστά ενισχύσεων, κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης, καταβολή ενισχύσεων, καθεστώς ενισχύσεων, υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων, κυρώσεις και μεταβατικές διατάξεις.
 β) Αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων:
 - στον Αγορανομικό Κώδικα» ,
 - στο ν.δ. 135/1946 «Περί Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Αρτοποιών» (ΦΕΚ Α΄ 299/30.09.1946),
 - στο ν.δ. 136/1946 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/11.5.46 ν.δ. «Περί Αγορανομικού Κώδικος»» (ΦΕΚ Α΄ 298/30.09.1946),
 γ) Αναφορά σε διατάξεις:
 - στο ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 70/16.06.1982),
 - στο ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101/31.07.1990),
 - στην υ.α. 43965/1994 «Καθορισμός του είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 1892/90» (ΦΕΚ Β΄ 922/14.12.1994),
 - στο ν. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/11.09.1997),
 - στο ν. 2717/1997 «Ο νέος Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 97/17.05.1999),
 - στο ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81/15.04.1998),
 - στην υ.α. 58692/1998 «Είδος και έκταση των έργων, που πρέπει να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά προγράμματα ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) τάξης Γ΄ και ανώτερης, για να θεωρείται ο εκσυγχρονισμός αυτός ως ο ολοκληρωμένης μορφής και να είναι δυνατή η εφαρμογή των ενισχύσεων του Ν. 2601/98» (ΦΕΚ Β΄ 870/19.08.1998),
 - στο ν. 2996/2002 «Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων» (ΦΕΚ Α΄ 62/28.03.2002),
 - στο ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230/02.10.2002),
 - στο ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (ΦΕΚ Α΄ 309/31.12.2003),
 - στο ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ Α΄ 261/23.12.2004),
 - στην υ.α. 48116/2005 «Καθορισμός των δικαιολογητικών και των παραστατικών για τον έλεγχο των επενδύσεων που ενισχύθηκαν με τα κίνητρα της επιχορήγησης ή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004» (ΦΕΚ 1827/23.12.2005),
 - στο ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 132/28.06.2006),
 - στην υ.α. 13752/2006 «Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για την εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων δημιουργίας ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών και παροχής καινοτομικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών, των υποπεριπτώσεων iv και v της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004» (ΦΕΚ Β΄ 425/07.04.2006),
 - στην κ.υ.α. 31054/2007 «Καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3299/2004» (ΦΕΚ Β΄ 1286/25.07.2007),
 - στην υ.α. 33017/2007 «Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόσοτους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004» (ΦΕΚ Β΄ 1292/25.07.2007),
 - στο ν. 3752/2009 «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 40/04.03.2009),
 - στην κ.υ.α. 38508/2009 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31054/12.7.2007 κοινής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 36976/31.7.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον «Καθορισμό των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3299/20014» (ΦΕΚ Β΄1664/31.08.2009),
 - στο ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 6/26.01.2010),
 - στο ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53/31.03.2010).
 Ν. 3912 [ΦΕΚ Α΄ 17/17.02.2011]
 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης»
 α) Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.), με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα την ενίσχυση της πρόσβασης στην χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
 β) Προσθήκη, τροποποίηση, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 3775/2009 «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 122/21.07.2009),
 - στο ν. 1100/1980 «Περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α΄ 295/27.12.1980),
 - στο ν. 1796/1988 «Σύσταση Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 152/11.07.1988),
 - στο ν. 2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 154/25.07.1997),
 - στο ν. 3279/2004 «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθμιση λοιπών θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 205/01.11.2004).
 γ) Αναφορά σε διατάξεις:
 - στον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄ 37/30.03.1963),
 - στο π.δ. 226/1992 «Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή» (ΦΕΚ Α΄ 120/14.07.1992),
 - στο ν. 3427/2005 «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 312/27.12.2005),
 - στο ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 132/28.06.2006).
 Π.Δ. 9 [ΦΕΚ Α΄ 24/21.02.2011]
 «Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος»
 α) Συγκρότηση Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
 β) Προσθήκη, τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων:
 - στο π.δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (ΦΕΚ Α΄ 12/31.01.2001),
 - στο π.δ. 30/2005 «Ίδρυση Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Επισήμων» (ΦΕΚ Α΄ 50/25.02.2005),
 - στο π.δ. 2/2010 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 14/2001 (Α΄-12) και του π.δ. 30/2005 (Α΄-50)» (ΦΕΚ Α΄ 1/07.01.2010).
 γ) Αναφορά σε διατάξεις:
 - στο ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ Α΄ 152/08.10.1984),
 - στο ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ Α΄ 49/23.04.1986),
 - στο π.δ. 141/1991 «Αρ,οδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 58/30.04.1991),
 - στο ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/27.11.1995),
 - στο ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α΄ 50/10.04.1997),
 - στο ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α¨ 41/29.02.2000),
 - στο ν. π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομουεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005),
 - στο ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178/01.08.2007),
 - στο ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166/05.08.2008),
 - στο π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α΄ 213/07.10.2009),
 - στην υ.α. 2672/2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2408/03.12.2009),
 - στην κ.υ.α. 7001/2009 «Σύσταση Γραφείου Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β΄ 1879/03.09.2009),
 - στην απόφαση του ΣτΕ 29/2011 «Για τη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ στην εταιρεία «GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ».
 Π.Δ. 15 [ΦΕΚ Α΄ 30/02.03.2011]
 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης»
 α) Περιεχόμενο της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, διάρθρωση σχεδίου λογαριασμών, βασικοί κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών και Καταστάσεις Ταμειακών Ροών.
 β) Αναφορά σε διατάξεις:
 - στο π.δ. 1123/1980 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α΄ 283/15.12.1980),
 - στο ν. 1340/1983 «Τροποποίηση διατάξεων Ν.Δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» και συναφών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 35/18.03.1988),
 - στο ν. 1788/1988 «Υπολογισμός και συντελεστές του φόρου κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166/11.08.1988),
 - στο π.δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (ΦΕΚ Α΄ 84/26.05.1992),
 - στο ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/27.11.1995),
 - στο π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005),
 - στο ν. 2672/2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2408/03.12.2009),
 - στο ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141/17.08.2010),
 - στη Γνωμοδότηση 271/2010 του ΣτΕ «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης».
 Ν. 3918 [ΦΕΚ Α΄ 31/02.03.2011]
 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
 [ΥΠ. 2011 109812]
 [ΙΚΑ 2011: 16829, 17343, 40448]
 [ΟΓΑ 2011: 10,
 α) Σύστημα προμηθειών Υγείας. Πεδίο εφαρμογής, αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών, μεταβατικές διατάξεις.
 β) Εθνικός Οργανισμός παροχής υπηρεσιών Υγείας. Ένταξη νοσοκομείων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στο Ε.Σ.Υ.
 γ) Ρυθμίσεις σχετικά με τα φάρμακα, φαρμακεία και φαρμακευτικές εταιρείες.
 δ) Ρυθμίσεις ιδιωτικών κλινικών.
 ε) Οικογενειακά επιδόματα σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες.
 στ) Διατάξεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 ζ) Οργανωτικά ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 η) Ρύθμιση επαγγελμάτων Υγείας.
 θ) Κύρωση σύμβασης δωρεάς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός».
 ι) Προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων:
 - στον α.ν. 1565/1939 «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος» (ΦΕΚ Α΄ 16/14.01.1939),
 - στο β.δ. 48/1973 «Περί συστάσεως Ιδρύματος εν Θεσσαλονίκη υπό την επωνυμίαν «΄Ιδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος-Σχολή Τυφλών Ο «ΗΛΙΟΣ» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ Α΄ 14/18.01.1973),
 - στο ν.δ. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων.» (ΦΕΚ Α΄ 172/08.08.1973),
 - στο ν. 1132/1981 «Περί υποχρεωτικής πωλήσεως των φαρμάκων δια των φαρμακείων εις σταθεράς λιανικάς τιμάς και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 51/27.02.1981),
 - στο ν. 1316/1983 «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (Ε.Φ.), της Κρατικής Φαρμακαποθήκης (Κ.Φ.) και τροποποίηση και συμπλήρωση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 3/11.01.1983),
 - στο π.δ. 213/1986 «Καθιέρωση της ιατρικής ειδικόρητας της Ιατρικής της Εργασίας» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.07.1986),
 - στο ν. 1759/1988 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 50/18.03.1988),
 - στο π.δ. 384/1990 «Οργανισμός Διοίκησης και λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Πύργου «Ο Άγιος Χαράλαμπος»» (ΦΕΚ Α΄ 152/19.11.1990),
 - στο ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101/31.07.1990),
 - στο π.δ. 247/1991 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών» (ΦΕΚ Α΄ 93/21.06.1991),
 - στο ν. 2072/1992 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 125/23.07.1992),
 - στο π.δ. 23/1992 «Άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού» (ΦΕΚ Α΄ 6/30.01.1992),
 - στο ν. 2163/1993 «Αύξηση συντάξεων Ο.Γ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 125/28.07.1993),
 - στο ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 17/18.02.1997),
 - στο ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165/21.08.1997),
 - στο ν. 2768/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)», σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ - Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 273/08.12.1999),
 - στο π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 76/10.03.2000),
 - στο π.δ. 235/2000 «Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2345/95 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις».» (ΦΕΚ Α΄ 199/14.09.2000),
 - στο ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 37/02.03.2001),
 - στο π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 76/10.03.2000),
 - στο ν. 2920/2001 «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγεία και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131/27.06.2001),
 - στο ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 291/27.12.2001),
 - στο π.δ. 52/2001 «Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)» (ΦΕΚ Α΄ 41/08.03.2001),
 - στο ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 197/06.08.2003),
 - στο ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297/23.12.2003),
 - στο ν. 3252/2004 «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 132/16.07.2004),
 - στο ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81),
 - στο ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 176/11.07.2005/17.02.2005),
 - στο ν. 3402/2005 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258/17.10.2005),
 - στην Υ.Α. Οικ./2/7029/0094/2005 «Νέος Καννονισμός Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)» (ΦΕΚ Β΄ 213/17.02.2005),
 - στο ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75/07.04.2006),
 - στο ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - στο ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 134/18.06.2007),
 - στο π.δ. 62/2007 «Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγε’ιας του Τομέα «Υγείας Αισθητής-Κοινωνικών Υπηρεσιών»» (ΦΕΚ Α΄ 70/22.03.2007),
 - στο ν. 3631/2008 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 6/26.01.2008),
 - στο ν. 3697/2008 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - στο ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 262/23.12.2008),
 - στο ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/11.03.2009),
 - στο π.δ. 156/2009 «Οργανισμός του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών (Θ.Χ.Π. Παιδιών Αθηνών)» (ΦΕΚ Α΄ 198/01.10.2009),
 - στο ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 6/26.01.2010),
 - στο ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας. Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010)
 - στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010),
 - στο ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α΄ 115/15.07.2010),
 - στο ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/03.08.2010),
 - στο ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄ 129/03.08.2010),
 - στο ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (ΦΕΚ Α΄ 189/04.11.2010),
 - στο ν. 3896/2010 «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207/08.12.2010),
 - στην υ.α. 35130/739/2010 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ Β΄ 1291/11.08.2010).
 κ) Αναφορά σε διατάξεις:
 - στο ν. 5607/1932 «Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της φαρμακευτικής νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 300/05.09.1932),
 - στο ν. 1910/1944 «Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας «περί προσρασίας πολυτέκνων»» (ΦΕΚ Α΄ 229/03.10.1944),
 - στο π.δ. 265/1979 «Περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμίαν «Κέντρον Εκαπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών» και εφκρίσεως του Οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ Α΄ 74/17.04.1979),
 - στο π.δ. 715/1979 «Περί του τρόπου Ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» (ΦΕΚ Α΄ 212/10.09.1979),
 - στο ν. 1316/1983 «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (Ε.Φ.), της Κρατικής Φαρμακαποθήκης (Κ.Φ.) και τροποποίηση και συμπλήρωση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 3/11.01.1983),
 - στο π.δ. 77/1985 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α΄ 28/01.03.1985),
 - στο π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ Α΄ 185/25.08.1988),
 - στο π.δ. 307/1989 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του αριθ. 48/1973 Β.Δ/τος «Περί εγκρίσεως οργανισμού του Ιδρύματος Προστασία Τυφλών Βορείου Ελλάδος»» (ΦΕΚ Α΄ 144/01.06.1989),
 - στο ν. 1963/1991 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138/20.09.1991),
 - στο π.δ. 247/1991 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών» (ΦΕΚ Α΄ 93/21.06.1991),
 - στο π.δ. 517/1991 «Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός, διάκριση και σύνθεση προσωπικού και συμπλήρωση του υπ’ αριθ. 247/91 Π.Δ. «όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μετβίβαση ιδιωτικών κλινικών»» (ΦΕΚ Α΄ 202/24.12.1991),
 - στο ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 18/14.02.1992),
 - στο ν. 2072/1992 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 125/23.07.1992),
 - στο ν. 2084/1992 «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165/07.10.1992),
 - στο π.δ. 318/1992 «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών-πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 161/25.09.1992),
 - στο 2161/1993 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 144Α΄)» (ΦΕΚ Α΄119/26.07.1993),
 - στο ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/30.01.1995),
 - στο ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107/30.05.1997),
 - στο ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για τα φάρμακα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165/21.08.1997),
 - στο π.δ. 80/1997 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 68/08.05.1997),
 - στο ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 236/20.10.1998),
 - στην Π.Υ.Σ. 55/1998 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 252/12.11.1998),
 - στο ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 121/17.06.1999),
 - στο ν. 2737/1999 «Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174/27.08.1999),
 - στο π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄76/10.03.2000),
 - στο ν. 2920/2001 «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγεία και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131/27.06.2001),
 - στο π.δ. 275/2001 «Καθορισμός της διαρθρώσεως, των αρμοδιοτήτων ως και λοιπών λειτουργικών ρυθμίσεων αφορωσών την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΥΠ.Ε.ΔΥ.Φ.Κ.Α.) και την Υπηρεσία Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Αναπτύξεως Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 196/03.09.2001),
 - στο ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 239/10.10.2002),
 - στο ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 30/10.02.2003),
 - στο ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 111/08.05.2003),
 - στο ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 197/06.08.2003),
 - στο ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 296/23.12.2003),
 - στο ν. 3205/2003, «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297/23.12.2003),
 - στο ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81/04.04.2005),
 - στο ν. 3336/2005 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 96/20.04.2005),
 - στο ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 176/11.07.2005),
 - στο ν. 3453/2006 «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 74/07.04.2006),
 - στο ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - στο ν. 3554/2007 «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 80/16.04.2007),
 - στο ν. 3586/2007 «Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των ΦΚΑ» (ΦΕΚ Α΄ 151/10.07.2007),
 - στο ν. 3599/2007 «Μετατάξεις – Αποσπάσεις νοσηλευτικού προσωπικού (ΦΕΚ Α΄ 176/01.08.2007),
 - στο ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 245/01.11.2007),
 - στο π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α΄ 64/16.03.2007),
 - στο π.δ. 198/2007 «Τροποποίηση του π.δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις»» (ΦΕΚ Α΄ 225/14.09.2007),
 - στο ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58/03.04.2008),
 - στο π.δ. 121/2008 «Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών, καθώς και των σχετικών κυρώσεων» (ΦΕΚ Α΄ 183/03.09.2008),
 - στο π.δ. 197/2008 «Καθορισμός κριτηρίων για την επιλογή μονίμων ιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ» (ΦΕΚ Α΄ 261/22.12.2008),
 - στο ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/11.03.2009,
 - στο ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 234/28.12.2009),
 - στο π.δ. 166/2009 «Επιστημονικό βαθμολόγιο-προσοντολόγιο ιατρών και οδοντιάτρών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» (ΦΕΚ Α΄ 203/02.10.2009),
 - στο ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 6/26.01.2010),
 - στο ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 51/29.03.2010),
 - στο ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 66/11.05.2010),
 - στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010),
 - στο ν. 3854/2010 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 94/23.06.2010),
 - στο ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010),
 - στο ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α΄ 115/15.07.2010),
 - στο ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/03.08.2010),
 - στο ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄ 129/03.08.2010),
 - στο ν. 3896/2010 «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207/08.12.2010),
 - στο π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 170/28.09.2010),
 - στην Δ.Υ. 3-4 Γ.Π.οικ.140687/2010 «Σύσταση στο Υπουργείο Υγείας και Λοινωνικής Αλληλεγγύης Ενιείου Διοικητικού Τομέα «Ειδική Γραμματεία Αθλητισμού και Διατροφής»» (ΦΕΚ Β΄ 1766/10.11.2010).
 Ν. 3919 [ΦΕΚ Α΄ 32/02.03.2011]
 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»
 [ΥΠ. 2011 11, 34858, 44604, 141282]
 [ΥΠ. 2012 236, 460]
 [ΟΙΚ. 2012: 9031
 α) Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων
 β) Προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν.δ. 2726/1953 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 59 του από 17.7/16.8.1923 Ν.Δ. «περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 325/12.11.1953),
 - στο ν.δ. 3026/1954 «Περί Κώδικος Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄ 235/08.10.1954),
 - στο β.δ. της 30/1956 «Περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των μηχανικών εν γένει» (ΦΕΚ Α΄ 134/31.05.1956),
 - στο π.δ. 696/1974 «Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών» (ΦΕΚ Α΄ 301/08.10.1974),
 - στο ν. 1969/1991 «Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/30.10.1991),
 - στο π.δ. 226/1992 «Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή» (ΦΕΚ Α΄ 120/14.07.1992),
 - στο ν. 2231/1994 «Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλιου Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 139/31.08.1994),
 - στο ν. 2753/1999 «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 249/17.11.1999),
 - στο ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (ΦΕΚ Α΄ 96/16.03.2000),
 - στο π.δ. 81/2005 «Δικηγορικές εταιρείες» (ΦΕΚ Α΄ 120/23.05.2005),
 - στο ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 42/22.02.2005).
 Ν. 3920 [ΦΕΚ Α΄ 33/03.03.2011]
 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις»
 α) Αναδιάρθρωση δημοσίων αστικών συγκοινωνιών. Μετασχηματισμός εταιρειών.
 β) Προσθήκη και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 2669/1998 «Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων» (ΦΕΚ Α΄ 283/18.12.1998),
 - στο ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ Α΄ 57/23.03.1999),
 - στο ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 188/04.11.2010).
 γ) Αναφορά σε διατάξεις:
 - του ν. 2112/1920 «Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 11/18.03.1920),
 - του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄ 37/30.03.1963),
 - του ν. 3026/1954 «Περί Κώδικος Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄ 235/08.10.1954),
 - του ν. 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 98/23.04.1955),
 - του ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 137/24.08.1993),
 - του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28/01.03.1994),
 - του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 220/28.09.1998),
 - του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005),
 - του ν. 3581/2007 «Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου, μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 140/28.06.2007),
 - του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010),
 - του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 212/17.12.2010).
 Ν. 3932 [ΦΕΚ Α΄ 166/10.03.2011]
 «Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης»
 Προσθήκη, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων:
 - στο π.δ. 774/1980 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον «Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου»» (ΦΕΚ Α΄ 189/22.08.1980),
 - στο ν. 2530/1997 «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.)- Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 218/23.10.1997),
 - στο ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (ΦΕΚ Α΄ 309/31.12.2003),
 - στο ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166/05.08.2008).
 Π.Δ. 20 [ΦΕΚ Α΄ 58/23.03.2011]
 «Προσαρμογή του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ, όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 164/42/26.6.2009)»
 Προσαρμογή του κ.ν. 2190/1920 προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/49/ΕΚ/ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 Ν. 3943 [ΦΕΚ Α΄ 66/31.03.2011]
 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»
 [ΟΙΚ. 2011: 1185, 1074430, 1074705, 5015043, 5018346, 5021607, 5027902, 5028322]
 [ΑΠ 2011: 1, 10,]
 [ΙΚΑ 2011: 57]
 [ΟΓΑ 2011: 8]
 [ΧΑ 2011: 15572]
 [ΠΟΛ.2011: 1062, 1071, 1074, 1077, 1083, 1090, 1093, 1104, 1109, 1110, 1122, 1123, 1124, 1129, 1141, 1150, 1151, 1155, 1161, 1185, 1188, 1193, 1194, 1203, 1210, 1225]
 α) Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής
 β) Αναδιάρθρωση των Φορολογικών και Ελεγκτικών Υπηρεσιών και βελτίωση των ελεγκτικών διαδικασιών του Υπουργείου Οικονομικών, ανανέωση προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε., Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
 γ) Σύσταση Α.Ε. επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
 δ) Προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων:
 - στον Ποινικό Κώδικα,
 - στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων [π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α΄ 84)],
 - στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114)],
 - στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α΄ 97)],
 - στον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας [ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248)],
 - στο π.δ. 21/32/31.10.1932 «Περί κωδικοποιήσεων νόμων «περί Μετοχικού Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού» (ΦΕΚ Α΄387/31.10.1932)
 - στο ν. ΒΡΘ΄/1892 «Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του νόμου ΑΨΠ΄ περί οινοπνευματοποιείων α΄ και β΄ κατηγορίας» (ΦΕΚ Α΄ 461/28.12.1892),
 - στο ν. 122/1914 «Περί παρατάσεως εν μέρει της ισχύος και συμπληρώσεως των διατάξεων του ,ΔΞΗ΄ (4068) νόμου περί αναστολής παραγραφών» (ΦΕΚ Α΄ 1/02.01.1914),
 - στο ν. 1943/1920 «Περί κυρώσεως των Ν. διαταγμάτων α΄) του από 31 Ιουλίου 1919 «περί μεταρρρυθμίσεως διατάξεων του νόμου 1679 της 16 Ιανουαρίου 1919 περί φορολογίας του καπνού και του σιγαροχάρτου» και β΄) του από 12 Σεπτεμβρίου 1919 «περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων του νόμου 1679 της 16 Ιανουαρίου 1919 περί φορολογίας του καπνού και του σιγαροχάρτου» (ΦΕΚ Α΄ 20/25.01.1920),
 - στον α.ν. 559/1937 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων της Νομοθεσίας «Περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού»» (ΦΕΚ Α΄ 107/27.03.1937),
 - στον α.ν. 1988/1939 «Περί Μετοχικού Ταμείου Β. Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄ 414/30.09.1939),
 - στο ν.δ. 2946/1954 «Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 125/2.2.1954 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου «περί διαρρυθμίσεως της φορολογίας επί του καταναλισκομένου καπνού» και περί ρυθμίσεως ετέρων τινών καπνικών ζητημάτων» (ΦΕΚ Α΄ 183/17.08.1954),
 - στο ν. 3818/1958 «Περί επεκτάσεως των περί νοσηλείας εις Νοσηλευτικόν Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού διατάξεων του Αν. Νόμου 1137/1946 και εις τους αξιωματικούς και Αρχισμηνίας της Βασιλικής Αεροπορίας και τας οικογενείας αυτών και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 36/07.03.1958),
 - στο ν. 4169/1961 «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 81/18.05.1961),
 - στο ν.δ. 1171/1972 «Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄ 82/02.06.1972),
 - στο ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α΄ 90/05.04.1974),
 - στο ν. 27/1975 «Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 77/22.04.1975),
 - στο ν. 1078/1980 «Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 238/14.10.1980),
 - στο ν. 1105/1980 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.) νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 299/30.12.1980),
 - στο ν. 1402/1983 «Προσαρμογή της Τελωνειακής και Δασμολογικής Νομοθεσίας στο Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ο.Κ.)» (ΦΕΚ Α΄ 167/18.11.1983),
 - στην κ.υ.α. 451890/1983 «Κρατήσεις υπέρ ΜΤΑ από τις αποδοχές και λοιπές παροχές του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της Π.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 654/16.11.1983),
 - στο ν. 1809/1988 «Καθιέρωση ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 222/05.10.1988),
 - στο π.δ. 79/1990 «Τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 128) και 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών (Α΄ 259)» (ΦΕΚ Α΄ 37/21.03.1990),
 - στο ν. 1882/1990 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/23.03.1990),
 - στο ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Α΄ 159/21.09.1992),
 - στο ν. 2232/1994 «Σύσταση Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 140/31.08.1994),
 - στο ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α΄ 151/16.09.1994),
 - στο ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 211/11.10.1995),
 - στο ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/27.11.1995),
 - στο ν. 2470/1997 «Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 40/21.03.1997),
 - στο ν. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/11.09.1997),
 - στο ν. 2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31/17.02.1998),
 - στο ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 1/05.01.1999),
 - στο ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επιράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35/18.02.1999),
 - στο ν. 2703/1999 «Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 72/08.04.1999),
 - στο ν. 2744/1999 «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 222/25.10.1999),
 - στο ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ Α΄ 242/19.10.2001),
 - στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 265/22.11.2001),
 - στο ν. 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία» (ΦΕΚ Α΄ 266/22.11.2001),
 - στο ν. 3052/2002 «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 221/24.09.2002),
 - στο ν. 3091/2002 «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 330/24.12.2002),
 - στο ν. 3283/2004 «Ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210/02.11.2004),
 - στο ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚΑ΄ 297/06.12.2005),
 - στο ν. 3427/2005 «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 312/27.12.2005),
 - στο ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005),
 - στο ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (ΦΕΚ Α΄ 106/106/30.05.2006),
 - στο ν. 3491/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Α΄ 207/02.10.2006),
 - στο ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/03.12.2007),
 - στο ν. 3634/2008 «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών -Απαλλαγή πρώτης κατοικίας - Ενιαίο τέλος ακινήτων - Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 9/29.01.2008),
 - στο ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 177/25.08.2008),
 - στο ν. 3763/2009 «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 80/27.05.2009),
 - στο ν. 3808/2009 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 227/10.12.2009),
 - στο ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 234/28.12.2009),
 - στο ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (ΦΕΚ Α΄ 38/09.03.2010),
 - στο ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας. Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010),
 - στο ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010),
 - στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010),
 - στο ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010),
 - στο ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113/13.07.2010),
 - στο ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α΄ 115/15.07.2010),
 - στο ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/03.08.2010),
 - στο ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (ΦΕΚ Α΄ 138/09.08.2010),
 - στο ν. 3878/2010 «Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 161/20.09.2010),
 - στο ν. 3887/2010 «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές» (ΦΕΚ Α΄ 174/30.09.2010).
 ε) Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο των Οδηγιών της Ε.Ε.: 2008/55, 2009/69 και 2009/69.
 Ν. 3949 [ΦΕΚ Α΄ 74/11.04.2011]
 «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή των πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτές»»
 Αναστολή των πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτές.
 Π.Δ. 33 [ΦΕΚ Α΄ 83/14.04.2011]
 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011»
 [ΑΠΟΦ.2011: 55894]
 Σύσταση και λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3908/2011.
 Π.Δ. 35 [ΦΕΚ Α΄ 88/19.04.2011]
 «Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011»
 Τρόπος καταβολής των ενισχύσεων. Καταβολή της επιχορήγησης κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3908/2011 και ίδια συμμετοχή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.
 Ν. 3955 [ΦΕΚ Α΄ 89/20.04.2011]
 «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις»
 α) Ίδρυση Μητρώου εμπόρων αγροτικών προϊόντων.
 β) Ίδρυση κτηνιατρείων σε Ο.Τ.Α. και στον Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.
 γ) Αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων διατάξεων:
 - στο β.δ. του 1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄ 171/20.10.1958),
 - στο ν. 604/1977 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων, Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων» (ΦΕΚ Α΄ 163/13.06.1977),
 - στο ν. ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 217/23.12.1985),
 - στο ν. 2520/1997 «Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 173/27.08.1997),
 - στο ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 242/01.12.1997),
 - στο π.δ. 79/2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνηση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α΄ 95/03.05.2007).
 ΟΔΗΓΙΑ 2011/35/ΕΕ
 «Για τις συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών»
 α) Μέτρα συντονισμού που εφαρμόζονται στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών, και που αφορούν για την Ελλάδα την Ανώνυμη Εταιρεία.
 β) Οργάνωση της συγχώνευσης με απορρόφηση μιας ή περισσοτέρων εταιρειών από μια άλλη εταιρεία και της συγχώνευσης με τη σύσταση νέας εταιρείας.
 Ν. 3959 [ΦΕΚ Α΄ 93/20.04.2011]
 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού»
 [ΕΑ 2011: 523, 524]
 α) Αντικείμενο ρυθμίσεων. Απαγορευμένες συμπράξεις, συγκέντρωση επιχειρήσεων.
 β) Σύσταση Επιτροπής Ανταγωνισμού
 γ) Ένδικη προστασία.
 δ) Καταγγελίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 ε) Υποχρεώσεις επιχειρήσεων και εξουσίες έρευνας.
 στ) Παραγραφή για την επιβολή κυρώσεων.
 ζ) Ποινικές κυρώσεις.
 η) Τέλη.
 θ) Αντικατάσταση, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 703/1977 «Περί έλεγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ Α΄ 278/26.09.1977),
 - στο ν. 2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 145/10.07.1995),
 - στο ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 201/12.09.2001),
 - στο ν. 3059/2002 «Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας»» (ΦΕΚ Α΄ 241/11.10.2002),
 - στο ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του N.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 115/18.06.2008),
 - στο ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258/18.12.2008).
 Ν. 3961 [ΦΕΚ Α΄ 97/29.04.2011]
 «Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις»
 Προσθήκη και αντικατάσταση διατάξεων στο ν. 3126/2003 (ΦΕΚ Α΄ 66).
 Ν. 3965 [ΦΕΚ Α΄ 113/18.05.2011]
 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις»
 α) Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 β) Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.
 γ) Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ). Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας, Ιδιωτικής και Κοινωφελούς Περιουσίας και άλλες διατάξεις:
 δ) Προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν.δ. 483/1974 «Περί εξουσιοδοτήσεως προς σύναψιν συμφωνιών πιστώσεων και προμηθειών τινών» (ΦΕΚ Α΄ 184/29.06.1974),
 - στο ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/27.11.1995),
 - στο ν. ν. 2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 154/25.07.1997),
 - στο ν. ν. 2628/1998 «Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.-ΔΗ.Χ.)» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 151/06.07.1998),
 - στο ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 212/10.09.2002),
 - στο ν. 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 273/04.11.2005),
 - στο ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005),
 - στο ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 250/09.12.2008),
 - στο ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010),
 - στο ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (ΦΕΚ Α΄ 38/09.03.2010),
 - στο ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (ΦΕΚ Α΄ 189/04.11.2010),
 - στο ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 212/17.12.2010),
 - στο ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31).
 Ν. 3966 [ΦΕΚ Α΄ 118/24.05.2011]
 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.»
 α) Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
 β) Προσθήκη, τροποποίηση, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων:
 - στον α.ν. 952/1937 «Περί ιδρύσεως Οργανισμού προς έκδοσιν σχολικών βιβλίων» (ΦΕΚ Α΄ 469/19/11/1937),
 - στο ν. 1825/1951 «Περί συστάσεως Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)» (ΦΕΚ Α΄ 150/28.05.1951),
 - στο β.δ. 31/1968 «Περί μετονομασίας θέσεων Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 8/17.01.1968),
 - στο ν. 349/1976 «Περί διοικήσεως του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου» (ΦΕΚ Α΄ 149/19.06.1976),
 - στο ν. 1238/1982 «Ρύθμιση οικονομικών και άλλων θεμάτων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35/23.03.1982),
 - στο ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/30.09.1985),
 - στο π.δ. 9/1985 «Ίδρυση Ερευνητικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών» (ΦΕΚ Α΄ 6/21.01.1985),
 - στο ν. 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 171/22.09.1987),
 - στο ν. 1966/1991 «Μεταγραφή φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 147/26.09.1991),
 - στο π.δ. 45/1991 «Νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρφωση με την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 87/54/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1986 όπως συμπληρώθηκε από τις Αποφάσεις 87/532/ΕΟΚ και 88/311/ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α΄ 24/01.03.1991),
 - στο ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 28.06.1993),
 - στο π.δ. 307/1993 «Σύσταση θέσεως μονίμου Παρέδρου δτο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο» (ΦΕΚ Α΄ 134/13.08.1993),
 - στο π.δ. 100/1994 «Ρύθμισξ θεμάτων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας» (ΦΕΚ Α΄ 78/13.05.1994),
 - στο ν. 2327/1995 «Εθνικό Συμβούλιο Παδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 156/31.07.1995),
 - στο ν. 2413/1996 «Η Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124/17.06.1996),
 - στο ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38/14.03.1997),
 - στο ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 188/23.09.1997),
 - στο π.δ. 259/1997 «Διατάξεις εφαρμοφής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας» (ΦΕΚ Α΄ 185/19.09.1997),
 - στο ν. 2575/1998 «Ρύθμισξ θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 23/04.02.1998),
 - στο ν. 2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 136/23.06.1998),
 - στο ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 78/14.03.2000),
 - στο ν. 2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμιας εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 90/02.05.2001),
 - στο ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24/13.02.2002),
 - στο ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 152/28.06.2002),
 - στο ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 141/10.06.2003),
 - στο ν. 3194/2003 «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 267/20.11.2003),
 - στο ν. 3282/2004 «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 208/01.11.2004),
 - στο ν. 3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 80/01.04.2005),
 - στο ν. 3369/2005 «Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 171/06.07.2005),
 - του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος» (ΦΕΚ Α΄ 189/02.08.2005),
 - στο ν. 3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 260/17.10.2005),
 - στο ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» (ΦΕΚ Α΄ 103/25.05.2006),
 - στο ν. 3577/2007 «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 130/08.06.2007),
 - στο π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 59/14.03.2007),
 - στο π.δ. 104/2007 «Αναδιάρθωση θέσεων μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.)» (ΦΕΚ Α΄ 131/13.06.2007),
 - στο ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ Α΄ 199/02.10.2008),
 - στο ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 234/28.12.2009),
 - στο ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 51/29.03.2010),
 - στο ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 71/19.01.2010),
 - στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010),
 - στο ν. 3854/2010 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 94/23.06.2010),στο ν. 3918/2011 «» (ΦΕΚ Α΄ 31/).
 γ) Κατάργηση των κατωτέρω Φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:
 - το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία η οποία επανιδρύθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167/30.09.1985),
 - το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ Α΄ 156/31.07.1995),
 - το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ Α΄ 124/17.06.1996),
 - ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ. ΕΚ.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ Α΄ 24/13.02.2002).
 δ) Αναφορά σε διατάξεις:
 - του ν. 1910/1944 «Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας «περί προστασίας πολυτέκνων»» (ΦΕΚ Α΄ 229/03.10.1944),
 - του ν.δ. 3026/1954 «Περί Κώδικος Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄ 235/08.10.1954),
 - του β.δ. 533/1963 «Περί εκτελέσεως του άρθρου 10 του Ν.Δ. υπ’ αριθ. 4201/1961» (ΦΕΚ Α΄ 147/21.09.1963),
 - του ν. 860/1979 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν. 1910/1944 «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας «περί προστασίας των Πολυτέκνων»»» (ΦΕΚ Α΄ 2/05.01.1979),
 - του ν. 1897/1990 «Περί απονομής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύματα τρομοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 120/11.09.1990),
 - του ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 50/11.04.1991),
 - του ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 18/14.02.1992),
 - του π.δ. 323/1993 «Τροποποίηση του Π.Δ. 349/92 (ΦΕΚ 171 τ. Α΄) και σύσταση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών Μουσικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανομή των θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία» (ΦΕΚ Α΄ 139/25.08.1993),
 - του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28/01.03.1994),
 - της κ.υ.α. Η/3273/27.04.1994 «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο» (ΦΕΚ Β΄ 352/13.05.1994),
 - του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/27.11.1995),
 - του π.δ. 410/1995 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νομού, με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» των ισχυουοών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν» (ΦΕΚ Α΄ 231/14.11.1995),
 - της κ.υ.α. 679/1996 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθ. Β1/819 «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας» (ΦΕΚ Β΄ 826/10.09.1996),
 - του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206/08.10.1997),
 - του ν. 2530/1997 «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.)- Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 218/23.10.1997),
 - του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 121/17.06.1999),
 - του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 186/16.09.1999),
 - του ν. 2960/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45/09.03.1999),
 - του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297/23.12.2003),
 - του ν. 3232/2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 48/12.02.2004),
 - της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ,
 - του ν. 3391/2005 «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 240/04.10.2005),
 - του ν. 3408/2005 «Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 272/04.11.2005),
 - της π.υ.σ. 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 280/28.12.2006),
 - στο ν. 3443/2006 «Τοπικά Συμβούλια Νέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 41/27.02.2006),
 - του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75/07.04.2006),
 - του ν. 3513/2006 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265/05.12.2006),
 - του π.δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητλων του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ Α΄ 65/30.03.2006),
 - του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - του ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68/20.03.2007),
 - του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 143/28.06.2007),
 - του ν. 3687/2008 «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 159/01.08.2008),
 - του ν. 3708/2008 «Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210/08.10.2008),
 - του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009),
 - του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας. Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010),
 - του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58/23.04.2010),
 - του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010),
 - του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141/17.08.2010),
 - του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 163/21.09.2010
 - του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 212/17.12.2010).
 Ν. 3979 [ΦΕΚ Α΄ 138/16.06.2011]
 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
 [ΥΠ. 2011: 15884, 18006, 31340, 38956]
 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του νόμου, γενικές αρχές και πληροφοριακές υποχρεώσεις των φορέων Δημόσιου Φορέα, δικαιώματα των προσώπων, Ηλεκτρονικές Διοικητικές Πράξεις και Ηλεκτρονικά Δημόσια Έγγραφα, Ηλεκτρονικές συναλλαγές με τους φορείς του Δημόσιου Φορέα, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
 Ν. 3982 [ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011]
 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»
 [ΥΠ 2011: 2466, 12549, 15712]
 [ΥΠ 2012: 484]
 α) Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
 β) Έλεγχος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών. Κυρώσεις.
 γ) Ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων.
 δ) Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών. Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/33/ΕΚ.
 ε) Προσθήκη, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων:
 - στο π.δ. της 17.11/14.12.1926 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κείμενων διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 430/14.12.1926),
 - στο ν. 6422/1934 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού» (ΦΕΚ Α΄ 412/28.11.1934),
 - στο ν. 3475/1955 «Περί τυποποιήσεως νωπών αγροτικών προϊόντων και ιδρύσεως κεντρικών και τοπικών αγορών αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 353/31.12.1955),
 - στο β.δ. 143/1963 «Περί οργανώσεως της λειτουργίας της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών» (ΦΕΚ Α΄ 33/27.03.1963),
 - στο ν. 4483/1965 ««Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 118/24.06.1965),
 - στο β.δ. 869/1966 «Περί της Νομικής μορφής διοικήσεως, διαχειρίσεως και οργανώσεως της λειτουργίας της Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ Α΄ 223/25.10.196),
 - στο ν.δ. 159/1969 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων τας Κεντρικάς Λαχαναγοράς Αθηνών και Θεσσαλονίκης και περί κυρώσεως Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α΄ 63/17.04.1969),
 - στο ν. ν. 1279/1982 «Για τη ρύθμιση των μισθώσεων των καταστημάτων διάθεσης οπωροκηπευτικών προϊόντων των Κεντρικών Λαχαναγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ Α΄ 108/02.09.1982),
 - στο ν. 1360/1983 «Προώθηση των επενδύσεων, οργάνωση των Υπηρεσιών Κρατικών Προμηθειών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 65/24.05.1983),
 - στο ν. ν. 1845/1989 «Ανά[τυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας-Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102/26.04.1989),
 - στο ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 154/10.09.1992),
 - στο ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 254/15.12.1997),
 - στο π.δ. 406/1998 «Μετατροπή του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ. σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του καταστατικού της» (ΦΕΚ Α΄ 286/21.12.1998),
 - στο π.δ. 411/1998 «Μετατροπή του Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του Καταστατικού της» (ΦΕΚ Α΄ 288/23.12.1998),
 - στην κ.υ.α. 22303/788/1998 «Καθορισμός τεχνικών και οικονομικών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληροί ο φορέας ΒΕΠΕ κλπ δικαιολογητικών, εγγράφων και στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2545/97» (ΦΕΚ Β΄ 691/08.07.1998),
 - στην κ.υ.α. 10391/425/27.3.1998 «Σύνθεση και Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ΒΕΤΕ σύμφωνα μα το Άρθρο 17 του Ν. 2545/97 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της» (ΦΕΚ Β΄ 318/01.04.1998),
 - στην υ.α. Φ.1.2/43030/1641/1998 «Διαδικασία δημοσιοποίησης πολεοδομικής-ρυμοτομικής μελέτης και της Πράξης Εφαρμογής των διαφόρων κατηγοριών Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και υποβολή ενστάνσεων» (ΦΕΚ Β΄ 1292/29.12.1998),
 - στο π.δ. 214/1999 «Μελέτες και Έργα Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 183/13.09.1999),
 - στην υ.α. 2584/99/2003 «Καθορισμός νέας μορφής Βιομηχανικής Περιοχής (Β.Ε.ΠΕ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Νόμου 2545/97 Περί Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών» (ΦΕΚ Β΄ 139/11.02.2003),
 - στην υ.α. 1852/116/5.2.2004 «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των διαδικασιών επιχορήγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου 2545/97 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄ 208/05.02.1984),
 - στο ν. ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68/11.03.2005),
 - στο ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς. Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 202/19.08.2005),
 - στο ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 232/22.09.2005),
 - στο ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚΑ΄ 297/06.12.2005),
 - στην υ.α. Φ/Α/18/ΟΙΚ. 25268/2063/2005 «Περί καθορισμού νέας μορφής ΒΕΠΕ» (ΦΕΚ Β΄ 1628/25.11.2005),
 - στην υ.α. Φ/Α.18/οικ.20199/1542/2008 «Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. Οικ. 1852/116/29.1.2004 (ΦΕΚ 208//Β/2004 για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των διαδικασιών επιχορήγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις»» (ΦΕΚ Β΄ 1858/12.09.2008),
 - στην υ.α. Φ/Α.18/3284/299/2008 «Τροποποίηση της υπα’ αριθμ. Οικ. 1852/116/29/1/2004 (ΦΕΚ 208/Β/2004) απόφασης για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των διαδικασιών επιχορήγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄ 530/26.03.2008),
 - στο ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση Διατάξεων του N. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 137/07.08.2009),
 - στην Α.Δ. 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009» (ΦΕΚ Β΄ 1388/16.07.2008),
 - στο ν. ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 32/02.03.2011).
 Ν. 3984 [ΦΕΚ Α΄ 150/27.06.2011]
 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις»
 Προϋποθέσεις δωρεάς οργάνων, απαγόρευση ανταλλάγματος, δαπάνες-αποζημείωση, αφαίρση οργάνων από ζώντα δότη, αφαίρση οργάνων από θανόντα δότη, ποιότητα και ασφάλεια των οργάνων, μονάδες μεταμόσχευσης, υποχρεώσεις των αρμοδίων Αρχών, προστασία προσωπικών δεδομένων, ποινικές κυρώσεις κ.λπ.
 Ν. 3985 [ΦΕΚ Α΄ 151/01.07.2011]
 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις»
 Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015.
 Ν. 3986 [ΦΕΚ Α΄ 152/01.07.2011]
 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015»
 [ΥΠ 2011: 15718, 61158, 1121325, 1146045, 5031419]
 [ΙΚΑ 2011: 59, 61, 70, 72, 16254, 16280, 16287, 16331, 16397, 17818, 19565, 20577, 24872, 57654]
 [ΠΟΛ 2011: 1144, 1165, 1167, 1170, 1179, 1181, 1182, 1200, 1208, 1214, 1223, 1224, 1232, 1259]
 [ΠΟΛ 2012: 1050]
 α) Σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.».
 β) Διαδικασία πολεοδομικής ωρίμανσης των δημοσίων ακινήτων και απόδοση σε αυτά βιώσιμης επενδυτικής ταυτότητας, με σκοπό την αξιοποίησή τους.
 γ) Εμπράγματο δικαίωμα φυσικού ή νομικού προσώπου επί δημοσίων κτημάτων.
 δ) Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα.
 ε) Επιβολή έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες.
 στ) Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες.
 ζ) Θέσπιση Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης (ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58/03.04.2008).
 η) Προσθήκη, τροποποίηση, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 2112/1920 «Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 11/18.03.1920),
 - στο ν.δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (ΦΕΚ Α΄ 197/25.08.1954),
 - στον α.ν. 598/1968 «Περί ιδρύσεως οργανισμού τελέσεως Ιπποδρομιών και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 256/09.11.1968),
 - στο ν.δ. 391/1969 «Περί διαθέσεως πιστώσεων δι’ απροβλέπτους και επειγούσης φύσεως ανάγκας Εθνικού χαρακτήρος» (ΦΕΚ Α΄ 281/24.12.1969),
 - στο ν. 583/1977 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τα τέλη τηλεπικοινωνιακών ανταποκρίσεων ιδιοκτητών εφημερίδων» (ΦΕΚ Α΄ 122/07.05.1977),
 - στο ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α΄ 146/31.05.1977),
 - στο ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 91/20.05.1985),
 - στο ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101/31.07.1990),
 - στο ν. 2084/1992 «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165/07.10.1992),
 - στο π.δ. 124/1993 «Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 54/12.04.1993),
 - στο π.δ. 125/1993 «Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Νομικών και του Κλάδου Επικουρικής Ασφαλίσεως Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄ 54/12.04.1993),
 - στο π.δ. 126/1993 «Καθορισμός ασφαλιστικών κατηγοριών του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 54/12.04.1993),
 - στον κ.ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α΄ 151/16.09.1994),
 - στο ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 159/03.08.1995),
 - στο ν. 2458/1997 «Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 15/14.02.1997),
 - στο ν. 2644/1998 «Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 233/13.10.1998),
 - στο ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000),
 - στο ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ Α΄ 242/19.10.2001),
 - στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 265/22.11.2001),
 - στο ν. 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία» (ΦΕΚ Α΄ 266/22.11.2001),
 - στο π.δ. 118/2002 «Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 99/01.05.2002),
 - στο ν. 3187/2003 «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)» (ΦΕΚ Α΄ 233/07/10/2003),
 - στο ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297/23.12.2003),
 - στο π.δ. 180/2004 «Τροποποίηση του Π.Δ. 81/2003 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου»» (ΦΕΚ Α΄ 160/23.08.2004),
 - στο ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005),
 - στο π.δ. 258/2005 «Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 316/28.12.2005),
 - στο ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Α΄ 14/03.02.2006),
 - στο ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 64/30.03.2006),
 - στο ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - στο ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58/03.04.2008),
 - στο ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 250/09.12.2008),
 - στο ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 262/23.12.2008),
 - στο ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας. Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010),
 - στο ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58/23.04.2010),
 - στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010),
 - στο ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α΄ 115/15.07.2010),
 - στο . 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 120/21.07.2010),
 - στο ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 130/02.08.2010),
 - στο ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118).
 Π.Δ. 68 [ΦΕΚ Α΄ 153/01.07.2011]
 «Ρυθμίσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή και την άσκησή του, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32)»
 Σχετικό με το Ν. 3919/2011]
 Εξαίρεση από τις ρυθμίσεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 32/02.03.2011) του επαγγέλματος του δικαστικού επιμελητή και σύσταση Αστικών Εταιρειών από τους δικαστικούς επιμελητές.
 Ν. 3994 [ΦΕΚ Α΄ 165/25.07.2011]
 «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
 [ΠΟΛ.2011: 1222]
 Προσθήκη, τροποποίηση, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων:
 - στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
 - στον Κώδικα Διοικητικής δικονομίας,
 - στο ν.δ. 1544/1942 «Περί τροποποιήσεως δικονομικών τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 189/28.07.1942),
 - στο ν.δ. 3026/1954 «Περί Κώδικος Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄ 235/08.10.1954),
 - στο ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» (ΦΕΚ Α΄ 209/21.10.1971),
 - στο ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ (ΦΕΚ Α΄ 35/26.02.1988),
 - στο ν. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/11.09.1997),
 - στο ν. 2812/2000 2000 «Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 67/10.03.2000),
 - στο ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 66/19.03.2003),
 - στο ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (ΦΕΚ Α΄ 309/31.12.2003),
 - στο ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166/05.08.2008),
 - στο ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010),
 - στο ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη- μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 7/26.01.2011),
 - στο ν. 3917/2011 «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 22/21.02.2011).
 Ν. 3996 [ΦΕΚ Α΄ 170/05.08.2011]
 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»
 [ΥΠ 2011: 43,
 [ΚΥΑ 2011: 135688]
 [ΙΚΑ 2011: 38, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 55, 56, 61, 64, 65, 65, 67, 69, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 88, 89, 1102, 9240, 10060, 17835, 18304, 18510, 18512, 18513, 18562, 18730, 18731, 18732, 19438, 19440, 19444, 19447, 19448, 19458, 19533, 19535, 19536, 19543, 19544, 19545, 19546, 19817, 19835, 20129, 20171, 20259, 20392, 20548, 20551, 20574, 20741, 20752. 21165, 21395, 21688, 21749, 21750, 21763, 22896, 23635, 24424, 24629, 26176]
 [ΙΚΑ 2012: 3614, 20585,
 α) Σύσταση Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, έργο και αρμοδιότητες.
 β) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)
 γ) Απασχόληση συνταξιούχων
 δ) Προσθήκη, τροποποίηση, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 6441/1935 «Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του νόμου 5945 «περί Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών» ως ούτος εκωδικοποιήθη δια του Διατάγματος της 16/23 Μαρτίου 1934» (ΦΕΚ Α΄ 3/04.01.1935),
 - στο β.δ. της 13.7.1936 «Περί οργανισμού Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 285/13.07.1936),
 - στον α.ν. 2276/1940 «Περί συστάσεως Ταμείου Προνοίας και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιπποδρομιών» (ΦΕΚ Α΄ 117/06.04.1940),
 - στον α.ν. 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 179/21.06.1951),
 - στο ν.δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (ΦΕΚ Α΄ 197/25.08.1954),
 - στο ν.δ. 3348/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 242/05.09.1955),
 - στο ν.δ. 3710/1957 «Περί τροποποιήσεως της περί διοικήσεως και ελέγχου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσίας κλπ» (ΦΕΚ Α΄ 100/12.06.1957),
 - στο ν. 517/1968 «Περί απελευθερώσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 188/28.08.1968),
 - στο ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (ΦΕΚ Α΄ 143/11.06.1976),
 - στο π.δ. 2/1977 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας του Οργανισμού Εργατικής Εστίας» (ΦΕΚ Α΄ 5/11.01.1977),
 - στο ν. 678/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων «περί Οργανισμού Εργατικής Εστίας και άλλων τινών διατάξεων»» (ΦΕΚ Α΄ 246/02.09.1977),
 - στο ν. 382/1979 «Περί τροποποιήσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της «περί Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών» νομοθεσίας και ετέρων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 239/20.10.1979),
 - στο π.δ. 715/1979 «Περί του τρόπου Ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» (ΦΕΚ Α΄ 212/10.09.1979),
 - στο ν. 997/1979 «Περί συστάσεως Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών και ετέρων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 287/28.12.1979),
 - στο π.δ. 995/1980 «Περί εγκρίσεως του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως μισθωτών» (ΦΕΚ Α΄ 251/29.10.1980),
 - στο ν. 1483/1984 «Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις. Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών Νόμων» (ΦΕΚ Α΄ 153/08.10.1984),
 - στο ν. 1902/1990 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 138/17.10.1990),
 - στο ν. 2079/1992 «Κατάργηση του Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 142/27.08.1992),
 - στο ν. 2084/1992 «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165/07.10.1992),
 - στο π.δ. 213/1992 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 102/19.06.1992),
 - στο ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α΄ 151/16.09.1994),
 - στο ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/27.11.1995),
 - στο ν. 2458/1997 «Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 15/14.02.1997),
 - στο ν. 2512/1997 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138/27.06.1997),
 - στο π.δ. 78/1998 «Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών» (ΦΕΚ Α΄ 72/07.04.1998),
 - στο ν. 2920/2001 «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγεία και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131/27.06.2001),
 - στο ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258/06.11.2001),
 - στο ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 111/08.05.2003),
 - στο ν. 3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31/09.02.2004),
 - του ν. 3232/2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 48/12.02.2004),
 - στο ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων. Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 49/10.03.2006),
 - στην κ.υ.α. ΔΙΑΔΠ/Α/32670/27.11.2007 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/19412/27.7.2007 (ΦΕΚ 1360/Β΄/1.8.2007) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών ΕΣΔΔΑ, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με την κατάργηση της υποβολής βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ως δικαιολογητικού στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου Δημοσίας Χρήσεως(Δ.Χ.) οχημάτων και την αντικατάστασή της από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 2353/11.12.2007),
 - στο ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58/03.04.2008),
 - στο ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 239/26.11.2008),
 - στο π.δ. 121/2008 «Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών, καθώς και των σχετικών κυρώσεων» (ΦΕΚ Α΄ 183/03.09.2008),
 - στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010),
 - στο ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α΄ 115/15.07.2010),
 - στο ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 130/02.08.2010),
 - στο ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 212/17.12.2010).
 ε) Αναφορά σε διατάξεις:
 - της υ.α. 400/106/1979 «Περί εγκρίσεως Κανονισμού Νοσοκομειακής Περιθάλψεως ησφαλισμένων του ΟΓΑ» (ΦΕΚ Β΄ 191/24.02.1979),
 - του ν. 1140/1981 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 4169/1961 «περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 68/20.03.1981),
 - του ν. 1276/1982 «Για τη συγχώνευση του κλάδου συντάξεων του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρείας Διαχειρίσεως Ειδών Μονοπωλείου του Ελληνικού Δημοσίου στο Ι.Κ.Α. και ρύθμιση άλλων ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 100/24.08.1982),
 - του ν. 1759/1988 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 50/18.03.1988),
 - του ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 27/08.03.1990),
 - του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28/01.03.1994),
 - του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/30.01.1995),
 - του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206/08.10.1997),
 - του ν. 2556/1997 «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α και άλλα θέματα» (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.1997),
 - του ν. 2623/1998 «Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 139/25.06.1998),
 - του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 220/28.09.1998),
 - του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35/18.02.1999),
 - του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 39/05.03.2001),
 - του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297/23.12.2003),
 - του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 176/11.07.2005),
 - του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α΄ 64/16.03.2007),
 - του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσιου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α΄ 150/10.07.2007),
 - του ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α' 163/04.09.2009),
 - του ν. 3896/2010 «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207/08.12.2010),
 Ν. 4001 [ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011]
 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις
 α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ» (ΕΕ L 211 της 14.8.2009) και της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση της Oδηγίας 2003/55/ΕΚ» (ΕΕ L 211 της 14.8.2009).
 β) Τροποποίηση, προσθήκη, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων:
 - του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α΄ 277/05.10.1973),
 - στο 998/1979 «(ΦΕΚ Α΄ «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 289/29.12.1979),
 - του ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/11.04.1984),
 - στο ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 27/08.02.1995),
 - στο ν. 2364/1995 «Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, και εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 252/06.12.1995),
 - του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999),
 - του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 285/19.12.2001),
 - στο ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230/02.10.2002),
 - στο ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207/29.08.2003),
 - του ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (ΦΕΚ Α΄ 309/31.12.2003),
 - στο ν. 3426/2005 «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 309/22.12.2005),
 - στο ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Α΄ 313/27.12.2005),
 - στο ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006),
 - στο ν. 3557/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) – Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηματάρι – Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81/16.04.2007),
 - στο ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δυο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 8/28.01.2009),
 - στο ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 71/19.01.2010),
 - στο ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85/04.06.2010),
 - στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010).
 γ) Αναφορά σε διατάξεις:
 - του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄ 37/30.03.1963),
 - του ν. 1468/1950 «Περί ιδρύσεως δημοσίας επιχειρήσεως ηλεκτρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 169/07.08.1950),
 - του α.ν. 1672/1951 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νόμου 1468/1950 «περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού» κλπ.» (ΦΕΚ Α΄ 36/28.01.1951),
 - του ν. 2861/1954 «Περί μέτρων ενισχύσεως της εξαγωγής βιομηχανικών και άλλων εγχωρίων προϊόντων» (ΦΕΚ Α΄ 117/10.06.1954),
 - του ν. 3213/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί μέτρων προστασίας της Επαρχιακής Βιομηχανίας» (ΦΕΚ Α΄ 108/30.04.1955),
 - του ν. 4483/1965 «Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 118/24.06.1965),
 - του α.ν. 431/1968 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της εν γένει εποικιστικής Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 115/23.05.1968),
 - του ν.δ. 439/1970 «Περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί αιγιαλού» (ΦΕΚ Α΄ 36/13.02.1970),
 - του ν.δ. 1312/1972 «περί νέων μέτρων προς ενίσχυσιν της περιφερειακής αναπτύξεως» (ΦΕΚ Α΄ 232/24.12.1972),
 - του ν. 289/1976 «Περί παροχής κινήτρων δια την ανάπτυξιν παραμεθορίων περιοχών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 76/03.04.1976),
 - του ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 33/14.03.1983),
 - του π.δ. 24/1985 «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών» (ΦΕΚ Δ΄ 270/31.05.1985),
 - του ν. 1561/1985 «Ρυθμικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 148/06.09.1985),
 - του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160/16.10.1986),
 - του ν. 1739/1987 «Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 201/20.11.1987),
 - του π.δ. της 23.2/06.03.1987 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ Δ΄ 166/17.09.1987),
 - του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 191/30.08.1988),
 - του ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ (ΦΕΚ Α΄ 35/26.02.1988),
 - του ν. 1868/1989 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2145/1993 «Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 88/28.05.1993),
 - του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101/31.07.1990),
 - του ν. 2115/1993 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 15/15.02.1993),
 - του ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 137/24.08.1993),
 - του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28/01.03.1994),
 - του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α΄ 191/16.11.1994),
 - του ν. 2321/1995 «Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τι Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά της εφαρμογή του μέρους XI της Σύμβασης» (ΦΕΚ Α΄ 136/23.06.1995),
 - του ν. 2338/1995 «Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυση της εταιρίας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 202/14.09.1995),
 - του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α΄ 50/10.04.1997),
 - του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206/08.10.1997),
 - του ν. 2593/1998 «Αναδιοργάνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (Δ.Ε.Ε. Α.Ε.) και των θυγατρικών της εταιρειών, καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 59/20.03.1998),
 - του ν. 2702/1999 «Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 70/07.04.1999),
 - του ν. 2735/1999 «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία» (ΦΕΚ Α΄ 167/18.08.1999),
 - του ν. 2837/2000 «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178/03.08.2000),
 - του π.δ. 328/2000 «Σύσταση και καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»» (ΦΕΚ Α΄ 268/12.12.2000)
 - του ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ΦΕΚ Α΄ 17/06.02.2001),
 - του π.δ. 39/2001 «Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄ 28/20.02.2001),
 - του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 39/05.03.2001),
 - της απόφασης Δ 10/Φ68/οικ.4437/01.03.2001 «Προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα ειδικής μελέτης αποκατάστασης (άρθρο 7 παρ. 1 εδαφ. Β Ν. 2837/2000)» (ΦΕΚ Β΄ 244/08.03.2001),
 - του ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 160/11.07.2002),
 - του π.δ. 178/2002 «Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α΄ 162/12.07.2002),
 - του ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (ΦΕΚ Α΄ 280/09.12.2003),
 - της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ,
 - του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38/10.02.2004),
 - του ν. 3232/2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 48/12.02.2004),
 - του ν. 3297/2004 «Συνήγορος του Καταναλωτη΄-Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 259/23.12.2004),
 - του ν. 3301/2004 «Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 263/23.12.2004),
 - της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρημα τοπιστωτικών μέσων [ΕΕL 145, 30.4.2004], όπου το μέσο αυτό σχετίζεται με την ηλεκτρική ενέργεια,
 - της κ.υ.α 54409/2632/2004 «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά » με τη θέσοιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίησητης οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄ 1931/27.12.2004),
 - του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68/11.03.2005),
 - της απόφασης 13127/3645/8.7.2005 «Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ANFO και SLURIES ευρισκόμενων πάνω σε οχήματα, εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων» (ΦΕΚ Β΄ 1005/18.07.2005),
 - του ν. 3441/2006 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την ανάπτυξη του έργου Διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας (ΔΕΙ)» (ΦΕΚ Α΄ 39/27.02.2006),
 - του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - του ν. 3558/2007 «Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας για Συνεργασία στην Κατασκευή και την Εκμετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη» (ΦΕΚ Α΄ 101/14.05.2007),
 - της απόφασης Δ1/Γ/1588/2007 «Έγκριση του καταλόγου των προγραμματισμένων επεκτάσεων και ενισχύσεων του Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313)» (ΦΕΚ Β΄ 60/24.01.2007),
 - της κ.υ.α. 52115/2970/2008 «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΚΔΕ) αερίων θερμοκηπίου περιόδου 2008-2012, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ... κ.λπ.» (Β΄ 1931)» και σε συμμόρφωση με το άρθρο 11 (παρ. 2) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Συμβουλίου της 31ης Δεκεμβρίου 2003 και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄ 2575/19.12.2008),
 - των Κανονισμών 713/2009/ΕΚ, 714/2009/ΕΚ και 715/2009/ΕΚ,
 - των Οδηγιών 2009/29/ΕΚ, 2009/72/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ και 2009/101/ΕΚ,
 - του ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 66/11.05.2010),
 - του ν. 3855/2010 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 95/23.06.2010),
 - του ν. 3894/2010 ««Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/02.12.2010),
 - του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 212/17.12.2010),
 - της απόφασης 36259/1757/Ε103/23.8.2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (ΦΕΚ Β΄ 1312/24.08.2010),
 - του Κανονισμού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010,
 - του ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ Α΄ 93/20.04.2011),
 Ν. 4002 [ΦΕΚ Α΄ 180/22.08.2011]
 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου. Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»
 [ΟΙΚ 2011: 5035411, 5036468, 5054302, 1131251, 1131253, 1131269, 1133675, 1141203, 5040837]
 [OIK 2012: 38101, 5002278, 1002745]
 [ΥΠ 2011: 65922]
 [ΙΚΑ 2011: 17016, 20199, 22262]
 [ΙΚΑ 2012: 10]
 [ΠΟΛ. 2011: 1176, 1184, 1186, 1187, 1190, 1195, 1198, 1204, 1212, 1215, 1217, 1224, 1240, 1243, 1248, 1266]
 α) Παρακράτηση μηνιαίας εισφοράς από τους συνταξιούχους του Δημοσίου που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας.
 β) Προώθηση τουριστικών επενδύσεων κ.ά. διατάξεις τουριστικής νομοθεσίας.
 γ) Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων.
 δ) Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δημόσιου Τομέα.
 ε) Προσθήκη, τροποποίηση, αντικατάσταση, και κατάργηση διατάξεων, καθώς και συγχώνευση νομικών προσώπων:
 - στο ν.δ. 650/1970 «Περί γυμναστηρίων» (ΦΕΚ Α΄ 175/27.08.1975),
 - στο ν.δ. 164/1973 «Περί αναγνωρίσεως διαδοχικών προϋπηρεσιών δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ως συνταξίμων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 223/22.09.1973),
 - στο ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α΄ 90/05.04.1974),
 - στο ν. 711/1977 «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων» (ΦΕΚ Α΄ 284/27.09.1977),
 - στο π.δ. 237/1985 «Ίδρυση Εθνικού Σκοπευτηρίου Χανίων» (ΦΕΚ Α΄ 88/15.05.1985),
 - στο π.δ. 482/1985 «Σύσταση ανώνυμης εταιρείας κεφαλαίου δραχμών 78.200.000 με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» (ΦΕΚ Α΄ 174/14.10.1985),
 - στο ν. 1646/1986 «Μέτρα πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138/18.09.1986),
 - στο π.δ. 385/1986 «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ»» (ΦΕΚ Α΄ 168/30.10.1986),
 - στο π.δ. 420/1986 ««Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ»» (ΦΕΚ Α΄ 198/12.12.1986
 - στο π.δ. 86/1986 «Ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου με την επωνυμία Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ιππασία» (ΦΕΚ Α΄ 31/27.03.1986),
 - του π.δ. 23.2/06.03.1987 «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ Δ΄ 166/06.03.1987)
 - στο π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/14.06.1988),
 - στο π.δ. 473/1988 «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας κεφαλαίου δραχμών79.500.000 με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΚΗς ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»» (ΦΕΚ Α΄ 212/28.09.1988),
 - στο ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 2/03.01.1989),
 - στο π.δ. 79/1990 «Τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 128) και 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών (Α΄ 259)» (ΦΕΚ Α΄ 37/21.03.1990),
 - στο ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 50/11.04.1991),
 - στο ν. 1976/1991 «Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 184/04.12.1991),
 - στο π.δ. 509/1991 «Αναδιοργάνωση υπηρεσιακών μονάδων και ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων του Υπουεγείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 190/12.12.1991),
 - στο ν. 2084/1992 «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165/07.10.1992),
 - στο ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118/19.07.1993),
 - στο ν. 2206/1994 «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 62/20.04.1994),
 - στο ν. 2214/1994 «Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75/11.05.1994),
 - στο ν. 2273/1994 «Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 233/27.12.1994),
 - στο ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 211/11.10.1995),
 - στο ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/27.11.1995),
 - στο π.δ. 167/1996 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α 128) και συγκρότηση Γενικών Διευθύνσεων»» (ΦΕΚ Α΄ 128/20.06.1996),
 - στο ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 254/15.12.1997),
 - στο ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 271/24.12.1997),
 - στο π.δ. 37/1997 «Οργάνωση-Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 37/14.03.1997),
 - στο π.δ. 51/1997 «Ίδρυση και Λειτουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων (Ε.Κ.Ε.Δ.Υ.» (ΦΕΚ Α΄ 48/07.04.1997),
 - στο π.δ. 389/1997 «Σύσταση Σταθμού Ελέγχου Κάπρων (Σ.Ε.Κ.)» (ΦΕΚ Α΄ 272/24.12.1997),
 - στην Απόφ.Υ.Ο.2084358/1997 «Έντοκες τοποθετήσεις, διαχείριση διαθεσίμων και διεξαγωγή των συναλλαγών του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 1096/11.12.1997),
 - στο ν. 2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31/17.02.1998),
 - στο π.δ. 249/1998 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 284/1988)» (ΦΕΚ Α΄ 186/06.08.1998),
 - στο π.δ. 343/1998 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και καθορισμός θεμάτων προσωπικού Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 229/06.10.1998),
 - στο ν. 2703/1999 «Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 72/08.04.1999),
 - στο ν. 2753/1999 «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 249/17.11.1999),
 - στο ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000),
 - στο ν. 2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 285/28.12.2000),
 - στο π.δ. 50/2000 «Ίδρυση Περιφερειακού Αθλητικού Κέντρου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ Α΄ 43/01.03.2000),
 - στο π.δ. 51/2000 «Ίδρυση Εθνικού Ναυταθλητικού Κέντρου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ Α΄ 43/01.03.2000),
 - στο π.δ. 52/2000 «Ίδρυση Πανηπειρωτικού Εθνικού Κέντρου Ιωαννίνων» (ΦΕΚ Α΄ 43/01.03.2000),
 - στο π.δ. 54/2000 «Ίδρυση Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων» (ΦΕΚ Α΄ 43/01.03.2000),
 - στο ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 285/19.12.2001),
 - στο ν. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 110/17.05.2002),
 - στο ν. 3037/2002 «Απαγόρευση παιγνίων» (ΦΕΚ Α΄ 174/30.07.2002),
 - στο ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 212/10.09.2002),
 - στο ν. 3059/2002 «Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας»» (ΦΕΚ Α΄ 241/11.10.2002),
 - στο π.δ. 118/2002 «Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 99/01.05.2002),
 - στο π.δ. 184/2002 «Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνη Τρίτση» στη θέση Πύργος Βασιλίσσης» (ΦΕΚ Α΄ 172/26.07.2002),
 - στο π.δ. 205/2002 «Ίδρυση Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής» (ΦΕΚ Α΄ 187/12.08.2002),
 - στο π.δ. 346/2002 «Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και των παραχειμμάρων του» (ΦΕΚ Α΄ 287/28.11.2002),
 - στο ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 29/10.02.2003),
 - στο ν. 3187/2003 «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)» (ΦΕΚ Α΄ 233/07/10/2003),
 - στο ν. 3200/2003 «Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης». Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 281/09.12.2003),
 - στο ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297/23.12.2003),
 - στο π.δ. 238/2003 «Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α΄ 21409.09.2003),
 - στο π.δ. 250/2003 «Καθορισμός ποσοστού τουριστικών καταλυμάτων που μπορού να μισθώνονται μακροχρονίως ή και να πωλούνται» (ΦΕΚ Α΄ 226/26.09.2003),
 - στο ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38/10.02.2004),
 - στο ν. 3232/2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 48/12.02.2004),
 - στο ν. 3259/2004 «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 149/04.08.2004),
 - στο ν. 3283/2004 «Ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210/02.11.2004),
 - στο ν. 3342/2005 «Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους. Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης» (ΦΕΚ Α΄ 131/06.06.2005),
 - στο ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 176/11.07.2005),
 - στο ν. 3390/2005 «Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 233/27.09.2005),
 - στο ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005),
 - στο ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Α΄ 14/03.02.2006),
 - στο ν. 3438/2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 33/14.02.2006),
 - στο ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 64/30.03.2006),
 - στο ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210/05.10.2006),
 - στο ν. 3513/2006 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265/05.12.2006),
 - στο ν. 3525/2007 «Πολιτιστική Χορηγία» (ΦΕΚ Α΄ 16/26.01.2007),
 - στο ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - στο ν. 3565/2007 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού» (ΦΕΚ Α΄ 112/25.05.2007),
 - στο ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178/01.08.2007),
 - στο ν. 3610/2007 «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258/22.11.2007),
 - στο ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/03.12.2007),
 - στο π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 59/14.03.2007),
 - στο π.δ. 168/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολεμικών συντάξεων»» (ΦΕΚ Α΄ 209/31.08.2007),
 - στο π.δ. 169/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 210/31.08.2007),
 - στο ν. 3653/2008 «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 49/21.03.2008),
 - στο ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58/03.04.2008),
 - στο ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166/05.08.2008),
 - στο ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δυο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 8/28.01.2009),
 - στο ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 234/28.12.2009),
 - στο π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»(ΦΕΚ Α΄ 221/05.11.2009),
 - στο ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (ΦΕΚ Α΄ 38/09.03.2010),
 - στο ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58/23.04.2010),
 - στο ν. 3847/2010 «Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α΄ 67/11.05.2010),
 - στο ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113/13.07.2010),
 - στο ν. 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 120/21.07.2010),
 - στο ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/03.08.2010),
 - στο ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (ΦΕΚ Α΄ 138/09.08.2010),
 - τουν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 66/31.03.2011),
 - στο ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 118/24.05.2011),
 - στο ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 150/27.06.2011),
 - στο ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015» (ΦΕΚ Α΄ 152/01.07.2011),
 - στο ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015» (ΦΕΚ Α΄ 152/01.07.2011).
 στ) Αναφορά σε διατάξεις:
 - στον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄ 37/30.03.1963),
 - στο ν. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (ΦΕΚ Α΄ 197/25.08.1954),
 - του ν. 3163/1955 «Περί συνταξιοδοτήσεως του Ιδρύματος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 71/21.03.1955),
 - του ν.δ. 3395/1955 «Περί συνταξιοδοτήσεως του προσωπικού των εν Ελλάδι Ατμηλάτων Σιδηροδρόμων» (ΦΕΚ Α΄ 276/08.10.1955),
 - του ν.δ. 4277/1962«Περί συνταξιοδοτήσεως των ιατρών του Ι.Κ.Α. και ετέρων τινών κατηγοριών εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 191/13.11.1962),
 - στο β.δ. 533/1963 «Περί εκτελέσεως του άρθρου 10 του Ν.Δ. υπ’ αριθ. 4201/1961» (ΦΕΚ Α΄ 147/21.09.1963),
 - στον α.ν. 112/1967 «Περί κυρώσεως Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και επιβολής εισφοράς επί του ελειολάδου και των ελαιών προς κάλυψιν μέρους των δαπανών καταπολεμήσεως του δάκου και του λεκανίου της ελαίας» (ΦΕΚ Α΄ 147/26.08.1967),
 - του α.ν. 598/1968 «Περί ιδρύσεως οργανισμού τελέσεως Ιπποδρομιών και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 256/09.11.1968),
 - του α.ν. 599/1968 «Περί της διαδικασίας κανονισμού των συντάξεων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α΄ 258/11.11.1968),
 - του β.δ. 29/1971 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων περί τυχηρών και μη παιγνίων» (ΦΕΚ Α΄ 21/28.01.1971),
 - στο π.δ. 907/1975 «Περί ιδρύσεων και μετονομασίας Εθνικών Γυμναστηρίων» (ΦΕΚ Α΄ 289/23.12.1975),
 - του ν. 541/1977 «Περί ρυθμίσεως συνταξιοδοτικών τινών θεμάτων υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, των παρ’ αυτοίς Ιδρυμάτων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Συνδέσμων Κοινοτήτων, ως και Κλάδου Συντάξεως Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 42/15.02.1977),
 - του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις Περιοχήν Βορείου Ελλάδος κ.λπ.» και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 24/07.02.1979),
 - του ν. 982/1979 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της «περί Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών» νομοθεσίας και ετέρων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 239/20.10.1979),
 - του ν. 1100/1980 «Περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α΄ 295/27.12.1980),
 - στο ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/05.04.1982),
 - του ν. 1349/1983 «Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 52/25.04.1983),
 - του ν. 1405/1983 «Επέκταση της διαδοχικής ασφάλισης στους εργαζομένους που μετακινούνται από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και αντίστροφα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 180/13.12.1983),
 - του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160/16.10.1986),
 - του ν. 1652/1986 «Σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 167/30.10.1986),
 - στο ν. 1676/1986 «Καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 204/29.12.1986),
 - του ν. 1682/1987 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής. Προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις, ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του ν. 1262/1982 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 14/16.02.1987),
 - του ν. 1882/1990 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/23.03.1990),
 - του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101/31.07.1990),
 - του ν. 1897/1990 «Περί απονομής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύματα τρομοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 120/11.09.1990),
 - στο ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178/17.12.1990),
 - του ν. 1977/1991 «Προστασία παθόντων από βίαιο συμβάν και θυμάτων τρομοκρατών και άλλες διατάξεις» 185/05.12.1991),
 - στο ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 70/23.04.1992),
 - στο ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113/30.06.1992),
 - του ν. 2085/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170/20.10.1992),
 - του π.δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (ΦΕΚ Α΄ 84/26.05.1992),
 - στο ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 137/24.08.1993),
 - του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28/01.03.1994),στο ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α΄ 151/16.09.1994),
 - του ν. 2392/1996 «Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείαςα Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε.) σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 60/09.04.1996),
 - στο ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α΄ 50/10.04.1997),
 - του ν. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/11.09.1997),
 - του ν. 2592/1998 «Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 57/18.03.1998),
 - του ν. 2648/1998 «Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 238/22.10.1998),
 - του ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 1/05.01.1999),
 - του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 199/28.09.1999),
 - του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207/07.10.1999),
 - του ν. 2743/1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 211/13.10.1999),
 - του π.δ. 263/1999 «Σύσταση Τμημάτων στις Διευθύνσεις Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ Α΄ 215/19.10.1999),
 - του ν. 2819/2000 «Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.» προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 84/15.03.2000),
 - του ν. 2833/2000 «Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 150/30.06.2000),
 - του ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219/12.10.2000),
 - του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 265/22.11.2001),
 - του ν. 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία» (ΦΕΚ Α΄ 266/22.11.2001),
 - της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ «Σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (ΦΕΚ B΄ 1225/05.09.2006),
 - του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 39/05.03.2001),
 - στο ν. 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 54/20.03.2002),
 - του ν. 2993/2002 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988) και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58/26.03.2002),
 - του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2010),
 - στο ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153/28.06.2002),
 - στο ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 197/27.08.2002),
 - στο ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 239/10.10.2002),
 - του ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλιου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργιών και των Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ Α΄ 324/23.12.2002),
 - της κ.υ.α. Η.Π. 11014/703/Φ104/14.03.2003 «Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄ 332/20.03.2003),
 - του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Α΄ 48/23.02.2005),
 - του ν. 3453/2006 «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 74/07.04.2006),
 - του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006),
 - του ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ Α΄ 272/21.12.2006),
 - της κ.υ.α. 107017/28.08.2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (ΦΕΚ Β΄ 1225/05.09.2006),
 - της π.υ.σ. 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 280/28.12.2006),
 - του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 195/17.08.2007),
 - του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 245/01.11.2007),
 - του ν. 3620/2007 «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 276/11.12.2007),
 - του π.δ. 167/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των συντάξεων σε σιδηροδρομικούς υπαλλήλους που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955» (ΦΕΚ Α΄ 208/31.08.2007),
 - του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58/03.04.2008),
 - του ν. 3670/2008 «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 117/20.6.2008),
 - του ν. 3763/2009 «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 80/27.05.2009),
 - του ν. 3790/2009 «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143/07.08.2009),
 - της απόφασης 24208/04.06.2009 «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β΄ 1138/11.06.2009),
 - του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας. Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010)
 - στο ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 51/29.03.2010),
 - του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85/04.06.2010),
 - στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010),
 - του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α΄ 115/15.07.2010),
 - του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141/17.08.2010),
 - στο ν. 3888/2010 «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 175/30.09.2010),
 - του ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 188/04.11.2010),
 - στο ν. 3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 206/08.12.2010),
 - του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 212/17.12.2010),
 - του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 33/03.03.2011),
 - του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 60/31.03.2011),
 - του ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ Α΄ 93/20.04.2011).
 Ν. 4013 [ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011]
 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»
 [ΠΟΛ. 2011: 1236]
 α) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
 β) Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
 γ) Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007).
 δ) Προσθήκη, τροποποίηση, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων:
 - στον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄ 37/30.03.1963),
 - στο π.δ. 219/1991 «Περί εμπορικών Αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 81/30.05.1991),
 - στο π.δ. 249/1993 «Περί εμπορικών Αντιπροσώπων» (ΦΕΚ Α΄ 108/28.06.1993),
 - στο ν. 2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 145/10.07.1995),
 - στο ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α΄ 151/16.09.1994),
 - στο π.δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» (ΦΕΚ Α΄ 30/10.02.1995),
 - στο ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81/15.04.1998),
 - στο ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 199/28.09.1999),
 - στο ν. 3297/2004 «Συνήγορος του Καταναλωτη΄-Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 259/23.12.2004),
 - στο ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ Α΄ 261/23.12.2004)
 - στο ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 232/22.09.2005),
 - στο ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚΑ΄ 297/06.12.2005),
 - στο ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005),
 - στο ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (ΦΕΚ Α΄ 106/106/30.05.2006),
 - στο ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/10.07.2007),
 - στο ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258/18.12.2008),
 - στο ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ Α΄ 93/20.04.2011),
 - στο ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011).
 ε) Αναφορά σε διατάξεις:
 - στο ν. 3434/1927 «Περί συστάσεως γραφείου μεταγραφών εν Πειραιεί» (ΦΕΚ Α΄ 303/17.12.1927),
 - στο π.δ. 19/1932 «Περί στεγάσεως Δημοσίων Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 409/19.11.1932),
 - στο ν. 3190/1955 «Περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» (ΦΕΚ Α΄ 91/16.04.1955),
 - στο π.δ. 715/1979 «Περί του τρόπου Ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» (ΦΕΚ Α΄ 212/10.09.1979),
 - στο ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 65/31.05.2082),
 - στο ν. 1649/1986 «Τροποποίηση του Κώδικα των Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 149/03.10.1986),
 - στο ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101/31.07.1990),
 - στο π.δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (ΦΕΚ Α΄ 84/26.05.1992),
 - στο ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28/01.03.1994),
 - στο ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/30.01.1995),
 - στο ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/27.11.1995),
 - στο π.δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» (ΦΕΚ Α΄ 30/10.02.1995),
 - στο ν. 2372/1996 «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 29/28.02.1996),
 - στο ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α΄ 50/10.04.1997),
 - στο ν. 2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 154/25.07.1997),
 - στο ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000),
 - στο π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 39/05.03.2001),
 - στο ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 220/20.09.2002),
 - στο ν. 3301/2004 «Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 263/23.12.2004),
 - στο ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 42/22.02.2005),
 - στο ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 232/22.09.2005),
 - στο π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005),
 - στο ν. 3517/2006 «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2005/19/ ΕΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών μεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών - μελών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 271/21.12.2006),
 - στο ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178/01.08.2007),
 - στο ν. 3604/2007 «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 189/08.08.2007),
 - στο π.δ. 59/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε» (ΦΕΚ Α΄ 63/16.03.2007),
 - στο π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α΄ 64/16.03.2007),
 - στο ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116/18.06.2008),
 - στο ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174/25.08.2008),
 - στο ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας. Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010),
 - στο ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010),
 - στο ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 90/17.06.2010),
 - στο ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010),
 - στο ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α΄ 173/30.09.2010),
 - στο ν. 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» (ΦΕΚ Α΄ 211/16.12.2010),
 - στο ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 212/17.12.2010),
 - στο π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194/22.11.2010),
 - στο ν. 3943/2001 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 66/31.03.2011),
 - στο ν. 3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υ[ηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α΄ 137/16.06.2011).
 Ν. 4014 [ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011]
 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
 [ΥΠ 2011: 44423]
 [ΙΚΑ 2011: 41, 379, 401, 432,
 [ΙΚΑ 2012: 1958]
 [ΠΟΛ. 2011: 1261]
 α) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου,
 β) Τροποποιητικές διατάξεις:
 - στα άρθρα 3, 4, 5, 6 26 και 30 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος « (ΦΕΚ Α' 160/16.10.1986),
 - στο άρθρο 5 του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 60/31.03.2011).
 Π.Δ. 86 [ΦΕΚ Α΄ 208/20.09.2011]
 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των Οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ, 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 259/14/2.10.2009)»
 Τροποποίηση διατάξεων:
 - στο ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄ 37/30.03.1963), στα άρθρα 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 78α΄, 82, 83, 84, 87 και 88.
 - στο ν. 3777/2009 «Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 127/28.07.2009)
 Ν. 4015 [ΦΕΚ Α΄ 210/21.09.2011]
 «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους»
 α) Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (Σ.Α.Ο.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), εκσυγχρονισμός της αγοράς αγροτικών προϊόντων, χρηματοδότηση και κίνητρα υπέρ Σ.Α.Ο.
 β) Τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 2810/2000 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» (ΦΕΚ Α΄ 61/09.03.2000),
 - στο ν. 1361/1983 «Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις» (ΦΕΚ Α΄ 66/25.05.1983),
 - στο ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. και άλλες διατάξεις»» (ΦΕΚ Α΄ 200/27.08.1998).
 γ) Μετατροπή Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και ΑΕΣ - Μετατροπές Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων.
 Ν. 4018 [ΦΕΚ Α΄ 215/30.09.2011]
 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»
 α) Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 380/2008,
 β) Ίδρυση υπηρεσιών μιας στάσης και συναφείς ρυθμίσεις,
 γ) Προσθήκη, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 2266/1994 «Έλεγχος δημόσιου τομέα-Μετατάξεις-Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 218/13.12.1994),
 - στο ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α΄ 212/23.08.2005),
 - στο ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006),
 - στο ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 143/28.06.2007),
 - στο ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 263/23.11.2007),
 - στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010),
 - στο ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138/16.06.2011).
 δ) Αναφορά στις διατάξεις:
 - του ν. 3232/2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 48/ 12.02.2004),
 - του ν. 3250/2004 «Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 124/07.07.2004),
 - του ν. 3408/2005 «Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 272/04.11.2005),
 - του ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α' 163/04.09.2009),
 - του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 66/31.03.2011),/2011
 - του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113/18.05.2011),
 - του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου. Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 180/22.08.2011).
 ε) Θεσμικά θέματα Ο.Τ.Α.
 Ν. 4019 [ΦΕΚ Α΄ 216/30.09.2011]
 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»
 [ΙΚΑ 2011: 74, 548, 878, 22293, 24126, 24181, 24301, 24316, 24744, 26198]
 [ΙΚΑ 2012: 2.250,
 α) Θέσπιση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Ε.Επ.),
 β) σύσταση Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας,
 γ) Προσθήκη και αντικατάσταση διατάξεων:
 - στο ν. 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 179/21.06.1951),
 - στο π.δ. 266/1989 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 127/22.05.1989),
 - στο ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 27/08.03.1990),
 - στο ν. 1902/1990 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 138/17.10.1990),
 - στο π.δ. 152/1991 «Σύσταση Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Επιθεώρησης και κλάδου Επιθεωρητών, Πληροφορικής, Οργάνωσης και Απλούστευσης διαδικασιών, στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ Α΄ 61/30.04.1991),
 - στο ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38/14.03.1997),
 - στο ν. 3050/2002 «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 214/13.09.2002),
 - στο ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005),
 - στο ν. 3586/2007 «Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 151/10.07.2007),
 - στο ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58/03.04.2008),
 - στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010),
 - στο ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α΄ 115/15.07.2010),
 - στο ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 130/02.08.2010),
 - στο ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (ΦΕΚ Α΄ 189/04.11.2010),
 - στο ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31/02.03.2011),
 - στο ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113/18.05.2011),
 - στο ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015» (ΦΕΚ Α΄ 152/01.07.2011),
 - στο ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170/05/082011).
 δ) Αναφορά στις διατάξεις:
 - του ν. 2084/1992 «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165/07.10.1992),
 - του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 66/31.03.2011),
 - του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113/18.05.2011).
 Ν. 4021 [ΦΕΚ Α΄ 218/03.10.2011]
 «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις»
 [ΟΙΚ 2011: 1135771]
 [ΝΣΚ 2011: 435]
 [ΙΚΑ 2011: 587]
 [ΠΟΛ. 2011: 1211, 1230, 1244, 1258]
 [ΠΟΛ. 2012: 1056, 1057]
 α) Προσθήκη, τροποποίηση, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 2789/2000 «Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθ.98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 21/11.02.2000),
 - στο ν. 3301/2004 «Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 263/23.12.2004),
 - στο ν. 3458/2006 «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 94/08.05.2006),
 - στο ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178/01.08.2007),
 - στο ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166/05.08.2008),
 - στο ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 250/09.12.2008),
 - στο ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 27/16.02.2009),
 - στο ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α΄ 115/15.07.2010),
 - στο ν. 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (ΦΕΚ Α΄ 119/21.07.2010),
 - στο ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/03.08.2010),
 - στο ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 66/31.03.2011),
 - στο ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου. Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 180/22.08.2011).
 β) Αναφορά στις διατάξεις:
 - του ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄ 37/30.03.1963),
 - του ν. 1665/1986 «Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» (ΦΕΚ Α΄ 194/04.12.1986),
 - του ν. 3301/2004 «Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 263/23.12.2004),
 - του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 91/30.04.2007),
 - του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/10.07.2007),
 - του ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178/01.08.2007),
 - του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 195/17.08.2007),
 - του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166/05.08.2008),
 - του ν. 3714/2008 «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 231/07.11.2008),
 - του ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 27/16.02.2009),
 - του ν. 3756/2009 «Σύστημα Άυλων τίτλων, διατάξεις για την κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53/31.03.2009),
 - του ν. 3763/2009 «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 80/27.05.2009),
 - του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (ΦΕΚ Α΄ 38/09.03.2010),
 - του ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 66/11.05.2010),
 - στο ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113/13.07.2010),
 - του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113/18.05.2011).
 γ) Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα.
 δ) Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2009/111/ΕΚ «Για την τροποποίηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ ΚΑΙ 2007/64/ΕΚ, όσον αφορά τράπεζες συνδεδεμένες με κεντρικούς οργανισμούς, ορισμένα στοιχεί των ιδίων κεφαλαίων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις εποπτικές ρυθμίσεις και τη δαχείριση κρίσεων».
 ε) Διακανονισμός και εκκαθάριση στα συστήματα πληρωμών και τα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων, συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας στα συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/44/ΕΚ).
 στ) Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.
 ζ) Κύρωση της Σύμβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).
 Ν. 4022 [ΦΕΚ Α΄ 219/03.10.2011]
 «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις»
 α) Πεδίο εφαρμογής του νόμου, Ποινική δίωξη-Ανάκριση.
 β) Αντικατάσταση διατάξεων:
 - στο ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010),
 - στο ν. 3994/2011 «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011).
 Ν. 4023 [ΦΕΚ Α΄ 220/24.10.2011]
 «Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος»
 α) Οργάνωση της διαδικασίας προσφυγής σε δημοψήφισμα για κρίσιμο εθνικό θέμα ή για ψηφισμένο νομοσχέδιο που ρυθμίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα με εξαίρεση τα δημοσιονομικά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
 β) Αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων:
 - στο ν. 350/1976 «Περί τρόπου διεξαγωγής των κατά το Σύνταγμα προκηρυσσομένων δημοψηφισμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 150/21.06.1976),
 - στο π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»(ΦΕΚ Α΄ 116/05.06.2007).
 γ) Αναφορά σε διατάξεις:
 - του ν. 3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών» (ΦΕΚ Α΄ 146/25.06.2002).
 Ν. 4024 [ΦΕΚ Α΄ 226/27.10.2011]
 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
 [ΟΙΚ 2011: 2073, 2091]
 [ΟΙΚ 2012: 5006279]
 [ΥΠ 2011: 21872, 23755]
 [ΙΚΑ 2011: 85, 86, 26132, 26177, 26235, 26448, 28266, 30016]
 [ΙΚΑ 2012: 44, 819, 32277]
 [ΠΟΛ. 2011: 1226, 1257]
 α) Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων Δημοσίου, ρύθμιση θεμάτων ασφαλιστικών φορέων.
 β) Σύστημα βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων του Κράτους, των Ο.Τ.Α. και άλλων φορέων.
 γ) Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και εργασιακή εφεδρεία.
 δ) Προσθήκη, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων:
 - στο β.δ. 657/1971 «Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας και του Εισαγωγικού αυτού Νόμου» (ΦΕΚ Α΄ 219/01.11.1971),
 - στο π.δ. 422/1981 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114/04.05.1981),
 - στο ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 27/08.03.1990),
 - στο ν. 2084/1992 «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165/07.10.1992),
 - στο π.δ. 245/1992 «Περί του στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου και κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης αυτού» (ΦΕΚ Α' 135/06.08.1992),
 - στο ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α΄ 151/16.09.1994),
 - στο ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/27.11.1995),
 - στο ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α΄ 50/10.04.1997),
 - στο ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206/08.10.1997),
 - στο ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ΦΕΚ Α΄ 17/06.02.2001),
 - στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 265/22.11.2001),
 - στο ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102/ 10.05.2002),
 - στο ν. 3130/2003 «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 76/28.03.2003),
 - στο ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (ΦΕΚ Α΄ 309/31.12.2003),
 - στο ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - στο ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 143/28.06.2007),
 - στο ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 245/01.11.2007),
 - στο ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/03.12.2007),
 - στο π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 59/14.03.2007),
 - στο π.δ. 169/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 210/31.08.2007),
 - στο ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 234/28.12.2009),
 - στο ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας. Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010),
 - στο ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α΄ 115/15.07.2010),
 - στο ν. 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 120/21.07.2010),
 - στο ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 182/14.10.2010),
 - στο ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015» (ΦΕΚ Α΄ 152/01.07.2011),
 - στο ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου. Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 180/22.08.2011),
 - στο ν. 4021/2011 «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 218/03.10.2011),
 ε) Αναφορά σε διατάξεις:
 - του ν. 1910/1944 «Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας «περί προσρασίας πολυτέκνων»» (ΦΕΚ Α΄ 229/03.10.1944),
 - του ν.δ. 3395/1955 «Περί συνταξιοδοτήσεως του προσωπικού των εν Ελλάδι Ατμηλάτων Σιδηροδρόμων» (ΦΕΚ Α΄ 276/08.10.1955),
 - στον α.ν. 143/1967 «Περί συστάσεως ειδικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως» (ΦΕΚ Α΄ 165/30.09.1967),
 - του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α΄ 146/31.05.1977),
 - του ν. 1140.1981 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 4169/1961 «περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 68/20.03.1981),
 - του ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 79/01.07.1982),
 - του ν. 1405/1983 «Επέκταση της διαδοχικής ασφάλισης στους εργαζομένους που μετακινούνται από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και αντίστροφα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 180/13.12.1983),
 - του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α΄ 13/08.02.1985),
 - του ν. 1947/1991 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 70/14.05.1991),
 - του π.δ. 351/1991 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας» (ΦΕΚ Α΄ 121/31.07.1991),
 - του 2084/1992 «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165/07.10.1992),
 - του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28/01.03.1994),
 - του ν. 2227/1994 «Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129/11.08.1994),
 - του ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α΄ 151/16.09.1994),
 - του ν. 2266/1994 «Έλεγχος δημόσιου τομέα-Μετατάξεις-Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 218/13.12.1994),
 - του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/27.11.1995),
 - του ν. 2592/1998 «Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 57/18.03.1998),
 - του ν. 2606/1998 «Μισθολογικές ρυθμίσεις διπλωματικών υπαλλήλων και άλλων συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89/22.04.1998),
 - του ν. 2682/1999 «Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 16/08.02.1999),
 - του ν. 2812/2000 2000 «Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 67/10.03.2000),
 - του ν. 3185/2003 «Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία, 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 229/26.09.2003),
 - του ν. 3200/2003 «Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης». Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 281/09.12.2003),
 - του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297/23.12.2003),
 - του ν. 3232/2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 48/12.02.2004),
 - του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005),
 - του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005),
 - της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 280/28.12.2006),
 - του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 143/28.06.2007),
 - του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 245/01.11.2007),
 - του π.δ. 167/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των συντάξεων σε σιδηροδρομικούς υπαλλήλους που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1965» (ΦΕΚ Α΄ 208/31.08.2007),
 - του π.δ. 168/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολεμικών συντάξεων»» (ΦΕΚ Α΄ 209/31.08.2007),
 - του π.δ. 169/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 210/31.08.2007),
 - του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166/05.08.2008),
 - του ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 163/04.09.2009),
 - του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας. Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010),
 - του ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 51/29.03.2010),
 - του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58/23.04.2010),
 - του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010),
 - του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α΄ 115/15.07.2010),
 - του ν. 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (ΦΕΚ Α΄ 119/21.07.2010),
 - του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141/17.08.2010),
 - του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 212/17.12.2010),
 - του ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010),
 - του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη- μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 7/26.01.2011),
 - του ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδτησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» (ΦΕΚ Α΄ 49/10.03.2011),
 - του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 66/31.03.2011),
 - του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015» (ΦΕΚ Α΄ 152/01.07.2011),
 - του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου. Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 180/22.08.2011),
 - του ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 215/30.09.2011),
 - του ν. 4021/2011 «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 218/03.10.2011),
 Π.Δ. 95 [ΦΕΚ Α΄ 227/02.11.2011]
 «Εμπορική επικοινωνία Συμβολαιογράφων»
 α) Αναφορά σε διατάξεις:
 - του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005),
 - του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 63/03.05.2010),
 - του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 32/02.03.2011),
 - της Γνωμοδότηση του ΣτΕ αριθ/ 262/2011, σύμφωνα με την οποία, το Στ΄ Τμήμα του ΣτΕ έκρινε συνταγματική τη διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του Δημοσίου, στο οποίο ορίζεται ότι: «Ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του Δημοσίου οφειλής, ορίζεται εις 6% ετησίως, πλην εάν άλλως ωρίσθη δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου. Ο ειρημένος τόκος άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής.».
 Ν. 4025 [ΦΕΚ Α΄ 228/02.11.2011]
 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
 [ΙΚΑ 2011: 141770]
 α) Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 β) Προσθήκη, αντικατάσταση, κατάργηση διατάξεων και παράταση ισχύος διατάξεων:
 - στο ν. 3601/1928 «Περί συστάσεως Φαρμακευτικών Συλλόγων» (ΦΕΚ Α΄ 119/10.07.1928),
 - στο π.δ. 46/1929 «Περί αρμοδιότητος δικαιοδοσίας Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου και Πειθαρχικών Συμβουλίων των Φαρμακευτικών Συλλόγων» (ΦΕΚ Α΄ 137/06.04.1929),
 - στο ν. 1384/1938 «Περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του νόμου 3601 «περί Φαρμακευτικών Συλλόγων»» (ΦΕΚ Α΄ 362/08.10.1938),
 - στο β.δ. της 11ης Οκτωβρίου/7 Νοεμβρίου 1957 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί Ιατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων διατάξεων του α.ν. 1565/39 (ΦΕΚ Α΄ 225/07.11.1957),
 - στο β.δ. 330/1960 «Περί κωδικοποιήσεως της περί αποκαταστάσεως των αστών προσφύγων Νομοθεσίας Ν. 2044/52» (ΦΕΚ Α΄ 69/23.05.1960),
 - στο π.δ. 1233/1981 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών και περί προσόντων και διαδικασίας διορισμού του προσωπικού αυτής» (ΦΕΚ Α΄ 306/16.10.1981),
 - στο ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 143/07.10.1983),
 - στο ν. 1398/1983 «Για την κύρωση των συμβάσεων ανέγερσης των Πανεπιστημιακών Νοσηλευτικών Συγκροτημάτων Ηρακλείου Κρήτης και Πάτρας, τη ρύθμιση συναφών θεμάτων και τη σύσταση Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων» (ΦΕΚ Α΄ 144/07.10.1983),
 - στο ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 23/29.02.1984),
 - στο ν. 1807/1988 «Στεγαστικά θέματα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 208/21.09.1988),
 - στο ν. 1902/1990 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 138/17.10.1990),
 - στο ν. 1963/1991 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138/20.09.1991),
 - στο ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 123/15.07.1992),
 - στο π.δ. 212/1995 «Εθνικό Πρόγραμμα Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης για τους Έλληνες Τυφλούς» (ΦΕΚ Α΄ 112/15.06.1995),
 - στο ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 236/20.10.1998),
 - στο ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για τα φάρμακα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165/21.08.1997),
 - στο ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 96/17.05.1999),
 - στο ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 199/28.09.1999),
 - στο π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄76/10.03.2000),
 - στο ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 37/02.03.2001),
 - στο ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 256/02.11.2001),
 - στο ν. 3074/2002 «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 296/04.12.2002),
 - στο ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 30/10.02.2003),
 - στο ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297/23.12.2003),
 - στο ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81/04.04.2005),
 - στο ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» (ΦΕΚ Α΄ 103/25.05.2006),
 - στο ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ Α΄ 148/16.07.2008),
 - στο ν. 3697/2008 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - στο ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 262/23.12.2008),
 - στο ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/11.03.2009,
 - στο ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 6/26.01.2010),
 - στο ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄ 129/03.08.2010),
 - στο ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31/02.03.2011),
 - στο ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138/16.06.2011),
 - στο ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 150/27.06.2011),
 - στο ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 195/06.09.2011).
 γ) Αναφορά σε διατάξεις:
 - του ν. 2851/1922 «Περί ιδρύσεως Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων απόρων μαθητών» (ΦΕΚ Α΄ 114/15.07.1922),
 - του ν.δ. 15/1922 «Περί τοποθετήσεως εν γένει των Γενικών Επιθεωρητών, των Υγειονομικών Επιθεωρητών, των Επιθεωρητών της δημοτικής Εκπαιδεύσεως και του προσωπικού των σχολείων της Μέσης και Δημοτικής Εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ Α΄ 275/17.12.1922),
 - του β.δ. της 29.11.1922 «Περί ιδρύσεως Εθνικού Οικοτροφείου αρρένων εν Ιωαννίνοις» (ΦΕΚ Α΄ 257/06.12.1922),
 - του β.δ. της 09.03.1923 «Περί ιδρύσεως Εθνικού Οικοτροφείου αρρένων εν Φλωρίνη» (ΦΕΚ Α΄ 68/15.03.1923),
 - του ν.δ. 126/1926 «Περί καταργήσεως του Εθνικού Ιδρύματος περιθάλψεως και μορφώσεως ορφανών και απόρων Ανατολικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ Α΄ 201/17.06.1926),
 - της υ.α. 110838/1952 «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Βούλας» (Β' 178/02.08.1952),
 - του ν. 4031/1959 «Περί ασκήσεως του φαρμακευτικού επαγγέλματος υπό Αλλοδαπών και Ανασυνθέσεως του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α΄ 283/31.12.1959),
 - του β.δ. 170/1960 «Περί κυρώσεως του Υπηρεσιακού Οργανισμού του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως (Π.Ι.Κ.Π.Α.)» (ΦΕΚ Α΄ 40/06.04.1960),
 - του ν. 4162/1961 «Περί συστάσεως εν Θεσσαλονίκη Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «Ίδρυμα Κοινωνικής Προνοίας «Ο Άγιος Παντελεήμων»» (ΦΕΚ Α΄ 73/02.05.1961),
 - του β.δ. 668/1962 «Περί κωδικοποιήσεως των περί του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως κειμένων διατάξεων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων εξ αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 179/03.11.1962),
 - του β.δ. 318/1963 «Περί εγκρίσεως του οργανισμού διοικήσεως και λειτουργίας του εν Θεσσαλονίκη Ιδρύματος Κοιν. Προνοίας «Ο Άγιος Παντελεήμων»» (ΦΕΚ Α΄ 83/01.06.1963),
 - του ν.δ. 4525/1966 «Περί των εν Ρόδω Ορφανοτροφείων «Βασίλισσα Σοφία», «Βασιλόπαις Μαρία», του Πρεβαντορίου «Άγιος Ανδρέας» και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 141/19.07.1966),
 - του β.δ. 393/1966 «Περί συστάσεως εν Αγίω Νικολάω Λασιθίου Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» (ΦΕΚ Α΄ 101/10.05.1966),
 - του ν.δ. 572/1970 «Περί οργανώσεως, διαρθρώσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των πάσης κατηγορίας Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και Επιτροπών, εν τη Διοικήσει των οποίων μετέχει ο Βασιλεύς ή μέλος της Βασιλικής Οικογενείας» (ΦΕΚ Α΄ 125/02.06.1970),
 - του ν.δ. 944/1971 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Στεγάσεως των Παραπηγματούχων ωε και της περί Αποκαταστάσεως των Αστών Προσφύγων Νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 149/23.07.1971),
 - του ν.δ. 928/1971 «Περί καταργήσεως, συγχωνεύσεως, μετατροπής ή υπαγωγής ιδρυμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών εις έτερα Ιδρύματα του αυτού Υπουργείου» (ΦΕΚ Α΄ 144/21.07.1971),
 - του β.δ. 456/1972 «Περί Οργανισμού Διοικήσεως και λειτουργίας του εν Ρόδω Ν.Π.Δ.Δ. «Οίκος Ευγηρίας Δωδεκανήσου»» (ΦΕΚ Α΄ 135/29.07.1972).
 - του β.δ. 629/1972 «Περί συγχωνεύσεως του Θεραπευτηρίου-Σανατορίου Λέσβου «Η ΥΓΕΙΑ», μετά του Ιδρύματος Κοινωνικής Προνοίας Αγιάσου «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» (ΦΕΚ Α΄ 179/16.10.1972),
 - του π.δ. 102/1973 «Περί Οργανισμού Διοικήσεως και λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικής Προνοίας Ρεθύμνης» (ΦΕΚ Α΄ 158/26.07.1973),
 - του π.δ. 105/1973 «Περί του Οργανισμού Δημοσίας Αντιλήψεως Ζακύνθου (ΟΔΑΖ)» (ΦΕΚ Α΄ 178/17.08.1973),
 - του π.δ. 156/1973 «Περί του Οργανισμού Διοικήσεως και λειτουργίας του εν Φιλιατροίς Ιδρύματος Περιθάλψεως Ανιάτων Μεσσηνίας» (ΦΕΚ Α΄ 50/27.02.1973),
 - του π.δ. 253/1973 «Περί Οργανισμού Διοικήσεως και Λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικής Προνοίας Αγιάσου Λέσβου «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ»» (ΦΕΚ Α¨ 215/19.09.1973),
 - του π.δ. 254/1973 «Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως του οργανισμού διοικήσεως και λειτουργίας του εν Θεσσαλονίκη Ιδρύματος Κοιν. Προνοίας «Ο Άγιος Παντελεήμων»» (ΦΕΚ Α΄ 215/19.09.1973),
 - του π.δ. 256/1973 «Περί συστάσεως εν Νιγρίτη Σερρών Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων ενηλίκων ατόμων και συγχωνεύσεως εις τούτο του Γενικού Νοσοκομείου Νιγρίτης» (ΦΕΚ Α΄ 215/19.09.1973),
 - του β.δ. 273/1973 «Περί μετατροπής των Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων εις Κέντρα Παιδικής Μερίμνης» (ΦΕΚ Α΄ 81/07.04.1973),
 - του π.δ. 276/1973 «Περί συστάσεως εν Κομοτινή «Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παίδων Κομοτηνής» και συγχωνεύσεως εις τούτο του Εθνικού Αγροτικού Ορφανοτροφείου Αρρένων Ροδόπης» (ΦΕΚ Α΄ 225/22.09.1973),
 - του β.δ. 287/1973 «Περί συστάσεως εν Θεσσαλονίκη Κέντρου Περιθάλψεως Ανιάτων Παίδων και συγχωνεύσεως εις τούτο του Πρεβεντορίου «Ο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης»» (ΦΕΚ Α΄ 85/10.04.1973),
 - του β.δ. 314/1973 «Περί συστάσεως εν Χανίοις Ιδρύματος Προστασίας Απροσαρμόστων Παίδων» (ΦΕΚ Α΄ 93/24.04.1973),
 - του π.δ. 334/1973 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Β.Δ. 564/61 «περί συστάσεως του Ρθνικού Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Αναπήρων» ως ετροποποιήθη δια του Β.Δ. 54/70» (ΦΕΚ Α΄ 100/10.05.1973),
 - του π.δ. 27/1975 «Περί συστάσεως παρά τω Υπουργείω Εξωτερικών θέσεών τινων δια την Διοίκησιν του Αγίου Όρους» (ΦΕΚ Α΄ 10/25.01.1975),του π.δ. 579/1977 «Περί μετατροπής του Πρεβεντορίου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» εις Θεραπευτήριον Χρονίων Παθήσεων» (ΦΕΚ Α΄ 191/07.07.1977),
 - του ν. 543/1977 «Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων αφορωσών εις την ρύθμισιν θεμάτων στεγαστικής αποκαταστάσεως αστών προσφύγων και δικαιούχων κρατικής στεγαστικής συνδρομής εν γένει, «περί συστάσεως Συντονιστικού Συμβουλίου Στεγάσεως» και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 43/15.02.1977),
 - του π.δ. 162/1978 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β.Δ. 170/60, «περί κυρώσεως του Υπηρεσιακού» Οργανισμού του ΠΙΚΠΑ», ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως» (ΦΕΚ Α΄ 34/08.03.1978),
 - του π.δ. 515/1979 «Περί μετατροπής του Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «Θεραπευτήριον Χρονίων Παθήσεων Παίδων Σερρών» εις Ίδρυμα Προστασίας Αναρμόστων Παίδων» (ΦΕΚ Α΄ 158/13.06.1979),
 - του π.δ. 782/1979 «Περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμίαν «Θεραπευτήριον Χρονίων Παθήσεων Τρκάλων»» (ΦΕΚ Α΄ 230/03.10.1979),
 - του π.δ. 783/1979 «Περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμίαν «Θεραπευτήριον Χρονίων Παθήσεων Κομοτηνής» (ΦΕΚ Α΄ 230/03.10.1979),
 - του π.δ. 443/1980 «Περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμίας «Θεραπευτήριον Χρονίων Παθήσεων Δράμας» (ΦΕΚ Α΄ 117/09.05.1980),
 - στο π.δ. 444/1980 «Περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμίαν «Θεραπευτήριον Χρονίων Παθήσεων Φλωρίνης» (ΦΕΚ Α΄ 117/09.05.1980),
 - του π.δ. 540/1980 «Περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμίαν «Θεραπευτήριον Χρονίων Παθήσεων Λαρίσης «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ»» (ΦΕΚ Α΄ 145/21.06.1980
 - του π.δ. 830/1980 «Περί του Οργανισμού του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» (ΦΕΚ Α΄ 206/09.09.1980),
 - του π.δ. 989/1980 «Περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμίαν «Ίδρυμα Προστασίας Απροσαρμόστων Παίδων Θεσσαλίας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» (ΦΕΚ Α΄ 247/23.10.1980),
 - του ν. 1137/1981 «Περί νοσηλείας και κοινωνικής προστασίας των χανσενικών ασθενών» (ΦΕΚ Α΄ 60/13.03.1981),
 - του π.δ. 281/1981 «Περί μετατροπής του Πρεβεντορίου Ρόδου «Ο Άγιος Ανδρέας» εις Θεραπευτήριον Χρονίων Παθήσεων Παίδων Ρόδου «Ο Άγιος Ανδρέας» και οργανώσεως αυτού» (ΦΕΚ Α΄ 78/30.03.1981),
 - του π.δ. 1152/1981 «Περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμίαν «Στέγαι Υπερηλίκων Αττικής» και περί του Οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ Α΄ 283/28.09.1981),
 - του π.δ. 77/1983 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευβοίας»» (ΦΕΚ Α΄ 34/17.03.1983),
 - του π.δ. 324/1983 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οίκος Ευγηρίας και Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κιλκίς» (ΦΕΚ Α΄ 116/07.09.1983),
 - του π.δ. 107/1984 «Συγχώνευση του Ιδρύματος «Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Γηροκομείου Δράμας» με το Ν.Π.Δ.Δ. «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δράμας» και έγκριση του οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ Α΄ 38/05.04.1984),
 - του π.δ. 279/1984 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Οργανισμού Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.)» (ΦΕΚ Α΄ 106/24.07.1984),
 - του π.δ. 280/1984 «Μετατροπή του Ασύλου ΑνιάτωΠτωχοκομείου Αιγίου-Ίδρυμα Κλεομένους Οικονόμου-Ιατρού σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αιγίου, Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού»» (ΦΕΚ Α΄ 106/24.07.1984),
 - του π.δ. 371/1984 «Οργανισμός Διοίκησης και λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Εύβοιας» (ΦΕΚ Α΄ 129/07.09.1984),
 - του π.δ. 28/1985 «Μετατροπή του Ν.Π.Δ.Δ. «Στέγες Υπερηλίκων Αττικής» σε Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Μελισσίων, Κοινωνικό Ξενώνα Ενηλίκων Καρέα και Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Ρέντη, στο οποίο συγχωνεύεται και το Ίδρυμα Κοιν. Προνοίας Πειραιώς «Ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ»» (ΦΕΚ Α΄ 10/04.02.1985),
 - του π.δ. 120/1985 «Σύσταση Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδιών στην Αθήνα» (ΦΕΚ Α΄ 36/08.03.1985),
 - του π.δ. 279/1985 «Οργανισμός διοίκησης και λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Κομοτηνής» (ΦΕΚ Α΄ 104/29.05.1985),
 - του π.δ. 280/1985 «Οργανισμός λειτουργίας και διοίκησης του συσταθέντος με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 444/1980 (Φ 117) Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Φλωρίνης»» (ΦΕΚ Α΄ 104/29.05.1985),
 - του π.δ. 281/1985 «Οργανισμός διοίκησης και λειτουργίας του συσταθέντος με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 323/83 Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΙΛΚΙΣ»» (ΦΕΚ Α΄ 105/29.05.1985),
 - του π.δ. 291/1985 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Καρδίτσας» και έγκριση του Οργανισμού λειτουργίας και διοικήσεως αυτού» (ΦΕΚ Α΄ 108/31.05.1985),
 - του π.δ. 300/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του με αριθ. 256/1.9.73 Π.Δ. ΦΕΚ 215 «περί συστάσεως εν Νιγρίτη Σερρών Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ενηλίκων Ατόμων και συγχωνεύσεως εις τούτο του Γενικού Νοσοκομείου Νιγρίτης» (ΦΕΚ Α΄ 112/31.05.1985),
 - του π.δ. 311/1985 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Καστοριάς» και έγκριση του οργανισμού διοίκησης και λειτουργίας αυτού» (ΦΕΚ Α΄ 114/31.05.1985),
 - του π.δ. 336/1985 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λαρίσης «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ»» (ΦΕΚ Α΄ 118/31.05.1985),
 - του π.δ. 337/1985 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων» (ΦΕΚ Α΄ 118/31.05.1985),
 - του π.δ. 339/1985 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Α. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών» και έγκριση του Οργανισμού Λειτουργίας και Διοικήσεως αυτού»» (ΦΕΚ Α΄ 118/31.05.1985),
 - του π.δ. 340/1985 «Μετατροπή του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Λασιθίου» σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου Κρήτης» και έγκριση νέου Οργανισμού Λειτουργίας και Διοίκησης αυτού» (ΦΕΚ Α΄ 118/31.05.1985),
 - του π.δ. 469/1985 «Για τη σύσταση Κέντρου Περίθαλψης Παιδιών (ΚΕ.ΠΕ.Π.) στην Πόμπια Γορτύνης του Νομού Ηρακλείου Κρήτης και συμπλήρωση του Β.Δ. 170/1960 «περί κυρώσεως του Υπηρεσιακού Οργανισμού του ΠΙΚΠΑ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα» (ΦΕΚ Α΄ 168/02.10.1985),
 - του π.δ. 509/1985 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Φθιώτιδας» και μέγκριση του Οργανισμού διοίκησης και λειτουργίας αυτού» (ΦΕΚ Α΄ 185/04.11.1985),
 - του π.δ. 516/1985 «Οργανισμός Διοίκησης και λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Μελισσίων Αττικής»» (ΦΕΚ Α΄ 188/13.11.1985),
 - του π.δ. 521/1985 «Οργανισμός Διοίκησης και λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωνικός Ξενώνας Καρέα Αττικής»» (ΦΕΚ Α΄ 189/13.11.1985),
 - του π.δ. 13/1986 «Αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π. Δ/τος 579/77 (ΦΕΚ 191) «Περί μετατροπής του Πρεβεντορίου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» σε «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ» και έγκριση του οργανισμού διοίκησης και λειτουργία αυτού» (ΦΕΚ Α΄ 6/30.01.1986),
 - του π.δ. 14/1986 «Οργανισμός διοίκησης και λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου «Οίκος Κολυμπίων»» (ΦΕΚ Α΄ 6/30.01.1986),
 - του π.δ. 332/1987 «Σύσταση Κέντρου Περίθαλψης Παιδιών (ΚΕ.ΠΕ.Π.) στα Λεχαινά Νομού Ηλείας και συμπλήρωση του Β.Δ. 170/1960 «περί κυρώσεως του Υπηρεσιακού Οργανισμού του ΠΙΚΠΑ (ΦΕΚ 40 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα» (ΦΕΚ Α΄ 153/27.08.1987),
 - του π.δ. 150/1988 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία» Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Άρτας» και έγκριση του Οργανισμού διοίκησης και λειτουργίας αυτού» (ΦΕΚ Α΄ 67/12.04.1988),
 - του π.δ. 483/1988 «Οργανισμός του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών» (ΦΕΚ Α΄ 217/29.09.1988),¨
 - του π.δ. 489/1988 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση των διατάξεων του Π.Δ/τος 989/1980» (ΦΕΚ Α΄ 221/04.10.1988),
 - του π.δ. 519/1988 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δράμας (Ν.Π.Δ.Δ.)» (ΦΕΚ Α΄ 234/21.10.1988),
 - στο ν. 1866/1989 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών» (ΦΕΚ Α΄ 222/06.10.1989),
 - του π.δ. 149/1989 «Τροποποίηση του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 519/1988 «Οργανισμός Διοίκησης και λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δράμας (Α΄ 234)» (ΦΕΚ Α΄ 71/08.03.1989),
 - του π.δ. 263/1989 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Παιδικών Αναπτυξιακών Κέντρων για την πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση και την αποκατάσταση παιδιών με προβλήματα στην ψυχοκινητική τους ανάπτυξη, σύσταση Κέντρων Οικογένειας και συμπλήρωση του Β.Δ. 170/60 (Α΄ 40) «περί κυρώσεως του Υπηρεσιακού Οργανισμού του ΠΙΚΠΑ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα» (ΦΕΚ Α΄ 124/16.05.1989),
 - του π.δ. 303/1989 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ/τος 281/81 «περί μετατροπής του πρεβεντορίου Ρόδου «Ο Άγιος Ανδρέας» σε Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Ρόδου «Ο Άγιος Ανδρέας» και οργάνωσης αυτού»»,
 - του π.δ. 364/1989 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αιτωλοακαρνανίας» (ΦΕΚ Α΄ 162/16.06.1989),
 - του π.δ. 252/1990 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας» και έγκριση του Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του» (ΦΕΚ Α΄ 103/31.07.1990),
 - του π.δ. 380/1990 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ημαθίας» και έγκριση του Οργανισμού διοίκησης και λειτουργίας αυτού» (ΦΕΚ Α΄ 150/19.11.1990),
 - του π.δ. 381/1990 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Καβάλας» και έγκριση του Οργανισμού διοίκησης και λειτουργίας αυτού» (ΦΕΚ Α΄ 151/19.11.1990),
 - του π.δ. 382/1990 «Τροποποίηση του Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Οργανισμού Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου» (ΦΕΚ Α΄ 151/19.11.1990),
 - του π.δ. 384/1990 «Οργανισμός Διοίκησης και λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Πύργου «Ο Άγιος Χαράλαμπος»» (ΦΕΚ Α΄ 152/19.11.1990),
 - του π.δ. 385/1990 «Οργανισμός διοίκησης και λειτουργίας του Β΄ Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Αθηνών» (ΦΕΚ Α΄ 152/19.11.1990),
 - του π.δ. 267/1991 «Μετονομασία Ιδρυμάτων (Ν.Π.Δ.Δ.)» (ΦΕΚ Α΄ 100/01.07.1991),
 - στο ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 123/15.07.1992),
 - του ν. 2082/1992 «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ Α΄ 158/16.09.1992),
 - της υ.α. Π4/3905/03.08.1993 «Μετατροπή του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Α. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών» σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός-διάκριση και σύνθεση προσωπικού» (ΦΕΚ Β' 606/12.08.1993),
 - του ν. 2256/1994 «Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 196/18.11.1994),
 - του π.δ. 1/1994 «Σύσταση, αναβάθμιση και αναδιάρθρωση Τελωνειακών Αρχών» (ΦΕΚ Α΄ 1/05.01.1994),
 - του π.δ. 357/1994 «Μετατροπή του «Σουηδικού Οίκου Ευγηρίας Ηγουμενίτσας» και έγκριση του Οργανισμού διοίκησης και λειτουργίας του» (ΦΕΚ Α΄ 190/16.11.1994),
 - του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 213/12.10.1995),
 - του π.δ. 254/1996 «Τροποποίηση των Προεδρικών Διαταγμάτων α) 951/80 «Περί συγχωνεύσεως του Ιδρύματος «Οίκος Κολυμπίων Ρόδου» μετά του Ν.Π.Δ.Δ. «Ιδρύματος Περιθάλψεως Ανιάτων Δωδεκανήσου» μετονομαζομένου εφ΄ εξής εις «Θεραπευτήριον Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου Οίκος Κολυμπίων» (ΦΕΚ 240/Α/1980), β) 14/1986 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου, Οίκος Κολυμπίων»» (ΦΕΚ Α΄ 190/21.08.1996),
 - του π.δ. 255/1996 «Τροποποίηση του Π.Δ. 364/89 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αιτωλοακαρνανίας (ΦΕΚ Α΄162/Α/1989)»» (ΦΕΚ Α΄ 190/21.08.1996),
 - του π.δ. 256/1996 «Τροποποίηση του Π.Δ. 376/90 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Νιγρίτας Σερρών»» (ΦΕΚ Α΄ 190/21.08.1996),
 - του π.δ. 257/1996 «Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 311/85 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Καστοριάς και έγκριση του Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας αυτού»» (ΦΕΚ Α΄ 190/21.08.1996),
 - του π.δ. 258/1996 «Τροποποίηση των Π.Δ: α) 444/80 Περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Φλωρίνης» (ΦΕΚ 117/Α/1980) β) 280/85 Οργανισμός διοίκησης και λειτουργίας του συσταθέντος με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 444/80 Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Φλωρίνης (ΦΕΚ 104/Α/1985)» (ΦΕΚ Α΄ 190/21.08.1996),
 - του π.δ. 259/1996 «Τροποποίηση του Π.Δ/τος 280/84 «Μετατροπή του Ασύλου Ανιάτων Πτωχοκομείου Αιγίου-Ίδρυμα Κλεομένους Οικονόμου-Ιατρού» σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αιγίου, Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού» (ΦΕΚ 106 Α/1984)» (ΦΕΚ Α΄ 190/21.08.1996),
 - του π.δ. 330/1996 «Οργανισμός Διοίκησης και λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου Κρήτης» (ΦΕΚ Α΄ 222/10.09.1996),
 - του π.δ. 365/1996 «Τροποποίηση του Π.Δ. 150/88 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Άρτας» και έγκριση του Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας αυτού (ΦΕΚ 67/Α/1988)» (ΦΕΚ Α΄ 235/20.09.1996),
 - του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165/21.08.1997),
 - του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 236/20.10.1998),
 - του π.δ. 37/1998 «Τροποποίηση του Οργανισμού Διοικήσεως και Λειτουργίας του εν Φιλιατροίς Ιδρύματος Περιθάλψεως Ανιάτων Μεσσηνίας» (ΦΕΚ Α΄ 42/09.03.1998),
 - του π.δ. 254/1998 «Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ.: (α) Α΄ Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, (β) Β΄ Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, (γ) Γ΄ Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, (δ) Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Μελισσίων Αττικής, (ε) Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών, σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αττικής»». (ΦΕΚ Α΄ 189/12.08.1998),
 - του π.δ. 294/1998 «Τροποποίηση του Π. Δ/τος 27/1985 «Μετατροπή του Κέντρου Χανσενικών του Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων» σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών» και έγκριση του Οργανισμού αυτού»» (ΦΕΚ Α΄ 212/15.09.1998),
 - του π.δ. 294/1999 «Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Κρήτης και Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Χανίων» σε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης
 - των Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» Κρήτης και Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Χανίων» σε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και νέων Κρήτης»» (ΦΕΚ Α΄ 265/30.11.1999),
 - του π.δ. 41/2000 «Τροποποίηση του Π. Δ/τος 483/88 (Φ. 217 Α΄) «Οργανισμός του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών»» (ΦΕΚ Α΄ 40/25.02.2000),
 - του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄76/10.03.2000),
 - του π.δ. 103/2000 «Μεταφορά Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ν.Π.Δ.Δ. από το Νομό Ημαθίας στο Νομό Κορινθίας» (ΦΕΚ Α΄ 99/17.03.2000),
 - του ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 256/02.11.2001),
 - του ν. 3918/2001 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31/02.03.2011),
 - του π.δ. 129/2002 «Τροποποίηση του Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λαρίσης «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» Π.Δ/γμα 336/85 (ΦΕΚ 118/31.5.1985/τ.Α΄)» (ΦΕΚ Α΄ 106/13.05.2002),
 - του ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 30/10.02.2003),
 - του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 197/06.08.2003),
 - του ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 296/23.12.2003),
 - στο ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 151/06.08.2004),
 - του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81/04.04.2005),
 - του ν. 3402/2005 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258/17.10.2005),
 - του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - στο ν. 3697/2008 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - του π.δ. 156/2009 «Οργανισμός του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών (Θ.Χ.Π. Παιδιών Αθηνών)» (ΦΕΚ Α΄ 198/01.10.2009),
 - του ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ Α΄ 66/11.05.2010),
 - του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/03.08.2010),
 - του ν. 3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 206/08.12.2010),
 - του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄ 129/03.08.2010),
 - στο ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31/02.03.2011),
 - του ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 150/27.06.2011).
 Ν. 4030 [ΦΕΚ Α΄ 249/25.11.2011]
 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»
 [ΥΠ 2012: 6638]
 α) Ορισμοί, της έγκρισης δόμησης και της άδειας οικοδομής, δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες κ.λπ.
 β) Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).
 γ) Ρύθμιση θεμάτων Οικοδομικών Συνεταιρισμών.
 δ) Προσθήκη, τροποίηση, κατάργηση και εφαρμογή διατάξεων:
 - στο π.δ. της 22.04.1929 «Περί επικινδύνων οικοδομών» (ΦΕΚ Α΄ 153/22.04.1929),
 - στο π.δ. 541/1978 «Περί Κατηγοριών Μελετών» (ΦΕΚ Α΄ 116/28.07.1978),
 - στο ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 289/29.12.1979),
 - στο ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 33/14.03.1983),
 - στο ν. 1561/1985 «Ρυθμικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 148/06.09.1985),
 - στο ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α΄ 210/18.12.1985),
 - στο π.δ. της 24/31.5.1985 «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών» (ΦΕΚ Δ΄ 270/31.05.1985),
 - στο π.δ. της 16.06.2011 «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή-Ιλισσίων (ΦΕΚ Α΄ 187/16.06.2011),
 - στο π.δ. 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 19/01.02.1988),
 - στο ν. 1845/1989 «Ανά[τυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας-Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102/26.04.1989),
 - στο ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101/31.07.1990),
 - στο ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114/15.06.1995),
 - στο ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 124/13.06.1997),
 - στο ν. 2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 136/23.06.1998),
 - στο ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207/07.10.1999),
 - στο ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 140/13.06.2000),
 - στο ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 303/24.12.2003),
 - στο ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006),
 - στην κ.υ.α. 49567/2006 «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της δυτικής Μήλου» (ΦΕΚ Δ΄ 1071/22.12.2006),
 - στο ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δυο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 8/28.01.2009),
 - στο π.δ. 31/2009 «Προϋποθέσεις καθορισμού των χώρων δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών, όροι και έλεγχος της λειτουργίας τους και ειδικότερες προϋποθέσεις για την αποτέφρωση νεκρών» (ΦΕΚ Α΄ 49/23.03.2009),
 - του ν. 3843/2010 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 62/28.04.2010),
 - στο ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85/04.06.2010),
 - στο ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 182/14.10.2010),
 - του π.δ. 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» (ΦΕΚ Α΄ 177/06.10.2010),
 - της απόφασης 36259/1757/Ε103/2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ)» (ΦΕΚ Β΄ 1312/24.02.2010),
 - στο ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 60/31.03.2011),
 - στο ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου. Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 180/22.08.2011),
 - στο ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 209/21.09.2011),
 ε) Αναφορά σε διατάξεις:
 - του ν.δ. της 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 228/16.08.1923),
 - του ν. 1221/1981 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 960/1979 «περί υποβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 292/05.10.1981),
 - του ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/05.04.1982),
 - της κ.υ.α. 75724/1151/1983 «Κωδικοποίηση-τροποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων Γνωμοδοτικής Αποφασιστικής αρμοδιότητας Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος σε ενιαίο κείμενο» (ΦΕΚ Β΄ 767/30.12.1983),
 - του ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/11.04.1984),
 - του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160/16.10.1986),
 - του ν. 1667/1986 «Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 196/06.12.1986),
 - του π.δ. 5/1986 «Προσδιορισμός αξίας ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε χρήμα και τρόπος καταβολής της» (ΦΕΚ Α΄ 2/ 17.01.1986),
 - του π.δ. 93/1987 «Αναμόρφωση και ενοποίηση της νομοθεσίας για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, τρόπος οργάνωσης διοίκησης και λειτουργίας αυτών και πολεοδόμηση εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών και οικοδομικών οργανισμών» (ΦΕΚ Α΄ 52/16.04.1987),
 - του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 191/30.08.1988),
 - του ν. 1959/1991 «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 123/05.08.1991),
 - του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28/01.03.1994),
 - του ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α΄ 151/16.09.1994),
 - του π.δ. της 2/13.07.1994 «Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών» (ΦΕΚ Δ΄ 704/13.07.1994),
 - του π.δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α΄ 212/29.08.1996),
 - του π.δ. της 13.7/19.8.1998 «Καθορισμός χρήσεων της γης και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή του Μεταξουργείου, του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών» (ΦΕΚ Δ΄ 616/19.08.1998),
 - του π.δ. 267/1998 «Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 195/21.08.1998),
 - του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45/09.03.1999),
 - του ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ΦΕΚ Α΄ 17/06.02.2001),
 - του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153/28.06.2002),
 - του ν. 3164/2003 «Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 176/02.07.2003),
 - του ν. 3212/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 308/31.12.2003),
 - του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 42/22.02.2005),
 - του ν. 3467/2006 «Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 128/21.06.2006),
 - του ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 1620/2.08.2006),
 - του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.2007),
 - του ν. 3558/2007 «Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας για Συνεργασία στην Κατασκευή και την Εκμετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη» (ΦΕΚ Α΄ 101/14.05.2007),
 - του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 29/19.02.2009),
 - του ν. 3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 17/16.02.2010),
 - του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010),
 - του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010),
 - του ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄)» (ΦΕΚ Α΄ 166/22.09.2010),
 - του π.δ. 72/2010 «Συγκρότηση, διοικητική-οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)» (ΦΕΚ Α΄ 132/05.08.2010),
 - του 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 61/31.03.2011),
 - του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015» (ΦΕΚ Α΄ 152/01.07.2011),
 - του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011),
 - του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 195/06.09.2011),
 - της κ.υ.α. 33803/25.7.2011 «Άνοιγμα Λογαριασμού Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β΄ 1710/02.08.2011).
 ΟΔΗΓΙΑ 2011/96/ΕΕ
 «Σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών»
 Αναδιατύπωση της Οδηγίας 90/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1990, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών.
 Π.Δ. 123 [ΦΕΚ Α΄ 255/095.12.2011]
 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις»
 Γενικά περί φορέων κατάρτισης.
 Ν. 4031 [ΦΕΚ Α΄ 256/09.12.2011]
 «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα»»
 Προσθήκη, αντικατάσταση και τροποποίηση διατάξεων.
 Ν. 4034 [ΦΕΚ Α΄ 269/31.12.2011]
 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και το Πρωτόκολλο που υπεγράφησαν στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983»
 Ν. 4035 [ΦΕΚ Α΄ 270/31.12.2011]
 «Κύρωση της τροποποίησης της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, δι’ ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων»


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


3 Σχόλια

image description VASOS | May 3, 2012 9:03 AM | Απάντηση
ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ , ΟΧΙ ΑΣΤΕΙΑ...
image description Your Name | May 3, 2012 10:48 PM | Απάντηση
Έλεος, ΟΧΙ άλλους νόμους πια. ΈΛΕΟΣ.
image description DIONYSSIOS | May 6, 2012 8:36 PM | Απάντηση
Θερμά κι εγκάρδια σφίγγω το χέρι για την Προσφορά. Με εκτίμηση Διονύσιος Κουνάδης
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο