Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α.  17240/30.4.2012.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-2012 ]

Αριθμ. 16744/26.4.2012 Καθορισμός της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012

(Καθορισμός της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 16744

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 108 και 131 του Π.Δ/τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.10 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και του άρθρου 58 παρ.10β του ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−ΤΕΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 89Α΄).

β) Των άρθρων 3 περ. γ΄ και 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 22 του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141Α΄).

γ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄).

δ) Του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα – Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 98Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 2/56533/0022/10.10.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1535/19.10.2006 και Β΄ 1772/6.12.2006) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας – Οικονομικών και Μεταφορών – Επικοινωνιών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων ευρώ (23.000.000.00€) περίπου και θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ. (Φορέας 07/130 και ΚΑΕ 5262), 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στους διοριζόμενους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, αναπληρωτές αυτών, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012, καταβάλλεται αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.

Για τον καθορισμό του χρόνου, για τον οποίο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.λπ. του άρθρου αυτού, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερών που είναι απαραίτητες:

α) για τη μετάβαση και επιστροφή τους μέσω της συντομότερης οδού και

β) για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 2

Στους αναφερόμενους στο προηγούμενο άρθρο, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:

α. Στους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, ποσό εκατόν τριάντα ευρώ (130,00 €) για κάθε ημέρα και για επτά (7) ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο.

β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής ποσό εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115,00 €) για κάθε ημέρα και για επτά (7) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α΄ και Β΄ Αθηνών, Νομού Αττικής, Α΄ και Β΄ Πειραιά, Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης το ανώτατο όριο ημερών για το οποίο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες.

Οι ημέρες αυτές ορίζονται σε εννέα (9) για δικαστικούς αντιπροσώπους, που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους στα νησιωτικά συμπλέγματα των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Ρόδου και Κω), καθώς και των νησιών Ικαρίας του νομού Σάμου, Κυθήρων και Αντικυθήρων του νομού Αττικής, Γαύδου του νομού Χανίων, Σαμοθράκης του νομού Έβρου, Θάσου του νομού Καβάλας, Ψαρρών και Οινουσών του νομού Χίου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου του νομού Λέσβου, Βορείων Σποράδων και των νησιών άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους, για λόγους συγκοινωνιακών δυσχερειών. Ειδικότερα για τα νησιά Ρόδου και Κω θα ισχύσει το ανώτατο όριο των επτά (7) ημερών.

Για τους αναπληρωτές εφόρους καταβάλλεται, η ίδια ημερήσια αποζημίωση, αλλά σε κάθε περίπτωση για μια ημέρα λιγότερη.

Για τους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καταβάλλεται, η ίδια ημερήσια αποζημίωση, ίση με πέντε (5) ημέρες.

(Το τελευταίο εδάφιο, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. 17240/30.4.2012)

γ. Στους δημοσίους, δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, ποσό έως και πενήντα ευρώ ( 50,00 €) για κάθε ημέρα και για δύο (2) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

Άρθρο 3

1α. Στους αναφερόμενους στο άρθρο 1 της απόφασης, που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός του νομού όπου υπηρετούν, εκτός από τους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, προκαταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης από την έδρα τους στο εκλογικό τμήμα στο οποίο καθένας διορίζεται και από εκεί στο αρμόδιο ή στο πλησιέστερο πρωτοδικείο για την παράδοση του σάκου με τα εκλογικά έγγραφα, καθώς και τα έξοδα επιστροφής στις έδρες τους, επιπλέον δε και ημερήσια αποζημίωση όπως ορίζεται στο άρθρο 2.

1β. Στους δικαστικούς αντιπροσώπους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους στα ανωτέρω νησιωτικά συμπλέγματα (άρθρο 2 παρ. β) και θα μετακινηθούν εκτός της έδρας του νομού που υπηρετούν, προκαταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής καθώς και η ημερήσια αποζημίωση όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο 1α.

2. Τα οδοιπορικά έξοδα και ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση, καθορίζονται, κατ’ αποκοπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου, με απόφαση που εκδίδεται ως εξής:

α) Για τους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, από τους Εισαγγελείς Εφετών.

β) Για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών.

γ) Για τους αναπληρωτές των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, σε περίπτωση χρησιμοποίησής τους:

αα) Από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών, για την απόσταση από την έδρα του αντιπροσώπου μέχρι την έδρα του εφόρου και αντίστροφα, και

ββ) Από τους Εφόρους, για την απόσταση από την έδρα των Εφόρων μέχρι το εκλογικό τμήμα στο οποίο τοποθετήθηκαν.

Στην περίπτωση αυτή, αν δεν εκδοθεί από τους Εφόρους η σχετική απόφαση οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών μπορεί να εκδώσουν συμπληρωματική απόφαση καθορισμού οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης.

δ) Για τους διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της έδρας του Νομού.

Άρθρο 4

1. Για τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται:

α) Προκειμένου για μετακίνηση με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ποσό 0,15 ευρώ κατά χιλιόμετρο.

β) Προκειμένου για μετακίνηση με σιδηρόδρομο και λεωφορείο, το αντίτιμο του εισιτηρίου μειωμένο με την έκπτωση που θα καθοριστεί.

γ) Προκειμένου για Ε/Γ ακτοπλοϊκά πλοία όλης της χώρας, το αντίτιμο του εισιτηρίου επί του ισχύοντος ναυτολογίου επιβατών, μειωμένο με την έκπτωση που θα καθορισθεί.

2. Σε περίπτωση που μέρος ή και ολόκληρη η διαδρομή δεν εξυπηρετείται με τα παραπάνω συγκοινωνιακά μέσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο και το ποσό που θα καθοριστεί από τις αρχές του άρθρου 3, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αντιτίμου εισιτηρίου ή ναύλου που συνήθως καταβάλλεται για το φθηνότερο χρησιμοποιούμενο μέσο της διαδρομής αυτής, σε συνάρτηση προς τις τοπικές, κατά περίπτωση, συνθήκες και ιδιαιτερότητες, τις οποίες λαμβάνουν υπόψη κατά τον καθορισμό του ποσού κάλυψης της διαδρομής αυτής οι κατά το άρθρο 3 παρ. 2 αρμόδιες αρχές.

Η χρησιμοποίηση αεροπλάνου δεν αποκλείεται, όπου αυτό επιβάλλεται κατά την εκτίμηση των αρχών του άρθρου 3, και καταβάλλεται ποσό οδοιπορικών εξόδων ίσο με το αντίτιμο του εισιτηρίου του αεροπλάνου.

Άρθρο 5

1.α. Η ειδική εκλογική αποζημίωση καταβάλλεται μετά τη διενέργεια της ψηφοφορίας και μέχρι τις 10−5−2012 από τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) με εντολές πληρωμής, κατόπιν υποβολής από τους δικαιούχους των εξής δικαιολογητικών:

Α) Έφοροι αντιπροσώπων και αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής:

αα) Πρωτότυπο έγγραφο του διορισμού τους,

ββ) Αντίγραφο απόφασης άρθρου 3 παρ. 2,

γγ) Πιστοποίηση της εφορευτικής επιτροπής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή επικυρωμένο αντίγραφο της απόδειξης παράδοσης του εκλογικού σάκου στο αρμόδιο Πρωτοδικείο. 

Β) Αναπληρωτές δικαστικών αντιπροσώπων:

αα) Πρωτότυπο έγγραφο του διορισμού τους,

ββ) Αντίγραφο απόφασης άρθρου 3 παρ. 2,

γγ) Βεβαίωση του οικείου εφόρου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός των ημερών, κατά τις οποίες είχαν τεθεί στη διάθεσή του.

Γ) Γραμματείς εφορευτικών επιτροπών:
βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής, ή του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, με την οποία βεβαιώνεται η πρόσληψή τους και η εκτέλεση των καθηκόντων.

Δ) Διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας:

αα) Αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη για το διορισμό τους,

ββ) Αντίγραφο απόφασης άρθρου 3 παρ. 2,

γγ) Βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής ή του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

β. Η πληρωμή της αποζημίωσης διενεργείται από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του δικαιούχου Δ.Ο.Υ., ή σε περίπτωση μη υπόχρεων υποβολής φορολογικής δήλωσης, από τη Δ.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας τους.

2. Σε περίπτωση προκαταβολής, η καταβολή των δικαιούμενων ποσών διενεργείται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της έδρας της δικαστικής αρχής, που διορίζει το δικαιούχο ή από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της έδρας ή της διαμονής του διοριζόμενου ως αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ή ως αναπληρωτή αυτού ή ως διερμηνέα, με την κατάθεση από τους δικαιούχους των εξής δικαιολογητικών:

α) Πρωτότυπο έγγραφο του διορισμού τους,

β) Αντίγραφο απόφασης άρθρου 3 παρ. 2 της παρούσας,

γ) Εξοφλητική απόδειξη στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και η κατοικία του δικαιούχου.
Στην απόφαση της δικαστικής αρχής του άρθρου 2 παρ. 3 της παρούσας μνημονεύεται η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που θα ενεργήσει την πληρωμή.

3. Πλέον των ανωτέρω, στα δικαιολογητικά της δαπάνης περιλαμβάνεται, σε κάθε περίπτωση και αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

4.α. Από τις 11−5−2012 η ειδική εκλογική αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται στους δικαιούχους με Χρηματικά Εντάλματα που εκδίδονται από τις κατά τόπο αρμόδιες Υ.Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄).

β.Για την πληρωμή των δαπανών αυτών υποβάλλονται τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος, ανά κατηγορία δικαιούχου, δικαιολογητικά στα Τμήματα Διοικητικού−Οικονομικού του νομού της έδρας ή της κατοικίας του δικαιούχου, των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

γ. Τα Τμήματα Διοικητικού−Οικονομικού συμπληρώνουν το φάκελο των δικαιολογητικών με τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφο απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης που εκδίδεται από τον οικείο Δευτερεύοντα Διατάκτη,

2. Κατάσταση Πληρωμής δαπάνης σε δύο (2) αντίγραφα, που συντάσσεται από το Δευτερεύοντα Διατάκτη και περιλαμβάνει κατά στήλη: i) στοιχεία δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ κ.λπ., ii) δικαιούμενο ποσό, iii) κρατήσεις, iv) παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος και v)καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο.

δ. Η Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών μεριμνά για τη μεταβίβαση σχετικών πιστώσεων προς τους οικείους Δευτερεύοντες Διατάκτες (Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοικητικού−Οικονομικού) με Επιτροπικά Εντάλματα.

(Το άρθρο 5, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. 17240/30.4.2012)

Άρθρο 6

Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό που καταβλήθηκε για οδοιπορικά έξοδα ή για ημερήσια αποζημίωση ή και για τα δύο είναι μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται με τα φθηνότερα μέσα συγκοινωνίας για τη διαδρομή που διανύθηκε ή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με απόφασή μας διατάσσεται η βεβαίωση του επί πλέον χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε ως δημόσιου εσόδου, σε βάρος αυτού που έλαβε το επί πλέον ποσό.

Άρθρο 7

1. Οι έφοροι, οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κ.λπ. που θα προεισπράξουν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4, πλην όμως δεν θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους λόγω ασθενείας τους ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, υποχρεούνται, εκτός από τη σχετική δήλωση στον αρμόδιο έφορο ή Εισαγγελέα των Εφετών, να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, (Δ/νση Οικονομικού), τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για την απαλλαγή τους από την υποχρέωση επιστροφής του ποσού αυτού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος:

α) Για την περίπτωση της μετάβασης και μη εκτέλεσης των καθηκόντων τους στα εκλογικά τμήματα στα οποία διορίστηκαν:

αα) τις αποδείξεις πληρωμής εισιτηρίων κ.λπ. μετάβασης και επιστροφής στην έδρα τους και

αβ) τριπλότυπο κατάθεσης του υπόλοιπου ποσού μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί για αποζημίωση δύο (2) ημερών και του παραπάνω αντιτίμου των εισιτηρίων.

β) Για την περίπτωση μετάβασης στα εκλογικά τμήματα που διορίστηκαν, πλην όμως λόγω ασθενείας τους δεν μπόρεσαν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους:

βα) Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για το είδος της ασθένειας και τις απαιτούμενες ημέρες θεραπείας.

ββ) Απόδειξη πληρωμής των εισιτηρίων μετάβασης από την έδρα τους στο εκλογικό τμήμα στο οποίο διορίστηκαν και επιστροφής από αυτό στην έδρα τους και

βγ) Τριπλότυπο κατάθεσης του ποσού που απομένει μετά την αφαίρεση των οδοιπορικών εξόδων και της αποζημίωσης του άρθρου 3 τόσων ημερών όσες οι ημέρες της ασθενείας τους.

2. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κ.λπ. που θα προεισπράξουν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 της απόφασης αυτής και δεν θα μεταβούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν το ποσό που εισέπραξαν στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Οικονομικού) το τριπλότυπο είσπραξης με αναφορά τους μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την ημέρα διενέργειας των εκλογών.

Επίσης, όμοια αναφορά υποχρεούνται να υποβάλουν στον Εισαγγελέα που εξέδωσε τη δικαστική αποζημίωση στην οποία θα αναφέρεται και ο αύξων αριθμός αυτής.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, θα καταλογίζεται σε βάρος τους το ποσό εντόκως.

3. Οι έφοροι των δικαστικών αντιπροσώπων υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών την επομένη των εκλογών εγγράφως:

α) Προκειμένου για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, τακτικούς ή αναπληρωματικούς, που δεν μετέβησαν στα εκλογικά τμήματα, όπου διορίστηκαν, το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητά τους και τη διεύθυνση της κατοικίας τους.

β) Προκειμένου για τους αναπληρωματικούς δικαστικούς αντιπροσώπους που δεν χρησιμοποιήθηκαν, το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους, την ημέρα και ώρα που εμφανίστηκαν σ’ αυτούς και το λόγο της μη χρησιμοποίησής τους.

Άρθρο 8

Οι πληρωμές των διοριζομένων εφόρων, των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, των γραμματέων εφορευτικών επιτροπών κ.λπ., θα γίνουν με τη διαδικασία των εντολών πληρωμής και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών.

(Το άρθρο 8 καταργήθηκε με την Κ.Υ.Α. 17240/30.4.2012 από 26-04-2012)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 26 Απριλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο